Postup : 2014/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0245/2014

Predkladané texty :

RC-B7-0245/2014

Rozpravy :

PV 13/03/2014 - 19.1
CRE 13/03/2014 - 19.1

Hlasovanie :

PV 13/03/2014 - 20.1

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0253

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 147kWORD 76k
12.3.2014
PE529.645v01-00}
PE529.646v01-00}
PE529.647v01-00}
PE529.648v01-00}
PE529.649v01-00}
PE529.650v01-00} RC1
 
B7-0245/2014}
B7-0246/2014}
B7-0247/2014}
B7-0248/2014}
B7-0249/2014}
B7-0250/2014} RC1

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B7‑0245/2014)

ALDE (B7‑0246/2014)

Verts/ALE (B7‑0247/2014)

ECR (B7‑0248/2014)

PPE (B7‑0249/2014)

GUE/NGL (B7‑0250/2014)


o Rusku: odsúdenie protestujúcich účastníkov udalostí na námestí Bolotnaja  (2014/2628(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija‑Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău v mene skupiny S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion v mene skupiny ALDE
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o Rusku: odsúdenie protestujúcich účastníkov udalostí na námestí Bolotnaja  (2014/2628(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku, najmä svoje uznesenie z 13. júna 2013 o právnom štáte v Rusku(1),

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 24. februára 2014 o odsúdení protestujúcich účastníkov udalostí na námestí Bolotnaja;

–   so zreteľom na ruskú ústavu, najmä na jej článok 118, v ktorom sa uvádza, že spravodlivosť v Ruskej federácii je vykonávaná výlučne súdmi, a článok 120, v ktorom sa stanovuje, že sudcovia sú nezávislí a sú podriadení len ruskej ústave a federálnemu právu,

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach, ktoré sa konali 28. novembra 2013,

–   so zreteľom na správu Výboru Rady Európy pre predchádzanie mučeniu a neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zo 17. decembra 2013 z jeho pravidelnej návštevy Ruskej federácie,

–   so zreteľom na vyhlásenie ombudsmana Ruskej federácie pre ľudské práva Vladimira Lukina 4. zo marca 2014 o verejných demonštráciách v Moskve a krokoch, ktoré prijali orgány presadzovania práva,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Ruská federácia je plnoprávnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, a preto je povinná obhajovať zásady demokracie a právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv; keďže v dôsledku viacerých vážnych porušení zásad právneho štátu a prijatia reštriktívnych zákonov v uplynulých mesiacoch narastajú obavy, čo sa týka dodržiavania medzinárodných a vnútroštátnych záväzkov zo strany Ruska;

B.  keďže 6. mája 2012 v predvečer inaugurácie prezidenta Vladimira Putina sa niekoľko desiatok z odhadovaných desaťtisícov protestujúcich sporadicky zrazilo s políciou na námestí Bolotnaja, čo viedlo k ľahkým zraneniam;

C. keďže okolo 600 aktivistov bolo krátko zadržaných a začalo sa trestnoprávne konanie voči 28 osobám; keďže orgány začali vyšetrovanie činov protestujúcich, ktoré označili za „masové nepokoje“, ktoré sú podľa ruského práva činy, pri ktorých dochádza k „násiliu, pogromom, škodám na majetku, použitiu strelných zbraní alebo ozbrojenému odporu voči orgánom“; keďže orgány vzniesli obvinenia, že násilie bolo plánované a bolo súčasťou sprisahania na destabilizáciu krajiny a zvrhnutie vlády;

D. keďže viaceré súdne procesy a konania, ktoré prebehli v predchádzajúcich rokoch, spochybnili nezávislosť a nestrannosť súdnych inštitúcií Ruskej federácie;

E.  keďže mnohé ruské a medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv uviedli, že neprimerané opatrenia a agresívne činy bezpečnostných síl ako aj neprimerané použitie násilia viedli k vypuknutiu násilností, po ktorých nasledovalo svojvoľné zatýkanie protestujúcich; keďže ombudsman Ruskej federácie pre ľudské práva vo svojom hodnotení potvrdil, že obvinenia z masových nepokojov boli nepodložené;

F.  keďže 24. februára 2014 vyniesol ruský súd rozsudok, v ktorom uznal ôsmych demonštrantov za vinných, a udelil tresty počnúc štvorročným odňatím slobody cez tri prísnejšie tresty odňatia slobody až po nútenú psychiatrickú liečbu aktivistu Michaila Kosenku;

G. keďže počas pokojných demonštrácií na podporu obžalovaných v prípade námestia Bolotnaja z 21. a 24. februára došlo k početným zatknutiam; keďže vyše 200 osôb, ktoré sa stretli pred Zamoskvoreckým okresným súdom 24. februára 2014, aby si vypočuli rozsudok v prípade, bolo zadržaných na niekoľko hodín; keďže lídri opozície Boris Nemcov a Alexej Navalný boli následne odsúdení na desaťdňové väzenie; keďže Alexej Navalný bol odsúdený na domáce väzenie počas nasledujúcich dvoch mesiacov a 5. marca 2014 bol vybavený elektronickým náramkom na monitorovanie jeho činnosti;

H. keďže ruské orgány rozširujú programy masového sledovania; keďže tieto programy spolu so zákonmi proti komunite LGBT a zákonmi na obmedzenie slobody mimovládnych organizácii poskytujú ruským orgánom veľmi silný nástroj na monitorovanie a potláčanie opozičných hlasov;

I.   keďže situácia v oblasti ľudských práv v Rusku sa v posledných rokoch zhoršila a ruské orgány prijali súbor právnych predpisov, ktoré zahŕňajú nejednoznačné ustanovenia a mohli by byť použité na ďalšie obmedzovanie aktérov opozície a občianskej spoločnosti a ohrozovať slobodu prejavu a zhromažďovania; keďže toto obmedzovanie zahŕňa kroky ako policajne záťahy, zabavenie majetku, správne pokuty a iné opatrenia zamerané na zabránenie a odradenie organizácii občianskej spoločnosti od vykonávania práce;

J.   keďže lídri opozičných strán a hnutí sú vystavení obťažovaniu zo strany ruských orgánov, niektorí sú zadržiavaní na základe rôznych obvinení, ako napríklad Ilja Jašin, vodca hnutia Solidarita, Gleb Fetisov, spolupredseda Aliancie zelených a sociálnych demokratov a Jevgenij Vitiško, ekologický aktivista a popredný člen Jabloka;

K. keďže Výbor Rady Európy pre predchádzanie mučeniu zaznamenal v decembri 2013 početné obvinenia zo zlého zaobchádzania s väzňami a ich mučenia zo strany orgánov presadzovania práva a polície;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad prípadom protestujúcich z námestia Bolotnaja, v ktorom boli od začiatku vznesené politicky motivované obvinenia;

2.  domnieva sa, že obvinenia vznesené proti protestujúcim a ich tresty sa zdajú byť neprimerané s ohľadom na povahu udalostí a činov, z ktorých sú obvinení; domnieva sa, že výsledok súdneho konania, s ohľadom na procesné nedostatky a dlhú vyšetrovaciu väzbu, opäť vyvoláva otázky o stave právneho štátu;

3.  vyzýva ruské súdne orgány, aby prehodnotili tresty v odvolávacom konaní prepustili ôsmich demonštrantov, ako aj väzňa z Bolotnaje Michaila Kosenku, ktorý bol odsúdený na nútenú psychiatrickú liečbu;

4.  rovnako vyjadruje hlboké znepokojenie nad zadržaním veľkého počtu pokojných demonštrantov v nadväznosti na rozsudky v prípade Bolotnaja a vyzýva na stiahnutie všetkých obvinení vznesených proti nim; ďalej žiada ruskú vládu, aby rešpektovala práva všetkých občanov uplatňovať svoje základné slobody a univerzálne ľudské práva;

5.  pripomína význam plného dodržiavania medzinárodných právnych záväzkov zo strany Ruska, ako člena Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, a so základnými ľudskými právami a zásadami právneho štátu zakotvenými v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach; poukazuje na to, že nedávny vývoj postupuje opačným smerom, pokiaľ ide o reformy potrebné na zlepšenie dodržiavania demokratických noriem a zásady právneho štátu a na posilnenie nezávislosti justície v Rusku;

6.  vyjadruje znepokojenie nad udalosťami v Ruskej federácií, ktoré sa týkajú dodržiavania a ochrany ľudských práv a dodržiavania spoločne dohodnutých demokratických zásad, pravidiel a postupov, najmä v súvislosti so zákonom o zahraničných agentoch, právnymi predpismi proti LGBT, opätovným zaradením hanobenia medzi trestné činy, zákonom o vlastizrade a právnymi predpismi týkajúcimi sa verejných protestov; naliehavo vyzýva Rusko, aby si plnilo svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z jeho členstva v Rade Európy;

7.  vyzýva ruskú vládu, aby podnikla konkrétne kroky na riešenie zhoršovania situácie ľudských práv, a najmä skončila kampaň obťažovania organizácií a aktivistov občianskej spoločnosti; vyzýva ruskú exekutívu a legislatívu, aby znovu zvážila a nakoniec zrušila nedávno prijaté legislatívne akty a opatrenia, ktoré sú v rozpore s uvedenými záväzkami krajiny v oblasti ľudských práv a základných slobôd ako člena Rady Európy, a vzala do úvahy návrhy svojho ombudsmana pre ľudské práva, ako aj Rady pre ľudské práva, ktoré boli predložené prezidentovi Ruskej federácie;

8.  naliehavo vyzýva ruské súdne a orgány presadzovania práva, aby vykonávali svoje povinnosti nestranne a nezávisle;

9.  zdôrazňuje, že sloboda zhromažďovania v Ruskej federácii je udelená podľa článku 31 ruskej ústavy a podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorého je Rusko signatárom, a preto sú ruské orgány povinné ho rešpektovať;

10. vyzýva Ruskú federáciu, aby svoje programy sledovania uviedla do súladu s Európskym dohovorom o ľudských právach;

11. ľutuje pokračujúce tvrdé zákroky voči občanom, ktorí vyjadrujú svoju kritiku voči režimu, zostávajúcim nezávislým médiám vrátane televízie Dážď a rádia Echo Moskvy;

12. vyzýva vysokú predstaviteľku a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby zabezpečili, že prípady všetkých osôb stíhaných z politických dôvodov boli predložené na konzultáciách EÚ a Ruska o ľudských právach, a aby zástupcovia Ruska v týchto konzultáciách boli formálne požiadaní o odpoveď v každom prípade;

13. vyzýva predsedov Rady a Komisie , ako aj PK/VP, aby aj naďalej pozorne sledovali tieto prípad , a aby tieto otázky predkladali v rôznych formátoch a rokovaniach s Ruskom, a informovali Parlament o výmenách s ruskými orgánmi;

14. naliehavo vyzýva Radu, aby vyvinula jednotnú politiku voči Rusku, ktorá by odhodlala členské štáty EÚ a inštitúcie EÚ k silnému spoločnému odkazu o úlohe ľudských práv vo vzťahu medzi EÚ a Ruskom, a o potrebne ukončenia zásahu proti slobode prejavu, zhromažďovania a združovania v Rusku; žiada, aby bol tento spoločný odkaz formulovaný v záveroch Rady EÚ pre zahraničné veci;

15. naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku a ESVČ, aby sa zabezpečili, že Únia bude hľadať každú príležitosť v hraniciach ruského vnútroštátneho práva, aby sa naďalej angažovala a podporovala ruské organizácie občianskej spoločnosti vrátane tých , ktoré pracujú na podpore hodnôt demokracie, ľudských práv a právneho štátu;

16. vyzýva Komisiu a ESVČ, pokiaľ ide o prebiehajúcu fázu programovania finančných nástrojov EÚ, aby zvýšili svoju finančnú pomoc ruskej občianskej spoločnosti prostredníctvom EIDHR a fondov organizácií občianskej spoločnosti a miestnych orgánov a zahrnuli fórum občianskej spoločnosti EÚ–Rusko do nástroja partnerstva na zabezpečenie udržateľnej a dôveryhodnej dlhodobej podpory;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0284.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia