Διαδικασία : 2014/2729(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0016/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0016/2014

Συζήτηση :

PV 17/07/2014 - 8.3

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 166kWORD 88k
16.7.2014
PE534.960v01-00}
PE534.963v01-00}
PE534.964v01-00}
PE534.965v01-00}
PE534.967v01-00}
PE534.958v01-00} RC1
 
B8-0016/2014}
B8-0019/2014}
B8-0020/2014}
B8-0021/2014}
B8-0023/2014}
B8-0024/2014} RC1

σύμφωνα με τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE (B8‑0016/2014)

ALDE (B8‑0019/2014)

ECR (B8‑0020/2014)

Verts/ALE (B8‑0021/2014)

S&D (B8‑0023/2014)

GUE/NGL (B8‑0024/2014)


σχετικά με τη Νιγηρία - πρόσφατες επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ (2014/2729(RSP))


Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Lars Adaktusson εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ
Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi-Lucian Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Εύα Καϊλή, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano, Elena Valenciano Martínez-Orozco εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Javier Nart εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Νιγηρία - πρόσφατες επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ (2014/2729(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για τη Νιγηρία, περιλαμβανομένων εκείνων της 4ης Ιουλίου 2013(1) και της 15ης Μαρτίου 2012(2),

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής /Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine Ashton, για τη Νιγηρία, περιλαμβανομένων εκείνων της 26ης Ιουνίου 2014 και της 15ης Απριλίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις απαγωγές στη Νιγηρία, της 12ης Μαΐου 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ για τη Νιγηρία στις 26 Ιουνίου 2014,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου να περιλάβει τη Μπόκο Χαράμ στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων τον οποίο καταρτίζει η ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ στις 29 Μαΐου 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στις 30 Ιουνίου 2014,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με θέμα τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις, που δημοσιεύτηκε την 1η Ιουλίου 2014,

–   έχοντας υπόψη το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 17ης Ιουνίου 2014, προς τους συμμετέχοντες σε μια συζήτηση με την ευκαιρία της Ημέρας του Παιδιού στην Αφρική,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σχετικά με τις δραστηριότητες προκαταρκτικής εξέτασης το 2013,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966, το οποίο κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 29 Οκτωβρίου 1993,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981, που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Ιουνίου 1983,

–   έχοντας υπόψη την δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας του Κοτονού 2007-2013, την οποία κύρωσε η Νιγηρία στις 27 Σεπτεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας και ειδικότερα τις διατάξεις του για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στο κεφάλαιο ΙV - Δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ συνιστά μια εντεινόμενη απειλή για τη σταθερότητα της Νιγηρίας, της Δυτικής Αφρικής και της περιοχής του Σαχέλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιαιότητες που έχει διαπράξει αυτή η ισλαμιστική οργάνωση ακραίων τζιχαντιστών έχουν προκαλέσει τον θάνατο πολλών χιλιάδων ανθρώπων τα τελευταία δέκα χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση αυτή θέτει στο στόχαστρό της αδιακρίτως χριστιανούς, μετριοπαθείς μουσουλμάνους, κρατικούς υπαλλήλους και θεσμούς και γενικά οποιονδήποτε δεν συντάσσεται με τις δογματικές και εξτρεμιστικές πεποιθήσεις της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τη νύχτα της 14ης προς τη 15η Απριλίου 2014 η Μπόκο Χαράμ απήγαγε 276 μαθήτριες από το κρατικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης Chibok στο κρατίδιο Borno· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 200 μαθήτριες συνεχίζουν να αγνοούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας δεν αντέδρασαν σε μια σχετική προειδοποίηση, καθώς και ότι την επίθεση στο Chibok ακολούθησαν και άλλες απαγωγές μαθητριών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη σοβαρών απειλών για σεξουαλική βία, δουλεία και καταναγκαστικούς γάμους, εις βάρος των κοριτσιών που έχουν απαχθεί·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαγωγές αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών στη Νιγηρία και σε ολόκληρο τον κόσμο, με αιτήματα προς τη νιγηριανή κυβέρνηση για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης ώστε να «φέρει πίσω τα κορίτσια μας», να εξασφαλίσει την προστασία των μαθητών και να αντιμετωπίσει την ανάπτυξη της Μπόκο Χαράμ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχητικές αναφορές, ακόμα και από την ΕΥΕΔ και κυβερνητικές πηγές, σχετικά με τη χρήση αδιάκριτης βίας στο πλαίσιο της κρατικής αντίδρασης, μεταξύ άλλων και από την κοινή δύναμη μονάδων του νιγηριανού στρατού και της αστυνομίας, που δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2013 για την αντιμετώπιση της Μπόκο Χαράμ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες η συχνότητα των επιθέσεων της Μπόκο Χαράμ έχει αυξηθεί δραματικά, όπως και η βιαιότητά τους, με αποτέλεσμα πάνω από 4.000 νεκρούς από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, από επιθέσεις σε εκκλησίες, σχολεία, αγορές και χωριά, αλλά και σε εγκαταστάσεις των δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ επεκτείνει τώρα την περιοχή της δράσης της, καλύπτοντας ολόκληρο το βόρειο ήμισυ της Νιγηρίας και τις παρακείμενες περιοχές των γειτονικών χωρών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ κατηγορείται για τουλάχιστον 18 επιθέσεις εναντίον αμάχων στη βόρεια Νιγηρία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μια εξέλιξη που συμπίπτει με τις αυξανόμενες πολιτικές εντάσεις στην πορεία προς τις προγραμματισμένες γενικές εκλογές του 2015·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ και η αντίδραση των κυβερνητικών δυνάμεων έχουν προκαλέσει μια προσφυγική κρίση, με πάνω από 10.000 ανθρώπους να αναζητούν καταφύγιο έξω από τη χώρα, κυρίως στο Νίγηρα και στο Καμερούν, ενώ πολύ περισσότεροι είναι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους ήδη περιορισμένους διατροφικούς και υδατικούς πόρους της περιοχής, ιδίως στον Νίγηρα, που βρίσκεται αντιμέτωπος με επισιτιστική ανασφάλεια, μετά από πολλά χρόνια ξηρασίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση μεγάλου μέρους του πληθυσμού παραμένει κρίσιμη, αφού το 70% των κατοίκων ζει με λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου υπονομεύονται με απειλές για σύλληψη, εκφοβισμούς, βία, ακόμη και θάνατο, κατά όσων αρθρογραφούν κατά τρόπο επικριτικό για τις αρχές της Νιγηρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα επιτεθεί σε μέσα ενημέρωσης που δημοσιεύουν αρνητικά για την ίδια άρθρα· ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που τέθηκε σε ισχύ στις 14 Μαΐου 2013 στα κρατίδια Borno, Yobe και Adamawa, μεγάλες περιοχές των κρατιδίων αυτών δεν είναι πια προσβάσιμες για τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, τους δημοσιογράφους και τους ανταποκριτές, ενώ η κυβέρνηση έχει κλείσει τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε διάφορες περιοχές για να σταματήσει την επικοινωνία μεταξύ των μαχητών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν επανειλημμένα προσφέρει την υποστήριξή τους στη Νιγηρία, κατά τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της να προστατέψει τους πολίτες της και να νικήσει την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της, καθώς και να εξαλείψει την ατιμωρησία για τη χρήση σεξουαλικής βίας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Μαΐου 2014, η ΕΕ έθεσε την Μπόκο Χαράμ και τον αρχηγό της, Αμπουμπακάρ Σεκάου, στον κατάλογο των χαρακτηριζόμενων ως τρομοκρατικές οργανώσεις, μετά από την απόφαση του ΟΗΕ να χαρακτηρίσει τη Μπόκο Χαράμ τρομοκρατική οργάνωση και την αντίστοιχη απόφαση άλλων διεθνών εταίρων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα δικαιώματα, Navi Pillay, ανέφερε ότι οι επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προκαταρκτική έρευνα του ΔΠΔ επιβεβαίωσε την αναφορά αυτήν, συμπεραίνοντας ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουμε ότι η Μπόκο Χαράμ διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου·

1.  καταδικάζει απερίφραστα το συνεχιζόμενο κύμα ένοπλων και βομβιστικών επιθέσεων, επιθέσεων αυτοκτονίας, απαγωγών και άλλων βίαιων πράξεων που διαπράττονται από την τρομοκρατική οργάνωση Μπόκο Χαράμ κατά αμάχων και κρατικών και στρατιωτικών στόχων στη Νιγηρία, τόσο στον βορρά όσο και στην Αμπούτζα και το Λάγος· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των μαθητριών του Chibok·

2.  εκφράζει τη βαθειά συμπάθειά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και υποστηρίζει τις προσπάθειες της νιγηριανής κυβέρνησης να σταματήσει τις βιαιότητες και να θέσει τους υπεύθυνους στη διάθεση της Δικαιοσύνης·

3.  καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση και τις αρχές της χώρας να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή των κοριτσιών στα σπίτια τους, να βελτιώσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις προσπάθειες για την απελευθέρωσή τους και να προσφέρουν επαρκείς πληροφορίες και ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των κοριτσιών που έχουν απαχθεί, ώστε να τεθεί τέρμα στο κλίμα καχυποψίας που επικρατεί·

4.  εκφράζει εντονότατη ανησυχία για τη στοχοποίηση των γυναικών και των παιδιών εκ μέρους της Μπόκο Χαράμ, στο πλαίσιο της αιμοσταγούς ανταρτικής εκστρατείας της, και καταδικάζει την κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων την οποία συνιστά το γεγονός ότι η Μπόκο Χαράμ απαγορεύει στα νεαρά κορίτσια και αγόρια την πρόσβαση στην εκπαίδευση·

5.  εκφράζει την άποψη ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών σε συνθήκες ένοπλων συγκρούσεων θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στη Νιγηρία και ότι η UNICEF θα πρέπει να αναβαθμίσει τις ικανότητές της στην περιοχή αυτή, όπως επιβάλλει η εντολή της·

6.  εκφράζει, ακόμη, τη σοβαρή ανησυχία του σε σχέση με αναφορές για βίαιους εξισλαμισμούς και για την επιβολή του ισλαμικού νόμου της Σαρία, ως μέρους του δεδηλωμένου στόχου της Μπόκο Χαράμ να δημιουργήσει ένα ισλαμικό χαλιφάτο στη βόρεια Νιγηρία·

7.  καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση κατά την αντιμετώπιση των βιαιοτήτων των ανταρτών και να εξασφαλίσουν ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των βιαιοτήτων αυτών θα πραγματοποιούνται με σεβασμό των υποχρεώσεων της νιγηριανής κυβέρνησης βάσει της διεθνούς νομοθεσίας· ζητεί από τις νιγηριανές αρχές να ερευνήσουν τις αναφορές για αδιάκριτη και δυσανάλογη χρήση βίας εκ μέρους των κυβερνητικών δυνάμεων, μεταξύ άλλων με την πυρπόληση σπιτιών και την εκτέλεση υπόπτων για συμμετοχή στην Μπόκο Χαράμ, ή ακόμη και πολιτών χωρίς προφανή σχέση με την οργάνωση αυτή, και να εξασφαλίσει την προσαγωγή των υπευθύνων για τα εγκλήματα αυτά στη Δικαιοσύνη·

8.  καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να αγωνιστεί όχι μόνο κατά της Μπόκο Χαράμ αλλά και εναντίον ορισμένων από τις αιτίες της εμφάνισής της, μεταξύ των οποίων είναι η υπανάπτυξη, η διαδεδομένη διαφθορά, η διασπάθιση των εσόδων από το πετρέλαιο, η ριζοσπαστικοποίηση και η έλλειψη προοπτικών, και καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη Νιγηρία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών·

9.  καλεί, ακόμη, τις νιγηριανές αρχές να γεφυρώσουν το οικονομικό χάσμα μεταξύ του βορρά και του νότου της χώρας, μεταξύ άλλων προσφέροντας καλύτερη εκπαίδευση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις βόρειες περιοχές, και να εξασφαλίσει τη δικαιότερη κατανομή των εσόδων από το πετρέλαιο, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η περιφερειακή ανάπτυξη·

10. υπογραμμίζει, ιδίως, τη σημασία ενός ανεξάρτητου, αμερόληπτου και προσπελάσιμου δικαστικού συστήματος, για να τερματισθεί η ατιμωρησία και να ενισχυθεί ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· ζητεί, κατά συνέπεια, να γίνουν ενέργειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος της Νιγηρίας, ώστε να γίνει δυνατή η αποτελεσματικότερη χρήση της ποινικής δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας·

11. καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας να αναγνωρίσει και να σεβαστεί την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης και να επιτρέψει την πρόσβαση των δημοσιογράφων και των ανταποκριτών στην πρώτη γραμμή, δεδομένου ότι ο Τύπος και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της λογοδοσίας και την τεκμηρίωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12. εκφράζει ανησυχία για την αύξηση που παρατηρείται στην εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών στην περιοχή και για τις σχέσεις των δραστηριοτήτων αυτών με την ισλαμιστική τρομοκρατία· σημειώνει, ακόμη, τις διασυνδέσεις μεταξύ της Μπόκο Χαράμ, της Αλ Κάιντα στο ισλαμικό Μαγκρέμπ (AQIM) και της Al Shabab στις παράνομες αυτές δραστηριότητες· καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ΕCΟWΑS) και με άλλες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, να εξαλείψει το εμπόριο αυτό, ως μέρος των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διάδοσης της διεθνούς τρομοκρατίας και των πηγών χρηματοδότησής της·

13. καλεί την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς εταίρους για τη διακοπή της χρηματοδότησης και τον περιορισμό των κινήσεων της Μπόκο Χαράμ και, ιδίως, της ηγεσίας της·

14. καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους διεθνείς εταίρους να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη Νιγηρία, μεταξύ άλλων και στην υπόθεση των μαθητριών του Chibok, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και μέσω περιφερειακών δομών και των δομών του ΟΗΕ, στις προσπάθειες ανακούφισης, εκπαίδευσης των δυνάμεων ασφαλείας και την ανταλλαγή πληροφοριών·

15. καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να ολοκληρώσουν γρήγορα τη στρατηγική 2014-2020 για τη Νιγηρία και να περιλάβουν εκεί την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την εξάλειψη των αιτιών που οδήγησαν στην ενδυνάμωση της Μπόκο Χαράμ·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας, στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0335.

(2)

ΕΕ C 251 Ε, 31.8.2013, σ. 97.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου