Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0387/2014Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0387/2014

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK teatavate kaitsetute kogukondade olukorra kohta Süürias

16.4.2014 - (2014/2695(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7‑0387/2014)
EFD (B7‑0392/2014)
PPE (B7‑0400/2014)
S&D (B7‑0402/2014)
ALDE (B7‑0404/2014)
Verts/ALE (B7‑0407/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel
Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel
Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel

Menetlus : 2014/2695(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0387/2014
Esitatud tekstid :
RC-B7-0387/2014
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon teatavate kaitsetute kogukondade olukorra kohta Süürias

(2014/2695(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eelkõige 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias[1],

–   võttes arvesse nõukogu 14. aprilli 2014. aasta ja 20. jaanuari 2014. aasta järeldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 15. märtsi 2014. aasta avaldust Süüria ülestõusu kolmanda aastapäeva kohta ja 8. aprilli 2014. aasta avaldust seoses isa Van der Lugti tapmisega Homsis, Süürias,

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–   võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–   võttes arvesse 1981. aasta ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 22. veebruari 2014. aasta resolutsiooni 2139,

–   võttes arvesse sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni Süüria Araabia Vabariigi küsimustes 12. veebruari 2014. aasta aruannet,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni pressiesindaja 7. aprilli 2014. aasta avaldust Süüria kohta,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori Valerie Amose 28. märtsi 2014. aasta avaldust Süüria kohta,

–   võttes arvesse 1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning 2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–   võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et Süürias kestev vägivaldne kriis on põhjustanud lähiajaloo seisukohalt enneolematu ulatusega humanitaarkatastroofi, mille käigus on hukkunud rohkem kui 150 000 isikut, kellest enamik olid tsiviilisikud, rohkem kui 6,5 miljonit isikut on riigi sees ümber asutatud ja rohkem kui 2,6 miljonit süürlast on põgenenud, peamiselt Liibanoni, Türki, Jordaaniasse, Iraaki ja Egiptusesse; arvestades, et etnilised ja usulised vähemused on selles kriisis eriti kaitsetus olukorras;

B.  arvestades, et Süüria elanikkond on tavapäraselt koosnenud paljudest erinevatest etnilistest ja usulistest kogukondadest, kelle hulka kuuluvad araablased, arameanlased, armeenlased, assüürlased, tšerkessid, kurdid ja türkmeenid, moslemid, kristlased ja druusid ning muud rühmad; arvestades, et mitte ükski Süüria usulistest või etnilistest kogukondadest ei ole jäänud puutumata kolm aastat väldanud konfliktist, mis võtab järjest enam uskudevahelist mõõdet;

C. arvestades, et need kogukonnad on alati olnud Süüria kogukonna osa, kes on muu hulgas oma osalemise kaudu haridus-, tervishoiu- ja kultuurivaldkonnas andnud oma panuse selle arengusse ja kujunemisse; arvestades, et neil on seetõttu täita Süüria demokratiseerumises tähtis roll ja nad peavad olema esindatud kõikides riigi tuleviku teemal peetavates konsultatsioonides ja lepitusprotsessides;

D. arvestades, et kuni viimase ajani püüdis enamik nendest kogukondadest hoiduda konfliktis poole valimisest, sest kuigi paljud neist tunnistasid vajadust režiimi muutmise järele Süürias, kartsid nad seda, et valitsuse kukutamise järel võtavad nad sihikule sunniitidest džihaadi mässulised, kes nõuavad islamiriigi kehtestamist, või muud rühmitused;

E.  arvestades, et Assadi režiim on ellujäämisstrateegiana meelega õhutanud usulahkudevahelise lõhenemise tugevnemist, mis on löönud hõõgvele peidetud ja siiani tugevalt pärsitud kogukonnasisesed pinged; arvestades, et islamiäärmuslaste ja džihaadi võitlejate järjest suurem kohalolek ja infiltreerumine kõikidesse konflikti osapooltesse on tekitanud riigi vähemuste kogukondades põhjendatud muret; arvestades, et sunniitide ja šiiitide vahel süvenev lõhe Süürias mõjutab ka kogukondadevahelisi suhteid naaberriikides;

F.  arvestades, et relvastatud isikud peksid ja tulistasid 7. aprillil 2014 surnuks hollandi jesuiidi isa Frans van der Lugti, kes oli elanud Süürias palju aastakümneid ja kes oli tuntud selle poolest, et ta keeldus lahkumast sissepiiratud Homsi linnast; arvestades, et ÜRO peasekretär mõistis hukka selle ebainimliku vägivallaakti, mis oli suunatud mehe vastu, kes kaitses piiramisrõngast ja suurenevatest raskustest ümbritsetud süürlasi; arvestades, et teised kristlased jäid kloostrisse, kus isa van der Lugt tapeti, ja rahvusvaheline üldsus muretseb nende turvalisuse pärast, nagu ta muretseb ka nende paljude tsiviilisikute turvalisuse pärast, kes on siiani lõksus jätkuvalt piiramisrõngas olevas Homsi linnas;

G. arvestades, et isa Paolo Dall’Oglio on kadunud alates 2013. aasta juulist ning kreeka õigeusu kiriku piiskop Boulos Yazigi ja assüüria õigeusu kiriku piiskop John Ibrahim rööviti 2013. aasta aprillis relvastatud isikute poolt oma autodest väljaspool riigi põhjaosas asuvat Aleppo linna; arvestades, et nende saatus on endiselt teadmata;

H. arvestades, et võitlus valitsusvägede ja mässajate, sealhulgas Al-Qaeda võitlejate vahel 2014. aasta märtsis lõpus tõi kaasa suure osa Süüria-Türgi piiril asuva armeenlastest elanikkonnaga Kassabi linna elanikkonna evakueerimise; arvestades, et nende sündmuste põhjustatud ohvrite arvu kohta käiv teave on endiselt vastuoluline;

I.   arvestades, et viimaste Süüriast pärinevate teadete kohaselt on Al-Qaeda-ga seotud al-Nusra rinde mässulised vallutanud mitmed Türgi piiril asuvad kristlaste ja kurdide külad, näiteks kurdi linna Ayn-Al-Arab/Kobane;

J.   arvestades, et Süüria kriisis on eriti kaitsetuks rühmaks Palestiina pagulased; arvestades, et paljud neist elavad ümberpiiratud aladel, eriti Yarmouki laagris, mida valitsusväed ja erinevad relvarühmitused tugevalt ründavad, põhjustades selles piirkonnas viibivale 18 000 palestiinlasele ebainimlikke kannatusi; arvestades, et peaaegu 540 000 Palestiina põgenikku Süürias, kellest rohkem kui pooled on riigi sees ümber asustatud, vajavad praegu abi, ning seisavad silmitsi suurte raskuste või suurenevate piirangutega, kui nad püüavad põgeneda Egiptusesse, Jordaaniasse või Liibanoni;

K. arvestades, et naised ja lapsed kannatavad jätkuvalt agressioonide, seksuaalse ja soopõhise vägivalla, kuritarvitamise ning põhitoodete ja -teenuste puuduse all, mille on põhjustanud Süürias kestev kriis; arvestades, et Süüria põgenike hulgas on ebaproportsionaalselt suur arv naisi ja lapsi; arvestades, et alates 2011. aastast on Süürias koolist välja langenud umbes 3 miljonit last ning vähemalt 500 000 registreeritud lapspõgenikku ei ole kantud naaberriikide koolide nimekirjadesse;

L.  arvestades, et inimõiguste kaitsjad, intellektuaalid, usutegelased, ajakirjanikud ja kodanikuühiskonna aktivistid langevalt jätkuvalt Süüria vägivaldse kriisi ohvriks; arvestades, et 2011. aasta Sahharovi auhinna laureaati Razan Zaitounehi, kes rööviti koos oma abikaasa ja kahe teise inimõiguste aktivistiga neli kuud tagasi Doumas, peetakse endiselt kinni teadmata asukohas;

M. arvestades, et poliitilistel ja usujuhtidel on kõigil tasanditel kohustus võidelda äärmusluse ja terrorismiga ning edendada vastastikust austust üksikisikute ning usuliste ja etniliste rühmade vahel;

N. arvestades, et rahvusvaheline humanitaar ja inimõiguste alane õigus keelab üksikisikute või rühmade ründamise usulise või etnilise päritolu alusel, samuti vaenutegevuses mitteosalevate tsiviilisikute ründamise; arvestades, et selline tegevus võib kujutada endast sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid; arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2139 rõhutati vajadust lõpetada karistamatus rahvusvahelise humanitaarõiguse ja vägivalla ning inimõiguste rikkumise eest ning kinnitati veel kord, et Süürias selliste vägivallategude ja rikkumiste toimepanijad ja nende eest muul viisil vastutavad isikud tuleb anda kohtu alla;

1.  väljendab sügavat nördimust enneolematult suurte inimkannatuste ja ohvrite arvu pärast ning väljendab oma solidaarsust kõikide Süüria konfliktis hukkunud süütute ohvrite perekondadega; mõistab tugevalt hukka kõik Assadi režiimi ja valitsusmeelsete rühmituste toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised; mõistab hukka kõik režiimi vastu võitlevate relvastatud mässuliste toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised; mõistab tugevalt hukka selliste terrorirünnakute arvu suurenemise, mida riigis panevad toime äärmuslikud organisatsioonid ja üksikisikud;

2.  on veendunud, et püsiva lahenduse praegusele Süüria kriisile saab saavutada ainult Süüria juhitud kaasava poliitilise protsessiga, mida toetab rahvusvaheline üldsus; taunib asjaolu, et rahukõnelustega ei liiguta hetkel edasi režiimi vastuseisu tõttu nendele läbirääkimistele ning nõuab tungivalt, et kõik kaasatud pooled ja rahvusvaheline üldsus suunaksid kõik oma jõupingutused uute rahukõneluste alustamisse, millega lõppeks verevalamine; rõhutab, kui tähtis on Süüria ühiskonna kõikide osade, sealhulgas etniliste ja usuvähemuste osalemine selles protsessis ja sellesse panustamine, ning rõhutab vähemuste tähtsat rolli ainulaadse kultuuripärandi ja erinevate kultuuride, etniliste rühmituste ja usurühmituste kooseksisteerimise säilitamisel Süürias, et luua süürlaste tulevaste põlvkondade jaoks elav ühiskond;

3.  kinnitab veel kord, et vähemuste õigused on lahutamatult seotud austusega muude põhiliste inimõiguste ja -vabaduste vastu, näiteks õigus vabadusele, turvalisusele, võrdsusele ja sõnavabadusele;

4.  mõistab tugevalt hukka teatavate usu- ja etniliste kogukondade, sealhulgas kristlaste, armeenlaste ja kurdide vastu suunatud hiljutised rünnakud Süürias ning kutsub kõiki kaasatud pooli lõpetama kõik tegevused, mille eesmärk on õhutada rahvuste- ja religioonidevahelisi konflikte; rõhutab, et kõigil konflikti kaasatud osalistel on kohustus kaitsta kõiki erinevaid vähemusi riigis; tunnistab siiski, et teatavate kaitsetute kogukondade ründamine on ainult üks Süüria kodusõja külgi;

5.  mõistab karmilt hukka isa Frans Van der Lugti tapmise, mis oli ebainimlik vägivallaakt, mis oli suunatud mehe vastu, kes kaitses piiramisrõngast ja suurenevatest raskustest ümbritsetud süürlasi; avaldab austust tema tööle, mis ulatus piiramisrõngas Homsi linnast kaugemale ja millega aidatakse jätkuvalt sadadel tsiviilisikutel täita oma igapäevase ellujäämisega seotud vajadusi;

6.  nõuab tungivalt, et kõik konflikti pooled järgiksid rangelt rahvusvahelist humanitaar- ja inimõiguste alast õigust ning kutsub üles kaitsma kõiki kaitsetuid kogukondi, muu hulgas võimaldades humanitaarabi juurdepääsu ja lõpetades kõigi asustatud alade, sealhulgas Homsi vanalinna piiramise; kordab oma palvet, et rahvusvaheline üldsus looks turvaalasid Türgi–Süüria piiril ja võimaluse korral ka Süürias ning seaks sisse humanitaarkoridorid;

7.  mõistab hukka armeenlaste linna Kassabi ründamise; toetab kõiki kohaliku tasandi jõupingutusi, mille eesmärk on vältida usurühmituste vahelist vägivalda mässuliste valduses olevatel aladel ja aladel, kus kurdid on ülekaalus; nõuab tungivalt, et praegused ja tulevased Süüria ametivõimud tagaksid riigi kaitsetutele kogukondadele usaldusväärse ja tulemusliku kaitse ning tagaksid nende ohutu ja turvalise naasmise oma koju ning ka selle, et nende vastu suunatud rünnakute toimepanijad antakse kohtu alla ja nende üle mõistetakse õiglaselt kohut;

8.  kutsub veel kord üles pöörama erilist tähelepanu Süürias viibivate Palestiina põgenike kaitsetule olukorrale, eriti Yarmouki laagris viibivate palestiinlaste ebainimlikele elutingimustele; kutsub kõiki konfliktipooli veel kord üles võimaldama ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) ja teistele rahvusvahelistele abiorganisatsioonidele kohest ja tingimusteta juurdepääsu sellele põgenikelaagrile ja muudele ümberpiiratud aladele riigis, et leevendada sealse elanikkonna suuri kannatusi; tunnustab UNRWA tööd Süürias ja kutsub üles tema tegevust rahvusvaheliselt rohkem toetama;

9.  kutsub rahvusvahelist üldsust ja ELi üles pöörama erilist tähelepanu naiste ja laste kannatustele ja vajadustele Süüria kriisis; nõuab nulltolerantsi eriti laste tapmise, röövimise ja värbamise suhtes ning samuti humanitaarabi andmise suutlikkuse tugevdamist traumeeritud ohvritele toetuse andmise valdkonnas;

10. tuletab meelde tungivat vajadust vabastada kõik poliitvangid, kodanikuühiskonna aktivistid, humanitaarabi töötajad, usujuhid (sealhulgas isa Paolo Dall’Oglio, kreeka õigeusu kiriku piiskop Boulos Yazigi ja assüüria õigeusu kiriku piiskop John Ibrahim), ajakirjanikud ja fotograafid, keda režiim või mässuliste võitlejad kinni peavad, ning anda sõltumatutele vaatlejatele juurdepääs kõikidele kinnipidamisasutustele; nõuab veel kord tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid teeksid kõik endast sõltuva, et saavutada 2011. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Razan Zaitounehi ja kõigi teiste inimõiguste aktivistide, sealhulgas internetiaktivisti Bassel Safadi Khartabili vabastamine Süürias;

11. on endiselt veendunud, et Süürias ei ole võimalik saavutada kestvat rahu, kui konflikti käigus aset leidnud raskete kuritegude (sealhulgas usulistel või etnilistel põhjustel toime pandud kuriteod) toimepanijaid ei võeta vastutusele; kordab oma üleskutset suunata Süüria olukorra küsimus Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse ja toetab kõiki sellesuunalisi algatusi; tunnustab sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni Süüria Araabia Vabariigi küsimustes ning muude rahvusvaheliste osaliste tööd, kes on kogunud ja säilitanud suurel hulgal tõendeid režiimi ja osade mässuliste rühmituste sooritatud tõsiste kuritegude kohta Süürias, ning nõuab meetmete võtmist kurjategijate vastutusele võtmiseks;

12. väljendab tõsist muret tõsiste tagajärgede pärast, mida Süüria killustumine avaldaks piirkonna stabiilsusele ja julgeolekule, eriti Liibanonis ja Iraagis; väljendab sügavat muret suure arvu Süüria põgenike viibimise pärast naaberriikides, eriti Liibanonis, kus ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmete kohaselt on nende arv praegu ületanud 1 miljoni piiri, kelle hulka ei loeta neid kümneid tuhandeid isikuid, kes ei ole end ametis registreerinud, samal ajal kui iga nädal põgeneb Süüriast Liibanoni 12 000 isikut; on sügavalt mures ka jätkuva põgenike sissevoolu pärast Jordaaniasse, Türki, Iraaki ja Egiptusesse; ergutab Euroopa Liitu ja selle liikmesriike jätkama olulise humanitaarabi osutamist Süüria konfliktist mõjutatud elanikkonnale;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO ja Araabia Liiga erisaadikule Süürias, Egiptuse valitsusele ja parlamendile, Iraagi valitsusele ja parlamendile, Jordaania valitsusele ja parlamendile, Liibanoni valitsusele ja parlamendile, Türgi valitsusele ja parlamendile, Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogu peasekretärile ja kõikidele Süüria konflikti kaasatud pooltele.