Postup : 2014/2628(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0245/2014

Předložené texty :

RC-B7-0245/2014

Rozpravy :

PV 13/03/2014 - 19.1
CRE 13/03/2014 - 19.1

Hlasování :

PV 13/03/2014 - 20.1

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0253

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 77k
12. 3. 2014
PE529.645v01-00}
PE529.646v01-00}
PE529.647v01-00}
PE529.648v01-00}
PE529.649v01-00}
PE529.650v01-00} RC1
 
B7-0245/2014}
B7-0246/2014}
B7-0247/2014}
B7-0248/2014}
B7-0249/2014}
B7-0250/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B7‑0245/2014)

ALDE (B7‑0246/2014)

Verts/ALE (B7‑0247/2014)

ECR (B7‑248/2014)

PPE (B7‑0249/2014)

GUE/NGL (B7‑0250/2014)


o Rusku: rozsudky nad demonstranty účastnících se protestů na Blatném náměstí (2014/2628(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija‑Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion za skupinu ALDE
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o Rusku: rozsudky nad demonstranty účastnících se protestů na Blatném náměstí (2014/2628(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku, zejména na usnesení ze dne 13. června 2013 o právním státě v Rusku(1),

–   s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 24. února 2014 o rozsudcích nad demonstranty účastnících se protestů na Blatném náměstí,

–   s ohledem na ruskou ústavu, zejména na článek 118, který stanoví, že spravedlnost vykonávají v Ruské federaci pouze soudy, a na článek 120, který stanoví, že soudci jsou nezávislí a řídí se pouze ruskou ústavou a federálním právem,

–   s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech, které proběhly dne 28. listopadu 2013,

–   s ohledem na zprávu výboru Rady Evropy pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 17. prosince 2013 o své pravidelné návštěvě Ruské federace,

–   s ohledem na prohlášení veřejného ochránce lidských práv Ruské federace Vladimíra Lukina ze dne 4. března 2014 o veřejných demonstracích v Moskvě a opatřeních přijatých donucovacími orgány,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Ruská federace je řádným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a že se tudíž zavázala k dodržování zásad demokracie a právního státu a lidských práv; vzhledem k tomu, že v posledních měsících dochází v Rusku k závažnému porušování zásad právního státu a k přijímání restriktivních právních předpisů, a proto vzrůstají obavy ohledně dodržování mezinárodních a vnitrostátních povinností ze strany Ruska;

B.  vzhledem k tomu, že dne 6. května 2012, tj. v předvečer uvedení prezidenta Vladimíra Putina do úřadu, došlo na Blatném náměstí k ojedinělým střetům několika desítek demonstrantů (podle odhadů se protestů zúčastnily desítky tisíc lidí) s policií, při nichž bylo několik osob lehce zraněno;

C. vzhledem k tomu, že 600 aktivistů bylo krátkodobě zadrženo a proti 28 osobám bylo zahájeno trestní řízení; vzhledem k tomu, že ruské orgány začaly chování demonstrantů vyšetřovat jako „hromadné nepokoje“, čímž ruské právo rozumí hromadné akce, při nichž dochází k „násilí, pogromům, ničení majetku, používání střelných zbraní nebo k ozbrojenému odporu vůči orgánům státní moci“; vzhledem k tvrzení ruských orgánů, že násilí bylo naplánováno jako součást spiknutí, jehož cílem byla destabilizace země a svržení vlády;

D. vzhledem k tomu, že během posledních let se v souvislosti s několika soudními procesy objevily pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti soudních orgánů Ruské federace,

E.  vzhledem k tomu, že četné ruské a mezinárodní organizace činné v oblasti lidských práv informovaly o tom, že v důsledku nepřiměřených opatření a agresivních zásahů ze strany bezpečnostních sil a nadměrného používání síly došlo k vypuknutí násilností a následně ke svévolnému zatýkání demonstrantů; vzhledem k tomu, že veřejný ochránce lidských práv Ruské federace ve svém hodnocení situace potvrdil, že obvinění z podněcování hromadných nepokojů se nezakládají na pádných důvodech;

F.  vzhledem k tomu, že dne 24. února 2014 shledal ruský soud vinnými osm demonstrantů a vynesl nad nimi rozsudky od podmíněného trestu až po čtyřleté odnětí svobody (v roce 2013 již uložil tři tresty dlouholetého odnětí svobody) a aktivistovi Michailu Kosenkovi uložil povinnou psychiatrickou léčbu;

G. vzhledem k tomu, že během pokojných demonstrací na podporu obžalovaných, které se uskutečnily na Blatném náměstí ve dnech 21. a 24. února 2014, došlo k hromadnému zatýkání; vzhledem k tomu, že 200 osob, které se dne 24. února 2014 shromáždily před budovou obvodního soudu v Zamoskvorečí, aby vyslechly rozsudek, bylo na několik hodin zadrženo; vzhledem k tomu, že vůdci opozice Boris Němcov a Aleksej Navalnyj, byli následně odsouzeni k desetidennímu odnětí svobody; vzhledem k tomu, že Alekseji Navalnému bylo na další dva měsíce uloženo domácí vězení a od 5. března 2014 nosí elektronický náramek monitorující všechny jeho aktivity;

H. vzhledem k tomu, že ruské orgány rozšiřují své programy hromadného sledování; vzhledem k tomu, že tyto programy v kombinaci se zákony namířenými proti lesbičkám, gayům, bisexuálům a transsexuálům a zákony omezujícími svobodné působení nevládních organizací poskytují ruským orgánům velmi účinný nástroj ke sledování a potlačování hlasů opozice;

I.   vzhledem k tomu, že v Rusku se během posledních let zhoršila situace v oblasti lidských práv a že ruské orgány přijaly soubor právních přepisů, které obsahují nejednoznačná ustanovení, a mohly by tedy být použity k dalšímu omezování představitelů opozice a občanské společnosti a bránit tak ve svobodě projevu a shromažďování; vzhledem k tomu, že tyto zásahy zahrnují policejní razie, konfiskace majetku, správní pokuty a další opatření, jež mají za cíl zabránit organizacím občanské společnosti v jejich činnosti a odradit je od jejich práce;

J.   vzhledem k tomu, že ruské orgány pronásledují vůdce opozičních stran a hnutí a některé z nich zadržují na základě různých nepodložených obvinění, např. vůdce hnutí Solidarita Ilju Jašina, jednoho z předsedů Aliance Zelených a Sociálních demokratů Gleba Fetisova a ekologického aktivistu a čelního představitele hnutí Jabloko Jevgenije Vitiška;

K. vzhledem k tomu, že v prosinci 2013 zaznamenal výbor Rady Evropy pro zabránění mučení četné zprávy o špatném zacházení a mučení vězňů příslušníky donucovacích orgánů a policie;

1.  je hluboce znepokojen procesy vedenými proti demonstrantům z Blatného náměstí, které již od počátku vykazovaly hrubé nedostatky, a politicky motivovanými obviněními;

2.  domnívá se, že obvinění vznesená proti demonstrantům a vynesené rozsudky se vzhledem k povaze událostí a spáchaných trestných činů jeví jako nepřiměřené; domnívá se, že výsledek soudního řízení opět vyvolává – uváží-li se procesní nedostatky a dlouhá vyšetřovací vazba – otazníky kolem dodržování zásad právního státu;

3.  vyzývá ruské soudní orgány, aby v odvolacích řízeních tyto rozsudky přehodnotily a těchto osm demonstrantů propustily, jakož i „vězně z Blatného náměstí“ Michaila Kosenka, jemuž byla soudně nařízena psychiatrická léčba;

4.  je taktéž hluboce znepokojen zadržením velkého počtu pokojných demonstrantů po vyhlášení rozsudku v případu „Bolotnaja“, a žádá, aby byla odvolána veškerá obvinění, která proti nim byla vznesena; dále vyzývá ruskou vládu, aby dodržovala práva všech občanů na základní svobody a všeobecná lidská práva;

5.  připomíná, že je důležité, aby Rusko plně dodržovalo své mezinárodní závazky, které vyplývají z jeho členství v Radě Evropy a v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, základní lidská práva a zásady právního státu zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech; poukazuje na to, že nedávný vývoj je v rozporu s reformami nezbytnými pro zlepšení demokratických norem a dosažení právního státu a nezávislého soudnictví v Rusku;

6.  vyjadřuje znepokojení nad vývojem v Ruské federaci, pokud jde o dodržování a ochranu lidských práv a zachovávání obecně uznávaných demokratických zásad, pravidel a postupů, zejména v souvislosti se zákonem o „zahraničních agentech“, zákony namířenými proti lesbičkám, homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům, s opětovnou kriminalizací pomluvy a zákonem o vlastizradě a právními předpisy upravujícími veřejné protesty; naléhavě Rusko vyzývá, aby jakožto člen Rady Evropy dodržovalo své mezinárodní závazky ;

7.  vyzývá ruskou vládu, aby podnikla konkrétní kroky k nápravě zhoršující se situace v oblasti lidských práv a zejména aby ukončila štvavou kampaň proti organizacím občanské společnosti a aktivistům; vyzývá ruské výkonné a zákonodárné orgány, aby přehodnotily a odvolaly nedávno přijaté legislativní akty a opatření, která odporují závazkům, jež tato země přijala jako člen Rady Evropy v oblasti lidských práv a základních svobod, a aby zohlednily návrhy ruského veřejného ochránce lidských práv a doporučení adresovaná Radou OSN pro lidská práva prezidentovi Ruské federace;

8.  naléhá na ruské soudní a donucovací orgány, aby své úkoly plnily nestranně a nezávisle;

9.  zdůrazňuje, že článek 31 ústavy Ruské federace a Evropská úmluva o lidských právech, jejímž je Rusko signatářem, stanoví svobodu sdružování a že ruské orgány musí tuto svobodu respektovat;

10. vyzývá Ruskou federaci, aby své programy sledování sladila s Evropskou úmluvou o lidských právech;

11. vyjadřuje politování nad pokračujícími zásahy proti občanům, kteří otevřeně kritizují režim, a proti zbývajícím nezávislým sdělovacím prostředkům, mezi něž patří např. televizní stanice TV Dožď a rozhlasová stanice Echo Moskvy;

12. vyzývá vysokou představitelku a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily, aby se případy všech osob, které jsou stíhány z politických důvodů, dostaly na pořad jednání v rámci konzultací mezi EU a Ruskem o lidských právech a aby na nich byli zástupci Ruska formálně vyzváni, aby ke každému případu poskytli odpověď;

13. vybízí předsedy Rady a Komise a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby tyto případy i nadále pečlivě sledovali, aby na ně různými prostředky upozorňovali při schůzkách s Ruskem a aby o jednáních s ruskými úřady informovali Parlament;

14. naléhá na Radu, aby vypracovala jednotnou politiku vůči Rusku, v jejímž rámci bude po 28 členských státech EU a orgánech a institucích EU vyžadováno, aby ve vztazích mezi EU a Ruskem jednomyslně a rozhodně prosazovaly úlohu lidských práv a poukazovaly na potřebu skoncovat v Rusku s potlačováním svobody projevu, shromažďování a sdružování; žádá, aby se tento společný postoj promítl v závěrech Rady EU pro zahraniční věci;

15. naléhá na vysokou představitelku a ESVČ, aby zajistily, aby Unie v mezích ruského vnitrostátního práva využívala všech příležitostí k dalším kontaktům s organizacemi ruské občanské společnosti a k jejich podpoře, zejména organizací hájících demokratické hodnoty, lidská práva a právní stát;

16. naléhá na Komisi a ESVČ, aby v rámci probíhající fáze přípravy finančních nástrojů EU zvýšily finanční pomoc ruské občanské společnosti, jež by byla poskytována z prostředků Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, organizací občanské společnosti a místních orgánů, a aby do nástroje partnerství zahrnula fórum občanské společnosti EU-Rusko s cílem zajistit udržitelnou a věrohodnou dlouhodobou podporu;

17. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0284.

Právní upozornění - Ochrana soukromí