Förfarande : 2014/2694(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0399/2014

Ingivna texter :

RC-B7-0399/2014

Debatter :

PV 17/04/2014 - 13.1
CRE 17/04/2014 - 13.1

Omröstningar :

PV 17/04/2014 - 14.1

Antagna texter :

P7_TA(2014)0460

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 138kWORD 68k
16.4.2014
PE534.876v01-00}
PE534.878v01-00}
PE534.880v01-00}
PE534.882v01-00}
PE534.887v01-00} RC1
 
B7-0399/2014}
B7-0401/2014}
B7-0403/2014}
B7-0405/2014}
B7-0410/2014} RC1

i enlighet med artikel 122.5 och 110.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B7‑0399/2014)

S&D (B7‑0401/2014)

PPE (B7‑0403/2014)

ALDE (B7‑0405/2014)

Verts/ALE (B7‑0410/2014)


om Pakistan: den senaste tidens förföljelse (2014/2694(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés, Bogusław Sonik för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om Pakistan: den senaste tidens förföljelse (2014/2694(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om mänskliga rättigheter och demokrati i Pakistan, i synnerhet av den 12 mars 2014 om Pakistan regionala roll och politiska förbindelser med EU(1), av den 10 oktober 2013 om de senaste fallen av våld mot och förföljelse av kristna, särskilt i Peshawar(2), av den 10 mars 2011 om Pakistan, i synnerhet mordet på Shahbaz Bhatti(3), av den 20 januari 2011 om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet(4) samt av den 20 maj 2010 om religionsfrihet i Pakistan(5),

–       med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–       med beaktande av uttalandena av vice ordföranden/den höga representanten, Catherine Ashton, av den 23 september 2013 om angreppet mot den kristna befolkningsgruppen i Peshawar och av den 2 mars 2011 om mordet på Shahbaz Bhatti,

–       med beaktande av FN:s deklaration från 1981om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller övertygelse,

–       med beaktande av rapporterna från FN:s särskilde rapportör om religions- och trosfrihet,

–       med beaktande av rapporten från FN:s särskilde rapportör om religions- och trosfrihet och rapporten från FN:s särskilde rapportör om domares och advokaters oberoende (tillägg: Uppdrag i Pakistan), av den 4 april 2013,

–       med beaktande av sin resolution av den 11 december 2013 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på området, i vilken förföljelsen av kristna och andra religiösa minoriteter fördöms(6),

–       med beaktande av den femåriga åtagandeplanen mellan EU och Pakistan från mars 2012, som innehåller sådana prioriteringar som gott styre och dialog om de mänskliga rättigheterna, liksom den närbesläktade andra strategiska dialogen mellan EU och Pakistan från den 25 mars 2014,

–       med beaktande av rådets slutsatser om Pakistan av den 11 mars 2013, i vilka man upprepar EU:s förväntningar avseende främjandet av och respekten för mänskliga rättigheter och fördömer alla former av våld, inbegripet mot religiösa minoriteter(7),

–       med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Ett kristet par, Shafqat Emmanuel och Shagufta Kausar, dömdes till döden den 4 april 2014 för att de påstods ha skickat ett sms som förolämpade profeten Muhammed. Paret nekade till detta och förklarade att den telefon som texten kom ifrån ett tag innan meddelandet sändes hade varit på avvägar.

B.     Sawan Masih, en pakistansk kristen från Lahore, dömdes den 27 mars 2014 till döden för hädelse mot profeten Muhammed. Tillkännagivandet av anklagelserna mot Masih ledde till våldsamma upplopp i Joseph Colony, en kristen stadsdel i Lahore, då många byggnader, bland annat två kyrkor, brändes ned.

C.     Asia Bibi, en kristen kvinna från Punjab, greps i juni 2009 och dömdes till döden i november 2010 för hädelse. Efter flera år har hennes överklagande till slut nått Högsta domstolen i Lahore. Under de två första utfrågningarna i januari och mars 2014 var rättens ordförande till synes inte i tjänst.

D.     2012 frikändes den fjortonåriga kristna flickan Rimsha Masih, som felaktigt anklagats för att ha vanhelgat Koranen, efter att det framkommit att hon utsatts för en komplott, och den ansvariga personen greps. Hon och hennes familj tvingades dock lämna landet.

E.     De kristna, som utgör omkring 1,6 procent av befolkningen i Islamiska republiken Pakistan, drabbas av fördomar och sporadiska utbrott av pöbelvåld. Majoriteten av Pakistans kristna lever i en otrygg tillvaro och fruktar ofta beskyllningar för hädelse, en fråga som kan framkalla utbrott av offentligt våld. Flera andra kristna sitter för närvarande i fängelse anklagade för hädelse.

F.     Mohammad Asghar, en psykiskt sjuk brittisk medborgare bosatt i Pakistan, greps efter att han påståtts ha skickat skrivelser till olika tjänstemän där han hävdade att han var profet. Han dömdes till döden i januari 2014.

G.     En annan brittisk medborgare, 72-årige Masood Ahmad, medlem av den religiösa Ahmadiya-rörelsen, släpptes inte förrän nyligen mot borgen efter att ha gripits 2012 anklagad för att ha citerat ur Koranen, vilket betraktas som hädelse när det görs av Ahmadiya-anhängare, som inte erkänns som muslimer och förbjuds att ”uppträda som muslimer” enligt avsnitt 298-C i strafflagen.

H.     Fem hinduiska tempel har angripits i olika delar av Sindh (i Tharparkar, Hyderabad och Larkana) under de senaste månaderna, och tre hinduiska pojkar har anklagats för hädelse och sitter för närvarande i häkte i Badin (Sindh), eftersom de hade sprejmålat vissa tecken i samband med Holi (den hinduiska färgfestivalen).

I.      I synnerhet shiamuslimska hazarer faller nu dagligen offer för mord och fördrivning på grund av det ökande sekteristiska våldet i Pakistan. Fler än 10 000 hinduer uppges också ha flytt från provinsen, eftersom kidnappningar mot lösesumma har blivit vardagsmat under de senaste tre åren.

J.      Pakistans hädelselagar gör det farligt för religiösa minoriteter att uttrycka sig fritt och att delta öppet i religiös verksamhet. Det har i ett antal år rått global oro kring tillämpningen av dessa lagar, eftersom anklagelserna ofta motiveras av hämnd, ekonomisk vinning eller religiös intolerans och främjar en kultur med medborgargarden, där folkmassor kan trakassera och gå till anfall. Pakistan har av FN:s människorättsmekanismer uppmanats att upphäva hädelselagarna eller åtminstone att omedelbart införa skyddsåtgärder så att lagarna inte missbrukas för att angripa medborgare som ofta kommer från minoritetsgrupper.

K.     Hundratals hedersmord har rapporterats bara under 2013. De utgör dock bara den mest synliga formen av våldet mot kvinnor, med tanke på den konstant höga förekomsten av våld i hemmet och tvångsäktenskap.

L.     Pakistan spelar en viktig roll för att främja stabilitet i södra Asien och bör därför föregå med gott exempel när det gäller att stärka rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

M.    EU beviljade nyligen Pakistan GSP plus-status, under förutsättning att tillämpliga människorättskonventioner skulle genomföras.

1.      Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den kraftiga ökningen av sekteristiskt våld och religiös intolerans gentemot minoriteter och angreppen på helgedomar, inbegripet kristna kyrkor, liksom det fortsatta förtrycket mot kvinnor i Pakistan.

2.      Europaparlamentet är oroat över de följder som sådant våld får för den framtida utvecklingen av det pakistanska samhället som helhet, med hänsyn till de socioekonomiska utmaningar som landet står inför. Parlamentet betonar att det ligger i Pakistans långsiktiga intresse att alla medborgare känner större säkerhet.

3.      Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att de kontroversiella hädelselagarna kan missbrukas, vilket riskerar att påverka personer från alla trosriktningar i Pakistan. Parlamentet uttrycker särskild oro över att hädelselagarna, som den bortgångne ministern Shahbaz Bhatti och den bortgångne guvernören Salman Taseer öppet motsatte sig, nu används allt oftare för att angripa kristna och andra religiösa minoriteter i Pakistan.

4.      Europaparlamentet påminner de pakistanska myndigheterna om deras skyldighet enligt internationell rätt att respektera yttrandefriheten och tanke-, samvets-, religions- och trosfriheten. Parlamentet uppmanar de pakistanska myndigheterna att frige fångar som dömts för hädelse och att upphäva de dödsdomar som överklagats. Parlamentet uppmanar de pakistanska myndigheterna att garantera domstolarnas oberoende, rättsstatsprincipen och en rättvis rättegång i enlighet med internationella normer för rättsliga förfaranden. Parlamentet uppmanar vidare de pakistanska myndigheterna att ge tillräckligt skydd åt alla som är inblandade i hädelsemål, bland annat genom försvar av domare från yttre påtryckningar, skydd av de åtalade och deras familjer och samfund från pöbelvåld samt lösningar för personer som frikänts men inte kan återvända till sina ursprungsregioner.

5.      Europaparlamentet fördömer kraftfullt all tillämpning av dödsstraffet, oavsett omständigheterna. Parlamentet uppmanar Pakistans regering att utan dröjsmål omvandla det moratorium för dödsstraffet som de facto råder till ett verkligt avskaffande av dödsstraffet.

6.      Europaparlamentet uppmanar Pakistans regering att genomföra en grundlig översyn av hädelselagarna och deras nuvarande tillämpning – enligt avsnitten 295 och 298 i strafflagen – för påstådd hädelse, särskilt i ljuset av den senaste tidens dödsdomar. Regeringen uppmanas att stå emot trycket från religiösa grupper och vissa krafter i den politiska oppositionen att behålla dessa lagar.

7.      Europaparlamentet vädjar till regeringen att påskynda madrasa-reformerna genom att införa en grundläggande läroplan som uppfyller internationella normer, med särskild tonvikt på att ta bort material som främjar hat från läroplanen och införa undervisning om gemenskap och religiös tolerans i den grundläggande kursplanen. Parlamentet uppmanar kommissionen att följa upp tidigare krav på en översyn av EU-finansierade läroböcker som innehåller hatpropaganda.

8.      Europaparlamentet vädjar enträget till Pakistans regering och parlament att genomföra reformer av det formella rättssystemet för att motverka användningen av informella strukturer såsom jirgas och panchayats och att avsevärt öka de ekonomiska och mänskliga resurserna inom rättsväsendet, särskilt på nivån för domstolar i första instans.

9.      Europaparlamentet fördömer kraftfullt allt våld mot religiösa samfund samt alla former av diskriminering och intolerans på grundval av religion och övertygelse. Parlamentet uppmanar Pakistans regering att ingripa för att skydda offer för religiöst motiverat pöbelvåld och i synnerhet att förbjuda offentlig hatpropaganda, och uppmuntrar alla pakistanier att samarbeta för att främja och garantera tolerans och ömsesidig förståelse. Parlamentet uppmanar de pakistanska myndigheterna att åtala dem som gör sig skyldiga till hets och falska anklagelser om hädelse.

10.    Europaparlamentet påminner om att religionsfrihet och minoriteters rättigheter garanteras i Pakistans författning. Parlamentet välkomnar de åtgärder som Pakistans regering vidtagit sedan november 2008 för att trygga religiösa minoriteters intressen, såsom införandet av en femprocentskvot för minoriteter för arbeten inom den federala sektorn, erkännandet av icke-muslimska helgdagar och utlysandet av en särskild dag för nationella minoriteter (National Minorities Day).

11.    Europaparlamentet uppmanar dock den pakistanska regeringen att öka sina ansträngningar för bättre förståelse mellan religioner, att aktivt motverka religiös fientlighet från samhällsaktörer, att bekämpa religiös intolerans, våldshandlingar och hot samt att agera mot den anda av straffrihet som råder.

12.    Europaparlamentet är djupt oroat över situationen för kvinnor och flickor, som ofta diskrimineras dubbelt, särskilt genom bruket av tvångsomvändelse och riktat sexuellt våld. Parlamentet uppmanar de pakistanska myndigheterna att förbättra skydd, åtal och skadestånd.

13.    Europaparlamentet understryker att rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Parlamentet uttrycker sin oro över de senaste tendenserna i Pakistan att begränsa tanke-, yttrande- och informationsfriheten genom att blockera och kontrollera populära internettjänster. Parlamentet uppmanar regeringen att upphöra med censuren av internet och att se över utkasten till lagstiftningen mot terrorism och lagstiftningen om icke-statliga organisationer, som i enorm omfattning skulle kringskära oberoendet och handlingsfriheten för icke-statliga organisationer och skulle kunna leda till ett sammanbrott i internationellt anslutna icke-statliga organisationers arbete i Pakistan.

14.    Europaparlamentet betonar den viktiga roll som Pakistan spelar för att främja stabilitet i hela regionen. Parlamentet uppmanar Pakistan att spela en konstruktiv roll för att främja ett säkert Afghanistan, och uppmanar därför med kraft den pakistanska regeringen att stärka respekten för grundläggande mänskliga rättigheter i det egna landet och i hela regionen.

15.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Pakistans regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0208.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0422.

(3)

EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 179.

(4)

EUT C 136 E, 11.5.2012, s. 53.

(5)

EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 147.

(6)

Antagna texter, P7_TA(2013)0575.

(7)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/SV/foraff/135946.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy