Postopek : 2014/2729(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0016/2014

Predložena besedila :

RC-B8-0016/2014

Razprave :

PV 17/07/2014 - 8.3

Glasovanja :

PV 17/07/2014 - 10.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0008

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 143kWORD 78k
16.7.2014
PE534.960v01-00}
PE534.963v01-00}
PE534.964v01-00}
PE534.965v01-00}
PE534.967v01-00}
PE534.968v01-00} RC1
 
B8-0016/2014}
B8-0019/2014}
B8-0020/2014}
B8-0021/2014}
B8-0023/2014}
B8-0024/2014} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

PPE (B8‑0016/2014)

ALDE (B8‑0019/2014)

ECR (B8‑0020/2014)

Verts/ALE (B8‑0021/2014)

S&D (B8‑0023/2014)

GUE/NGL (B8‑0024/2014)


o nedavnih napadih skupine Boko Haram v Nigeriji (2014/2729(RSP))


Cristian Dan Preda, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Lars Adaktusson v imenu skupine PPE
Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi-Lucian Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano, Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander grof Lambsdorfski, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Javier Nart v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih napadih skupine Boko Haram v Nigeriji (2014/2729(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Nigeriji, tudi tistih z dne 4. julija 2013(1) in 15. marca 2012(2);

–       ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton o Nigeriji, tudi tistih z dne 26. junija 2014 in 15. aprila 2014;

–       ob upoštevanju sklepov Sveta o ugrabitvah v Nigeriji z dne 12. maja 2014,

–       ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika ESZD o Nigeriji z dne 26. junija 2014,

–       ob upoštevanju sklepa Sveta o vključitvi skupine Boko Haram na seznam imenovanih terorističnih organizacij, ki ga vodi EU in ki je začel veljati 29. maja 2014,

–       ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja OZN z dne 30. junija 2014,

–       ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja OZN o otrocih in oboroženih spopadih (CAAC), ki je bilo objavljeno 1. julija 2014,

–       ob upoštevanju sporočila generalnega sekretarja OZN z dne 17. junija 2014 na javni razpravi ob dnevu afriškega otroka,

–       ob upoštevanju poročila o dejavnostih predhodnega preučevanja iz leta 2013, ki ga je objavilo Mednarodno kazensko sodišče (MKS),

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je Nigerija ratificirala 29. oktobra 1993,

–       ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979,

–       ob upoštevanju Deklaracije OZN o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja iz leta 1981,

–       ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz leta 1981, ki jo je Nigerija ratificirala 22. junija 1983,

–       ob upoštevanju drugič spremenjenega sporazuma iz Cotonouja 2007–2013, ki ga je Nigerija ratificirala 27. septembra 2010,

–       ob upoštevanju ustave Zvezne republike Nigerije, zlasti njenih določb o varovanju svobode veroizpovedi iz poglavja IV – Pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi,

–       ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker je skupina Boko Haram vedno večja grožnja stabilnosti Nigerije, zahodne Afrike in regije Sahela; ker je nasilje, ki ga podpihujejo skrajne islamistične džihadske organizacije, v zadnjih desetih letih povzročilo smrt več tisoč ljudi; ker si organizacija neselektivno izbira za cilj kristjane, zmerne muslimane, vladno osebje ali institucije, pravzaprav vsakogar, ki se ne ravna po njenih dogmatičnih in skrajnih prepričanjih;

B.     ker je skupina Boko Haram v noči s 14. na 15. april 2014 ugrabila 276 šolark vladne srednje šole v mestu Chibok v zvezni državi Borno; ker je več kot 200 šolark še vedno pogrešanih; ker poročajo, da se nigerijske varnostne sile niso odzvale na zgodnja opozorila; ker je prišlo po napadu v Chiboku do nadaljnjih ugrabitev šolarjev;

C.     ker se ugrabljena dekleta soočajo z resnimi grožnjami spolnega nasilja, suženjstva in prisilnih porok;

D.     ker se je na te ugrabitve odločno odzvala civilna družba v Nigeriji in po svetu ter od nigerijske vlade zahtevala, da sprejme učinkovite ukrepe za „vrnitev naših deklet“, zagotovitev zaščite šolarjev in ustavitev širjenja skupine Boko Haram;

E.     ker med drugim ESZD in vladni viri poročajo o skrb zbujajočem neselektivnem nasilju, kot delu vladnega odziva, tudi nigerijske skupne sile vojaških in policijskih enot, ki je bila ustanovljena maja 2013 za boj proti skupini Boko Haram;

F.     ker se je stopnja napadov te skupine v zadnjih mesecih dramatično povečala, skupina pa je vedno bolj nasilna in do letošnjega leta odgovorna za več kot 4.000 žrtev v napadih na cerkve, šole, tržnice in vasi ter varnostne objekte; ker skupina Boko Haram zdaj širi območje svojih operacij, da bi vključila celotno severno polovico Nigerije ter sosednja območja sosednjih držav;

G.     ker je skupina Boko Haram odgovorna za vsaj 18 napadov na civiliste v severni Nigeriji v zadnjih dveh tednih, ki so bili povezani z vedno večjo politično napetostjo pred načrtovanimi splošnimi volitvami leta 2015;

H.     ker so napadi te skupine in vladni odziv sprožili begunsko krizo, pri čemer po navedbah Visokega komisariata Združenih narodov za begunce več kot 10.000 ljudi išče zatočišče v tujini, predvsem v Nigru in Kamerunu, še več pa je notranje razseljenih ljudi; ker to še bolj obremenjuje skromne lokalne zaloge hrane in vode, zlasti v Nigru, ki se po letih suše že sam spopada z neustrezno prehransko varnostjo;

I.      ker so humanitarne razmere velikega dela prebivalstva še naprej kritične, pri čemer 70 % prebivalstva živi z manj kot 1,25 USD na dan;

J.      ker grožnje z aretacijami, ustrahovanja in grožnje s smrtjo proti tistim, ki kritično poročajo o nigerijskih oblasteh, ogrožajo svobodo izražanja in svobodo tiska; ker je skupina Boko Haram večkrat grozila, da bo napadla medijske hiše, ki o njej negativno poročajo;

K.     ker so zaradi razglasitve izrednega stanja, ki od 14. maja 2013 velja v državah Borno, Yobe in Adamawa, obsežni deli teh držav nedostopni za agencije za pomoč, novinarje in poročevalce; ker je vlada ustavila izvajanje storitev mobilne telefonije na številnih območjih, da bi skrajnežem onemogočila komuniciranje;

L.     ker so EU in njene države članice večkrat ponudile pomoč Nigeriji pri njenih stalnih prizadevanjih za zaščito državljanov in zmago nad terorizmom v vseh oblikah, pa tudi za odpravo kulture nekaznovanosti za uporabo spolnega nasilja;

M.    ker je EU dne 28. maja 2014 skupino Boko Haram in njenega vodjo Abubakarja Šekaua vključila na seznam poznanih terorističnih organizacij in pri tem sledila sklepu OZN, da skupino Boko Haram označi za teroristično organizacijo, in zgledu drugih mednarodnih partnerjev;

N.     ker je visoka komisarka OZN za človekove pravice Navi Pillay opozorila, da napade Boko Harama lahko označimo kot zločine proti človečnosti; ker je predhodna preiskava MKS potrdila to svarilo s sklepom, da obstaja utemeljen sum, da je skupina Boko Haram zakrivila zločine proti človečnosti in vojne zločine;

1.      ostro obsoja nenehne napade z orožjem in bombne napade, samomorilske bombne napade, ugrabitve in druga nasilna dejanja teroristične sekte Boko Haram, usmerjena proti civilnim, vladnim in vojaškim ciljem v Nigeriji, tako na severu, kot v Abuji in Lagosu; poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi šolark iz mesta Chibok;

2.      izraža najgloblje sožalje družinam žrtev in podpornikom prizadevanj nigerijske vlade za končanje nasilja in sojenje odgovornim;

3.      poziva nigerijsko vlado in organe, naj sodelujejo, da bi zagotovili varno vrnitev deklet domov, povečali preglednost glede prizadevanj za reševanje in zagotovili ustrezne informacije ter zdravniško in psihološko podporo družinam ugrabljenih deklet, da bi odpravili ozračje sumničavosti;

4.      je izjemno zaskrbljen, da se Boko Haram v svoji krvavi gverilski kampanji aktivno osredotoča na ženske in otroke, in obsoja grobo kršitev temeljnih pravic, s tem ko Boko Haram mladim dekletom in fantom ne dovoljuje dostopa do izobraževanja;

5.      meni, da bi bilo treba v Nigeriji aktivirati mehanizem spremljanja in poročanja o hudih kršitvah otrokovih pravic v primerih oboroženega spopada in da bi moral UNICEF v skladu s svojimi nalogami povečati svoje zmogljivosti na tem področju;

6.      izraža tudi globoko zaskrbljenost zaradi poročil o prisilnih spreobrnitvah v islam in vsiljevanju šeriatskega prava kot dela izrecnega cilja skupine, da ustvari islamski kalifat v severni Nigeriji;

7.      poziva nigerijsko vlado in njene sile, naj omejijo uporabo sile v boju proti uporniškemu nasilju in zagotovijo, da bodo vsa prizadevanja za boj proti njemu v skladu z obveznostmi nigerijske vlade v okviru mednarodnega prava; zahteva od nigerijskih oblasti, da opravijo preiskavo v zvezi s poročili o neselektivnem in nesorazmernem nasilju vladnih sil, vključno s požigom domov in usmrtitvijo osumljencev skupine Boko Haram in celo državljanov brez očitnih povezav s to organizacijo, in naj sodijo storilcem teh zločinov;

8.      poziva nigerijsko vlado, naj se ne bori zgolj proti uporu skupine Boko Haram, ampak tudi proti nekaterim osnovnim vzrokom upora, vključno z nezadostno razvitostjo, razširjeno korupcijo, poneverbo naftnega denarja, radikalizacijo in pomanjkanjem možnosti, in poziva države članice, naj pomagajo Nigeriji pri obravnavi teh vprašanj;

9.      poleg tega poziva nigerijske oblasti, naj premostijo gospodarsko vrzel med severom in jugom države, tudi tako, da bodo na severu zagotovile boljše izobraževalne in zdravstvene storitve, in naj v okviru državnega proračuna zagotovijo pravično porazdelitev koristi naftnega bogastva, da bi zagotovile ustrezen regionalni razvoj;

10.    poudarja zlasti pomen neodvisnega, nepristranskega in dostopnega pravosodnega sistema, da se odpravi nekaznovanost ter okrepi spoštovanje pravne države in temeljnih pravic prebivalstva; v skladu s tem poziva k sprejetju ukrepov za povečanje učinkovitosti in neodvisnosti nigerijskega pravosodnega sistema kot sredstva za učinkovito uporabo kazenskega pravosodja za boj proti terorizmu;

11.    poziva nigerijsko vlado, naj prizna in spoštuje svobodo tiska in medijev ter naj novinarjem in poročevalcem omogoči dostop do bojnih črt, saj imajo lahko tisk in mediji pomembno vlogo v krepitvi odgovornosti in poročanju o kršitvah človekovih pravic;

12.    izraža zaskrbljenost zaradi povečanja trgovine z ljudmi in orožjem ter tihotapljenja drog v regiji in njihovih povezav s terorizmom; poleg tega ugotavlja povezave med militantnimi skupinami Boko Haram, AQIM in Al Šabab pri teh nezakonitih dejavnostih; poziva nigerijsko vlado, naj v sodelovanju z vladami gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS) ter drugimi vladami in mednarodnimi agencijami izkorenini to trgovino v okviru svojih prizadevanj v boju proti širjenju mednarodnega terorizma in virom, s katerimi se financira;

13.    poziva ESZD, Svet in Komisijo, naj sodelujejo z OZN in drugimi mednarodnimi partnerji, da bi prekinile financiranje skupine Boko Haram in zlasti njenega vodstva ter omejile njuno gibanje;

14.    poziva ESZD, Komisijo, države članice in mednarodne partnerje, naj še naprej sodelujejo z Nigerijo, tudi v zadevi, povezani s šolarkami iz mesta Chibok, in sicer dvostransko in prek regionalnih struktur in struktur OZN, tako pri zagotavljanju pomoči, usposabljanju varnostnih sil in izmenjavi obveščevalnih podatkov;

15.    poziva ESZD in Komisijo, naj čim prej skleneta strategijo za Nigerijo za obdobje 2014–2020 ter vanjo vključita pomoč in podporo, usmerjeno k odpravi temeljnih vzrokov za vzpon skupine Boko Haram;

16.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, zvezni vladi Nigerije, institucijam Afriške unije, generalnemu sekretarju OZN, generalni skupščini OZN, sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU ter vseafriškemu parlamentu.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0335.

(2)

UL C 251 E, 31.8.2013, str. 97.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov