Διαδικασία : 2014/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0387/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0387/2014

Συζήτηση :

PV 17/04/2014 - 13.2
CRE 17/04/2014 - 13.2

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 14.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0461

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 168kWORD 92k
16.4.2014
PE533.907v01-00}
PE533.913v01-00}
PE534.877v01-00}
PE534.879v01-00}
PE534.881v01-00}
PE534.884v01-00} RC1
 
B7-0387/2014}
B7-0392/2014}
B7-0400/2014}
B7-0402/2014}
B7-0404/2014}
B7-0407/2014} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B7‑0387/2014)

EFD (B7‑0392/2014)

PPE (B7‑0400/2014)

S&D (B7‑0402/2014)

ALDE (B7‑0404/2014)

Verts/ALE (B7‑0407/2014)


σχετικά με τη Συρία: η κατάσταση σε ορισμένες ευάλωτες κοινότητες (2014/2695(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Bogusław Sonik εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συρία: η κατάσταση σε ορισμένες ευάλωτες κοινότητες (2014/2695(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προγενέστερα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία, και ιδίως το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014 και της 20ής Ιανουαρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου/ Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton της 15ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την 3η επέτειο της συριακής εξέγερσης και της 8ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη δολοφονία του ιησουίτη ιερωμένου Van der Lugt στη Χομς της Συρίας,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία και την πίστη, του 1981,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 2139 της 22ας Φεβρουαρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, της 12ης Φεβρουαρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon σχετικά με τη Συρία, της 7ης Απριλίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Συντονίστριας Αρωγής Έκτακτης Ανάγκης και Γενικής Υπογραμματέως Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ Valerie Amos σχετικά με τη Συρία, της 28ης Μαρτίου 2014,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950 και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2000,

–   έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη βίαιη κρίση στη Συρία έχει οδηγήσει σε μια ανθρωπιστική καταστροφή πρωτοφανούς κλίμακας στην πρόσφατη ιστορία, με περισσότερους από 150.000 νεκρούς, κυρίως αμάχους, περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους και περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, κυρίως στον Λίβανο, στην Τουρκία, στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευπαθή κατάσταση μέσα στην κρίση αυτή,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συριακός πληθυσμός περιλάμβανε από παλιά μια πλούσια ποικιλομορφία εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, μεταξύ των οποίων Άραβες, Αραμαίοι, Αρμένιοι, Ασσύριοι, Κιρκάσιοι, Κούρδοι και Τουρκμένοι, και μουσουλμάνοι, χριστιανοί, δρούζοι καθώς και άλλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία από τις θρησκευτικές και εθνοτικές κοινότητες της Συρίας δεν έχει μείνει αλώβητη από την τριετή σύρραξη, η οποία αποκτά μια ολοένα εντονότερη διάσταση σεκταριστικού φανατισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινότητες αυτές αποτελούσαν πάντα μέρος της συριακής κοινωνίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό της, μεταξύ άλλων μέσω της δραστηριοποίησής τους στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και του πολιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, τους αναλογεί σημαντικός ρόλος στον εκδημοκρατισμό της Συρίας και πρέπει να εκπροσωπούνται σε οποιαδήποτε διαβούλευση για το μέλλον της χώρας και σε οποιαδήποτε διαδικασία συμφιλίωσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι πρόσφατα οι περισσότερες από τις κοινότητες αυτές είχαν προσπαθήσει να μην επιλέξουν αντιμαχόμενη πλευρά της σύρραξης, επειδή πολλοί αναγνωρίζουν την ανάγκη αλλαγής καθεστώτος στη Συρία αλλά επίσης φοβούνται ότι, αν η κυβέρνηση ανατραπεί, μπορεί να γίνουν στόχος των σουνιτών τζιχαντιστών ανταρτών, οι οποίοι ζητούν την εγκαθίδρυση ισλαμικού κράτους, ή άλλων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του Άσαντ έχει εσκεμμένα πυροδοτήσει μια δυναμική σεκταριστικής πόλωσης ως στρατηγική για την επιβίωσή του, κάτι που έχει προκαλέσει έκρηξη των λανθανουσών και μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό απωθημένων εντάσεων μεταξύ των κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη παρουσία και διείσδυση ισλαμιστών εξτρεμιστών και τζιχαντιστών σε όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές έχει προξενήσει εύλογες ανησυχίες στις μειονοτικές κοινότητες της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ σουνιτών και σιιτών στη Συρία επηρεάζει τις διακοινοτικές σχέσεις και στις γειτονικές χώρες,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ολλανδός ιησουίτης ιερωμένος Frans van der Lugt, ο οποίος ζούσε στη Συρία επί πολλές δεκαετίες και ήταν γνωστός για την άρνησή του να εγκαταλείψει την πολιορκημένη πόλη Χομς, χτυπήθηκε και δολοφονήθηκε από ενόπλους στις 7 Απριλίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταδίκασε αυτή τη βάναυση πράξη βίας εναντίον ενός ανθρώπου που στεκόταν στο πλάι του λαού της Συρίας εν μέσω πολιορκιών και ολοένα μεγαλύτερων δυσκολιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλοι χριστιανοί διαμένουν στο μοναστήρι όπου σκοτώθηκε ο π. van der Lugt και η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για την ασφάλειά τους, όπως επίσης ανησυχεί για την ασφάλεια των πολυάριθμων αμάχων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη Χομς, η οποία εξακολουθεί να πολιορκείται,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο π. Paolo Dall’Oglio αγνοείται από τον Ιούλιο του 2013, και ότι ο επίσκοπος της ελληνορθόδοξης εκκλησίας Boulos Yazigi και ο επίσκοπος της ασσυριακής ορθόδοξης εκκλησίας John Ibrahim απήχθησαν από ενόπλους τον Απρίλιο του 2013 ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους στα περίχωρα της βόρειας πόλης Χαλέπι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τύχη τους εξακολουθεί να αγνοείται,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων του καθεστώτος και των ανταρτών, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, προκάλεσαν στα τέλη Μαρτίου του 2014 την εκκένωση της τεράστιας πλειοψηφίας του πληθυσμού της Κασάμπ, μιας αρμενικής πόλης στη μεθοριακή περιοχή Συρίας-Τουρκίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αλληλοαντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων αυτών των γεγονότων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες πληροφορίες από τη Συρία εμφανίζουν τους αντάρτες του Μετώπου Αλ Νούσρα, που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, να έχουν καταλάβει ορισμένα χριστιανικά και κουρδικά χωριά στην περιοχή των συνόρων με την Τουρκία, και μεταξύ άλλων την κουρδική πόλη Άιν-Αλ-Αράμπ/ Κομπάν,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες εξακολουθούν να είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα μέσα στη συριακή κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς ζουν σε πολιορκούμενες ζώνες, και ιδίως στον καταυλισμό του Γιαρμούκ, ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται σφοδρή επίθεση από δυνάμεις του καθεστώτος και διάφορες ένοπλες ομάδες, με αποτέλεσμα τις απάνθρωπες κακουχίες των 18.000 Παλαιστινίων που μένουν εκεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι σχεδόν οι 540.000 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στη Συρία χρειάζονται σήμερα βοήθεια, με περισσότερους από τους μισούς να είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι μέσα στη χώρα, και αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια ή αυξανόμενους περιορισμούς όταν προσπαθούν να καταφύγουν στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία ή στον Λίβανο,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά εξακολουθούν να υφίστανται επιθέσεις, σεξουαλική και έμφυλη βία, βάναυση μεταχείριση και έλλειψη στοιχειωδών αγαθών και υπηρεσιών μέσα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κρίσης στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει δυσανάλογα μεγάλος αριθμός γυναικών και παιδιών μεταξύ των Σύρων προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 3 εκατομμύρια παιδιά έχουν εγκαταλείψει το σχολείο στη Συρία από το 2011 και μετά, ενώ τουλάχιστον 500.000 καταγραμμένα παιδιά-πρόσφυγες δεν έχουν εγγραφεί σε σχολεία στις γειτονικές χώρες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι διανοούμενοι, οι θρησκευτικές προσωπικότητες, οι δημοσιογράφοι και οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών εξακολουθούν να αποτελούν θύματα της βίαιης κρίσης στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ή βραβευμένη με το Βραβείο Σαχάροφ 2011 Razan Zaitouneh, η οποία απήχθη μαζί με τον σύζυγό της και δύο άλλους ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων εδώ και περισσότερους από τέσσερις μήνες στην πόλη Ντούμα, εξακολουθεί να κρατείται σε άγνωστο τόπο,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες έχουν καθήκον σε όλα τα επίπεδα να μάχονται τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία και να προάγουν τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ ατόμων και μεταξύ θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων απαγορεύει να στοχοθετούνται άτομα ή ομάδες με βάση τη θρησκευτική ή εθνοτική τους ταυτότητα, καθώς και να γίνονται επιθέσεις κατά αμάχων που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2139 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τόνισε την ανάγκη να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και για παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και βεβαίωσε εκ νέου ότι όσοι διέπραξαν ή ήταν κατ’ άλλο τρόπο υπεύθυνοι για τέτοιες παραβιάσεις και καταπατήσεις στη Συρία πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης,

1.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το πρωτοφανές επίπεδο ανθρώπινης οδύνης και απώλειας ζωών, και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες όλων των αθώων θυμάτων της συριακής σύρραξης· καταδικάζει σθεναρά τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το καθεστώς του Άσαντ και από τις φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές· καταδικάζει οιεσδήποτε παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ένοπλες ομάδες αντικαθεστωτικών· καταδικάζει ανεπιφύλακτα τον αυξανόμενο αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων από εξτρεμιστικές οργανώσεις και άτομα στη χώρα·

2.  είναι πεπεισμένο ότι μια βιώσιμη λύση στη σημερινή κρίση στη Συρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ανοιχτής σε όλους πολιτικής διαδικασίας με συριακή πρωτοκαθεδρία και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σήμερα οι ειρηνευτικές συνομιλίες καρκινοβατούν λόγω της υπονόμευσής τους από το καθεστώς, και ζητά επειγόντως από όλους τους εμπλεκομένους και τη διεθνή κοινότητα να εργασθούν με όλες τους τις δυνάμεις για τη διεξαγωγή νέων συνομιλιών που θα βάλουν τέλος σε αυτή τη σφαγή· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στη διαδικασία αυτή όλα τα τμήματα της συριακής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, και υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των μειονοτήτων στη διαφύλαξη της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράδοσης της διαπολιτιστικής, διεθνοτικής και διαθρησκευτικής συνύπαρξης στη Συρία, με στόχο τη δημιουργία μιας σφριγηλής κοινωνίας για τις μελλοντικές γενιές Σύρων·

3.  επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων συνδέονται αναπόσπαστα με τον σεβασμό των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως είναι το δικαίωμα στην ελευθερία, στην ασφάλεια, στην ισότητα και στην ελεύθερη έκφραση·

4.  καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον ορισμένων θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων στη Συρία, ιδίως εναντίον χριστιανών, Αρμενίων και Κούρδων, και ζητά από όλους τους εμπλεκομένους να σταματήσουν κάθε ενέργεια που υποκινεί διεθνοτική και διαθρησκευτική σύγκρουση· τονίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη σύρραξη έχουν καθήκον να προστατεύουν όλες τις μειονότητες της χώρας· αναγνωρίζει ωστόσο ότι οι επιθέσεις εναντίον ορισμένων ευάλωτων κοινοτήτων αποτελούν μία μόνο πτυχή του συριακού εμφύλιου πολέμου·

5.  καταδικάζει σθεναρά τη δολοφονία του π. Frans Van der Lugt, αυτή τη βάναυση πράξη βίας εναντίον ενός ανθρώπου που στεκόταν στο πλάι του λαού της Συρίας εν μέσω πολιορκιών και ολοένα μεγαλύτερων δυσκολιών· αποτίει φόρο τιμής στο έργο του, το οποίο ξεπερνούσε τα όρια της πολιορκημένης πόλης Χομς και εξακολουθεί να βοηθά εκατοντάδες αμάχους στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών της επιβίωσης·

6.  προτρέπει όλους τους εμπλεκομένους στη σύρραξη να σέβονται απαρέγκλιτα το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δίκαιο ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ζητά την προστασία όλων των ευάλωτων κοινοτήτων, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια και με την άρση κάθε πολιορκίας κατοικημένων ζωνών, συμπεριλαμβανομένης της Παλιάς Πόλης της Χομς· επαναλαμβάνει ότι ζητά τη δημιουργία ασφαλών καταφυγίων κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Συρίας, και ενδεχομένως μέσα στη Συρία, καθώς και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από τη διεθνή κοινότητα·

7.  καταδικάζει την επίθεση κατά της αρμενικής πόλης Κασάμπ· υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο για την αποφυγή και την καταπολέμηση της σεκταριστικής βίας στις περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες και στις περιοχές με κουρδική πλειοψηφία· προτρέπει τις σημερινές και τις μελλοντικές συριακές αρχές να παράσχουν αξιόπιστη και αποτελεσματική προστασία στις ευάλωτες κοινότητες της χώρας και να εξασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή τους στα σπίτια τους, μεριμνώντας ταυτόχρονα ώστε να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να δικαστούν δεόντως όσοι διέπραξαν τις επιθέσεις εναντίον τους·

8.  καλεί εκ νέου να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ευπαθή κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων στη Συρία, και ιδίως στις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων που ζουν στον καταυλισμό του Γιαρμούκ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλους τους εμπλεκομένους στη σύρραξη να επιτρέψουν στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) και στους άλλους διεθνείς οργανισμούς βοήθειας ανεμπόδιστη πρόσβαση στον καταυλισμό αυτό, καθώς και σε όλες τις άλλες πολιορκούμενες ζώνες στη χώρα, προκειμένου να απαλυνθούν τα ανείπωτα μαρτύρια του τοπικού πληθυσμού· επιδοκιμάζει το έργο του UNRWA στη Συρία και ζητά να αυξηθεί η διεθνής υποστήριξη των δραστηριοτήτων του·

9.  καλεί τη διεθνή κοινότητα και την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα δεινά και στις ανάγκες των γυναικών και των παιδιών στο πλαίσιο της συριακής κρίσης· ζητά να υπάρξει μηδενική ανοχή στις δολοφονίες, στις απαγωγές και στη στρατολόγηση ιδίως παιδιών, καθώς και να ενισχυθούν τα επιτόπια μέσα της ανθρωπιστικής βοήθειας για τη στήριξη των ψυχικά τραυματισμένων θυμάτων·

10. υπενθυμίζει την πιεστική ανάγκη να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, οι εργαζόμενοι της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι θρησκευτικές προσωπικότητες (συμπεριλαμβανομένου του π. Paolo Dall’Oglio, του ελληνορθόδοξου επισκόπου Boulos Yazigi και του ορθόδοξου ασσύριου επισκόπου John Ibrahim), οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι που κρατούνται από το καθεστώς ή από αντάρτες, και να επιτραπεί σε ανεξάρτητους παρατηρητές πρόσβαση σε όλους τους χώρους κράτησης· προτρέπει εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την απελευθέρωση της βραβευμένης με το βραβείο Σαχάροφ 2011 Razan Zaitouneh και όλων των άλλων ακτιβιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού ακτιβιστή Bassel Safadi Khartabil·

11. παραμένει πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει διατηρήσιμη ειρήνη στη Συρία χωρίς λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύρραξης, συμπεριλαμβανομένων όσων είχαν θρησκευτική ή εθνοτική βάση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο η κατάσταση στη Συρία και υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή· επικροτεί το έργο της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας και άλλων διεθνών παραγόντων που συλλέγουν και διατηρούν μεγάλο όγκο μαρτυριών για σοβαρά εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το καθεστώς και από ορισμένες ομάδες ανταρτών στη Συρία, και ζητά να αναληφθεί δράση για να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης αυτοί που τα διέπραξαν·

12. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις σοβαρές συνέπειες που έχει η κατάτμηση της Συρίας στη σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής, ιδίως στον Λίβανο και στο Ιράκ· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό Σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες, και ιδίως στον Λίβανο όπου, σύμφωνα με την UNHCR, ο αριθμός αυτός έχει ήδη υπερβεί το 1 εκατομμύριο, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι δεκάδες χιλιάδες που δεν έχουν καταγραφεί, ενώ 12.000 καταφεύγουν από τη Συρία στον Λίβανο κάθε εβδομάδα· ανησυχεί έντονα επίσης για τη συνεχιζόμενη εκροή προσφύγων προς την Ιορδανία, την Τουρκία, το Ιράκ και την Αίγυπτο· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εξακολουθήσουν να παρέχουν σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στους πληθυσμούς που πλήττονται από τη συριακή σύρραξη·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο/ Ύπατη Εκπρόσωπο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου στη Συρία, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αιγύπτου, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράκ, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιορδανίας, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Λιβάνου, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου και σε όλους τους εμπλεκομένους στη σύρραξη στη Συρία.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0099.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου