Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0016/2014Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0016/2014

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Nigeria – Boko Harams seneste angreb

16.7.2014 - (2014/2729(RSP))

forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
PPE (B8‑0016/2014)
ALDE (B8‑0019/2014)
ECR (B8‑0020/2014)
Verts/ALE (B8‑0021/2014)
S&D (B8‑0023/2014)
GUE/NGL (B8‑0024/2014)

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Lars Adaktusson for PPE-Gruppen
Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi-Lucian Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano, Elena Valenciano Martínez-Orozco for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Javier Nart for ALDE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Ulrike Lunacek, for Verts/ALE-Gruppen


Procedure : 2014/2729(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0016/2014
Indgivne tekster :
RC-B8-0016/2014
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Nigeria – Boko Harams seneste angreb

(2014/2729(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Nigeria, navnlig beslutningerne af 4. juli 2013[1] og 15. marts 2012[2],

–   der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, herunder erklæringerne af 26. juni 2014 og 15. april 2014,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2014 om bortførelser i Nigeria,

–   der henviser til erklæringen af 26. juni 2014 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om Nigeria,

–   der henviser til Rådets beslutning om at sætte Boko Haram på den liste over udpegede terrororganisationer, der trådte i kraft den 29. maj 2014,

–   der henviser til erklæringen af 30. juni 2014 fra FN's generalsekretærs talsmand,

–   der henviser til FN's generalsekretærs rapport om børn og væbnede konflikter (CAAC), der offentliggjordes den 1. juli 2014,

–   der henviser til FN's generalsekretærs meddelelse af 17. juni 2014 til en paneldiskussion i anledning af Det Afrikanske Barns Dag,

–   der henviser til rapporten om forundersøgelsesaktiviteter 2013 fra Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som blev ratificeret af Nigeria den 29. oktober 1993,

–   der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW),

–   der henviser til FN-erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro fra 1981,

–   der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers rettigheder fra 1981, som blev ratificeret af Nigeria den 22. juni 1983,

–   der henviser til den anden reviderede udgave af Cotonouaftalen 2007-2013, som blev ratificeret af Nigeria den 27. september 2010,

–   der henviser til Forbundsrepublikken Nigerias forfatning og navnlig bestemmelserne heri om beskyttelse af religionsfrihed i kapitel IV, der omhandler retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A. der henviser til, at Boko Haram er en voksende trussel mod stabiliteten i Nigeria, Vestafrika og Sahel-regionen; der henviser til, at den vold, som er iværksat af denne islamistiske jihad-ekstremistiske organisation, har kostet tusindvis af menneskeliv i de seneste ti år; der henviser til, at organisationen i flæng retter sine angreb mod kristne, moderate muslimer, offentligt ansatte og offentlige institutioner, kort sagt enhver, der ikke deler dens dogmatiske og ekstremistiske overbevisning;

B.  der henviser til, at Boko Haram natten mellem den 14. og 15. april 2014 bortførte 276 piger fra en skole i byen Chibok i delstaten Borno; der henviser til, at 200 af disse piger til dato fortsat er savnet; der henviser til forlydender om, at de nigerianske sikkerhedsstyrker ikke reagerede på en forudgående advarsel; der henviser til, at der siden angrebet i Chibok har fundet yderligere kidnapninger af skolebørn sted;

C. der henviser til, at de kidnappede piger løber en alvorlig risiko for at blive udsat for seksuel vold, slaveri og tvangsægteskaber;

D.  der henviser til, at disse bortførelser affødte en stærk reaktion fra civilsamfundet i Nigeria og i verden som helhed med krav om, at den nigerianske regering traf effektive foranstaltninger til at få pigerne bragt tilbage, sikre beskyttelsen af skolebørn og bekæmpe udbredelsen af Boko Haram;

E.  der henviser til alarmerende rapporter, herunder fra EU-Udenrigstjenesten og regeringskilder, om vilkårlig vold som en del af regeringens reaktion, herunder fra statens fælles taskforce af militær- og politienheder, der blev oprettet i maj 2013 for at bekæmpe Boko Haram;

F.  der henviser til, at antallet af angreb fra Boko Haram i de seneste måneder er steget dramatisk, og at de bliver mere og mere voldelige, med over 4 000 tilskadekomne i år til dato i angreb på kirker, skoler, markedspladser og landsbyer samt sikkerhedsanlæg; der henviser til, at Boko Haram i øjeblikket er i færd med at udvide sit operationsområde til at omfatte hele den nordlige halvdel af Nigeria og tilstødende områder i nabolande;

G. der henviser til, at Boko Haram tillægges ansvaret for mindst 18 angreb på civile i det nordlige Nigeria i de seneste to uger, kombineret med voksende politiske spændinger forud for det planlagte parlamentsvalg i 2015;

H. der henviser til, at Boko Harams angreb og regeringens reaktion herpå har udløst en flygtningekrise med mere end 10 000 mennesker, der søger tilflugt i udlandet, hovedsageligt i Niger og Cameroun, og mange flere internt fordrevne ifølge UNHCR; der henviser til, at dette lægger yderligere pres på de knappe lokale fødevare- og vandressourcer, især i Niger, der selv kæmper med fødevaremangel på grund af flere års tørke;

I.   der henviser til, at den humanitære situation for en stor del af befolkningen fortsat er kritisk, idet 70% af befolkningen må klare sig for under 1,25 USD om dagen;

J.   der henviser til, at ytrings- og pressefriheden er under pres på grund af trusler om anholdelse, intimidering, vold og endog død for dem, der rapporterer kritisk om de nigerianske myndigheder; der henviser til, at Boko Haram gentagne gange har truet med at angribe medier, der har rapporteret negativt om gruppen;

K. der henviser til, at store dele af delstaterne Borno, Yobe og Adamawa, lige siden de blev erklæret i undtagelsestilstand den 14. maj 2013, har været utilgængelige for bistandsorganisationer og journalister; der henviser til, at regeringen har lukket mobilnettene ned i flere områder for at hindre de militante grupper i at kommunikere;

L.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater gentagne gange har tilbudt deres støtte til Nigeria i dets bestræbelser på at beskytte sine borgere og bekæmpe terrorismen i alle dens former samt gøre ende på kulturen af straffrihed for brug af seksuel vold;

M. der henviser til, at EU den 28. maj 2014 fulgte andre internationale partneres eksempel og placerede Boko Haram og dets leder, Abubakar Shekau, på sin liste over udpegede terrororganisationer, efter at FN havde besluttet at udpege Boko Haram som terrororganisation;

N. der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, har advaret om, at Boko Harams angreb kan udgøre forbrydelser mod menneskeheden; der henviser til, at ICC i en forundersøgelse har bekræftet denne advarsel og konkluderet, at der er rimelig grund til at antage, at Boko Haram begår forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser;

1.  fordømmer på det kraftigste den fortsatte bølge af angreb med skydevåben og bomber, selvmordsbombninger, kidnapninger og andre voldshandlinger begået af den terroristiske sekt Boko Haram mod civile, offentlige og militære mål i de nordlige dele af Nigeria samt i Abuja og Lagos; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af skolepigerne fra Chibok;

2.  udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier og støtter den nigerianske regerings bestræbelser for at standse volden og stille de ansvarlige for retten;

3.  opfordrer Nigerias regering og myndigheder til at arbejde sammen for at sikre, at pigerne bliver bragt sikkert hjem, for at forbedre åbenheden omkring om redningsindsatsen og give fyldestgørende information samt læge- og psykologstøtte til de bortførte pigers familier med henblik på at bringe klimaet af mistillid til ophør;

4.  er særdeles foruroliget over, at Boko Haram aktivt udsøger kvinder og børn som mål i sin blodige guerillakampagne, og fordømmer den åbenlyse overtrædelse af grundlæggende rettigheder, som Boko Harams forbud mod uddannelse for unge piger og drenge er udtryk for;

5.  mener, at overvågnings- og rapporteringsmekanismen om alvorlige krænkelser af børns rettigheder i væbnede konflikter skal aktiveres i Nigeria, og at UNICEF bør øge sin kapacitet på dette område i overensstemmelse med sit mandat;

6.  udtrykker desuden alvorlig bekymring over rapporter om tvungne konverteringer til islam og indførelse af sharialov som en del af gruppens erklærede mål om at skabe et islamisk kalifat i det nordlige Nigeria.;

7.  opfordrer den nigerianske regering og dens styrker til at udvise tilbageholdenhed i deres reaktion på oprørernes voldshandlinger og til at sikre, at bestræbelserne på at imødegå en sådan vold udfoldes i overensstemmelse med den nigerianske regerings forpligtelser i henhold til folkeretten; opfordrer de nigerianske myndigheder til at undersøge forlydender om vilkårlig og overdreven voldsanvendelse fra regeringsstyrkers side, herunder afbrænding af huse og henrettelse af personer mistænkt for at tilhøre Boko Haram eller endog borgere uden nogen åbenlys forbindelse til organisationen, og til at stille de ansvarlige for disse forbrydelser for retten;

8.  opfordrer den nigerianske regering til ikke blot at bekæmpe Boko Haram-oprøret, men også sætte ind mod nogle af dets tilgrundliggende årsager, herunder underudvikling, udbredt korruption, uretmæssig tilegnelse af olieindtægter, radikalisering og mangel på fremtidsudsigter, og anmoder medlemsstaterne om at hjælpe Nigeria med løsningen af disse problemer;

9.  opfordrer endvidere de nigerianske myndigheder til at slå bro over den økonomiske kløft mellem den nordlige og sydlige del af landet, bl.a. ved at give bedre uddannelses- og sundhedsservice i nord, og til at sikre en retfærdig fordeling af indtægterne fra olierigdomme via statsbudgettet for at opnå en egentlig regional udvikling;

10. understreger navnlig betydningen af et uafhængigt, upartisk og tilgængeligt retssystem, hvis man vil bringe straffriheden til ophør og øge respekten for retsstaten og befolkningens grundlæggende rettigheder; opfordrer derfor til, at der tages skridt til at forbedre effektiviteten og uafhængigheden af Nigerias domstole med henblik på at gøre effektiv brug af strafferetsplejen for at bekæmpe terrorisme;

11. opfordrer indtrængende den nigerianske regering til at anerkende og respektere presse- og mediefriheden samt til at give journalister adgang til frontlinjerne, idet pressen og medierne kan spille en vigtig rolle for styrkelsen af ansvarliggørelsen og for dokumentationen af menneskerettighedskrænkelser;

12. udtrykker foruroligelse over stigningen i menneskehandelen og våben-og narkotikasmuglingen i regionen, og disse aktiviteters forbindelser til islamisk terrorisme; bemærker endvidere, at der er forbindelser mellem Boko Haram og de militante grupper AQIM og Al Shabab inden for disse ulovlige aktiviteter; opfordrer den nigerianske regering til i samarbejde med ECOWAS-regeringer, andre regeringer og internationale organer at udrydde denne handel som led i deres bestræbelser for at bekæmpe udbredelsen af international terrorisme og de kilder, der finansierer den;

13. .opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten, Rådet og Kommissionen til at arbejde sammen med FN og andre internationale partnere om at afskære finansieringen af og begrænse bevægelsesfriheden for Boko Haram og navnlig dets ledere;

14. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen, medlemsstaterne og de internationale partnere til fortsat at samarbejde med Nigeria, herunder i sagen om skolepigerne fra Chibok, såvel bilateralt som gennem regionale strukturer og FN, i nødhjælpsarbejdet, uddannelsen af sikkerhedsstyrker og deling af efterretninger;

15. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til hurtigt at færdiggøre landestrategien for Nigeria 2014-2020 og til heri at inkludere støtte og bistand med det formål at fjerne de grundlæggende årsager til Boko Harams fremvækst;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Forbundsrepublikken Nigerias regering, Den Afrikanske Unions institutioner, FN's generalsekretær, FN's Generalforsamling, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.