Procedura : 2014/2628(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0245/2014

Teksty złożone :

RC-B7-0245/2014

Debaty :

PV 13/03/2014 - 19.1
CRE 13/03/2014 - 19.1

Głosowanie :

PV 13/03/2014 - 20.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0253

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 149kWORD 81k
12.3.2014
PE529.645v01-00}
PE529.646v01-00}
PE529.647v01-00}
PE529.648v01-00}
PE529.649v01-00}
PE529.650v01-00} RC1
 
B7-0245/2014}
B7-0246/2014}
B7-0247/2014}
B7-0248/2014}
B7-0249/2014}
B7-0250/2014} RC1

złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

S&D (B7‑0245/2014)

ALDE (B7‑0246/2014)

Verts/ALE (B7‑0247/2014)

ECR (B7‑0248/2014)

PPE (B7‑0249/2014)

GUE/NGL (B7‑0250/2014)


w sprawie Rosji: wyroki dla demonstrantów uczestniczących w wydarzeniach na Placu Bołotnym (2014/2628(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija‑Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Rosji: wyroki dla demonstrantów uczestniczących w wydarzeniach na Placu Bołotnym (2014/2628(RSP))  

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji, w szczególności rezolucję z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie rządów prawa w Rosji(1),

–   uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyroków dla demonstrantów uczestniczących w wydarzeniach na Placu Bołotnym,

–   uwzględniając konstytucję Rosji, w szczególności jej art. 118, który stanowi, że sprawiedliwość w Federacji Rosyjskiej sprawują wyłącznie sądy, oraz art. 120, stanowiący, że sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji Federacji Rosyjskiej i prawu federalnemu,

–   uwzględniając dotyczące praw człowieka konsultacje między UE a Rosją z dnia 28 listopada 2013 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie będącego organem Rady Europy Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie okresowej wizyty komitetu w Federacji Rosyjskiej,

–   uwzględniając oświadczenie rzecznika praw człowieka Federacji Rosyjskiej Władimira Łukina z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie publicznych demonstracji w Moskwie oraz działań podjętych przez organy ścigania,

–   uwzględniając art. 122 ust. 5 oraz art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jako pełnoprawny członek Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji i praworządności oraz praw człowieka; mając na uwadze, że w ciągu ostatnich miesięcy doszło w Rosji do serii poważnych naruszeń zasad praworządności i przyjęcia restrykcyjnych przepisów, w wyniku czego rosną obawy co do wypełniania przez Rosję jej zobowiązań międzynarodowych i krajowych;

B.  mając na uwadze, że w dniu 6 maja 2012 r., w przededniu objęcia urzędu przez prezydenta Władimira Putina, na Placu Bołotnym doszło do sporadycznych starć między policją a kilkudziesięcioma spośród protestantów, których łączną liczbę szacuje się na dziesiątki tysięcy, przy czym wynikiem tych starć były drobne obrażenia;

C. mając na uwadze, że około 600 działaczy zatrzymano na krótko, a przeciwko 28 osobom wszczęto postępowanie karne; mając na uwadze, że władze rozpoczęły dochodzenie w sprawie działań protestantów, uznając je za „masowe rozruchy”, co zgodnie z rosyjskim prawem oznacza masowe działania obejmujące „akty przemocy, pogromy, niszczenie mienia, użycie broni palnej lub stawianie władzom zbrojnego oporu”; mając na uwadze, że władze twierdzą, iż akty przemocy były zaplanowane i stanowiły element spisku mającego zdestabilizować kraj i doprowadzić do obalenia rządu;

D. mając na uwadze, że w związku z niektórymi procesami i postępowaniami sądowymi z minionych lat rodzą się wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności instytucji sądowych Federacji Rosyjskiej;

E.  mając na uwadze, że według doniesień wielu rosyjskich i międzynarodowych organizacji obrońców praw człowieka niewspółmierne środki i agresywne działania sił bezpieczeństwa oraz nadużywanie siły doprowadziło do wybuchu przemocy, a następnie do arbitralnego aresztowania protestantów; mając na uwadze, że rzecznik praw człowieka Federacji Rosyjskiej potwierdził w swojej ocenie, iż oskarżenia o masowe rozruchy były nieuzasadnione;

F.  mając na uwadze, że w dniu 24 lutego 2014 r. rosyjski sąd wydał wyroki skazujące wobec ośmiu demonstrantów, od wyroku w zawieszeniu do czterech lat pozbawienia wolności, a w 2013 r. wydano już trzy wysokie wyroki pozbawienia wolności oraz nakazano przymusowe leczenie psychiatryczne działacza Michaiła Kosienki;

G. mając na uwadze, że podczas pokojowych demonstracji poparcia dla oskarżonych z Placu Bołotnego w dniu 21 i 24 lutego 2014 r. zatrzymano wiele osób; mając na uwadze, że na kilka godzin zatrzymano ponad 200 osób zgromadzonych w dniu 24 lutego 2014 r. przed Zamoskworieckim Sądem Rejonowym, by usłyszeć wyrok; mając na uwadze, że liderzy opozycji Borys Niemcow i Aleksiej Nawalny zostali następnie skazani na 10 dni aresztu; mając na uwadze, że wobec Aleksieja Nawalnego zastosowano następnie areszt domowy na dwa miesiące, a w dniu 5 marca 2014 r. założono mu bransoletkę elektroniczną, by kontrolować jego działania;

H. mając na uwadze, że rosyjskie władze rozszerzają swoje programy masowego nadzoru; mając na uwadze, że programy te, w połączeniu z przepisami skierowanymi przeciwko osobom LGBT i przepisami ograniczającymi swobodę organizacji pozarządowych, dają rosyjskim władzom niezwykle silne narzędzie monitorowania i tłumienia głosów opozycji;

I.   mając na uwadze, że stan poszanowania praw człowieka w Rosji pogorszył się w ostatnich latach, a rosyjskie władze przyjęły serię aktów prawnych zawierających niejednoznaczne przepisy, które można wykorzystywać do dalszego ograniczania działań opozycji i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz do utrudniania korzystania z wolności słowa i wolności zgromadzeń; mając na uwadze, że represje te objęły takie działania, jak naloty policyjne, konfiskata mienia, grzywny administracyjne i inne środki mające uniemożliwić działalność organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i zniechęcić je do dalszej pracy;

J.   mając na uwadze, że przywódcy partii i ruchów opozycyjnych są nękani przez rosyjskie władze, a niektórzy spośród nich są przetrzymywani pod różnymi zarzutami, np. Ilja Jaszyn, lider ruchu Solidarność, Gleb Fetisow, współprzewodniczący Sojuszu Zielonych i Socjaldemokratów, oraz Jewgienij Witiszko, działacz na rzecz środowiska i czołowy przedstawiciel partii Jabłoko;

K. mając na uwadze, że w grudniu 2013 r. Komitet do spraw Zapobiegania Torturom Rady Europy odnotował liczne przypadki maltretowania i torturowania więźniów przez funkcjonariuszy organów ścigania i policji;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu postępowań przeciwko demonstrantom z Placu Bołotnego, w których od początku znalazły się uchybienia, a postawione zarzuty były umotywowane politycznie;

2.  jest zdania, że zarzuty przeciwko demonstrantom i wyroki wobec nich wydają się niewspółmierne do charakteru wydarzeń i przestępstw, o które są oskarżeni; uważa, że ze względu na wady proceduralne i długi areszt tymczasowy wynik procesu po raz kolejny skłania do zastanowienia nad stanem praworządności;

3.  wzywa rosyjskie władze sądownicze do ponownego rozważenia wyroków w czasie procesów apelacyjnych oraz do zwolnienia ośmiu demonstrantów oraz więźnia z Placu Bołotnego Michaiła Kosienko, skazanego na przymusowe leczenie psychiatryczne;

4.  wyraża również poważne zaniepokojenie z powodu zatrzymania wielu pokojowych protestantów po wydaniu wyroków w sprawie Placu Bołotnego oraz apeluje o wycofanie wszelkich zarzutów wobec protestantów; wzywa ponadto rosyjski rząd do poszanowania prawa wszystkich obywateli do korzystania z podstawowych wolności i powszechnych praw człowieka;

5.  przypomina o znaczeniu pełnego przestrzegania przez Rosję międzynarodowych zobowiązań prawnych, jakie spoczywają na niej w związku z członkostwem w Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także podstawowych praw człowieka i zasad praworządności zapisanych w Europejskiej konwencji praw człowieka oraz w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych; podkreśla, że ostatnie wypadki stanowią krok wstecz w stosunku do reform niezbędnych do poprawy standardów demokratycznych i zasad praworządności oraz niezawisłości sądownictwa w Rosji;

6.  wyraża zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o poszanowanie i ochronę praw człowieka oraz przestrzeganie wspólnie uzgodnionych zasad, przepisów i procedur demokratycznych, zwłaszcza w odniesieniu do ustawy o „agentach zagranicy”, przepisów skierowanych przeciwko osobom LGBT, ponownego uznania zniesławienia za przestępstwo, ustawy o zdradzie stanu oraz przepisów regulujących protesty publiczne; apeluje do Rosji, by wywiązywała się z międzynarodowych zobowiązań spoczywających na niej jako na członku Rady Europy;

7.  wzywa rosyjski rząd do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy pogarszającej się sytuacji w dziedzinie praw człowieka, zwłaszcza do zaprzestania kampanii nękania organizacji i działaczy społeczeństwa obywatelskiego; wzywa rosyjskie władze wykonawcze i ustawodawcze do ponownego rozważenia, a następnie do uchylenia przyjętych niedawno aktów prawnych i środków sprzecznych ze zobowiązaniami w dziedzinie praw człowieka i podstawowych wolności, spoczywającymi na tym kraju jako na członku Rady Europy, oraz do uwzględnienia wniosków skierowanych przez rzecznika praw człowieka i Radę Praw Człowieka do prezydenta Federacji Rosyjskiej;

8.  wzywa rosyjskie organy sądownicze i organy ścigania, by pełniły swoje obowiązki przy zachowaniu bezstronności i niezawisłości;

9.  podkreśla, że wolność zgromadzeń gwarantuje w Federacji Rosyjskiej art. 31 rosyjskiej konstytucji oraz europejska konwencja praw człowieka, którą Rosja podpisała, co zobowiązuje rosyjskie władze do jej przestrzegania;

10. wzywa Federację Rosyjską, by doprowadziła do zgodności swoich programów nadzoru z europejską konwencją praw człowieka;

11. wyraża ubolewanie z powodu ustawicznego nękania obywateli krytycznie wypowiadających się o reżimie oraz istniejących jeszcze niezależnych mediów, w tym telewizji Dożd (Deszcz) i radia Echo Moskwy;

12. wzywa wysoką przedstawiciel i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do zapewnienia, by przypadki wszystkich osób prześladowanych z przyczyn politycznych poruszono w czasie prowadzonych między UE a Rosją konsultacji dotyczących praw człowieka oraz by w każdym przypadku przedstawicielom Rosji uczestniczącym w tych konsultacjach przedstawiono formalne wezwanie do udzielenia odpowiedzi;

13. wzywa przewodniczących Rady i Komisji oraz wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel, by nadal uważnie śledzili te sprawy, poruszali te kwestie na różne sposoby podczas różnych spotkań z Rosją oraz składali Parlamentowi sprawozdania z rozmów z rosyjskimi władzami;

14. apeluje do Rady o opracowanie jednolitej polityki wobec Rosji, w której 28 państw członkowskich UE oraz jej instytucje zostaną zobowiązane do prezentowania wspólnego zdecydowanego stanowiska w sprawie roli praw człowieka w stosunkach między UE a Rosją, a także w sprawie konieczności zaprzestania w Rosji ograniczania wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń; apeluje o przedstawienie tego wspólnego stanowiska w konkluzjach Rady UE do Spraw Zagranicznych;

15. wzywa wysoką przedstawiciel i ESDZ do zapewnienia, aby Unia, w granicach rosyjskiego prawa krajowego, wykorzystywała wszelkie możliwości dalszych kontaktów z rosyjskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i wspierania ich, w tym organizacji dążących do propagowania wartości demokratycznych, praw człowieka i praworządności;

16. apeluje do Komisji i ESDZ, by w związku ze zbliżającym się etapem programowania instrumentów finansowych UE zwiększyły pomoc finansową dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie oraz funduszy przeznaczonych dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i samorządów, a także by objęła instrumentem partnerstwa forum społeczeństwa obywatelskiego UE-Rosja w celu zapewnienia trwałego i wiarygodnego wsparcia długoterminowego;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0284.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności