Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0007/2014Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0007/2014

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om ytrings- og forsamlingsfrihed i Egypten

16.7.2014 - (2014/2728(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
ECR (B8‑0007/2014)
PPE (B8‑0008/2014)
ALDE (B8‑0009/2014)
Verts/ALE (B8‑0011/2014)
S&D (B8‑0013/2014)
GUE/NGL (B8‑0015/2014)

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Lars Adaktusson for PPE-Gruppen
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Ana Gomes for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen
Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique Robba for GUE/NGL-Gruppen
Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2014/2728(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0007/2014
Indgivne tekster :
RC-B8-0007/2014
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om ytrings- og forsamlingsfrihed i Egypten

(2014/2728(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten, især beslutning af 6. februar 2014 om situationen i Egypten[1],

–   der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om en strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik[2],

–   der henviser til sin beslutning af 13. juni 2013 om presse- og mediefrihed i verden[3],

–   der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om den europæiske naboskabspolitik: på vej mod en styrkelse af partnerskabet. Europa-Parlamentets holdning til rapporterne for 2012[4],

–   der henviser til EU's retningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline af 12. maj 2014,

–   der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–   der henviser til redegørelserne ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, om Egypten og i særdeleshed til hendes bemærkninger efter mødet i Udenrigsrådet den 23. juni 2014 om dommene mod Al Jazeera-journalister samt dødsdommene mod mere end 180 mennesker i Minya,

–   der henviser til den foreløbige erklæring af 29. maj 2014 fra EU's valgobservationsmission til præsidentvalget i Egypten,

–   der henviser til erklæringen af 29. maj 2014 af lederen af Europa-Parlamentets delegation til EU's valgobservationsmission til præsidentvalget i Egypten,

–   der henviser til erklæringerne af 23. juni 2014 fra FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, og FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, om fængselsstraffe til flere journalister og bekræftelsen af dødsdomme til flere medlemmer og tilhængere af Det Muslimske Broderskab,

–   der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Egypten fra 2001, der trådte i kraft i 2004 og blev styrket af handlingsplanen i 2007, og til Kommissionens statusrapport af 20. marts 2013 om gennemførelsen heraf,

–   der henviser til Egyptens forfatning, der blev vedtaget ved folkeafstemning den 14.-15. januar 2014, især artikel 65, 70, 73, 75 og 155,

–   der henviser til den egyptiske lov 107 af 2013 om retten til offentlig forsamling, optog og fredelige demonstrationer af 24. november 2013,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Egypten er part i,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A. der henviser til, at ytrings- og forsamlingsfrihed er uundværlige søjler i et demokratisk og pluralistisk samfund; der henviser til, at presse- og mediefrihed er absolut nødvendige elementer i et demokrati og et åbent samfund; der henviser til, at den egyptiske forfatning, der blev vedtaget i 2014, garanterer de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytrings- og forsamlingsfriheden;

B.  der henviser til, at overtrædelser af de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder – herunder offentlige myndigheders, sikkerhedsstyrkers og -tjenesters og andre gruppers vold, ansporing til vold, hadefuld tale, chikane, intimidering og censur over for politiske modstandere, fredelige demonstranter, journalister, bloggere, fagforeningsfolk, civilsamfundsaktivister og mindretal – fortsat er udbredt i Egypten; der henviser til, at forenings-, forsamlings- og ytringsfriheden siden juli 2013 fortsat er områder, der giver grund til bekymring; der henviser til, at Egypten af Freedom House's 2014-rapport om frihed i verden betegnes som "ikke frit";

C. der henviser til pressefrihed, mediefrihed og digitale frihedsrettigheder gentagne gange og i stadig stigende grad er under angreb fra den egyptiske regering; der henviser til, at journalister og nyhedskanaler, sociale medier og internettet er blevet angrebet eller censureret; der henviser til, at der forekommer en ekstrem polarisering af de egyptiske medier i pro- og anti-Morsi-fraktioner, som forstærker polariseringen i det egyptiske samfund; der henviser til, at mindst 65 journalister er blevet arresteret og 17 fortsat er tilbageholdt ifølge Journalister uden Grænser; der henviser til, at mindst seks journalister er blevet dræbt i Egypten siden juli 2013;

D. der henviser til, at 20 egyptiske og udenlandske journalister, herunder tre Al-Jazeera-journalister – australske Peter Greste, canadisk-egyptiske Mohamed Fahmy og egyptiske Baher Mohamed – samt in absentia den hollandske statsborger Rena Netjes, den 23. juni 2014 blev idømt mellem syv og ti års fængsel; der henviser til, at de blev beskyldt for at "forfalske nyhederne" og for at tilhøre eller bistå en terroristcelle; der henviser til, at journalister bliver låst inde og bliver stemplet som kriminelle eller "terrorister" blot for at udføre deres arbejde; der henviser til, at Rena Netjes fejlagtigt blev beskyldt for at arbejde for Al Jazeera;

E.  der henviser til, at der ifølge adskillige vidner er forekommet flere uregelmæssigheder og eksempler på uduelighed i forbindelse med retssagerne; der henviser til, at internationale observatører, herunder visse EU-medlemsstaters ambassader, overværende retssagen; der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, har stemplet disse retssager som værende "fyldt med proceduremæssige uregelmæssigheder og i strid med international menneskerettighedslovgivning"; der henviser til, at Egyptens præsident Abdul Fattah al-Sisi for nylig har erkendt, at disse domme haft negative konsekvenser, og har sagt, at han ville have ønsket, at de anklagede var blevet udvist umiddelbart efter deres arrestation i stedet for at blive stillet for retten; der henviser til, at disse domme kan ankes i en proces, der kan tage måneder;

F.  der henviser til, at tusinder af demonstranter og samvittighedsfanger har været tilbageholdt i Egypten siden den egyptiske hær tog magten i juli 2013; der henviser til, at anholdelser og tilfælde af vilkårlig tilbageholdelse er fortsat siden valget af præsident al-Sisi i maj 2014; der henviser til, at Alaa Abdul Fattah, en fremtrædende aktivist, der spillede en ledende rolle i 2011-revolutionen, ved retten den 11. juni 2014 sammen med andre blev idømt femten års fængsel på anklager om overtrædelse af lov 107 af 2013 om retten til offentlig forsamling, optog og fredelige demonstrationer (lov om demonstrationer); der henviser til, at andre fremtrædende aktivister, herunder Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour El-Massry og Ahmed Maher, samt førende forsvarere af kvinders rettigheder, såsom Yara Sallam og Sana Seif, fortsat tilbageholdes; der henviser til, at Kairo's ret for hastesager den 28. april 2014 besluttede at forbyde ungdomsbevægelsen af 6. april;

G. der henviser til, at regeringens embedsmænd har erkendt, at myndighederne siden januar 2014 har tilbageholdt mindst 16 000 personer, herunder 1 000 demonstranter, og til, at mange af de anholdte blev taget for at udøve deres ret til forsamlings-, forenings- og ytringsfrihed eller for deres påståede tilhørsforhold til Det Muslimske Broderskab; der henviser til, at hundredvis af studerende også er blevet arresteret under demonstrationer og sammenstød;

H. der henviser til, at det anslås, at 1 400 demonstranter er blevet dræbt siden juli 2013 som følge af overdreven og vilkårlig brug af magt fra sikkerhedsstyrkernes side; der henviser til, at ikke en eneste sikkerhedsansat er blevet holdt ansvarlig for sådanne handlinger eller andre overgreb mod demonstranter i det forløbne år; der henviser til, at den undersøgelseskomité, der blev nedsat i december 2013, generelt set ikke indtil videre har formået at tilvejebringe en grundig, troværdig og upartisk undersøgelse af de voldelige episoder siden juli 2013;

I.   der henviser til, at artikel 65 i den egyptiske forfatning garanterer retten til at tænke frit og ytringsfriheden, og den giver alle enkeltpersoner ret til at udtrykke deres mening i tale, på skrift, via billeder eller med andre udtryksmidler og offentliggørelsesmetoder; der henviser til, at EU's valgobservationsmission til præsidentvalget i Egypten i maj 2014 i sin foreløbige redegørelse fastslår, at selv om den nye forfatning garanterer en række grundlæggende rettigheder, så lever respekten for disse rettigheder ikke op til de forfatningsmæssige principper, og at der kan konstateres en generel indskrænkning af ytringsfriheden i landet, der fører til selvcensur blandt journalister;

J.   der henviser til, at det af artikel 73 i den egyptiske forfatning fremgår, at borgerne har ret til at organisere offentlige møder, protestmarcher, demonstrationer og alle former for fredelige protester, hvor der ikke bliver båret våben af nogen art, hvis de indgiver meddelelse herom som fastsat ved lov, og at retten til fredelig og privat forsamling er sikret uden forudgående meddelelse, samt at sikkerhedsstyrkerne ikke må deltage i, overvåge eller aflytte sådanne møder; der henviser til, at vedtagelsen i november 2013 af lov 107 om retten til offentlig forsamling, optog og fredelige demonstrationer (lov om demonstrationer), der indførte begrænsninger på offentlige forsamlinger og demonstrationer og gav sikkerhedsstyrkerne tilladelse til at anvende overdreven magt mod demonstranter, udgør en alvorlig trussel for forsamlingsfriheden;

K. der henviser til, at fredelige demonstrationer er blevet opløst og mange demonstranter arresteret og tilbageholdt med hjemmel i denne lov inden for de seneste måneder; der henviser til, at politiet den 21. juni 2014 i Heliopolis opløste en fredelig protestmarch, der krævede, at loven om demonstrationer blev ophævet, og at alle tilbageholdte i henhold til denne lov blev løsladt, og til, at politiet i denne forbindelse arresterede mere end halvtreds mennesker samme dag; der henviser til, at mere end tyve af de arresterede fortsat er tilbageholdt og vil blive stillet for retten;

L.  der henviser til, at det af artikel 75 i den egyptiske forfatning fremgår, at alle borgere har ret til at danne ikke-statslige sammenslutninger og foreninger med et demokratisk grundlag; der henviser til, at egyptiske civilsamfundsorganisationer for nyligt har udtrykt dyb bekymring over det seneste udkast til en ngo-lov, som vil indføre fuldstændig kontrol over borgergrupper og underordne dem sikkerhedsorganer og administrative organer samt give mulighed for domfældelse mod menneskerettighedsforkæmpere;

M. der henviser til, at de egyptiske overgangsmyndigheder i september 2013 forbød Det Muslimske Broderskab, fængslede dets ledere, beslaglagde deres aktiver, bragte deres medier til tavshed og gjorde det kriminelt at være medlem; der henviser til, at en egyptisk domstol den 21. juni 2014 bekræftede dødsdommene mod 183 medlemmer og tilhængere af Det Muslimske Broderskab, der blev dømt i en tidligere masseretssag; der henviser til, at disse domme er de seneste i en række retsforfølgninger og retssager, der har været rigt behæftet med proceduremæssige uregelmæssigheder og i strid med folkeretten;

N. der henviser til, at den seneste retslige praksis rejser alvorlig tvivl om retssystemets uafhængighed og dens evne til at sikre ansvarliggørelse; der henviser til, at navnlig de domme, der medfører dødsstraf, risikerer at underminere mulighederne for stabilitet på lang sigt i Egypten;

O. der henviser til, at det af artikel 155 i den egyptiske forfatning fremgår, at præsidenten efter samråd med regeringen kan yde benådning eller reducere en straf;

P.  der henviser til, at retsstatsprincippet, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt social retfærdighed og en højere levestandard for borgerne er afgørende elementer i overgangen til et åbent, frit, demokratisk og velstående egyptisk samfund; der henviser til, at uafhængige fagforeninger og civilsamfundsorganisationer har en afgørende rolle at spille i denne proces, og til at frie medier indtager en afgørende plads i ethvert demokratisk samfund; der henviser til, at egyptiske kvinder fortsat befinder sig i en særlig udsat situation i den nuværende tid med politisk og social forandring i landet;

Q. der henviser til, at størrelsen og omfanget af EU's engagement i Egypten i overensstemmelse med den reviderede europæiske naboskabspolitik og især princippet om "mere for mere" bør være incitamentsbaseret og dermed afhængigt af de fremskridt, landet gør for at opfylde sine forpligtelser med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og ligestilling mellem kønnene;

1.  fordømmer på det kraftigste og opfordrer til øjeblikkelig ophør af al vold, ansporing til vold, hadefuld tale, chikane, intimidering og censur over for politiske modstandere, demonstranter, journalister, bloggere, fagforeningsfolk, kvinderetsforkæmpere, civilsamfundsaktører og mindretal fra de offentlige myndigheders, sikkerhedsstyrkers og -tjenesters og andre gruppers side i Egypten; minder den egyptiske regering om dens ansvar med hensyn til at garantere sikkerhed og tryghed for alle borgere, uanset deres politiske synspunkter, tilhørsforhold eller bekendelse, og til at sikre, at forsamlings-, forenings-, ytrings- og pressefriheden kan udøves uden vilkårlige begrænsninger og censur i landet; opfordrer de egyptiske myndigheder til at forpligte sig til dialog og ikke-vold samt til inklusiv regeringsførelse;

2.  udtrykker sin dybeste bekymring over den seneste række af domstolsafgørelser i Egypten, herunder de lange fængselsstraffe, som tre Al Jazeera-journalister og 11 andre tiltalte, som blev prøvet in absentia, er blevet idømt den 23. juni 2014, samt over bekræftelsen af de 183 dødsdomme;

3.  udtrykker sin dybeste bekymring over den stadig alvorlige indskrænkning af og fysiske angreb mod både medier og civilsamfundet i Egypten, som hæmmer deres muligheder for at operere frit; fordømmer chikane, tilbageholdelse og retsforfølgning af nationale og internationale journalister og civilsamfundsaktører, herunder bloggere, som blot udfører deres arbejde; gentager sin opfordring til, at der iværksættes en hurtig, uafhængig, seriøs og upartisk undersøgelse af sager om uforholdsmæssig magtanvendelse eller vilkårlig tilbageholdelse fra sikkerhedsstyrkernes og statslige myndigheders side og til, at de ansvarlige stilles til ansvar;

4.  beklager, at der foregår medie- og webcensur, og at adgangen til visse blogs og sociale netværk er begrænset; fordømmer den chikane, som en række aviser og andre audiovisuelle medier lider under;

5.  opfordrer de egyptiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle, der er tilbageholdt eller dømt for fredeligt at have udøvet deres ret til ytrings- og forsamlingsfrihed samt alle menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer det egyptiske retsvæsen til at sikre, at alle retssager i landet opfylder kravene til en fri og retfærdig rettergang, og til at sikre overholdelse af sagsøgtes rettigheder; opfordrer de egyptiske myndigheder til at iværksætte uafhængige og upartiske undersøgelser af alle påstande om mishandling og sikre, at alle tilbageholdte har adgang til enhver medicinsk behandling, de måtte have brug for;

6.  understreger, at Egyptens antiterrorlov også har været anvendt med henblik på at sikre domsfældelse i en række retssager; opfordrer præsidenten til at handle straks, herunder gennem sin grundlovssikrede ret til at benåde, med henblik på at sikre, at ingen dødsdomme eksekveres og at ingen kan tilbageholdes i Egypten med en dom, der er afsagt i en retssag, der ikke opfylder tidligere nævnte krav; opfordrer myndighederne til straks at indføre et officielt moratorium for henrettelser som et første skridt hen imod ophævelse af dødsstraf;

7.  opfordrer de kompetente egyptiske myndigheder til at ophæve eller ændre loven om demonstrationer og til at genoverveje den nye ngo-lov fra ministeriet for social solidaritet i overensstemmelse med artikel 65, 73 og 75 i den egyptiske forfatning, internationale standarder og landets internationale forpligtelser, samt til at sikre, at al eksisterende og fremtidig lovgivning i landet er i overensstemmelse med forfatningen og disse standarder og forpligtelser;

8.  minder om, at den nyligt vedtagne egyptiske forfatning åbnede mulighed for at opbygge et land, der respekterer frihed og demokrati, og som gør rettigheder og retfærdighed til en naturlig del af tilværelsen; minder den egyptiske regering om, at ytringsfrihed, pressefrihed og digitale frihedsrettigheder, samt retten til at deltage i fredelige demonstrationer er grundlæggende menneskerettigheder i et demokrati, som anerkendt i den nye egyptiske forfatning;

9.  minder de kompetente egyptiske myndigheder om deres nationale og internationale retlige forpligtelser og opfordrer præsident al-Sisi og regeringen til at prioritere beskyttelse og fremme af menneskerettighederne og sikre, at krænkere af menneskerettighederne stilles til ansvar;

10. opfordrer indtrængende de kompetente egyptiske myndigheder til at ændre kurs og tage konkrete skridt til at sikre, at den nye forfatnings bestemmelser om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder ytrings- og forsamlingsfrihed, gennemføres fuldt ud, og til at vise, at de respekterer menneskerettighederne og retsstatsprincippet ved i første omgang øjeblikkeligt og betingelsesløst at frigive alle samvittighedsfanger;

11. understreger vigtigheden af magtens tredeling som et grundlæggende demokratisk princip og af, at retsvæsenet ikke kan bruges som et redskab til politisk forfølgelse og undertrykkelse, og foreslår en reform af lovgivningen om de retlige myndigheder for at sikre en reel adskillelse af beføjelserne, der ville føre til en uafhængig og upartisk retspleje;

12. tilskynder repræsentanter for EU-delegationen og EU-medlemsstaternes ambassader i Kairo til at overvære politisk følsomme retssager mod egyptiske og udenlandske journalister, bloggere, fagforeningsfolk og civilsamfundsaktivister;

13. beklager, at volden mod kvinder på trods af en ny lov om seksuel chikane er blevet forværret, især i den offentlige sfære, med snesevis af tilfælde af voldtægt og seksuel vold i forbindelse med demonstrationer; opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at ophøre med på grundlag af "loven om skørlevned" at kriminalisere LGBT-personer for at udtrykke deres seksuelle orientering og udøve deres forsamlingsret og til at løslade alle LGBT-personer, der er arresteret og fængslet med hjemmel i denne lov; opfordrer indtrængende den egyptiske regering til at vedtage nationale strategier til bekæmpelse af vold mod kvinder og LGBT-personer og til at eliminere alle former for diskrimination, sikre en effektiv høring og inddragelse af kvinderettighedsgrupper og rettighedsgrupper for LGBT-personer samt andre civilsamfundsorganisationer i hele processen;

14. bekræfter, at presse- og mediefrihed er absolut nødvendige elementer i et demokrati og et åbent samfund, og at de som sådan bør de være blandt de centrale punkter i EU's indsats i Egypten som en del af en bredere og sammenhængende EU-strategi, der bør fokusere på at forbedre egypternes rettigheder, friheder og muligheder i forbindelse med udviklingen af EU's forbindelser med landet;

15. giver endnu en gang udtryk for sin solidaritet med det egyptiske folk i denne problemfyldte overgangsperiode i landet; opfordrer til, at der blandt medlemsstaterne fastlægges en fælles strategi for Egypten; opfordrer endnu en gang indtrængende Rådet, den højtstående repræsentant/næstformanden og Kommissionen til at tage højde for både konditionalitetsprincippet ("mere for mere") og de alvorlige økonomiske udfordringer, som Egypten står over, i sine bilaterale forbindelser med og sin finansielle støtte til landet; gentager sin opfordring til etablere klare og i fællesskab aftalte benchmarks i denne forbindelse; bekræfter sit tilsagn om at bistå det egyptiske folk i processen hen imod demokratiske og økonomiske reformer;

16. opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden til at afklare de særlige foranstaltninger, der blev truffet efter Udenrigsrådet beslutning om at tage EU's bistand til Egypten op til fornyet overvejelse; anmoder navnlig om en afklaring af status for: i) den planlagte reform af retssystemet; ii) EU's budgetstøtteprogrammer; iii) programmet for national handelsudvikling; og iv) Egyptens deltagelse i EU's regionale programmer så som Euromed Police og Euromed Justice;

17. opfordrer til et EU-dækkende forbud mod eksport til Egypten af indtrængnings- og overvågningsteknologier, som kan anvendes til at udspionere og undertrykke borgerne, og til et forbud - i overensstemmelse med Wassenaararrangementet - mod eksport af sikkerhedsudstyr eller militærhjælp, der kan anvendes i forbindelse med undertrykkelse af fredelige protester;

18. tilskynder den højtstående repræsentant/næstformanden til at samle EU-støtte til fordel for en resolution om situationen i Egypten på det næste møde i FN 's Menneskerettighedsråd, som bl.a. skulle foranledige en international undersøgelse af drabene på demonstranter og af beskyldningerne om tortur og mishandling begået af sikkerhedsstyrkerne i løbet af det seneste år;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Arabiske Republik Egyptens præsident og overgangsregering.