Postup : 2014/2695(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0387/2014

Předložené texty :

RC-B7-0387/2014

Rozpravy :

PV 17/04/2014 - 13.2
CRE 17/04/2014 - 13.2

Hlasování :

PV 17/04/2014 - 14.2

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0461

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 151kWORD 82k
16. 4. 2014
PE533.907v01-00}
PE533.913v01-00}
PE534.877v01-00}
PE534.879v01-00}
PE534.881v01-00}
PE534.884v01-00} RC1
 
B7-0387/2014}
B7-0392/2014}
B7-0400/2014}
B7-0402/2014}
B7-0404/2014}
B7-0407/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B7‑0387/2014)

EFD (B7‑0392/2014)

PPE (B7‑0400/2014)

S&D (B7‑0402/2014)

ALDE (B7‑0404/2014)

Verts/ALE (B7‑0407/2014)


o Sýrii: situace v určitých zranitelných komunitách (2014/2695(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE
Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR
Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas za skupinu EFD

Usnesení Evropského parlamentu o Sýrii: situace v určitých zranitelných komunitách (2014/2695(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci v Sýrii(1),

–   s ohledem na závěry Rady o Sýrii ze dne 14. dubna 2014 a 20. ledna 2014,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 15. března 2014 ke 3. výročí povstání v Sýrii a ze dne 8. dubna 2014 k zabití otce Van der Lugta, SJ, v syrském Homsu;

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981;

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2139 ze dne 22. února 2014,

–   s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku ze dne 12. února 2014,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 7. dubna 2014 k Sýrii,

–   s ohledem na prohlášení koordinátorky nouzové pomoci OSN a zástupkyně generálního tajemníka pro humanitární otázky Valerie Amosové ze dne 28. března 2014 k Sýrii;

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech z roku 1950 a Listinu základních práv Evropské unie z roku 2000,

–   s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že důsledkem pokračující násilné krize v Sýrii je humanitární katastrofa bezprecedentního rozsahu v novodobé historii, kdy bylo více než 150 000 lidí, většinou civilistů, zabito, více než 6,5 milionu lidí vnitřně vysídleno a více než 2,6 milionu Syřanů uprchlo, zejména do Libanonu, Turecka, Jordánska, Iráku a Egypta; vzhledem k tomu, že v této krizi se etnické a náboženské menšiny nacházejí v obzvlášť zranitelné situaci;

B.  vzhledem k tomu, že syrské obyvatelstvo tradičně tvoří mnoho rozmanitých etnických a náboženských komunit, mimo jiné Arabové, Aramejci, Arméni, Asyřané, Čerkesové, Kurdové a Turkméni, respektive muslimové, křesťané a drúzové, jakož i jiné skupiny; vzhledem k tomu, že žádná z náboženských nebo etnických komunit v Sýrii nebyla ušetřena tři roky trvajícího konfliktu, který dostává stále více sektářskou podobu;

C. vzhledem k tomu, že tyto komunity byly vždy součástí syrské společnosti a přispívaly k jejímu rozvoji a pokroku, mimo jiné prostřednictvím svého zapojení do vzdělávání, zdravotnictví a kultury; vzhledem k tomu, že hrají tudíž významnou úlohu v demokratizaci Sýrie a musí být zastoupeny v každé konzultaci o budoucnosti země a v každém procesu usmíření;

D. vzhledem k tomu, že až do nedávné doby se většina těchto komunit snažila zachovat v tomto konfliktu nestrannost, protože i když mnohé uznávají potřebu změny režimu v Sýrii, zároveň se obávají, že se v případě svrhnutí vlády stanou terčem sunnitských džihádistických povstalců, vyzývajících k vytvoření islámského státu, či jiných;

E.  vzhledem k tomu, že Asadův režim v rámci strategie přežití záměrně vyvolal dynamiku sektářské polarizace, která rozdmýchala latentní a dosud do značné míry potlačované napětí mezi místními komunitami; vzhledem k tomu, že rostoucí přítomnost a infiltrace islamistických extremistů a džihádistů na všech stranách konfliktu vyvolala oprávněné obavy u menšinových komunit v zemi; vzhledem k tomu, že prohlubování rozporů mezi sunnity a šíity v Sýrii má rovněž vliv na vztahy mezi komunitami v sousedních zemích;

