Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0387/2014Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0387/2014

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Syrien: situationen i visse sårbare samfund

  16.4.2014 - (2014/2695(RSP))

  forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4
  til erstatning af beslutningsforslag af:
  ECR (B7‑0387/2014)
  EFD (B7‑0392/2014)
  PPE (B7‑0400/2014)
  S&D (B7‑0402/2014)
  ALDE (B7‑0404/2014)
  Verts/ALE (B7‑0407/2014)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen
  Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen
  Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen
  Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
  Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen
  Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen

  Procedure : 2014/2695(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B7-0387/2014
  Indgivne tekster :
  RC-B7-0387/2014
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om Syrien: situationen i visse sårbare samfund

  (2014/2695(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, navnlig beslutning af 6. februar 2014 om situationen i Syrien[1],

  –   der henviser til Rådets konklusioner om Syrien 14. april 2014 og 20. januar 2014,

  –   der henviser til erklæringerne af 15. marts 2014 fra næstformanden/den højtstående repræsentant Catherine Ashton på treårsdagen for den syriske opstand og af 8. april 2014 med henvisning til drabet på jesuitpræsten Vand der Lugt i Homs, Syrien,

  –   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

  –   der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne til dem,

  –   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

  –   der henviser til FN-erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro fra 1981,

  –   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2139 af 22. februar 2014,

  –   der henviser til den uafhængige internationale undersøgelseskommissions rapport af 12. februar 2014 om Den Syriske Arabiske Republik,

  –   der henviser til erklæringen af 7. april 2014 fra talsmanden for FN's generalsekretær Ban Ki-moon om Syrien,

  –   der henviser til erklæringen af 28. marts 2014 fra FN's koordinator for humanitær bistand og vicegeneralsekretær for humanitær bistand Valerie Amos,

  –   der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950 og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fra 2000,

  –   der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

  A. der henviser til, at den igangværende voldelige krise i Syrien har resulteret i en humanitær katastrofe af et omfang uden fortilfælde i nyere historie med mere end 150 000 omkomne, hvoraf de fleste er civile, med mere end 6,5 millioner internt fordrevne og med mere end 2,6 millioner syriske flygtninge hovedsagelig i Libanon, Tyrkiet, Jordan, Irak og Egypten; der henviser til, at etniske og religiøse mindretal befinder sig i en særlig sårbar situation i denne krise;

  B.  der henviser til, at den syriske befolkning traditionelt har været sammensat af en rig mangfoldighed af etniske og religiøse samfund, henholdsvis af arabere, aramæere, armeniere, assyrere, tjerkessere, kurdere og tyrkere og muslimer, kristne og drusere samt andre grupper; der henviser til, at ingen af de religiøse eller etniske samfund i Syrien er blevet skånet i den tre år lange konflikt, som i stigende grad er ved at tage en sekterisk dimension;

  C. der henviser til, at disse samfund altid har været en del af det syriske samfund og bidrager til landets udvikling og fremgang, bl.a. via deres engagement på uddannelses-, sundheds- og kulturområdet; der henviser til, at de derfor har en vigtig rolle at spille i demokratiseringen af Syrien og har brug for at være repræsenteret i enhver høring om landets fremtid og i enhver forsoningsproces;

  D. der henviser til, at de fleste af disse samfund indtil for nylig har forsøgt at undgå at tage parti i konflikten, idet mange kan erkende behovet for en ændring af regimet i Syrien, men som også frygter, såfremt regeringen bliver væltet, at de vil blive genstand for angreb fra sunni-jihadistiske oprørere, der kræver oprettelsen af en islamisk stat, eller af andre;

  E.  der henviser til, at Assad-regimet bevidst har udløst en dynamisk af sekterisk polarisering som sin overlevelsesstrategi, som fik de latente og hidtil stort set undertrykte spændinger mellem samfundsgrupper til at flamme op; der henviser til, at den stigende tilstedeværelse og infiltration af islamistiske ekstremister og jihadister på alle sider i konflikten har skabt legitime bekymringer blandt mindretal i landet; der henviser til, at den stigende spaltning mellem sunnier og shiitier i Syrien også påvirker forbindelserne mellem samfundene i nabolandene;

