Procedūra : 2014/2695(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0387/2014

Pateikti tekstai :

RC-B7-0387/2014

Debatai :

PV 17/04/2014 - 13.2
CRE 17/04/2014 - 13.2

Balsavimas :

PV 17/04/2014 - 14.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0461

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 153kWORD 85k
16.4.2014
PE533.907v01-00}
PE533.913v01-00}
PE534.877v01-00}
PE534.879v01-00}
PE534.881v01-00}
PE534.884v01-00} RC1
 
B7-0387/2014}
B7-0392/2014}
B7-0400/2014}
B7-0402/2014}
B7-0404/2014}
B7-0407/2014} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

ECR (B7‑0387/2014)

EFD (B7‑0392/2014)

PPE (B7‑0400/2014)

S&D (B7‑0402/2014)

ALDE (B7‑0404/2014)

Verts/ALE (B7‑0407/2014)


Sirija: padėtis kai kuriose pažeidžiamose bendruomenėse (2014/2695(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu
Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu
Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Sirija: padėtis kai kuriose pažeidžiamose bendruomenėse“ (2014/2695(RSP))  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. balandžio 14 d. ir 2014 m. sausio 20 d. išvadas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2014 m. kovo 15 d. pareiškimus dėl 3-iųjų sukilimo Sirijoje metinių ir į 2014 m. balandžio 8 d. Sirijos Homso mieste įvykdytą tėvo jėzuito F. Van der Lugto žmogžudystę,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2014 m. vasario 22 d. rezoliuciją Nr. 2139,

–   atsižvelgdamas į Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijos Arabų Respublikoje komisijos 2014 m. vasario 12 d. ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono atstovo spaudai 2014 m. balandžio 7 d. pareiškimą dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į JT humanitarinės pagalbos koordinatorės ir Generalinio Sekretoriaus pavaduotojos humanitariniams klausimams Valerie Amos 2014 m. kovo 28 d. pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į 1950 m. Europos žmogaus teisių konvenciją ir 2000 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi Sirijoje užsitęsusi brutali krizė virto precedento šių laikų istorijoje neturinčio masto humanitarine katastrofa: per ją žuvo per 150 000 žmonių, daugiausia civilių, daugiau nei 6,5 mln. žmonių buvo perkelti šalies viduje, o Sirijos pabėgėlių skaičius – daugiausia Libane, Turkijoje, Jordanijoje, Irake ir Egipte – viršija 2,6 mln.; kadangi ypač pažeidžiamoje padėtyje per šią krizę atsidūrė etninės ir religinės mažumos;

B.  kadangi Sirijos visuomenei tradiciškai būdinga turtinga etninių ir religinių bendruomenių įvairovė ir ji atitinkamai apima arabų, aramėjų, armėnų, asirų, čerkesų, kurdų ir turkmėnų, taip pat musulmonų, krikščionių ir drūzų bei kitas grupes; kadangi per trejus metus trunkantį konfliktą Sirijoje nebuvo pasigailėta nė vienos religinės ar etninės bendruomenės ir šiame kontekste vis labiau ryškėja priklausomybės atitinkamai grupei aspektas;

C. kadangi šios bendruomenės visuomet buvo dalis Sirijos visuomenės ir prisidėjo prie jos vystymosi ir pažangos, inter alia, dalyvaudamos švietimo, sveikatos apsaugos ir kultūros sektorių veikloje; kadangi dėl šios priežasties jos turi atlikti svarbų vaidmenį per Sirijos demokratizacijos procesą ir joms turi būti atstovaujama per bet kokias diskusijas dėl šalies ateities ir per bet kokį susitaikymo procesą;

D. kadangi dar visai neseniai dauguma šių bendruomenių stengėsi nepalaikyti nė vienos konflikto šalies, nes dauguma jų pripažintų, kad režimas Sirijoje turi pasikeisti, tačiau taip pat ir baiminamasi, kad nuvertus vyriausybę jos taps sukilėlių sunitų džihadistų, raginančių kurti islamo valstybę, ar kitų kovotojų taikiniais;

E.  kadangi B. Assado režimas tyčia nusitaikė į grupių poliarizacijos dinamiką – tai jo išlikimo strategija – ir tai įžiebė užslėptą ir iki šiol dažniausiai buvusią užgniaužtą bendruomeninę įtampą; kadangi vis didesnis islamo ekstremistų ir džihadistų skaičius ir jų infiltravimas tarp visų konfliktuojančių pusių kelia teisėtą šalies mažumų bendruomenių susirūpinimą; kadangi vis gilesnis sunitų ir šiitų skilimas Sirijoje neigiamai veikia bendruomenių tarpusavio santykius ir kaimyninėse šalyse;

F.  kadangi 2014 m. balandžio 7 d. ginkluoti asmenys sumušė ir nušovė olandą jėzuitų tėvą Fransą van der Lugtą, kuris Sirijoje gyveno ne vieną dešimtmetį ir buvo puikiai žinomas dėl to, kad atsisakė išvykti iš apgulto Homso miesto; kadangi JT Generalinis Sekretorius pasmerkė šį nežmonišką smurto aktą prieš žmogų, kuris padėjo Sirijos žmonėms per apgultis ir jiems susiduriant su vis didesniais sunkumais; kadangi vienuolyne, kuriame buvo nužudytas tėvas F. Van der Lugt, yra likę kitų krikščionių ir tarptautinė bendruomenė nerimauja dėl jų saugumo, taip pat dėl daugybės Homso mieste, kuris tebėra apgultas, įkalintų civilių gyventojų saugumo;

G. kadangi nuo 2013 m. liepos tebėra dingęs tėvas Paolo Dall'Oglio, o 2013 m. balandį ginkluoti asmenys netoli šiaurinio Alepo miesto iš automobilio pagrobė Graikijos stačiatikių bažnyčios vyskupą Boulosą Yazigi ir Asirijos Rytų bažnyčios vyskupą Johną Ibrahimą; kadangi jų likimas iki šiol nežinomas;

H. kadangi dėl režimo pajėgų ir sukilėlių kovotojų, tarp kurių esama su organizacija „Al-Qaeda“ susijusių asmenų, mūšių 2014 m. kovo pabaigoje buvo evakuota didžioji dauguma šalia Sirijos ir Turkijos sienos esančio armėnų Kassab miesto gyventojų; kadangi pranešimai apie asmenų, žuvusių per šiuos įvykius, skaičių skiriasi;

I.   kadangi, kaip rodo naujausi pranešimai iš Sirijos, su organizacija „Al-Qaeda“ susijusio fronto „Al-Nusra“ sukilėliai užėmė keletą šalia Turkijos sienos esančių krikščionių ir kurdų kaimų, pvz., kurdų Ayn-al-Arab / Kobane miestą;

J.   kadangi per krizę Sirijoje ypač pažeidžiama grupe lieka Palestinos pabėgėliai; kadangi dauguma jų gyvena apgultose vietovėse, pirmiausia al Jarmuko stovykloje, kurią toliau stipriai atakuoja režimo pajėgos ir įvairios ginkluotos grupuotės, ir dėl to nežmoniškas kančias patiria 18 000 šioje vietovėje apsistojusių palestiniečių; kadangi šiandien pagalbos reikia beveik visiems 540 000 Palestinos pabėgėlių Sirijoje: daugiau nei pusė jų perkeliami šalies viduje ir jie susiduria su didžiulėmis kliūtimis arba vis didesniais apribojimais, kai mėgina pabėgti į Egiptą, Jordaniją ar Libaną;

K. kadangi užsitęsus krizei Sirijoje moterys ir vaikai toliau kenčia nuo agresijos, seksualinio smurto ir smurto dėl lyties, išnaudojimo ir stokoja pagrindinių prekių ir paslaugų; kadangi tarp Sirijos pabėgėlių yra neproporcingai daug moterų ir vaikų; kadangi nuo 2011 m. mokyklos nebelanko beveik 3 mln. vaikų, be to, mažiausiai 500 000 užregistruotų pabėgėlių vaikų neįrašyti į mokyklas kaimyninėse šalyse;

L.  kadangi brutalios krizės Sirijoje aukomis toliau tampa žmogaus teisių gynėjai, intelektualai, religiniai veikėjai, žurnalistai ir pilietinės visuomenės aktyvistai; kadangi nežinomoje vietoje tebelaikoma 2011 m. Sacharovo premijos laureatė Razan Zaitouneh, kuri daugiau nei prieš keturis mėnesius kartu su savo vyru ir dviem kitais žmogaus teisių gynėjais buvo pagrobta Douma mieste;

M. kadangi politiniai ir religiniai lyderiai turi pareigą visais lygmenimis kovoti su ekstremizmu ir terorizmu ir skatinti abišalę asmenų ir religinių bei etninių grupių pagarbą;

N. kadangi vadovaujantis tarptautine humanitarine ir žmogaus teisių teise draudžiamas smurtas asmenų ar grupių atžvilgiu dėl jų religinės ar etninės tapatybės, taip pat išpuoliai prieš karo veiksmuose nedalyvaujančius civilius gyventojus; kadangi tokie veiksmai gali būti prilyginami karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui; kadangi JT Generalinis Sekretorius rezoliucijoje Nr. 2139 pabrėžė, kad būtina užkirsti kelią nebaudžiamumui tais atvejais, kai pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė, taip pat kai pažeidžiamos žmogaus teisės ir jų nepaisoma, ir pakartojo, kad tie, kurie yra padarę tokius pažeidimus ir nepaisė minėtųjų teisių Sirijoje arba yra kitokiu būdu už tai atsakingi, turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

1.  reiškia gilų liūdesį dėl precedento neturinčių žmonių kančių ir žūčių ir reiškia savo solidarumą su visų nekaltų Sirijos konflikto aukų šeimomis; griežtai smerkia B. al Assado režimo ir provyriausybinių nereguliariųjų karinių pajėgų vykdomus žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus; smerkia visus su režimu kovojančių ginkluotų grupuočių vykdomus žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus; griežtai smerkia daugėjančius ekstremistinių organizacijų ir pavienių asmenų šalies teritorijoje vykdomus teroristinius išpuolius;

2.  yra įsitikinęs, kad ilgalaikis dabartinės krizės Sirijoje sprendimas gali būti pasiektas tik vykstant Sirijos vadovaujamam įtraukiam politiniam procesui, remiamam tarptautinės bendruomenės; apgailestauja, kad dėl režimo trukdymo taikos derybos šiuo metu silpnėja, ir primygtinai prašo, kad visos dalyvaujančios šalys ir tarptautinė bendruomenė dėtų visas pastangas siekdamos naujų derybų, kurios nutrauks šias žudynes; pabrėžia, kad svarbu, jog šiame procese dalyvautų ir prie jo prisidėtų visos Sirijos visuomenės grupės, įskaitant etnines ir religines mažumas, ir taip pat pabrėžia, kad mažumos atlieka lemiamą vaidmenį išsaugant unikalų kultūros paveldą ir įvairių kultūrų, etninių grupių ir religijų sambūvio Sirijoje tradiciją, siekiant tikslo sukurti dinamišką visuomenę būsimoms Sirijos kartoms;

3.  pakartoja, kad mažumų teisės yra neatsiejamai susijusios su pagarba kitoms pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, pavyzdžiui, su pagarba teisei į laisvę, saugumą, lygybę ir saviraiškos laisvę;

4.  griežtai smerkia neseniai Sirijoje įvykdytus išpuolius prieš tam tikras religines ir etnines bendruomenes, ypač krikščionis, armėnus ir kurdus, ir ragina visas susijusias šalis sustabdyti visus veiksmus, kuriais siekiama kurstyti įvairių etninių grupių ir konfesijų konfliktą; pabrėžia, kad visos konflikto šalys turi pareigą ginti visas šalyje gyvenančias mažumas; tačiau pripažįsta, kad išpuoliai prieš tam tikras pažeidžiamas bendruomenes yra tik vienas Sirijos pilietinio karo aspektas;

5.  kuo griežčiausiai smerkia Tėvo Franso Van der Lugto nužudymą kaip nežmoniškos prievartos prieš žmogų, kuris kovojo už Sirijos žmones spaudžiant apgultims ir didėjant sunkumams, veiksmą; reiškia pagarbą jo veiklai, kuri išplito už apgulto Homso ribų ir toliau padeda šimtams civilių gyventojų tenkinant kasdienius išgyvenimo poreikius;

6.  ragina visas konflikto šalis griežtai laikytis tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės ir ragina apginti visas pažeidžiamas bendruomenes, inter alia, suteikiant galimybę teikti humanitarinę pagalbą ir panaikinant visų gyvenamųjų vietovių apgultis, įskaitant Homso senamiestį; pakartoja savo raginimą steigti saugias zonas Turkijos ir Sirijos pasienyje ir galbūt Sirijos viduje, taip pat raginimą tarptautinei bendruomenei kurti humanitarinės pagalbos koridorius;

7.  smerkia išpuolį prieš armėnų gyvenamą Kassab miestą; palaiko visas vietos lygmeniu dedamas pastangas stengiantis išvengti religinio pobūdžio smurto ir stengiantis kovoti su juo sukilėlių kontroliuojamose ir kurdų daugumos gyvenamose teritorijose; ragina dabartines ir būsimas Sirijos valdžios institucijas užtikrinti patikimą ir veiksmingą apsaugą pažeidžiamoms bendruomenėms šioje šalyje ir užtikrinti jų saugų ir patikimą grįžimą į namus, taip pat užtikrinti, kad išpuolių prieš jų kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn ir teisiami vykdant tinkamą procesą;

8.  dar kartą ragina ypatingą dėmesį skirti sunkiai Palestinos pabėgėlių Sirijoje padėčiai ir ypač nežmoniškoms palestiniečių gyvenimo sąlygoms Jarmuko stovykloje; pakartoja savo raginimą visoms konflikto šalims leisti Jungtinių Tautų paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (angl. UNRWA) ir kitoms tarptautinės pagalbos organizacijoms netrukdomai patekti į šią stovyklą, taip pat į visas kitas apgultas šalies teritorijas, siekiant palengvinti ypatingas vietos gyventojų kančias; palankiai vertina UNRWA darbą Sirijoje, ir ragina už jos veiklą padidinti jai teikiamą tarptautinę paramą;

9.  ragina tarptautinę bendruomenę ir ES ypatingą dėmesį atkreipti į moterų ir vaikų kančias bei poreikius Sirijos krizės metu; ragina visiškai netoleruoti ypač vaikų žudymo, grobimo ir verbavimo, taip pat sustiprinti humanitarinės pagalbos teikimo pajėgumus vietoje, teikiant paramą traumas patyrusioms aukoms;

10. primena, kad reikia skubiai paleisti visus politinius kalinius, pilietinės visuomenės aktyvistus, humanitarinės pagalbos darbuotojus, religinius veikėjus (tarp jų tėvą Paolo Dall'Oglio, graikų stačiatikių vyskupą Boulosą Yazigi ir asirų ortodoksų vyskupą Johną Ibrahimą), žurnalistus ir fotografus, kalinamus režimo arba sukilėlių kovotojų, ir suteikti nepriklausomiems stebėtojams galimybę patekti į visas sulaikymo vietas; ragina dar kartą ES ir jos valstybes nares dėti visas įmanomas pastangas siekiant, kad 2011 m. Sacharovo premijos laureatė Razan Zaitouneh ir visi kiti žmogaus teisių aktyvistai Sirijoje, įskaitant interneto aktyvistą Basselį Safadi Khartabilį, būtų išlaisvinti;

11. lieka įsitikinęs, kad Sirijoje negali būti tvarios taikos, jei nebus atsakyta už konflikto metu padarytus nusikaltimus, taip pat ir religiniu ar etniniu pagrindu padarytus nusikaltimus; pakartoja savo raginimą dėl padėties Sirijoje kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą ir palaiko visas šios srities iniciatyvas; palankiai vertina Nepriklausomos tarptautinės komisijos padėčiai Sirijos Arabų Respublikoje tirti ir kitų tarptautinių subjektų darbą renkant ir išsaugant didelį kiekį parodymų dėl sunkių režimo ir kai kurių sukilėlių grupuočių nusikaltimų Sirijoje ir ragina imtis veiksmų siekiant patraukti kaltininkus atsakomybėn;

12. reiškia didelį susirūpinimą dėl rimtų Sirijos susiskaldymo padarinių stabilumui ir saugumui regione, visų pirma Libane ir Irake; yra rimtai susirūpinęs dėl didelio skaičiaus Sirijos pabėgėlių kaimyninėse šalyse, ypač Libane, kur, pasak JTVPK, šis skaičius jau peržengė 1 milijono ribą, neįskaitant tūkstančių, kurių agentūra neužregistravo, kai 12 000 žmonių kiekvieną savaitę iš Sirijos bėga į Libaną; taip pat yra rimtai susirūpinęs dėl besitęsiančio pabėgėlių srauto į Jordaniją, Turkiją, Iraką ir Egiptą; ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares toliau teikti reikšmingą humanitarinę pagalbą nuo Sirijos konflikto nukentėjusiems gyventojams;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT ir Arabų Valstybių Lygos specialiajam įgaliotiniui Sirijai, Egipto vyriausybei ir parlamentui, Irako vyriausybei ir parlamentui, Jordanijos vyriausybei ir parlamentui, Libano vyriausybei ir parlamentui, Turkijos vyriausybei ir parlamentui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui ir visoms su konfliktu Sirijoje susijusioms šalims.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0099.

Teisinė informacija - Privatumo politika