F.  vzhledem k tomu, že nizozemského jezuitu otce Franse van der Lugta, který žil v Sýrii mnoho desetiletí a byl známý tím, že odmítl opustit obležené město Homs, dne 7. dubna 2014 zbili a zastřelili ozbrojenci; vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN odsoudil tento nelidský čin násilí proti muži, který pomáhal syrskému lidu uprostřed obležení a rostoucích obtíží; vzhledem k tomu, že další křesťané zůstali v klášteře, kde byl otec Van der Lugt zabit, a mezinárodní společenství má obavy o jejich bezpečnost, stejně jako o bezpečnost mnoha civilistů stále zadržovaných ve městě Homs, které zůstává v obležení;

G. vzhledem k tomu, že od července 2013 je pohřešován otec Paolo Dall'Oglio a v dubnu 2013 u města Halab na severu země ozbrojenci unesli z auta biskupa řecké pravoslavné církve Bulosa Jazigiho a biskupa asyrské pravoslavné církve Johannu Ibráhíma; vzhledem k tomu, že jejich osud je stále neznámý;

H. vzhledem k tomu, že boje mezi ozbrojenými silami stávajícího režimu a rebely, mezi nimiž byli i ozbrojenci napojení na al-Káidu, vedly na konci března 2014 k evakuaci velké většiny obyvatelstva Kasabu, arménského města na syrsko-turecké hranici; vzhledem k tomu, že o počtu obětí těchto událostí kolují rozporuplné zprávy;

I.   vzhledem k posledním informacím ze Sýrie, podle nichž rebelové z Fronty an-Nusra napojené na al-Káidu dobyli celou řadu křesťanských a kurdských vesnic na tureckých hranicích, například kurdské městečko Ajn al-Arab (Kóbání);

J.   vzhledem k tomu, že palestinští uprchlíci stále tvoří obzvláště zranitelnou skupinu zasaženou syrskou krizí; vzhledem k tomu, že řada z nich žije v obléhaných oblastech, zejména v táboře Jarmúk, který je stále terčem ostrých útoků sil vládnoucího režimu a různých ozbrojených skupin, jež tak způsobují 18 000 Palestinců pobývajícím v této oblasti nelidské utrpení; vzhledem k tomu, že v současné době potřebuje pomoc všech téměř 540 000 palestinských uprchlíků žijících v Sýrii, z nichž více než polovina byla vnitřně vysídlena a při pokusech o útěk do Egypta, Jordánska nebo Libanonu naráží na značné překážky či rostoucí omezení;

K. vzhledem k tomu, že v přetrvávající krizi v Sýrii jsou ženy a děti i nadále obětí agrese, sexuálního a genderového násilí a zneužívání a trpí nedostatkem základního zboží a služeb; vzhledem k tomu, že mezi syrskými uprchlíky je neúměrně vysoký počet žen a dětí; vzhledem k tomu, že od roku 2011 opustily školy v Sýrii téměř 3 miliony dětí a nejméně 500 000 registrovaných syrských uprchlíků žijících v sousedních zemích jako uprchlíci nenavštěvuje školy;

 

L.  vzhledem k tomu, že k obětem násilné krize v Sýrii patří i nadále obhájci lidských práv, intelektuálové, představitelé církví, novináři a aktivisté občanské společnosti; vzhledem k tomu, že nositelka Sacharovovy ceny za rok 2011 Razán Zajtúnová, která byla společně se svým manželem a dalšími dvěma bojovníky za lidská práva před více než čtyřmi měsíci v Dúmě unesena, je stále zadržována na neznámém místě;

M. vzhledem k tomu, že političtí a náboženští vůdci mají na všech úrovních povinnost bojovat proti extremismu a terorismu a podporovat vzájemnou úctu mezi jednotlivci a náboženskými a etnickými skupinami;

N. vzhledem k tomu, že zákony mezinárodního humanitárního práva a právní předpisy z oblasti lidských práv zakazují cílené útoky na jednotlivce či skupiny na základě jejich náboženství nebo etnického původu a útoky na civilisty, kteří se neúčastní probíhajících střetů; vzhledem k tomu, že takové útoky mohou představovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2139 zdůraznila, že je nezbytné skoncovat s beztrestným porušováním mezinárodního humanitárního práva a s porušováním lidských práv, a připomněla, že osoby, jež se takových porušení či zneužití práv v Sýrii dopustily nebo jsou za ně odpovědné, musí být postaveny před soud;

1.  je naprosto zděšen nebývalou měrou lidského utrpení a ztrát na životech a vyjadřuje solidaritu s rodinami všech nevinných obětí syrského konfliktu; ostře odsuzuje porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany Assadova režimu a provládních milicí; odsuzuje všechny případy porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ozbrojenými skupinami bojujícími proti tomuto režimu; ostře odsuzuje rostoucí počet teroristických útoků, které v zemi provádí jak extremistické organizace, tak jednotlivci;

2.  je přesvědčen, že trvalé řešení stávající krize v Sýrii lze nalézt pouze prostřednictvím širokého politického procesu pod syrským vedením za podpory mezinárodního společenství; lituje skutečnosti, že v důsledku překážek, kterými vládnoucí režim komplikuje současná mírová jednání, nepřináší tato jednání pozitivní výsledky, a naléhavě žádá, aby všechny zúčastněné strany usilovaly společně s mezinárodním společenstvím o nové rozhovory, které by vedly k ukončení stávajícího masakru; zdůrazňuje, že důležité je, aby se tohoto procesu účastnily a přispěly k němu všechny strany syrské společnosti, včetně etnických a náboženských menšin, a podtrhuje, že v zájmu vytvoření energické společnosti pro budoucí generace Syřanů hrají menšiny klíčovou roli při ochraně jedinečného kulturního dědictví a zachování tradičního mezikulturního, mezietnického a mezináboženského soužití v Sýrii;

 

3.  připomíná, že práva menšin jsou neoddělitelně spjata s dodržováním ostatních základních lidských práv a svobod, jako je právo na svobodu, bezpečnost, rovnost a svobodu projevu;

4.  důrazně odsuzuje útoky na některé náboženské a etnické komunity, k nimž v Sýrii nedávno došlo, zejména útoky na křesťany, Armény a Kurdy, a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby upustily od veškerých kroků, jejichž cílem je podněcovat mezietnické a mezináboženské spory; zdůrazňuje, že všechny strany zapojené do tohoto konfliktu mají povinnost chránit všechny menšiny, které žijí v Sýrii; bere ovšem na vědomí, že útoky zaměřené na některé zranitelné komunity jsou pouze jednou z mnoha dimenzí syrské občanské války;

5.  naprosto a zcela odsuzuje zabití otce Franse Van der Lugt, které bylo nelidským aktem násilí proti člověku, který stál po boku obyvatel Sýrie během obléhání a narůstajících obtíží; vzdává poctu jeho práci, která sahá za hranice obléhaného města Homs a která nadále pomáhá stovkám civilistů s jejich každodenními životními potřebami;

6.  naléhavě vyzývá všechny strany zapojené do konfliktu, aby přísně dodržovaly zákony v oblasti mezinárodního humanitárního práva a v oblasti lidských práv, a požaduje ochranu všech zranitelných komunit, mimo jiné tím, že bude umožněn přístupu humanitární pomoci a ukončeno obléhání všech obydlených oblastí, včetně historické části města Homs; opakuje svou výzvu, aby byly podél syrsko-tureckých hranic a případně na syrském území vytvořeny bezpečné zóny a aby mezinárodní společenství zřídilo humanitární koridory;

7.  odsuzuje útok na arménské město Kasab; podporuje veškeré snahy na místní úrovni s cílem vyhnout se sektářskému násilí v oblastech ovládaných rebely a v oblastech s kurdskou většinou a bojovat proti němu; naléhavě vyzývá stávající a budoucí syrské orgány, aby poskytly spolehlivou a účinnou ochranu zranitelným komunitám v zemi a aby zajistily jejich bezpečný návrat do jejich domovů a také to, aby pachatelé útoků na tyto komunity byli předáni spravedlnosti a souzeni v řádném soudním řízení;

8.  znovu požaduje, aby byla věnována zvláštní pozornost citlivé situaci palestinských uprchlíků v Sýrii, a zejména nelidským podmínkám Palestinců v táboře Jarmúk; opakuje svou výzvu všem stranám zapojeným do tohoto konfliktu, aby nebránily Agentuře Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) a dalším mezinárodním organizacím v přístupu do tohoto tábora a do jiných obležených oblastí v zemi s cílem zmírnit extrémní utrpení místní populace; chválí práci agentury UNRWA v Sýrii a vyzývá k větší mezinárodní podpoře její činnosti;

9.  vyzývá mezinárodní společenství a EU, aby věnovaly zvláštní pozornost utrpení a potřebám žen a dětí během syrské krize; požaduje nulovou toleranci, pokud jde o zabíjení, únosy a verbování především dětí, a volá po posílení kapacit humanitární pomoci v oblasti podpory pro traumatizované oběti;

10. připomíná, že je naléhavě třeba propustit všechny osoby zadržené z politických důvodů, aktivisty občanské společnosti, pracovníky humanitární pomoci, náboženské představitele (včetně otce Paola Dall'Oglia, biskupa řecké ortodoxní církve Bulose Jazigiho a biskupa asyrské ortodoxní církve Johanny Ibráhíma), novináře a fotografy držené režimem nebo povstaleckými bojovníky a umožnit nezávislým pozorovatelům přístup do všech vazebních zařízení; opětovně naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby vyvinuly veškeré možné úsilí s cílem dosáhnout propuštění laureátky Sacharovovy ceny za rok 2011 Razán Zajtúnové a všech dalších aktivistů v oblasti lidských práv, včetně internetového aktivisty Básila Safadího Chartabíla;

11. je nadále přesvědčen, že v Sýrii nemůže být nastolen udržitelný mír, aniž by se příslušné osoby zodpovídaly ze zločinů spáchaných během konfliktu, a to včetně těch, které mají náboženský nebo etnický základ; opakuje svou výzvu, aby se situací v Sýrii zabýval Mezinárodní trestní soud, a podporuje všechny iniciativy v tomto směru; oceňuje práci nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku a dalších mezinárodních aktérů, kteří shromažďují a uchovávají rozsáhlé množství důkazů o těžkých zločinech spáchaných v Sýrii vládnoucím režimem a některými povstaleckými skupinami, a vyzývá k opatřením s cílem předat pachatele spravedlnosti;

12. vyjadřuje vážné znepokojení nad dalekosáhlými důsledky roztříštění Sýrie, pokud jde o stabilitu a bezpečnost oblasti, zejména v Libanonu a Iráku; je hluboce znepokojen vysokým počtem syrských uprchlíků v sousedních zemích, především v Libanonu, kde podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky tento počet nyní překročil hranici 1 milionu, nepočítaje v to desetitisíce uprchlíků, které tento úřad neregistruje, přičemž každý týden prchá ze Sýrie do Libanonu 12 000 osob; je rovněž hluboce znepokojen neustávajícím přílivem uprchlíků zasahujícím Jordánsko, Turecko, Irák a Egypt; vybízí Evropskou unii a její členské státy, aby i nadále poskytovaly významnou humanitární pomoc obyvatelstvu postiženému syrským konfliktem;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce, místopředsedkyni, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, zvláštnímu vyslanci OSN-Arabské ligy v Sýrii, vládě a parlamentu Egypta, vládě a parlamentu Iráku, vládě a parlamentu Jordánska, vládě a parlamentu Libanonu, vládě a parlamentu Turecka, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0099.

Právní upozornění - Ochrana soukromí