  F.  der henviser til, at den nederlandske jesuitpræst Frans van der Lugt, som havde boet i Syrien i mange årtier og velkendt for at nægte at forlade den belejrede by Homs, blev slået og dræbt ved skud af bevæbnede mænd den 7. april 2014; der henviser til, at FN's generalsekretær har fordømt denne umenneskelige voldshandling mod en mand, som stod ved den syriske befolkning til trods for belejringer og stigende vanskeligheder; der henviser til, at andre kristne forbliver i klosteret, hvor fader van der Lugt blev dræbt, og at det internationale samfund er bekymret over deres sikkerhed, idet det er bekymret over sikkerheden for de mange civile, der stadig er fanget i byen Homs, der fortsætter med at være under belejring;

  G. der henviser til, at fader Paolo Dall'Oglio har været forsvundet siden juli 2013, og at biskop Boulos Yazigi for den græsk-ortodokse kirke og biskop John Ibrahim for den assyriske ortodokse kirke blev bortført i april 2013 fra deres bil af bevæbnede mænd udenfor den nordlige by Aleppo; der henviser til, at deres skæbne stadig er ukendt;

  H. der henviser til, at kampe mellem regimets styrker og oprørere, herunder dele, der har forbindelse til Al-Qaeda, i slutningen af marts 2014 førte til, at størstedelen af befolkningen i Kassab, en armensk by på den syrisk-tyrkiske grænse, blev evakueret; der henviser til, at der er modstridende oplysninger om antallet af ofre som følge af disse hændelser;

  I.   der henviser til, at det fremgår af de seneste indberetninger fra Syrien, at oprørere fra al-Nusra-Front, der er tilknyttet al-Qaeda, har besat en række kristne og kurdiske landsbyer ved den tyrkiske grænse, som f.eks. den kurdiske by Ayn-Al-Arab/Kobane;

  J.   der henviser til, at palæstinensiske flygtninge fortsat er en særlig sårbar gruppe i krisen i Syrien; der henviser til, at mange af dem bor i belejrede områder, særlig i Yarmouk-lejren, som fortsætter med at være under hårde angreb fra regimets styrker og forskellige væbnede grupper, hvilket fører til umenneskelige lidelser for de 18 000 palæstinensere, der befinder sig i dette område; der henviser til, at næsten alle de 540 000 palæstinensiske flygtninge i Syrien har behov for hjælp i dag, hvor mere end halvdelen af dem er internt fordrevne i landet og står over for store forhindringer eller øgede begrænsninger, når de forsøger at flygte til Egypten, Jordan eller Libanon;

  K. der henviser til kvinder og børn fortsat lider under aggression, seksuel og kønsbaseret vold, misbrug og mangel på basale varer og tjenesteydelser i den igangværende krise i Syrien; der henviser til, at der er et uforholdsmæssigt højt antal kvinder og børn blandt de syriske flygtninge; der henviser til, at næsten 3 millioner børn har fået afbrudt deres skolegang i Syrien siden 2011, og at mindst 500 000 registrerede flygtningebørn ikke er indskrevet i skoler i nabolandene;

  L.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere, intellektuelle, religiøse lederskikkelser og civilsamfundsaktivister fortsat er ofre for den voldelige krise i Syrien; der henviser til, at Sakharovprismodtageren fra 2011, Razan Zeitouneh, som blev kidnappet sammen med hendes mand og to andre menneskerettighedsaktivister, for mere end fire måneder siden, fortsat tilbageholdes på et ukendt sted;

  M. der henviser til, at politiske og religiøse ledere har pligt til på alle niveauer at bekæmpe ekstremisme og terrorisme og fremme gensidig respekt blandt enkeltpersoner og religiøse og etniske grupper;

  N. der henviser til, at den internationale humanitære folkeret og menneskerettighedslovgivning forbyder angreb på enkeltpersoner eller grupper baseret på den religiøse eller etniske identitet samt angreb på civile, der ikke deltager i fjendtlighederne; der henviser til, at disse handlinger kan udgøre krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; der henviser til, at FN's Sikkerhedsråds resolution 2139 understregede behovet for at bringe straffriheden for krænkelser af den humanitære folkeret og overtrædelser og krænkelser af menneskerettighederne til ophør, og bekræftede, at dem, som havde begået eller på en anden vis var ansvarlige for disse overtrædelser og krænkelser i Syrien, skal retsforfølges;

  1.  udtrykker sin dybeste beklagelse over den hidtil usete grad af menneskelig lidelse og tab af menneskeliv og udtrykker sin solidaritet med familierne for alle uskyldige ofre i den syriske konflikt; fordømmer kraftigt krænkelserne af menneskerettighederne og den humanitære folkeret af Assad-regimet og regeringsvenlige militser; fordømmer alle krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der er begået af væbnede grupper, som modsætter sig regimet; fordømmer kraftigt det stigende antal af terrorangreb, der er foretaget af ekstremistiske organisationer og enkeltpersoner i landet;

  2.  er overbevist om, at en varig løsning på den aktuelle krise i Syrien kun kan opnås gennem en syriskledet politisk proces med opbakning fra det internationale samfund; beklager, at fredsforhandlingerne for øjeblikket er ved at mislykkes som følge af regimets blokering af disse forhandlinger, og opfordrer indtrængende alle de involverede parter og det internationale samfund til at gøre alt for at arbejde hen imod nye forhandlinger, som vil bringe denne massakre til ophør; understreger betydningen af, at alle dele af det syriske samfund, herunder etniske og religiøse mindretal, deltager i og bidrager til denne proces, og understreger den afgørende rolle, som mindretal spiller for at bevare den enestående kulturarv og traditionen for tværkulturel, tværetnisk og tværreligiøs sameksistens i Syrien med henblik på at skabe et levende samfund for fremtidige generationer af syrere;

  3.  gentager, at mindretallenes rettigheder er uløseligt forbundet med respekt for andre grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder, såsom retten til frihed, sikkerhed, lighed og ytringsfriheden;

  4.  fordømmer på det kraftigste de seneste angreb mod visse religiøse og etniske samfund i Syrien, især kristne, armeniere og kurdere, og opfordrer alle involverede parter til at standse alle bestræbelser på at tilskynde til en konflikt mellem etniske og religiøse grupper; understreger, at alle aktører, der deltager i konflikten, har pligt til at beskytte alle de forskellige mindretal i landet; erkender dog, at angreb mod visse sårbare samfund kun er ét aspekt af den syriske borgerkrig;

  5.  fordømmer på det kraftigste drabet på fader Frans van der Lugt, som er en umenneskelig voldshandling mod en mand, som stod ved den syriske befolkning til trods for belejringer og stigende vanskeligheder; udtrykker anerkendelse af hans arbejde, som strakte sig længere end den belejrede by Homs, og fortsætter med at hjælpe hundreder af civile med deres daglige behov for overlevelse;

  6.  opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til nøje at overholde den humanitære folkeret og menneskerettighedslovgivningen, og kræver beskyttelse af alle sårbare samfund, bl.a. ved at tillade humanitær adgang og ophæve alle belejringer af befolkede områder, herunder den gamle bydel i Homs; gentager sin opfordring til, at der oprettes beskyttelseszoner langs den tyrkisk-syriske grænse, og eventuelt inde i Syrien, og at det internationale samfund opretter nødhjælpskorridorer;

  7.  fordømmer angrebet mod den armenske by Kassab; støtter alle bestræbelser på lokalt niveau for at undgå og bekæmpe sekterisk vold i områder, der er i oprørernes hænder, samt i områder med kurdisk flertal; opfordrer indtrængende de nuværende og fremtidige syriske myndigheder til at yde pålidelig og effektiv beskyttelse til sårbare samfund i landet og at sikre en sikker tilbagevenden til deres hjem, og at gerningsmændene bag angrebene mod dem bliver retsforfulgt og får en retfærdig rettergang;

  8.  anmoder på ny om særlig opmærksomhed omkring den sårbare situation for palæstinensiske flygtninge i Syrien, og især de umenneskelige levevilkår for palæstinensere i Yarmouk-lejren; gentager sin opfordring til alle konfliktens parter om at tillade FN's Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) og andre internationale hjælpeorganisationer uhindret adgang til denne lejr såvel som til andre belejrede områder i landet med henblik på at afbøde de ekstreme lidelser for lokalbefolkningen; roser UNRWA's arbejde i Syrien og opfordrer til øget international støtte til dens aktiviteter;

  9.  opfordrer det internationale samfund og EU til at være særlig opmærksom på de lidelser og behov hos kvinder og børn i den syriske krise; kræver nultolerance for drab, bortførelse og rekruttering af børn i særdeleshed, samt til styrkelse af den humanitære bistands kapacitet inden for støtte til traumatiserede ofre;

  10. minder om det presserende behov for at løslade alle politiske fanger, civilsamfundsaktivister, nødhjælpsarbejdere, religiøse lederskikkelser (herunder fader Paolo Dall'Oglio, den græsk-ortodokse biskop Boulos Yazigi og den assyriske ortodokse biskop John Ibrahim), journalister og fotografer, der tilbageholdes af regimet eller oprørere, og for at give uafhængige observatører adgang til alle tilbageholdelsessteder; opfordrer på ny EU og dets medlemsstater til at gøre deres yderste for at opnå en løsladelse af Sakharovprismodtageren fra 2011, Razan Zeitouneh og af alle andre menneskerettighedsaktivister i Syrien, herunder internetaktivisten Bassel Safadi Khartabil;

  11. er fortsat overbevist om, at der ikke kan være nogen varig fred i Syrien uden ansvarlighed for de forbrydelser, der blev begået under konflikten, også for dem, der har et religiøst eller etnisk grundlag; gentager sit krav om, at situationen i Syrien overdrages til Den Internationale Straffedomstol og støtter alle initiativer i denne henseende; roser arbejdet i den uafhængige internationale undersøgelseskommission om Den Syriske Arabiske Republik og blandt andre internationale aktører, der indsamler og opbevarer et stort omfang af beviser for alvorlige forbrydelser, der er begået af regimet og af nogle oprørsgrupper i Syrien, og kræver, at der træffes foranstaltninger til at retsforfølge gerningsmændene;

  12. udtrykker sin alvorlige bekymring over de vidtrækkende konsekvenser af en opsplitning af Syrien for stabiliteten og sikkerheden i regionen, navnlig i Libanon og Irak; er dybt bekymret over det høje antal syriske flygtninge i nabolandene, især i Libanon, hvor antallet af flygtninge ifølge UNHCR nu har passeret en million, ud over de titusinder af personer, der ikke er registreret af agenturet, samtidigt med at 12 000 mennesker flygter fra Syrien til Libanon hver uge; er også dybt bekymret over den fortsatte flygtningestrøm, der påvirker Jordan, Tyrkiet, Irak og Egypten; opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til fortsat at yde en betydelig humanitær bistand til de befolkningsgrupper, der er berørt af den syriske konflikt;

  13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden/den højtstående repræsentant, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's og Den Arabiske Ligas særlige udsending til Syrien, Egyptens regering og parlament, Iraks regering og parlament, Jordans regering og parlament, Libanons regering og parlament, Tyrkiets regering og parlament, generalsekretæren for Golfstaternes Samarbejdsråd samt alle parter, der er involveret i konflikten i Syrien.