Postup : 2014/2729(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0016/2014

Predkladané texty :

RC-B8-0016/2014

Rozpravy :

PV 17/07/2014 - 8.3

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0008

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 151kWORD 78k
16.7.2014
PE534.960v01-00}
PE534.963v01-00}
PE534.964v01-00}
PE534.965v01-00}
PE534.967v01-00}
PE534.958v01-00} RC1
 
B8-0016/2014}
B8-0019/2014}
B8-0020/2014}
B8-0021/2014}
B8-0023/2014}
B8-0024/2014} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8‑0016/2014)

ALDE (B8‑0019/2014)

ECR (B8‑0020/2014)

Verts/ALE (B8‑0021/2014)

S&D (B8‑0023/2014)

GUE/NGL (B8‑0024/2014)


o Nigérii – nedávne útoky organizácie Boko Haram (2014/2729(RSP))


Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Lars Adaktusson v mene poslaneckého klubu PPE
Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi-Lucian Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano, Elena Valenciano Martínez-Orozco v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Javier Nart v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Ulrike Lunacek, v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Nigérii – nedávne útoky organizácie Boko Haram (2014/2729(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nigérii vrátane uznesení zo 4. júla 2013(1) a z 15. marca 2012(2);

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej o Nigérii vrátane vyhlásení z 26. júna 2014 a 15. apríla 2014,

–   so zreteľom na závery zasadnutia Rady o únosoch v Nigérii z 12. mája 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ o Nigérii z 26. júna 2014,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady pridať hnutie Boko Haram na zoznam EÚ s teroristickými organizáciami, ktorý vstúpil do platnosti 29. mája 2014;

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN z 30. júna 2014,

–   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN o deťoch zasiahnutých ozbrojeným konfliktom (CAAC), zverejnenú 1. júla 2014;

–   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN zo 17. júna 2014 pre panelovú diskusiu pri príležitosti Dňa afrického dieťaťa;

–   so zreteľom na správu Medzinárodného trestného súdu (MTS) o činnosti predbežného skúmania za rok 2013,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Nigéria ratifikovala 29. októbra 1993,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–   so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–   so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Nigéria ratifikovala 22. júna 1983,

–   so zreteľom na druhú revíziu Dohody z Cotonou na obdobie 2007 – 2013, ktorú Nigéria ratifikovala 27. septembra 2010,

–   so zreteľom na ústavu Nigérijskej federatívnej republiky, a najmä na jej ustanovenia o ochrane slobody vyznania v hlave VI – Právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,

–   so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže organizácia Boko Haram je rastúcou hrozbou pre stabilitu Nigérie, Západnej Afriky a oblasti Sahelu; keďže násilie vyprovokované touto islamskou džihádistickou extrémistickou organizáciou zapríčinilo za posledných desať rokov smrť mnohých tisícov ľudí; keďže organizácia sa bez rozdielu zameriava na kresťanov, umiernených moslimov, štátnych zamestnancov, inštitúcie a v podstate na každého, kto nie je stúpencom ich dogmatického a extrémneho presvedčenia;

B.  keďže v noci zo 14. na 15. apríla 2014 organizácia Boko Haram uniesla zo štátnej strednej školy v meste Chibok v štáte Borno 276 študentiek; keďže k dnešnému dňu je viac než 200 študentiek ešte stále nezvestných; keďže existujú správy, že nigérijské bezpečnostné sily nereagovali na varovanie, ktoré dostali vopred; keďže po útoku v Chiboku došlo k ďalším únosom školákov;

C. keďže uneseným dievčatám vážne hrozí sexuálne násilie, otroctvo a nútené sobáše;

D. keďže na tieto únosy dôrazne reagovala občianska spoločnosť v Nigérii a na celom svete a žiadala nigérijskú vládu, aby prijala účinné opatrenia na návrat dievčat, zabezpečila ochranu školákov a riešila šírenie organizácie Boko Haram;

E.  keďže existujú alarmujúce správy vrátane správ z ESVČ a vládnych zdrojov o nevyberanom násilí ako súčasti vládnej reakcie, a to aj zo strany vojenských a policajných jednotiek nigérijských spojených síl, ktoré boli vytvorené v máji 2013 na boj proti Boko Haram;

F.  keďže v posledných mesiacoch sa miera útokov organizácie Boko Haram dramaticky zvýšila a sú stále násilnejšie, s viac než 4000 obeťami za rok k dnešnému dňu pri útokoch na kostoly, školy, trhoviská a obce, ako aj na bezpečnostné zariadenia; keďže Boko Haram v súčasnej dobe rozširuje oblasť svojej činnosti tak, že zahŕňa celú severnú polovicu Nigérie a priľahlé oblasti susedných krajín;

G. keďže organizácia Boko Haram je zodpovedná za najmenej 18 útokov na civilné obyvateľstvo v severnej Nigérii za posledné dva týždne, s čím sa spája rastúce politické napätie pred plánovanými všeobecnými voľbami v roku 2015;

H. keďže útoky Boko Haram a reakcia vlády vyvolali podľa Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) utečeneckú krízu s viac ako 10 000 ľuďmi, ktorí hľadajú útočisko v zahraničí, predovšetkým v Nigeri a Kamerune, a s mnohými ďalšími osobami vysídlenými v rámci krajiny; keďže tým vzniká ďalší nápor na skromné miestne zdroje potravín a vody, najmä v Nigeri, ktorý po rokoch sucha sám bojuje s nedostatkom potravín;

I.   keďže humanitárna situácia veľkej časti populácie zostáva kritická, pretože 70 % obyvateľov žije z menej ako 1,25 USD na deň;

J.   keďže sloboda prejavu a sloboda tlače sú v nebezpečenstve, pretože tým, ktorí podávajú kritické správy o nigérijských orgánoch, hrozí zatýkanie, zastrašovanie, násilie a dokonca aj smrť; keďže skupina Boko Haram opakovane hrozila útokmi na médiá, ktoré o nej negatívne informovali;

K. keďže v dôsledku vyhlásenia núdzového stavu, ktorý platil od 14. mája 2013 v štátoch Borno, Yobe a Adamawa, boli veľké časti týchto štátov nedostupné pre humanitárne agentúry, novinárov a reportérov; keďže vláda v niekoľkých oblastiach zrušila mobilné telefonické služby, aby zabránila komunikácii militantov;

L.  keďže EÚ a jej členské štáty opakovane ponúkli Nigérii podporu v jej pokračujúcom úsilí na ochranu občanov, na boj proti terorizmu vo všetkých jeho formách, ako aj na skončenie beztrestnosti za sexuálne násilie;

M. keďže EÚ 28. mája 2014 zaradila organizáciu Boko Haram a jej vodcu Abubakara Shekaua na zoznam teroristických organizácií, a to v nadväznosti na rozhodnutie OSN vyhlásiť Boko Haram za teroristickú organizáciu, ako aj podľa vzoru ďalších medzinárodných partnerov;

N. keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillay upozornila, že útoky organizácie Boko Haram môžu byť zločinom proti ľudskosti; keďže MTS po predbežnom vyšetrovaní toto varovanie potvrdil, keď došiel k záveru, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že Boko Haram sa dopúšťa zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov;

1.  dôrazne odsudzuje pokračujúcu vlnu ozbrojených a bombových útokov, samovražedných bombových útokov, únosov a iných násilných činov, ktorých sa dopúšťa teroristická sekta Boko Haram proti civilistom, vládnym a vojenským cieľom v Nigérii, na severe i v Abuji, ako aj v Lagose; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie školáčok z mesta Chibok;

2.  vyjadruje najhlbšiu sústrasť rodinám obetí a podporuje úsilie nigérijskej vlády o zastavenie násilia a postavenie zodpovedných osôb pred súd;

3.  vyzýva nigérijskú vládu a orgány, aby spolupracovali s cieľom zaistiť bezpečný návrat dievčat domov, zlepšiť transparentnosť pri záchranných prácach a poskytovať primerané informácie, ako aj lekársku a psychologickú podporu rodinám unesených dievčat, aby sa skončila atmosféra podozrievania;

4.  je veľmi znepokojený, že organizácia Boko Haram sa v rámci svojej krvavej gerilovej kampane aktívne zameriava na ženy a deti, a odsudzuje zjavné porušovanie základných práv, čo potvrdzuje fakt, že Boko Haram bráni mladým dievčatám a chlapcom v prístupe k vzdelaniu;

5.  domnieva sa, že v Nigérii by sa mal v stave ozbrojeného konfliktu aktivovať mechanizmus monitorovania a podávania správ o závažnom porušovaní práv detí a že Detský fond OSN (UNICEF) by mal v súlade so svojím mandátom zvýšiť v tejto oblasti svoje kapacity;

6.  vyjadruje ďalej vážne znepokojenie nad správami o nútených prestúpeniach na islam a zavedení práva šaría ako súčasti stanoveného cieľa organizácie, ktorým je vytvorenie islamského kalifátu v severnej Nigérii;

7.  naliehavo vyzýva nigérijskú vládu a jej sily, aby zachovali zdržanlivosť v boji proti násiliu vzbúrencov a zabezpečili, aby boli všetky snahy o riešenie takéhoto násilia vykonávané v súlade so záväzkami nigérijskej vlády v rámci medzinárodného práva; žiada nigérijské orgány, aby vyšetrili správy o neprimeranom a bezohľadnom násilí vládnych síl vrátane vypaľovania domov a popravy podozrivých z organizácie Boko Haram, alebo dokonca občanov bez zjavnej väzby na organizáciu, a aby postavili páchateľov týchto trestných činov pred súd;

8.  vyzýva nigérijskú vládu, aby bojovala nielen proti vzbure Boko Haram, ale aj proti niektorým z jej základných príčin vrátane zaostalosti, rozsiahlej korupcie, sprenevery peňazí z ropy, radikalizácie a nedostatočných vyhliadok do budúcnosti, a žiada členské štáty, aby pomáhali Nigérii pri riešení týchto problémov;

9.  vyzýva ďalej nigérijské orgány, aby preklenuli ekonomickú priepasť medzi severom a juhom krajiny, a to aj poskytovaním lepšieho vzdelania a služieb zdravotnej starostlivosti na severe, a aby zabezpečili spravodlivé rozdeľovanie ziskov z ropného bohatstva prostredníctvom štátneho rozpočtu s cieľom zaistiť náležitý regionálny rozvoj;

zdôrazňuje predovšetkým, že v záujme ukončenia beztrestnosti, posilnenia dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv obyvateľstva je dôležitý nezávislý, nestranný a dostupný súdny systém; požaduje preto prijatie opatrení na zlepšenie účinnosti a nezávislosti nigérijského súdneho systému ako prostriedku účinného využívania trestného práva v boji proti terorizmu;

11. naliehavo vyzýva vládu Nigérie, aby uznala a rešpektovala slobodu tlače a médií a aby novinárom a reportérom umožnila prístup na frontové línie, keďže tlač a médiá môžu zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní zodpovednosti a dokumentovaní porušovania ľudských práv;

12. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nárastom obchodovania s ľuďmi a zbraňami, s nárastom pašovania drog v regióne a s napojením týchto činností na islamský terorizmus; poukazuje ďalej na prepojenie militantných skupín Boko Haram, AQIM a Al Shabab v tejto nezákonnej činnosti; vyzýva nigérijskú vládu, aby v spolupráci s vládami Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), inými vládami a medzinárodnými agentúrami zlikvidovala tento obchod v rámci úsilia v boji proti šíreniu medzinárodného terorizmu, ako aj zdroje, ktoré ho financujú;

13. naliehavo vyzýva ESVČ, Radu a Komisiu, aby spolupracovali s OSN a s ďalšími medzinárodnými partnermi s cieľom prerušiť financovanie a obmedziť pohyby organizácie Boko Haram, najmä jej vedenia;

14. vyzýva ESVČ, Komisiu, členské štáty a medzinárodných partnerov, aby pokračovali v spolupráci s Nigériou, a to aj na prípade školáčok z Chiboku, dvojstranne i prostredníctvom regionálnych štruktúr a štruktúr OSN, v úsilí o uvoľnenie situácie, vo výcviku bezpečnostných síl a vzájomnom poskytovaní spravodajských informácií;

15. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby urýchlene uzavreli stratégiu pre Nigériu na roky 2014 – 2020 a aby stratégia zahŕňala podporu a pomoc zameranú na odstránenie základných príčin vzostupu Boko Haram;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, federálnej vláde Nigérie, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi OSN, Valnému zhromaždeniu OSN, spolupredsedom Parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ a Panafrickému parlamentu.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0335.

(2)

Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 97.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia