Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0025/2014Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0025/2014

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Ουκρανία

16.7.2014 - (2014/2717(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8‑0025/2014)
S&D (B8‑0026/2014)
PPE (B8‑0029/2014)
Verts/ALE (B8‑0054/2014)
ALDE (B8‑0057/2014)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Vilija Blinkevičiūtė εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Sebastian Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Adam Karski, Zdzisław Marek Krasnodębski, Bolesław Grzegorz Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Tadeusz Złotowski, Stanisław Ożóg, Dawid Bohdan Jackiewicz, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Martina Dlabajová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule


Διαδικασία : 2014/2717(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0025/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0025/2014
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ουκρανία

(2014/2717(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση και σχετικά με την Ουκρανία, ιδίως το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πίεση της Ρωσίας στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και ειδικότερα την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας[1],

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των ηγετών της G7, που συνήλθαν στη Χάγη στις 24 Μαρτίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Μαρτίου, 14ης Απριλίου, 12ης Μαΐου και 23ης Ιουνίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου και της 27ης Ιουνίου 2014,

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της διεθνούς αποστολής εκλογικών παρατηρητών των ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ σχετικά με τις πρόωρες προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη την υπογραφή των τελικών μερών της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Εκτεταμένης και Ολοκληρωμένης Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, στις 27 Μαΐου 2014,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 15ης Μαΐου και της 15ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, της 1ης Απριλίου 2014,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στο πεδίο της ασφάλειας, καθώς και στο πολιτικό και το κοινωνικοοικονομικό πεδίο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κατοχή και προσάρτηση της Κριμαίας παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας που απορρέουν από τον Χάρτη του ΟΗΕ, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, το Καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994 σχετικά με τις Εγγυήσεις Ασφάλειας, καθώς και τις διμερείς υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διμερή συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και εταιρικής σχέσης του 1997·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Μαΐου 2014 ο Πέτρο Ποροσένκο εξελέγη νέος Πρόεδρος της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές εποπτεύθηκαν από διεθνή αποστολή εκλογικών παρατηρητών των ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ και –παρά το εχθρικό περιβάλλον ασφαλείας σε δύο ανατολικές περιφέρειες και την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία– κρίθηκε ότι εν γένει ευθυγραμμίζονταν με τις διεθνείς δεσμεύσεις και τηρούσαν τις θεμελιώσεις ελευθερίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος Πρόεδρος πρότεινε ένα σχέδιο 15 σημείων για την ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία με το οποίο διαφυλάσσονται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική ενότητα της Ουκρανίας επί τη βάσει αμνηστίας για όσους παραδόθηκαν και δεν διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα, της δημιουργίας ελεγχόμενων διαδρόμων για την υποχώρηση των Ρώσων μισθοφόρων και της δρομολόγησης διαλόγου μεταξύ όλων των πλευρών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως ένα πρώτο βήμα, ο Πρόεδρος Ποροσένκο ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός για την περίοδο 20-30 Ιουνίου 2014, ώστε να καταστούν δυνατές οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και αποσχιστικών δυνάμεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάπαυση του πυρός, την οποία κήρυξε μονομερώς η ουκρανική κυβέρνηση, παραβιάστηκε επανειλημμένως, κυρίως από τις αποσχιστικές δυνάμεις, και οδήγησε σε απώλειες ζωών και από τις δύο πλευρές·

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενέκρινε απόφαση του προέδρου Πούτιν σύμφωνα με την οποία παραιτείτο του δικαιώματός του να αποστέλλει ένοπλες δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαίωσε την ανάλυση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, και βρίσκεται πλέον στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουνίου 2014 η ΕΕ υπέγραψε τις εναπομένουσες διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης/Εκτενούς και Ολοκληρωμένης Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΣ/ΕΟΖΕΣ) με την Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η συμφωνία καθιστά σαφή την επιθυμία του λαού της Ουκρανίας να ζει σε μια χώρα που διέπεται από τις ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ποροσένκο αποφάσισε να ξαναρχίσει τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις με σκοπό την κατάπνιξη της αποσχιστικής εξέγερσης στα ανατολικά μετά την αποτυχία της μονομερούς κατάπαυσης του πυρός· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ουκρανικός στρατός έχει επανακτήσει τον έλεγχο διαφόρων πόλεων στην ανατολική Ουκρανία, αναγκάζοντας τους εξεγερμένους και τους μισθοφόρους να αποσυρθούν προς το Ντονέτσκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν οι βιαιοπραγίες·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Ιουλίου 2014 οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, Γαλλίας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας συνήλθαν στο Βερολίνο και συμφώνησαν επί σειράς μέτρων με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης αμοιβαίας ανακωχής στην ανατολική Ουκρανία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ποροσένκο εξέφρασε την προθυμία του να ανακοινώσει δεύτερη κατάπαυση του πυρός υπό τρεις όρους, και συγκεκριμένα ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί και από τις δύο πλευρές, ότι όλοι οι όμηροι θα ελευθερωθούν και ότι θα διεξάγεται αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων υπό την εποπτεία του ΟΑΣΕ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ποροσένκο δήλωσε στις 14 Ιουλίου 2014 ότι αξιωματικοί του ρωσικού στρατού πολεμούσαν εναντίον των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων μαζί με εξεγερμένους αποσχιστές και ότι εγκαταστάθηκε νέο ρωσικό πυραυλικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ, η Ρωσία φερόταν να στέλνει άρματα μάχης, πυροβολικό και άλλα όπλα στους αντάρτες και να επιτρέπει σε ρώσους μαχητές τη διέλευση των συνόρων, προκειμένου να ενωθούν με τις αντάρτικες ένοπλες πολιτοφυλακές·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διεξάχθηκε τριμερής συνάντηση διαβούλευσης μεταξύ της ΕΕ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας στις 11 Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή της ΣΣ/ΕΟΖΕΣ ΕΕ-Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια χρήσιμη διαδικασία που θα μπορούσε να υπερβεί επί μακρόν διαφορετικές ερμηνείες, εξηγώντας τα οφέλη της ΣΣ/ΕΟΖΕΣ και λαμβάνοντας υπόψη τις δικαιολογημένες ανησυχίες όλων των μερών·

1.  χαιρετίζει την υπογραφή των υπόλοιπων διατάξεων της ΣΣ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΖΕΣ, και είναι πεπεισμένο ότι θα αποτελέσει καθοδηγητική δύναμη για την πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση, φέρνοντας τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη ζωογόνηση της οικονομικής μεγέθυνσης· εκφράζει την υποστήριξή του στην Ουκρανία ως προς την πρόοδο στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας· δηλώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ολοκληρώσει από την πλευρά του τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας το συντομότερο· καλεί τα κράτη μέλη και την Ουκρανία να το κυρώσουν γρήγορα, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή του το συντομότερο δυνατόν·

2.  χαιρετίζει επίσης θερμά την υπογραφή των Συμφωνιών Σύνδεσης με τη Γεωργία και τη Μολδαβία, οι οποίες σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής στις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις αυτών των χωρών με την ΕΕ· ζητεί τη γρήγορη κύρωσή τους και επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το κοινοβούλιο της Μολδαβίας το έχει ήδη πράξει· απορρίπτει την έγκριση «τιμωρητικών» εμπορικών μέτρων εκ μέρους της Ρωσίας εις βάρος των χωρών που υπέγραψαν Συμφωνίες Σύνδεσης με την ΕΕ, καθώς οι συμφωνίες αυτές δεν συνιστούν απειλή για τη Ρωσία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτές οι κινήσεις αντίκεινται στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οφείλονται σε πολιτικά κίνητρα και είναι επομένως απαράδεκτες·

3.  χαιρετίζει την εκλογή του Πέτρο Ποροσένκο από τον πρώτο γύρο στο αξίωμα του Προέδρου της Ουκρανίας, κατόπιν δίκαιης και δημοκρατικής εκλογής· επισημαίνει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει ισχυρή υποστήριξη εκ μέρους του πληθυσμού στην ευρωπαϊκή και δημοκρατική προοπτική της χώρας·

4.  στηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο ως σημαντικότατη ευκαιρία για την αποκλιμάκωση και την ειρήνευση· στηρίζει τις αποφασιστικές ενέργειες του Προέδρου Ποροσένκο για τη διασφάλιση της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας· χαιρετίζει τη δέσμευσή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος της δομικής διαφθοράς και κατάχρησης του δημόσιου χρήματος· επαναλαμβάνει ότι η Ρωσία έχει εμπλακεί σε στρατιωτική δράση και εφοδιασμό· καλεί μετ’ επιτάσεως τη Ρωσία να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις, να δεσμευθεί ειλικρινά σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να χρησιμοποιήσει την πραγματική επιρροή της για τον τερματισμό κάθε βιαιοπραγίας·

 

5.  ζητεί να συγκληθεί νέα συνάντηση της Τριμερούς Ομάδας Επαφής για τη διευθέτηση της κατάστασης στη νοτιοανατολική Ουκρανία και υποστηρίζει νέες μορφές επικοινωνίας μεταξύ των μερών·

6.  τονίζει το θεμελιώδες δικαίωμα του ουκρανικού λαού να ορίζει ελεύθερα το οικονομικό και πολιτικό μέλλον της χώρας του και επαναβεβαιώνει το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει ότι η διεθνής κοινότητα υποστηρίζει την ενότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας· υπογραμμίζει την ανάγκη πολιτικής επίλυσης της κρίσης·

7.  καταδικάζει την επιθετικότητα των πράξεων της Ρωσίας στην Κριμαία, θεωρώντας ότι συνιστούν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σοβαρότατη παραβίαση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, και απορρίπτει την πολιτική τετελεσμένου γεγονότος που υιοθετεί η Ρωσία στις εξωτερικές της σχέσεις· θεωρεί ότι η προσάρτηση της Κριμαίας είναι παράνομη και αρνείται να αναγνωρίσει την de facto ρωσική κυριαρχία στη χερσόνησο· χαιρετίζει την απόφαση για απαγόρευση της εισαγωγής εμπορευμάτων από την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη που δεν είναι εφοδιασμένα με ουκρανικά πιστοποιητικά και ενθαρρύνει και άλλες χώρες να θεσπίσουν ανάλογα μέτρα σύμφωνα με το ψήφισμα 68/262 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών·

8.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη βία και τις καθημερινές απώλειες ζωών στην Ανατολική Ουκρανία, την καταστροφή εστιών και περιουσιών και τη φυγή χιλιάδων αμάχων από τις περιοχές συγκρούσεων σε ασφαλή καταφύγια· χαιρετίζει την καλή θέληση που επέδειξε η ουκρανική πλευρά με την υιοθέτηση μονομερούς κατάπαυσης του πυρός και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αντάρτες και οι μισθοφόροι αρνήθηκαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό·

9.  καλεί τη Ρωσία να υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο με αληθινή αποφασιστικότητα, να λάβει μέτρα για έλεγχο των συνόρων της με την Ουκρανία και να σταματήσει τη αποτελεσματικά τη συνεχιζόμενη εισβολή των παράνομων ένοπλων ανδρών, όπλων και εξοπλισμού, καθώς και τις εχθροπραξίες και τη διείσδυση, και να μειώσει αμέσως και να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα σύνορα με την Ουκρανία, και να ασκήσει την επιρροή της στους αντάρτες και τους μισθοφόρους υποχρεώνοντάς τους να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός, να καταθέσουν τα όπλα τους και να αποσυρθούν πίσω στη Ρωσία μέσω διαδρόμου υποχώρησης, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο Poroshenko, που θα αποτελέσουν και τα πρώτα πολυαναμενόμενα συγκεκριμένα μέτρα που θα αποδείξουν ότι η Ρωσία εργάζεται σοβαρά για την αποκλιμάκωση της κρίση·

10. εκφράζει τη λύπη του για την παράνομη κράτηση της ουκρανής κυβερνήτριας αεροσκάφους Νάντια Σαφτσένκο και απαιτεί την άμεση ελευθέρωσή της καθώς και την ελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στην Ουκρανία ή στη Ρωσία·

11. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να επιδείξουν εντονότερη παρουσία και έναν πιο ορατό ρόλο στους μηχανισμούς διαλόγου, προκειμένου να επιλυθεί η κρίση, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας επαφής·

12. χαιρετίζει την επέκταση των ισχυουσών κυρώσεων σε 11 ακόμη ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι αξιωματούχοι των λεγόμενων αποσχιστικών αρχών· χαιρετίζει το προπαρασκευαστικό έργο που ανέλαβαν το Συμβούλιο, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη, με σκοπό την επιβολή επιπλέον κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, στις οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν ο οικονομικός, ο χρηματοπιστωτικός και ο ενεργειακός τομέας καθώς και ένα εμπάργκο στην πώληση όπλων και τεχνολογίας διπλής χρήσεως· ζητεί τη συλλογική απαγόρευση της πώλησης όπλων στη Ρωσία και την εφαρμογή της απαγόρευσης αυτής μέχρις ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία· προειδοποιεί ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες της Ρωσίας για αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας θα επιφέρουν συμπληρωματικές και ευρείας κλίμακας συνέπειες στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

13. ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει τη Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου, και σε περίπτωση που χρειαστεί θα προχωρήσει στην τρίτη φάση των κυρώσεων·

14. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετήσει πιο σταθερή και συνεκτική στρατηγική - και να μιλήσει με ενιαία φωνή – σε σχέση με την ουκρανική κρίση και τη συμπεριφορά της ρωσικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που άπτονται της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν συμβάλλουν στην ενότητα από αυτή την άποψη και δείχνουν έλλειψη ενωσιακής αλληλεγγύης·

15. στηρίζει μια ανανεωμένη, αμοιβαία συμπεφωνημένη κατάπαυση του πυρός, για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση ασφαλείας, να επιτευχθεί μια γνήσια αποκλιμάκωση και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα προωθήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Ποροσένκο, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για τον διμερή σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός, να ελευθερωθούν οι όμηροι και να διενεργηθεί αποτελεσματικός συνοριακός έλεγχος υπό την εποπτεία του ΟΑΣΕ· χαιρετίζει τις τελευταίες επιτυχίες των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία και το γεγονός ότι έχουν ανακτήσει τον έλεγχο διαφόρων μεγάλων πόλεων·

16. πιστεύει ακράδαντα ότι ο ρόλος της ειδική αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ πρέπει να ενισχυθεί, με αύξηση των υλικών και οικονομικών μέσων, έτσι ώστε να στηριχθεί η Ουκρανία για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση των παραμεθόριων περιοχών της·

17. υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ουκρανίας ότι χρειάζονται επειγόντως εσωτερικές οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις· επισημαίνει ότι οι εγχώριες μεταρρυθμίσεις δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αποκλειστικά λόγω της πίεσης από εξωτερικούς δωρητές, αλλά θα πρέπει να βασίζονται σε στερεή λαϊκή υποστήριξη για τη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών μέσω του εκσυγχρονισμού της χώρας·

18. ζητεί να διενεργηθεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των θανατηφόρων γεγονότων και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που έχουν λάβει χώρα σε όλα τα μέρη της Ουκρανίας, από τον Νοέμβριο του 2013, με την προσθήκη μιας ισχυρής διεθνούς διάστασης και υπό την εποπτεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, και οι υπεύθυνοι να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· είναι πεπεισμένο ότι μόνο η αποτελεσματική διερεύνηση των εγκλημάτων αυτών θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της ουκρανικής κοινωνίας και των οικογενειών και φίλων των θυμάτων στους θεσμούς·

19. υπενθυμίζει την ανάγκη τερματισμού της συστηματικής και διαρθρωτικής περιστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κακής διακυβέρνησης, της διαδεδομένης διαφθοράς και της κολοσσιαίας παραοικονομίας στην Ουκρανία· τονίζει τη σημασία της συνεχιζόμενης διαδικασίας για τη συνταγματική μεταρρύθμιση και τη σημασία της στήριξης της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη μιας πραγματικά συμμετοχικής δημοκρατίας η οποία θα προωθεί και θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση, εξασφαλίζοντας δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους σε όλες τις περιοχές της χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια και τη σταθερότητα· ζητεί την έγκριση νόμου κατά των διακρίσεων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

20. θεωρεί, επίσης, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινήσει μια σταδιακή διαδικασία αποκέντρωσης των κεντρικών αρμοδιοτήτων υπέρ των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων χωρίς να υπονομεύεται η εσωτερική ισορροπία των εξουσιών ούτε και η αποτελεσματική λειτουργία του κράτους·

21. χαιρετίζει την έγκριση του νόμου περί δημόσιων συμβάσεων και ζητεί την επιμελή εφαρμογή του· αναμένει την άμεση ίδρυση ενός πολιτικά ανεξάρτητου οργανισμού καταπολέμησης της διαφθοράς με εξουσίες διερεύνησης της διεφθαρμένης συμπεριφοράς·

22. τονίζει την ανάγκη για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων με την πραγματοποίηση μιας δικαστικής μεταρρύθμισης που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, καθώς και την ανάγκη αποπολιτικοποίησης και αποστρατιωτικοποίησης της δομής των σωμάτων επιβολής του νόμου·

23. χαιρετίζει την απόφαση για σύσταση ισχυρής αποστολής κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία· καλεί την Αντιπρόεδρο / ΥΕ και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη του μέσου αυτού· είναι πεπεισμένο ότι η αποστολή αυτή πρέπει να έχει φιλόδοξη εντολή προκειμένου να στηριχθούν αποτελεσματικά οι Ουκρανοί στις αναγκαίες εντατικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα·

24. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην πρόθεση του Προέδρου Ποροσένκο να διεξαγάγει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι εκλογές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας·

25. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία και Κριμαία, η οποία προκαλείται από τους εξεγερμένους και μισθοφόρους με υποκίνηση από τη Ρωσία, και ιδιαίτερα όσον αφορά τους βασανισμούς, τους φόνους, τις εξαφανίσεις δημοσιογράφων και ακτιβιστών καθώς και την κράτηση ομήρων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απαγωγής παιδιών· ζητεί να προστατεύονται καλύτερα οι πολίτες και να παράσχουν οι ουκρανικές αρχές ανθρωπιστική βοήθεια στις εν λόγω περιοχές·

26. υπογραμμίζει την ανάγκη για την εξεύρεση μιας σαφούς, δίκαιης και σταθερής λύσης που θα εξασφαλίζει τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αφού αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα της Ουκρανίας· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο της διευκολύνοντας την επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να επιτύχει ανταγωνιστική τιμή, η οποία δεν θα είναι πολιτικά υποκινούμενη, για τις αγορές φυσικού αερίου· τονίζει ότι η χρήση των ενεργειακών πόρων ως εργαλείου εξωτερικής πολιτικής υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της Ρωσίας ως αξιόπιστου εμπορικού εταίρου της ΕΕ και ότι προτεραιότητα πρέπει να καταστεί η λήψη περαιτέρω μέτρων για μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο·

27. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου μέσω της αντίστροφης ροής φυσικού αερίου από γειτονικές χώρες στην ΕΕ· χαιρετίζει, προς τούτο, το μνημόνιο κατανόησης για αντίστροφες ροές μεταξύ της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας, που θα ενθαρρύνει την Ουκρανία να δημιουργήσει ένα διαφανές και αξιόπιστο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου· υπενθυμίζει τον στρατηγικό ρόλο της Ενεργειακής Κοινότητας, της οποίας ασκεί την προεδρία για το 2014 η Ουκρανία· χαιρετίζει το γεγονός ότι η συνεργασία με την Ουκρανία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Επιτροπής που υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2014·

28. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ουκρανία πρόσφατα κινήθηκε στη δεύτερη φάση του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, επαναβεβαιώνοντας τη βούλησή της να θέσει σε εφαρμογή το αναγκαίο νομοθετικό, πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο· εκφράζει την ακράδαντη πεποίθησή του ότι τελικός στόχος πρέπει να είναι η ταχεία εισαγωγή ενός καθεστώτος χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίου· ζητεί, στο μεταξύ, την άμεση θέσπιση πολύ απλών διαδικασιών χαμηλού κόστους σε προσωρινή βάση σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών·

29. χαιρετίζει τη δημιουργία από την Επιτροπή Ομάδας Στήριξης για την Ουκρανία, η οποία θα παράσχει στις αρχές της Ουκρανίας κάθε αναγκαία συνδρομή για την ανάληψη πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και θα εργαστεί για την εφαρμογή το «ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μεταρρύθμιση»·

30. υπογραμμίζει την ανάγκη υπεράσπισης των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών και προώθησης της σταθερότητας, της ευημερίας και της δημοκρατίας στις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου·

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.