Menettely : 2014/2612(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0234/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0234/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2014 - 14.16
CRE 13/03/2014 - 14.16

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0252

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 201kWORD 99k
10.3.2014
PE529.632v01-00}
PE529.633v01-00}
PE529.634v01-00}
PE529.635v01-00} RC1
 
B7-0234/2014}
B7-0235/2014}
B7-0236/2014}
B7-0237/2014} RC1

työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ALDE (B7‑0234/2014)

PPE (B7‑0235/2014)

Verts/ALE (B7‑0236/2014)

S&D (B7‑0237/2014)


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa (2014/2612(RSP))


Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt, Graham Watson, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa (2014/2612(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–   ottaa huomioon 8. syyskuuta 2000 annetun YK:n vuosituhannen julistuksen ja siihen liittyvät YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman, sellaisina kuin ne hyväksyttiin 25. kesäkuuta 2012 pidetyssä ulkoasiainneuvoston 3179. kokouksessa,

–   ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2012 neuvostolle antamansa suosituksen ihmisoikeuksista vastaavasta Euroopan unionin erityisedustajasta,

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvostosta, parlamentin painopisteet tässä yhteydessä mukaan lukien, ja erityisesti 7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon ihmisoikeuskysymyksiä koskevat kiireelliset päätöslauselmansa,

–   ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2012 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(2),

–   ottaa huomioon 10. helmikuuta 2014 annetut EU:n painopisteitä YK:n ihmisoikeusfoorumeilla koskevat EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan, 21 artiklan, 27 artiklan ja 47 artiklan,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2014 tulevat istunnot ja erityisesti sen 25. sääntömääräisen istunnon, joka pidetään 3.–28. maaliskuuta 2014,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa EU:n eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä;

B.  ottaa huomioon, että lisäämällä ihmisoikeuksiin liittyvää sisä- ja ulkopolitiikkansa johdonmukaisuutta EU kasvattaa uskottavuuttaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

C. ottaa huomioon, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi pyrittävä puhumaan yhdellä äänellä ihmisoikeusloukkauksia vastaan, jotta voidaan saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset, ja sen olisi myös jatkettava yhteistyön tiivistämistä ja organisatoristen järjestelyjen sekä koordinoinnin tehostamista jäsenvaltioiden välillä ja EU:n toimielinten välillä;

D. ottaa huomioon, että 10. helmikuuta 2014 pidetyssä ulkoasiainneuvoston kokouksessa vahvistettiin EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. sääntömääräistä istuntoa sekä YK:n yleiskokouksen tulevaa kolmatta komiteaa varten, ja että painopisteisiin sisältyi tilanne Syyriassa, Korean demokraattisessa kansantasavallassa, Iranissa, Sri Lankassa, Myanmarissa/Burmassa, Valko-Venäjällä, Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Eritreassa, Malissa ja Sudanissa; ottaa huomioon, että ulkoasiainneuvoston määrittelemiin aihekohtaisiin painopisteisiin sisältyivät kuolemanrangaistus, uskonnon- ja uskonvapaus, lapsen oikeudet, naisten oikeudet, vuoden 2015 jälkeinen maailmanlaajuinen kehitysohjelma, mielipiteen- ja sananvapaus, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus, kansalaisjärjestöjen yhteistyö YK:n ihmisoikeuselinten kanssa, kidutus, homo- ja biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten ihmisoikeudet (HLBTI-oikeudet), rasismi, alkuperäiskansat, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, yritystoiminta ja ihmisoikeudet sekä YK:n ihmisoikeuselimien ja -mekanismien tukeminen;

E.  panee merkille, että 25. heinäkuuta 2012 nimitettiin ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja, jonka tehtävänä on lisätä unionin ihmisoikeuspolitiikan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä myötävaikuttaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon;

F.  ottaa huomioon, että lokakuussa 2013 YK:n ihmisoikeusneuvostoon valittiin 14 uutta jäsentä eli Algeria, Kiina, Kuuba, Ranska, Malediivit, Meksiko, Marokko, Namibia, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Vietnam, Venäjä ja Yhdistynyt kuningaskunta, joista tuli sen jäseniä 1. tammikuuta 2014; ottaa huomioon, että yhdeksän EU:n jäsenvaltiota on nyt YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseniä;

G. ottaa huomioon, että YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 58. istunnon pääteemana ovat naisia ja tyttöjä koskevien vuosituhattavoitteiden täytäntöönpanon haasteet ja saavutukset;

H. ottaa huomioon, että julkisen ja yksityisen sektorin korruptio saa aikaan epätasa-arvoa ja syrjintää ja pahentaa niitä, kun on kyse kansalaisoikeuksien ja poliittisten, taloudellisten, yhteiskunnallisten ja sivistyksellisten oikeuksien yhdenvertaisesta nauttimisesta, ja että on osoitettu, että korruptioon ja ihmisoikeusrikkomuksiin liittyy vallan väärinkäyttöä, vastuunkannon puuttumista ja syrjinnän eri muotoja;

I.   ottaa huomioon, että valtiot ovat ratifioineet molemmat Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön Kampalassa tehdyt muutokset ja että Kansainvälisen rikostuomioistuimen hyökkäysrikosta koskeva tuomiovalta on aktivoitu, mikä osaltaan auttaa lopettamaan tähän rikokseen syyllistyneiden rankaisemattomuuden;

1.  pitää myönteisinä painopisteitä, jotka neuvosto on asettanut YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. sääntömääräistä istuntoa varten; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita ottamaan sen suositukset huomioon, kun ne ajavat unionin painopisteitä YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

YK:n ihmisoikeusneuvoston toimet

2.  muistuttaa näkemyksestään, jonka mukaan ihmisoikeusneuvoston vaalien olisi perustuttava kilpailuun, ja vastustaa sitä, että alueelliset ryhmät sopivat vaaleista etukäteen; toteaa jälleen pitävänsä tärkeänä, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyteen liittyy ihmisoikeuksiin sitoutumista ja niiden täytäntöönpanoa koskevia vaatimuksia, ja kehottaa jäsenvaltioita vaatimaan tällaisten vaatimusten noudattamista, kun ne määrittävät ehdokkaat, joita ne aikovat äänestää; korostaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenten on noudatettava tiukimpia ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua koskevia vaatimuksia; muistuttaa, että erotettujen jäsenten uudelleen hyväksymisen yhteydessä on tärkeää soveltaa tiukasti perusteltuja ja avoimia kriteerejä;

3.  on huolissaan joidenkin YK:n ihmisoikeusneuvoston vastavalittujen jäsenmaiden ihmisoikeusloukkauksista;

4.  vastustaa edelleen YK:n ihmisoikeusneuvoston ”blokkiäänestystä”; kehottaa ihmisoikeusneuvoston jäsenmaita äänestämään avoimesti;

5.  pitää valitettavana, että kansalaisyhteiskunnan ja YK:n ihmisoikeusneuvoston vuorovaikutustila on kutistumassa ja että kansalaisjärjestöillä on vähemmän mahdollisuuksia puhua näissä istunnoissa; kehottaa EU:ta ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa varmistamaan, että kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua mahdollisimman laajasti ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoon sekä yleiseen määräaikaistarkasteluun ja muihin YK:n ihmisoikeusvälineisiin ilman, että he joutuvat pelkäämään rangaistuksia palatessaan kotimaihinsa; tuomitsee tiedot tällaisista rangaistuksista ja kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita huolehtimaan tällaisten tapausten järjestelmällisestä seurannasta;

6.  kiittää YK:n ihmisoikeusvaltuutettua Navi Pillayta hänen jatkuvista toimistaan sopimuselinjärjestelmän lujittamisprosesseissa; korostaa jälleen sopimuselinten monenvälistä luonnetta ja painottaa, että kansalaisyhteiskunta on otettava pysyvästi mukaan näihin prosesseihin; korostaa myös, että sopimuselinten riippumattomuus ja tehokkuus on säilytettävä ja niitä on lisättävä;

Maakohtaiset kysymykset

Syyria

7.  toteaa jälleen tuomitsevansa jyrkästi Syyrian hallinnon harjoittamat laajat ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, kuten kaikki väkivallanteot, järjestelmällisen kidutuksen ja vankien teloitukset; tuomitsee kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin hallintoa vastustavat aseelliset ryhmät ovat syyllistyneet; on erittäin huolissaan kolme vuotta kestäneen konfliktin vakavista vaikutuksista siviiliväestöön ja humanitaarisen tilanteen jatkuvasta heikentymisestä maassa ja koko alueella; kehottaa kaikkia aseellisia osapuolia lopettamaan välittömästi väkivallan Syyriassa; antaa täyden tukensa Geneven tiedonannon perusteella äskettäin käynnistetyille neuvotteluille, joiden olisi oltava ensimmäinen toimenpide prosessissa, joka johtaa konfliktin poliittiseen ja demokraattiseen ratkaisemiseen niin, että helpotetaan syyrialaisjohtoista demokratiaan siirtymistä Syyrian kansan oikeutettujen pyrkimysten mukaisesti;

8.  kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia ja erityisesti Syyrian hallitusta varmistamaan humanitaarisen avun kattavan ja turvallisen pääsyn perille rajan yli sekä lunastamaan lupauksensa siitä, että naiset ja lapset voivat poistua Homsin kaltaisista piiritetyistä kaupungeista ja Jarmukin leiristä; pitää tervetulleena YK:n turvallisuusneuvoston 22. helmikuuta 2014 antamaa päätöslauselmaa 2139, jossa vaadittiin, että humanitaarisen avun saattueille sallitaan pääsy kaikkialle maahan lievittämään siviiliväestön kärsimyksiä, ja kehottaa panemaan sen täytäntöön nopeasti; vaatii vapauttamaan hallituksen pidättämät rauhanomaiset aktivistit ja aseellisten ryhmien siviilipanttivangit;

9.  korostaa, että kriisi on ennennäkemättömän laaja ja siksi EU:n ja laajemman kansainvälisen yhteisön on pyrittävä ensisijaisesti lievittämään perustarvikkeita ja ‑palveluja tarvitsevien miljoonien syyrialaisten kärsimyksiä; muistuttaa EU:n jäsenvaltioita niiden humanitaarisesta vastuusta Syyrian pakolaisia kohtaan ja toteaa, että Lampedusan kaltaiset tragediat eivät saisi toistua; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita auttamaan konfliktia pakenevia pakolaisia; toteaa kannustaneensa 9. lokakuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa siihen, että jäsenvaltiot vastaavat kiireellisiin tarpeisiin tarjoamalla turvallisen maahantulon EU:hun, jotta maastaan pakenevat syyrialaiset voidaan vastaanottaa väliaikaisesti, ja sijoittamalla pakolaisia uudelleen sen lisäksi, että käytetään nykyisiä kansallisia kiintiöitä, ja myöntämällä turvapaikkoja humanitaarisista syistä;

10. kehottaa jälleen EUH:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan, että Syyrian tilanne asetetaan etusijalle YK:ssa ja erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

11. korostaa, että siviilien tahallinen näännyttäminen nälkään ja terveydenhoitolaitoksiin kohdistetut hyökkäykset ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja niitä pidetään sotarikoksina; muistuttaa, että on tärkeää taata vastuunalaisuus kaikilla tasoilla; antaa tässä yhteydessä tunnustusta Syyriaa käsittelevän riippumattoman tutkintakomission toimille ja muun muassa sen tuoreimmalle raportille, josta on määrä keskustella YK:n ihmisoikeusneuvostossa, ja kehottaa tutkintakomissiota tarkastelemaan tuoretta raporttia, joka sisältää tuhansia valokuvia tapauksista, joissa Syyrian armeijan väitetään käyttäneen kidutusta; kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa jälleen viemään Syyrian tilanteen kansainväliseen rikostuomioistuimeen muodollista tutkintaa varten; pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa toteuttamaan näkyviä toimia tätä varten;

Egypti

12. tuomitsee ihmisoikeusloukkaukset Egyptissä, kuten toimittajien sekä kansalaisyhteiskunnan aktivistien ja oppositioaktivistien häirinnän ja pidätykset, ja kohtuuttoman voimankäytön, joka on johtanut monien siviilien kuolemaan esimerkiksi vallankumouksen kolmevuotispäivän tapahtumien yhteydessä ja tammikuussa 2013 pidettyä kansanäänestystä edeltäneinä ja sen jälkeisinä päivinä; kehottaa Egyptin viranomaisia varmistamaan, että suoritetaan kattava, avoin ja riippumaton tutkinta siviilien kuolemista, jotta kaikki syylliset saadaan vastuuseen; tuomitsee sen, että kymmeniä tuhansia egyptiläisiä, kuten terroristijärjestöksi luonnehditun Muslimiveljeskunnan jäseniä, pidetään vankilassa ja sorretaan, mikä estää mahdollisuuden osallistavaan sovintoprosessiin, joka on välttämätön maan vakauden ja kehityksen kannalta; kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa tuomitsemaan nämä ihmisoikeusloukkaukset, valvomaan tehtäviä tutkimuksia ja harkitsemaan oman tutkinnan käynnistämistä, mikäli Egyptin viranomaiset eivät etene asiassa; painottaa, että on tärkeää avata pikaisesti Kairoon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun aluetoimisto, johon Egyptin viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa;

13. ottaa huomioon Egyptin uuden perustuslain; panee merkille maininnan kristittyjen ja juutalaisten uskontoasioiden riippumattomuudesta ja toteaa, että uskonnonvapaudessa on edistytty; pitää myönteisenä, että perustuslaissa viitataan siviilihallintoon, kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuuteen, mukaan luettuna naisten oikeuksien parantaminen, lasten oikeuksien suojelemiseen, kidutuksen kieltämiseen sen kaikissa ilmenemismuodoissa, kaikkinaisten orjuuden muotojen kieltämiseen ja kriminalisoimiseen sekä sitoumukseen noudattaa kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, jotka Egypti on allekirjoittanut; pitää erittäin valitettavana, että perustuslaissa annetaan runsaasti valtaa armeijalle ja sotilastuomioistuimille;

14. on huolissaan siitä, että tuhannet ihmiset, lähinnä Eritreasta ja Somaliasta peräisin olevat pakolaiset, myös monet naiset ja lapset, menettävät henkensä ja katoavat Siinailla tai ihmiskauppiaat sieppaavat ja pitävät heitä panttivankeina lunnaiden toivossa tai kiduttavat heitä ja käyttävät seksuaalisesti hyväkseen tai surmaavat heidät käydäkseen elinkauppaa; muistuttaa tässä yhteydessä uuden perustuslain 89 artiklasta, jossa todetaan, että Egyptin lainsäädännössä kielletään ja kriminalisoidaan kaikki orjuuden, sorron, pakkotyövoiman käytön, seksikaupan ja muun ihmiskaupan muodot;

Libya

15. kehottaa hyväksymään YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevassa kokouksessa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raporttiin perustuvan päätöslauselman, jolla vahvistetaan YK:n ihmisoikeusneuvoston valtuuksia seurata Libyan ihmisoikeustilannetta ja raportoida siitä sekä haasteista, joihin Libyan on vastattava; on huolissaan konfliktiin liittyvistä laittomista pidätyksistä sekä kidutuksesta ja ilman oikeudenkäyntiä suoritetuista teloituksista ja pitää tässä yhteydessä myönteisinä kidutusta koskevassa YK:n tukioperaation raportissa esitettyjä suosituksia; on huolissaan media-alan työntekijöihin kohdistetuista toimista ja kehottaa suojelemaan tiedotusvälineiden monimuotoisuutta ja sananvapautta; kehottaa tukemaan konfliktinratkaisua ja kansallista sovinnontekoa;

Tunisia

16. pitää ilahduttavana, että Tunisia hyväksyi 26. tammikuuta 2014 uuden perustuslain, joka voi olla innoituksen lähteenä muille maille lähiympäristössä ja kauempanakin; kehottaa Tunisian viranomaisia järjestämään osallistavat, avoimet ja uskottavat vaalit myöhemmin tänä vuonna;

Palestiina

17. pitää myönteisenä, että Palestiina on marraskuusta 2012 lähtien osallistunut YK:n toimintaan tarkkailijana ilman jäsenyyttä; painottaa jälleen kannattavansa tätä kehitystä; panee merkille, että EU on ilmaissut tukevansa osana Israelin ja Palestiinan konfliktin poliittista ratkaisua Palestiinan pyrkimyksiä YK:n täysjäsenyyteen; vahvistaa, että EU ei hyväksy muutoksia ennen vuotta 1967 voimassa olleisiin rajoihin, ei myöskään Jerusalemin osalta, paitsi jos niistä on sovittu osapuolten kesken; yhtyy tältä osin Lähi-idän rauhanprosessista 16. joulukuuta 2013 annettuihin neuvoston päätelmiin, joissa pidettiin valitettavana sitä, että Israel laajentaa edelleen siirtokuntia, jotka kansainvälisen oikeuden mukaan ovat laittomia ja muodostavat esteen rauhalle;

Israel

18. suhtautuu myönteisesti siihen, että Israel osallistuu jälleen YK:n ihmisoikeusneuvoston toimintaan ja siihen, että lähiaikoina annetaan Israelia koskeva toisen kierroksen YK:n ihmisoikeusneuvoston yleisen määräaikaistarkastelun raportti; kehottaa Israelin viranomaisia tekemään yhteistyötä kaikkien erityistoimenpiteiden edustajien kanssa, mukaan luettuna miehitettyjen alueiden ihmisoikeustilannetta käsittelevä erityisraportoija; tukee YK:n pääsihteerin ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raporttien päätelmiä Israelista ja miehitetyistä palestiinalaisalueista ja kehottaa Israelia panemaan täytäntöön suositukset, joita riippumaton kansainvälinen tiedonhankintavaltuuskunta esitti juutalaissiirtokuntien vaikutuksista Palestiinan väestön ihmisoikeuksiin; on syvästi huolissaan tiedoista, joiden mukaan lapsia pidetään poliittisista syistä vangittuina israelilaisissa vankiloissa;

Bahrain

19. on huolissaan ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittisen opposition aktivistien tilanteesta Bahrainissa; pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston syyskuussa 2013 Bahrainista antamaa julkilausumaa, jonka kaikki EU:n jäsenvaltiot allekirjoittivat; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki mielipidevangit, poliittiset aktivistit, toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat ja rauhanomaiset mielenosoittajat; kehottaa EU:n jäsenvaltioita pyrkimään siihen, että YK:n ihmisoikeusneuvoston seuraavassa istunnossa hyväksytään Bahrainin ihmisoikeustilannetta koskeva päätöslauselma, jossa keskitytään siihen, miten Bahrain on pannut täytäntöön YK:n ihmisoikeusneuvoston yleisen määräaikaistarkastelun aikana tehdyt sitoumukset sekä ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Bahrainia käsittelevän riippumattoman tutkintakomitean suositukset, joita Bahrainin kuningas piti tervetulleina;

Saudi-Arabia

20. kehottaa Saudi-Arabiaa ihmisoikeusneuvoston vastavalittuna jäsenenä noudattamaan yleisen määräaikaistarkastelutyöryhmän 17. istunnon suosituksia eli poistamaan kaikki naisten syrjinnän muodot lainsäädännöstä ja käytännöstä sekä sallimaan naisten täysimääräisen ja yhdenvertaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan; kehottaa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet perheväkivallan torjumiseksi ja sen varmistamiseksi, että uhrien saatavilla on oikeussuoja- ja korvausmekanismeja; kehottaa säätämään lain lapsi- ja pakkoavioliittojen kieltämiseksi sekä säätämään avioliiton solmimisen vähimmäisiäksi 18 vuotta; kehottaa hyväksymään lakeja, joilla suojellaan yhdistymis-, sanan-, ja uskonnonvapautta sekä rauhanomaisen kokoontumisen vapautta; kehottaa keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon, jotta siitä voidaan vähitellen luopua kokonaan; kehottaa sallimaan ihmisoikeuksien alalla toimivien kansalaisjärjestöjen rekisteröitymisen; kehottaa ratifioimaan keskeiset ihmisoikeusvälineet;

Iran

21. pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston maaliskuussa 2013 hyväksymää päätöslauselmaa Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta ja Iranin ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon jatkamista; vahvistaa kannattavansa toimeksiannon jatkamista ja kehottaa Irania sallimaan YK:n erityisraportoijalle pääsyn maahan, sillä näin edistettäisiin ratkaisevalla tavalla Iranin ihmisoikeustilanteen arvioimiseksi käytävää vuoropuhelua; toteaa jälleen kerran tuomitsevansa kuolemantuomion Iranissa ja teloitusten määrän merkittävän kasvun ottaen huomioon, että 40 ihmistä hirtettiin vuoden 2014 kahden ensimmäisen viikon aikana, ja tuomitsee myös uskonvapauden jatkuvan loukkaamisen; panee merkille, että Iranin hallitus on osoittanut varhaisia edistymisen merkkejä ihmisoikeuksien alalla, mukaan luettuna poliittisten vankien vapauttaminen; kehottaa EU:ta ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa valvomaan tiiviisti ihmisoikeustilannetta ja varmistamaan, että ihmisoikeudet säilyvät keskeisellä sijalla kaikessa kanssakäymisessä Iranin hallituksen kanssa;

Venäjä

22. tuomitsee jyrkästi ”ulkomaisia agentteja” koskevat Venäjän lait, joita on käytetty kansalaisjärjestöjen ahdistelemiseen tekemällä ratsioita niiden toimistoihin, määräämällä sakkoja ja käyttämällä muita pelottelumenetelmiä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan Venäjän painostamista YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja sen ulkopuolella, jotta nämä räikeät sanan- ja kokoontumisvapautta koskevat loukkaukset saadaan loppumaan; on erittäin huolissaan myös muista Venäjällä jatkuvasti tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista, joita ovat tiedotusvälineiden toiminnan rajoittaminen, seksuaalivähemmistöjä syrjivät lait, kokoontumisoikeuden loukkaaminen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden puute;

Valko-Venäjä

23. vahvistaa antavansa tukensa Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta tarkastelevalle YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijalle; kehottaa jatkamaan erityisraportoijan toimeksiantoa vuodella sen päättyessä kesäkuussa 2014; pitää myönteisenä Valko-Venäjää koskevaa kesäkuussa 2013 hyväksyttyä päätöslauselmaa ja sitä, että maassa tapahtuviin huomattaviin ihmisoikeusloukkauksiin kiinnitetään jatkuvasti huomiota; kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita painostamaan edelleen Valko-Venäjää ihmisoikeuksia koskevassa asiassa;

Uzbekistan

24. pitää myönteisinä YK:n ihmisoikeusneuvoston Uzbekistania koskevan yleisen määräaikaistarkastelun tuloksia; pitää valitettavana, että Uzbekistanin hallitus on toistaiseksi kerta toisensa jälkeen kieltäytynyt vastaamasta myönteisesti ihmisoikeusneuvoston erityistoimenpiteitä edustavien asiantuntijoiden vierailupyyntöihin; kehottaa EU:n jäsenvaltioita pyrkimään siihen, että ihmisoikeusneuvostoon luodaan erityinen valvontajärjestelmä Uzbekistanin ihmisoikeustilannetta varten;

Keski-Afrikan tasavalta

25. toteaa jälleen olevansa erittäin huolissaan Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta; kehottaa kansainvälistä yhteisöä kannattamaan kiireesti YK:n humanitaarisen avun vetoomusta, joka on kipeästi rahoituksen tarpeessa, ja kehottaa myös parantamaan turvallisuustilannetta, jotta väestölle voidaan taata mahdollisuus humanitaarisen avun saantiin; toivoo, että EU:n YTPP-operaation nopea käyttöönotto edistää osaltaan tilanteen paranemista paikalla; pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2136 (2014), YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmaa ja sen 20. tammikuuta 2014 järjestämää Keski-Afrikan tasavallan tilannetta koskevaa erityisistuntoa sekä maan ihmisoikeustilannetta käsittelevän riippumattoman asiantuntijan nimittämistä; kehottaa uutta väliaikaista presidenttiä Samba-Panzaa tekemään kaikkensa väkivaltaisuuksien lopettamiseksi ja uskonnollisten jännitteiden rauhoittamiseksi maassa;

Kongon demokraattinen tasavalta

26. korostaa, että YK on kehottanut jatkamaan Kongon demokraattisen tasavallan konfliktien repimän itäisen osan tukemista, jotta varmistetaan, ettei kriisi painu unohduksiin; on erittäin huolissaan Katangan alueella viime aikoina tehdyistä valtavista väestönsiirroista; tuomitsee jyrkästi kapinallisjoukkojen siviiliväestöön, myös naisiin ja lapsiin, kohdistuvat hyökkäykset maan itäosissa; tuomitsee jyrkästi raiskauksen järjestelmällisen käytön sota-aseena; on erittäin huolissaan jatkuvasta lasten käyttämisestä sotilaina ja vaatii, että heidät riisutaan aseista, kuntoutetaan ja integroidaan takaisin yhteiskuntaan; katsoo, että Kongon demokraattista tasavaltaa ja kyseistä aluetta varten luotu YK:n rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskeva kehys on edelleen keskeinen kestävän rauhan aikaansaamisen kannalta; pitää myönteisenä tammikuussa 2014 annettua YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2136, jossa uusitaan Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätty asevientikielto;

Eritrea

27. kehottaa EU:ta ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa tarkkailemaan ja valvomaan Eritrean ihmisoikeustilannetta, sillä vakavat ihmisoikeusloukkaukset synnyttävät pakolais- ja maahanmuuttajavirtoja; pitää myönteisenä Eritrean ihmisoikeustilannetta koskevaa YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmaa, joka hyväksyttiin yksimielisesti kesäkuussa 2013; antaa tunnustusta maan ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan ensimmäiselle raportille; kehottaa uusimaan kyseisen erityisraportoijan toimeksiannon ihmisoikeusneuvoston 26. istunnon yhteydessä;

Mali

28. pitää myönteisenä Malin ihmisoikeustilannetta käsittelevän riippumattoman asiantuntijan nimittämistä, konfliktin jälkeisen ihmisoikeustilanteen jatkuvaa valvontaa sekä muiden Afrikan valtioiden osoittamaa vahvaa johtajuutta Malin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi; kehottaa uusimaan riippumattoman asiantuntijan toimeksiannon;

Etelä-Sudan

29. on syvästi huolissaan Etelä-Sudanin tilanteesta, muun muassa maan johtajuutta koskevasta poliittisesta kiistasta, joka on lisännyt etnisiä selkkauksia ja johtanut 650 000 ihmisen siirtymiseen asuinsijoiltaan; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ottamaan tämän asian esiin YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jotta Etelä-Sudanin tilannetta koskeva kysymys pidetään kansainvälisen asialistan kärjessä; pitää myönteisenä 24. tammikuuta 2014 tehtyä vihollisuuksien lopettamista koskevaa sopimusta mutta korostaa tämän olevan vain ensimmäinen toimenpide rauhan ja sovun aikaansaamisessa; tuomitsee laajalle levinneet ihmisoikeusloukkaukset ja väärinkäytökset ja korostaa, että niihin syyllistyneet on asetettava vastuuseen; pitää myönteisenä Afrikan unionin osallistumista oikeuden, vastuuvelvollisuuden ja tulevaisuuden sovinnonteon perustana toimivan tutkintakomission perustamiseen;

Sri Lanka

30. tuomitsee uskonnollisiin vähemmistöihin edelleen kohdistuvat hyökkäykset sekä ihmisoikeuksien puolustajien, asianajajien ja toimittajien häirinnän ja ahdistelun; on tietoinen siitä, että jälleenrakentamisen ja joidenkin sovintokomission antamien suositusten täytäntöönpanon saralla on saavutettu edistystä, mutta pitää valitettavana, että Sri Lankan hallitus ei ole edelleenkään tutkinut aikaisempia ihmisoikeuksien loukkauksia ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksia riippumattomalla ja luotettavalla tavalla; kannattaa vakaasti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun suositusta ottaa käyttöön riippumaton kansainvälinen tutkintajärjestelmä, jolla voitaisiin edistää osaltaan totuuden selvittämistä silloin, kun kotimaiset tutkintajärjestelmät eivät ole tuottaneet tulosta;

Burma/Myanmar

31. pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston Burma/Myanmaria koskevaa päätöslauselmaa sekä erikoisraportoijan jatkuvia toimia; vaatii, että ihmisoikeusneuvosto ei keskeytä tai muuta erityisraportoijan toimeksiantoa niin kauan kuin maahan ei ole perustettu ihmisoikeusvaltuutetun täysivaltaista maatoimistoa, ja kehottaa Burmaa/Myanmaria varmistamaan, että vankien tapauksia käsittelevä komitea jatkaa työtään kaikkien vireillä olevien tapausten ratkaisemiseksi sekä ilmaisun ja yhdistymisen vapauteen vaikuttavan kiistanalaisen lainsäädännön kumoamiseksi (erityisesti vuoden 2011 laki rauhanomaisista kokoontumisista ja kulkueista); tuomitsee Rakhinen osavaltiossa rohingya-vähemmistöön kohdistuvan jatkuvan väkivallan ja ahdistelun sekä hyökkäykset muslimeja ja muita uskonnollisia vähemmistöjä vastaan, ja vaatii tällaisten rikosten täyttä, avointa ja riippumatonta tutkintaa;

Korean demokraattinen kansantasavalta

32. suhtautuu myönteisesti siihen, että Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois‑Korean) ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan toimeksiantoa on tarkoitus jatkaa, ja pitää myönteisenä maaliskuussa 2013 yksimielisesti hyväksyttyä päätöslauselmaa sekä kyseisen maan ihmisoikeuksia käsittelevän tutkintakomitean raportin esittelyä; kehottaa uudelleen Pohjois-Korean hallitusta tekemään täysimääräistä yhteistyötä raportoijan kanssa ja helpottamaan hänen vierailuaan maassa; kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa noudattamaan kansainvälisen tutkintakomitean suosituksia ja keskittymään erityisesti tarpeeseen tuomita Pohjois-Koreassa tehdyt kansainväliset rikokset, tehostaa YK:n valmiuksia dokumentoida maan ihmisoikeusloukkauksia sekä perustaa asianmukaiset kansainväliset mekanismit, joilla varmistetaan asianomaisten joutuminen vastuuseen Pohjois-Koreassa tehdyistä kansainvälisistä rikoksista;

Kambodža, Norsunluurannikko, Haiti, Somalia ja Sudan

33. on tyytyväinen siihen, että Kambodžaa, Norsunluurannikkoa, Haitia, Somaliaa ja Sudania käsittelevien riippumattomien asiantuntijoiden toimeksiantoja on jatkettu; kehottaa näiden maiden viranomaisia tekemään täysipainoista yhteistyötä näiden valtuutettujen kanssa;

Aihekohtaiset kysymykset

Lapsen oikeudet

34. pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston työtä lapsen oikeuksien parissa, kuten syyskuussa 2013 annettu päätöslauselma alle viisivuotiaiden lasten estettävissä olevasta kuolleisuudesta ja sairastavuudesta ihmisoikeuskysymyksenä, sekä lapsen oikeuksien komitean työtä; kehottaa valtioita ratifioimaan lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen kolmannen valinnaisen lisäpöytäkirjan, joka antaa lapsille mahdollisuuden kannella komitealle; antaa tunnustusta YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevalle päätöslauselmalle lapsen oikeuksista erinomaisena esimerkkinä EU:n ja YK:n Latinalaisen Amerikan ja Karibian ryhmän (GRULAC) välisestä yhteistyöstä; on syvästi huolissaan Unicefin ja Amnesty Internationalin kaltaisten järjestöjen raporteista, jotka koskevat tapauksia, joissa lapsia kidutetaan ja pidetään vangittuina; kehottaa YK:ta edelleen tutkimaan tällaisia tapauksia ja laatimaan toimenpiteitä koskevia suosituksia;

Naiset ja tytöt

35. kehottaa EU:ta osallistumaan aktiivisesti naisten asemaa käsittelevän komission 58. istuntoon, jotta ei heikennetä YK:n Pekingin toimintaohjelman ”säännöstöä”, kuten koulutuksen ja terveydenhoidon saatavuus ihmisen perusoikeutena, seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvät oikeudet mukaan luettuina; tuomitsee jyrkästi naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan käytön sodankäyntitaktiikkana, myös sellaiset rikokset kuin joukkoraiskaukset, seksiorjuus, pakkoprostituutio, sukupuoleen perustuva vainoaminen sekä muun muassa naisten sukupuolielinten silpominen, ihmiskauppa, lapsi- ja pakkoavioliitot, kunniamurhat ja muut vakavat seksuaalisen väkivallan muodot; kehottaa jälleen EU:ta ja jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen;

Kidutus

36. toteaa jälleen pitävänsä tärkeänä kidutuksen ja kaikkien muiden huonon kohtelun muotojen torjuntaa ja sitä, että EU asettaa tämän kysymyksen etusijalle erityisesti lasten osalta; kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa käyttämään kidutusta koskevaa vuosittaista päätöslauselmaa siihen, että erityisraportoijan toimeksianto uusitaan toiseksi kolmivuotiskaudeksi, ja varmistamaan kidutusta koskevien aikaisempien päätöslauselmien tehokkaan seurannan; kehottaa EUH:ta, komissiota ja EU:n jäsenvaltioita osoittamaan yhteisen sitoutumisensa kidutuksen lopettamiseen ja uhrien tukemiseen erityisesti siten, että ne osallistuvat edelleen tai alkavat osallistua YK:n vapaaehtoisrahastoon kidutuksen uhrien auttamiseksi ja kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa perustettuun erityisrahastoon;

Kuolemanrangaistus

37. toteaa jälleen kerran tuomitsevansa jyrkästi kuolemanrangaistuksen käytön ja kannattaa vakaasti kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon keskeyttämistä kuolemanrangaistuksesta luopumista edistävänä toimena; kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa edelleen pyrkimään siihen, että kuolemanrangaistuksesta luovutaan kaikkialla maailmassa; kehottaa vakaasti kuolemanrangaistuksia edelleen täytäntöönpanevia maita julkistamaan selkeät ja täsmälliset tuomioiden ja teloitusten määrät;

Uskonnon- ja uskonvapaus

38. tuomitsee uskonnon- tai uskonvapauden oikeuden jatkuvat loukkaukset maailmanlaajuisesti; toteaa jälleen EU:n pitävän tätä kysymystä tärkeänä; kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan työtään asian parissa; pitää myönteisenä, että uskonnon- tai uskonvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksianto uusittiin; toteaa jälleen, että ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus, myös oikeus vaihtaa uskontoa ja luopua uskonnosta, on perusluonteinen ihmisoikeus; korostaa siksi tarvetta tehokkaasti torjua kaikkia uskonnollisiin vähemmistöihin eri puolilla maailmaa kohdistuvia syrjinnän muotoja;

Homo- ja biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten ihmisoikeudet (HLBTI-oikeudet)

39. on huolissaan siitä, että syrjivät lait ja käytännöt sekä väkivallanteot, jotka kohdistuvat henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä vuoksi, ovat viime aikoina lisääntyneet; kannustaa valvomaan tarkasti tilannetta Nigeriassa ja Ugandassa, missä uudet lait uhkaavat vakavasti sukupuolivähemmistöjen vapautta; tuomitsee syrjivien lakien käyttöönoton ja sananvapauden tukahduttamisen Venäjällä; vahvistaa kannattavansa ihmisoikeusvaltuutetun jatkuvaa työtä näiden syrjivien lakien ja käytäntöjen torjumiseksi sekä yleisemmin YK:n tätä asiaa koskevia toimia; suosittaa, että EU:n jäsenvaltiot, neuvosto ja EUH osallistuvat aktiivisesti näiden oikeuksien tukahduttamispyrkimysten torjuntaan;

Kastijärjestelmään perustuva syrjintä

40. tuomitsee kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän; on erittäin huolissaan siitä, että kastijärjestelmään perustuva syrjintä on edelleen yleistä, sekä väkivallanteoista, kuten kyseisiin yhteisöihin kuuluviin naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta; pitää myönteisenä ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja YK:n erityistoimenpiteiden valtuutettujen työtä tämän syrjinnän muodon torjumisessa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita edistämään sitä, että hyväksytään luonnos YK:n periaatteiksi ja suuntaviivoiksi työhön perustuvan syrjinnän tehokasta poistamista varten, ja kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa hyväksymään tämän kehyksen;

Oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen

41. kehottaa EU:ta tukemaan toimenpiteitä, jotka perustuvat YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raporttiin tehokkaista toimista ja parhaista käytännöistä, joilla varmistetaan ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu rauhanomaisten mielenilmausten yhteydessä, tukemalla erityisesti pyrkimyksiä kehittää kansainvälistä oikeudellista kehystä, joka liittyy rauhanomaista kokoontumista koskevaan oikeuteen;

Asuminen

42. toteaa jälleen pitävänsä myönteisenä, että YK:n ihmisoikeusneuvosto pitää tärkeänä oikeutta asuntoon; muistuttaa myös EU:lle ja sen jäsenvaltioille osoittamastaan kehotuksesta edistää mahdollisuutta asianmukaisen asunnon saamiseen perusoikeutena;

Vesi ja viemäröinti

43. pitää myönteisinä YK:n ihmisoikeusneuvoston syyskuussa 2013 hyväksymää päätöslauselmaa oikeudesta puhtaaseen juomaveteen ja viemäröintiin sekä YK:n erityisraportoijan tätä kysymystä koskevia toimia ja erityisesti käsikirjaa siitä, miten puhdasta juomavettä ja viemäröintiä koskeva oikeus pannaan täytäntöön; kehottaa EUH:ta, EU:n jäsenvaltioita ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa edelleen keskittymään tähän usein laiminlyötyyn mutta elintärkeään, vettä ja viemäröintiä koskevaan ihmisoikeuteen;

Elinkeinoelämä ja ihmisoikeudet

44. kannattaa voimakkaasti liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanoa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan aktiivisessa roolissa ihmisoikeuksia ja ylikansallisia yrityksiä ja muita liikeyrityksiä käsittelevän YK:n työryhmän seitsemännessä istunnossa ja tukemaan toimia, joilla niiden toimintalinjat saadaan vastaamaan ylikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n perusperiaatteita; pyytää jälleen komissiota esittämään vuoden 2014 loppuun mennessä kertomuksen siitä, miten EU:n jäsenvaltiot ovat panneet elinkeinoelämää ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n perusperiaatteet täytäntöön; panee merkille kehitteillä olevan aloitteen, jossa vaaditaan elinkeinoelämää ja ihmisoikeuksia koskevan oikeudellisesti sitovan välineen laatimista YK:n järjestelmän puitteissa;

Korruptio ja ihmisoikeudet

45. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kannattamaan sitä, että asetetaan talousrikoksia, korruptiota ja ihmisoikeuksia käsittelevä YK:n erityisraportoija;

Urheilu

46. pitää myönteisenä syyskuussa 2013 annettua päätöslauselmaa ihmisoikeuksien edistämisestä urheilun ja olympia-aatteen ihanteiden kautta; on huolissaan Qatarin siirtotyöläisten tilanteesta erityisesti vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoihin valmistautumisen edellä; panee merkille Qatarin aloitteen tämän kysymyksen ratkaisemiseksi; kehottaa Qatarin viranomaisia uudistamaan maan työlainsäädäntöä, kumoamaan alueella noudatettavan sponsorointia koskevan lain (”kafala-järjestelmä”) sekä ratifioimaan asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset; kehottaa EU:ta varmistamaan, että Qatarin rakennusalalla työskentelevät EU:n yritykset eivät ole osallisina siirtotyöläisiin kohdistuvissa ihmisoikeusloukkauksissa; painottaa, että on tärkeää tarkastella kaikkia merkittäviä urheilutapahtumia ja niiden yhteentoimivuutta ihmisoikeuksien kanssa, kuten helmikuussa 2014 pidetyt Sotšin talviolympialaiset ja yhdistymisvapauden ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien jatkuva polkeminen sekä lähestyvät jalkapallon MM-kilpailut Brasiliassa, jossa on raportoitu häädöistä ja väestön pakkosiirroista eri puolilta maata;

Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö

47. on huolissaan ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, joita aiheutuu aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten avulla toteutetuista laittomista täsmäsurmista, joiden yhteydessä tuntematon määrä siviilejä on saanut surmansa, loukkaantunut tai traumatisoitunut vakavasti konfliktialueiden ulkopuolella; kannattaa kyseisten YK:n erityistoimenpiteiden yhteydessä toteutettuja toimia, joilla pyritään edistämään sitä, että valtiot käyttävät aseistettuja miehittämättömiä ilma-aluksia avoimesti ja vastuullisesti vakiintuneen kansainvälisen oikeudellisen kehyksen puitteissa; kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa edelleen tukemaan täsmäsurmien tutkimuksia ja noudattamaan mielivaltaisia teloituksia sekä ihmisoikeuksia ja terrorismin vastaisia toimia käsittelevien YK:n erityisraportoijien suosituksia;

Kansainvälinen rikostuomioistuin

48. toteaa jälleen antavansa täyden tukensa Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja seuraa tarkasti kaikkia pyrkimyksiä heikentää sen legitiimiyttä; kehottaa EU:ta muodostamaan aktiivisesti kantansa hyökkäysrikokseen ja Kampalan tarkistuksiin;

 

Yleinen määräaikaistarkastelu

49. vahvistaa, että yleinen määräaikaistarkastelu (UPR) on tärkeä väline, jolla voidaan saavuttaa kokonaiskuva kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteesta, ja korostaa pitävänsä edelleen tärkeänä tarkastelun toista kierrosta, jossa keskitytään ensimmäisen vaiheen aikana annettujen suositusten täytäntöönpanoon; vaatii kuitenkin jälleen, että niitä suosituksia, joita valtiot eivät hyväksyneet ensimmäisellä kierroksella, käsitellään uudelleen UPR-tarkastelun jatkuessa;

50. kehottaa unionin jäsenvaltioita, jotka osallistuvat vuorovaikutteisiin UPR-vuoropuheluihin, esittämään täsmällisiä ja mitattavissa olevia suosituksia, joilla voidaan parantaa hyväksyttyjen suositusten seurannan ja täytäntöönpanon laatua; korostaa, että komission ja EU:n jäsenvaltioiden on tärkeää antaa teknistä apua, jotta voidaan auttaa tarkastelun kohteena olevia valtioita panemaan suositukset täytäntöön, jotta voidaan esittää väliarviointeja täytäntöönpanon parantamisen tueksi;

51. korostaa, että UPR-suositukset on sisällytettävä järjestelmällisesti EU:n ihmisoikeusvuoropuheluun ja kuulemisiin sekä EU:n maakohtaisiin ihmisoikeusstrategioihin; suosittaa jälleen kerran, että parlamentti ottaa nämä suositukset esille, kun sen valtuuskunnat vierailevat kolmansissa maissa;

52. pitää myönteisenä kaikkia toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan moninaisten sidosryhmien, myös kansalaisyhteiskunnan, täysimääräinen osallistuminen UPR-prosessiin; korostaa, että EUH:n ja jäsenvaltioiden on tärkeää korostaa YK:n ihmisoikeusneuvostossa huolestuttavaa kysymystä siitä, että kansalaisjärjestöjen käytettävissä oleva toimintatila on kaventumassa monessa maassa eri puolilla maailmaa;

Erityistoimenpiteet

53. vahvistaa voimakkaan tukensa erityistoimenpiteille; korostaa, että näiden toimeksiantojen riippumattomuus on erittäin tärkeää, ja kehottaa kaikkia YK-valtioita tekemään täysipainoista yhteistyötä erityistoimenpiteiden kanssa, mukana luettuna valtuutettujen vastaanottaminen maakohtaisille vierailuille, vastaukset näiden kiireellisiin toimintapyyntöihin ja väitettyjen rikkomusten yhteydessä sekä valtuutettujen antamien suositusten asianmukainen seuranta; kannattaa 72:n erityistoimenpiteiden asiantuntijan 10. joulukuuta 2013 antamaa lausuntoa ja on huolissaan siitä, että valtioiden puutteellinen yhteistyö erityistoimenpiteiden edustajien kanssa estää valtuutettuja hoitamasta tehtäviään;

54. tuomitsee jyrkästi kaikki UPR-tarkasteluun ja erityistoimenpiteisiin osallistuviin ihmisoikeuksien puolustajiin ja aktivisteihin kohdistuvat rankaisutoimet erityisesti Kiinan tapauksessa; kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa tutkimaan raportit, joiden mukaan kiinalainen aktivisti Cao Shunli, joka kannusti kansalaisyhteiskunnan osallistumista ihmisoikeustarkasteluihin, on ollut pidätettynä 14. syyskuuta 2013 alkaen; kehottaa ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaa seuraamaan aktiivisesti tätä ja vastaavia tapauksia ja kaikkia valtioita tarjoamaan riittävää suojaa tällaista ahdistelua vastaan; korostaa, että tällaiset toimet heikentävät YK:n ihmisoikeusjärjestelmää kokonaisuudessaan;

EU:n osallistuminen

55. muistuttaa, että on tärkeää, että EU osallistuu aktiivisesti kaikkiin YK:n ihmisoikeusmekanismeihin, myös YK:n ihmisoikeusneuvostoon; kannustaa EU:n jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti vaikuttamalla yhteisesti päätöslauselmiin ja edistämällä niiden laatimista, osallistumalla aktiivisesti keskusteluihin ja vuorovaikutteisiin vuoropuheluihin ja antamalla lausuntoja; kannattaa voimakkaasti EU:n alueiden välisten aloitteiden yleistymistä;

56. muistuttaa, että on tärkeää sisällyttää Genevessä YK:n ihmisoikeusneuvoston puitteissa tehtävä työ EU:n asiaankuuluvaan sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan ja myös parlamentin toimintaan, esimerkkeinä valiokuntien valtuuskunnat ja parlamenttien väliset valtuuskunnat sekä YK:n erityisraportoijan panos valiokuntien kokouksiin;

57. kannustaa ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa edelleen parantamaan EU:n ihmisoikeuspolitiikan tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä YK:n ihmisoikeusneuvostossa sekä edistämään edelleen tiivistä yhteistyötä ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja erityistoimenpiteiden kanssa ja pitää valitettavana varapuheenjohtajan / korkean edustajan puuttumista ihmisoikeusneuvoston korkean tason osuudesta;

58. korostaa jälleen, että on tärkeää huolehtia tehokkaasta koordinoinnista ja yhteistyöstä EUH:n, komission ja EU:n jäsenvaltioiden välillä ihmisoikeuskysymyksissä; kannustaa tässä yhteydessä EUH:ta ja erityisesti EU:n edustustoja Genevessä ja New Yorkissa lisäämään EU:n toimien yhtenäisyyttä oikea-aikaisten ja sisältöä koskevien neuvottelujen avulla sekä ”puhumaan yhdellä äänellä”;

59. korostaa, että on tärkeää, että EU:n jäsenvaltiot tukevat YK:n ihmisoikeusneuvostoa pyrkimällä yhdessä ihmisoikeuksien jakamattomuuden ja yleismaailmallisuuden toteutumiseen ja erityisesti ratifioimalla kaikki kansainväliset ihmisoikeusvälineet, joita tämä elin on ottanut käyttöön; muistuttaa pitävänsä valitettavana, että yksikään EU:n jäsenvaltio ei ole ratifioinut kansainvälistä yleissopimusta siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista; toteaa jälleen, että useat jäsenvaltiot eivät vielä ole hyväksyneet ja/tai ratifioineet kansainvälistä yleissopimusta kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta eivätkä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun vastaisen yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa tai taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa; kehottaa jälleen kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan nämä yleissopimukset ja pöytäkirjat; korostaa, että jäsenvaltioiden on tärkeää toimittaa määräaikaiskertomuksensa ajoissa YK:n valvontaelimille; kehottaa EU:ta muodostamaan aktiivisesti kantansa hyökkäysrikokseen ja Kampalan tarkistuksiin;

60. muistuttaa, että on tärkeää, että EU antaa jatkossakin tukensa ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuudelle, jotta se voi hoitaa tehtäväänsä tehokkaasti ja puolueettomasti; korostaa, että ihmisoikeusvaltuutetun toimiston puolueettomuuden ja toimintakyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että varmistetaan riittävä rahoitus erityisesti siksi, että uusien tilanteiden syntyessä on tarpeen avata uusia alueellisia ihmisoikeusvaltuutetun toimistoja; korostaa, että on tärkeää turvata riittävä rahoitus kattamaan sopimuselinten kasvava työtaakka; kehottaa EU:ta omaksumaan johtavan aseman sopimuselinjärjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamisessa, mihin kuuluu myös riittävä rahoitus;

61. vahvistaa, että ihmisoikeuksien puolustajien suojelu on EU:n ihmisoikeuspolitiikan keskeinen tavoite; arvostaa sen vuoksi käytännön tukea ja taloudellista tukea, joita demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä annetaan ihmisoikeuksien puolustajien kiireelliseen suojeluun ja tukemiseen;

62. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 68. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä ulkoasiainvaliokunnan perustamalle EU:n ja YK:n väliselle työryhmälle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0055.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0575.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö