Procedura : 2014/2717(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0025/2014

Teksty złożone :

RC-B8-0025/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 158kWORD 94k
16.7.2014
PE534.969v01-00}
PE534.970v01-00}
PE534.973v01-00}
PE536.955v01-00}
PE536.958v01-00} RC1
 
B8-0025/2014}
B8-0026/2014}
B8-0029/2014}
B8-0054/2014}
B8-0057/2014} RC1

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

ECR (B8‑0025/2014)

S&D (B8‑0026/2014)

PPE (B8‑0029/2014)

Verts/ALE (B8‑0054/2014)

ALDE (B8‑0057/2014)


w sprawie Ukrainy (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Sebastian Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Adam Karski, Zdzisław Marek Krasnodębski, Bolesław Grzegorz Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Tadeusz Złotowski, Stanisław Ożóg, Dawid Bohdan Jackiewicz, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE
Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Ukrainy (2014/2717(RSP))  

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem rezolucji z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy(1),

–   uwzględniając wspólne oświadczenie przywódców G7 złożone na posiedzeniu w Hadze w dniu 24 marca 2014 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca, 14 kwietnia, 12 maja i 23 czerwca 2014 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 20 marca i 27 czerwca 2014 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie końcowe międzynarodowej misji obserwacji wyborów OBWE/ODIHR na temat przyspieszonych wyborów prezydenckich na Ukrainie,

–   uwzględniając podpisanie w dniu 27 czerwca 2014 r. ostatnich części układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą obejmującego pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu (AA/DCFTA),

–   uwzględniając sprawozdania wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka w sprawie praw człowieka na Ukrainie z dnia 15 maja i 15 czerwca 2014 r.,

–   uwzględniając oświadczenie komisji NATO-Ukraina z dnia 1 kwietnia 2014 r.,

–   uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Ukraina nadal boryka się z poważnymi wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa oraz z wyzwaniami politycznymi i społeczno-gospodarczymi; mając na uwadze, że konflikt we wschodniej Ukrainie poważnie zagraża rozwojowi i dobrobytowi tego kraju;

B.  mając na uwadze, że rosyjska okupacja i aneksja Krymu stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego i międzynarodowych zobowiązań Rosji wynikających z karty ONZ, aktu końcowego z Helsinek, statutu Rady Europy i budapeszteńskiego memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z 1994 r., a także zobowiązań wynikających z dwustronnej umowy o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z 1997 r.;

C. mając na uwadze, że dnia 25 maja 2014 r. Petro Poroszenko został wybrany na nowego prezydenta Ukrainy; mając na uwadze, że wybory monitorowała międzynarodowa misja obserwacji wyborów kierowana przez OBWE/ODIHR, uznano też, że mimo niesprzyjających warunków bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy oraz mimo bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję wybory te na przeważającym obszarze kraju przeprowadzono w dużym stopniu zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami i przy poszanowaniu podstawowych wolności;

D. mając na uwadze, że nowo wybrany prezydent przedstawił piętnastopunktowy plan pokojowego rozwiązania sytuacji we wschodniej Ukrainie przy zachowaniu suwerenności, nienaruszalności terytorialnej i jedności narodowej Ukrainy dzięki amnestii dla osób, które złożą broń, a nie popełniły poważnych zbrodni, utworzeniu kontrolowanych korytarzy dla wycofujących się rosyjskich najemników oraz nawiązaniu pluralistycznego dialogu;

E.  mając na uwadze, że pierwszym krokiem prezydenta Poroszenki było ogłoszenie jednostronnego zawieszenia broni na okres od 20 do 30 czerwca 2014 r., mającego umożliwić przeprowadzenie konsultacji między Ukrainą, Rosją i siłami separatystycznymi; mając na uwadze, że zawieszenie broni ogłoszone jednostronnie przez rząd ukraiński było wielokrotnie łamane, głównie przez separatystów, co przyniosło ofiary śmiertelne po obu stronach;

F.  mając na uwadze, że w dniu 25 czerwca 2014 r. Rada Federacji Rosyjskiej zatwierdziła decyzję prezydenta Putina o rezygnacji z prawa do wysyłania rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy;

G. mając na uwadze, że w dniu 27 czerwca 2014 r. Rada do Spraw Zagranicznych potwierdziła analizę Komisji, zgodnie z którą Ukraina spełniła wszystkie wymogi przewidziane na pierwszym etapie planu działań na rzecz liberalizacji reżimu wizowego i przeszła do drugiego etapu procesu liberalizacji;

H. mając na uwadze, że dnia 27 czerwca 2014 r. UE i Ukraina podpisały pozostałe postanowienia AA/DCFTA; mając na uwadze, że układ ten stanowi uznanie aspiracji społeczeństwa Ukrainy do życia w państwie, w którym wyznawane są europejskie wartości, panuje demokracja i praworządność;

I.   mając na uwadze, że po fiasku jednostronnego zawieszenia broni prezydent Poroszenko podjął decyzję o wznowieniu operacji antyterrorystycznej mającej na celu stłumienie separatystycznego powstania na wschodzie kraju; mając na uwadze, że ukraińskie wojsko odzyskało kontrolę nad kilkoma miastami we wschodniej Ukrainie, zmuszając rebeliantów i najemników do wycofania się w kierunku Doniecka; mając jednak na uwadze, że nadal dochodzi do aktów przemocy;

J.   mając na uwadze, że w dniu 2 lipca 2014 r. ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy spotkali się w Berlinie i uzgodnili szereg środków mających doprowadzić do trwałego rozejmu we wschodniej Ukrainie;

K. mając na uwadze, że prezydent Poroszenko wyraził gotowość do ogłoszenia kolejnego zawieszenia broni, jeśli spełnione zostaną trzy warunki: zawieszenie broni będzie przestrzegane przez obie strony, wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni, a OBWE będzie monitorowała kontrolę granic;

L.  mając na uwadze, że dnia 14 lipca 2014 r. prezydent Poroszenko oświadczył, że przeciwko siłom ukraińskim walczą u boku separatystycznych rebeliantów rosyjscy wojskowi oraz że powstał nowy rosyjski system rakietowy; mając na uwadze, że według źródeł NATO Rosja przekazała rzekomo rebeliantom czołgi podstawowe, artylerię i inną broń oraz umożliwiła najemnikom z Rosji przekroczenie granicy w celu przyłączenia się do oddziałów rebeliantów;

M. mając na uwadze, że w dniu 11 lipca 2014 r. przeprowadzono w Brukseli trójstronne konsultacje między UE, Ukrainą i Rosją poświęcone wdrażaniu AA/DCFTA między UE a Ukrainą; mając na uwadze, że jest to pożyteczny proces, który może przyczynić się do przezwyciężenia utrzymujących się od dawna nieporozumień dzięki wyjaśnieniu korzyści płynących z AA/DCFTA i uwzględnieniu wszelkich zasadnych obaw wszystkich stron;

1.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie pozostałych postanowień AA/DCFTA oraz wyraża przekonanie, że układ ten będzie bodźcem dla reform politycznych i gospodarczych, przynosząc modernizację, umacniając praworządność i pobudzając wzrost gospodarczy; wyraża poparcie dla rozpoczęcia przez Ukrainę tymczasowego stosowania układu; oświadcza, że zakończy procedurę ratyfikacji układu po swojej stronie tak szybko, jak to będzie możliwe; wzywa państwa członkowskie i Ukrainę do szybkiej ratyfikacji układu, aby zapewnić jego jak najszybsze pełne wdrożenie;

2.  ze szczerym zadowoleniem przyjmuje również podpisanie układów o stowarzyszeniu z Gruzją i Mołdawią, oznaczające początek nowej ery w stosunkach politycznych i gospodarczych między tymi krajami a UE; apeluje o szybką ratyfikację układów i przyjmuje z zadowoleniem fakt, że parlament Mołdawii już dokonał ratyfikacji; jest przeciwny przyjmowaniu przez Rosję „karnych” środków handlowych wobec krajów podpisujących układy o stowarzyszeniu z UE, gdyż układy te nie stanowią zagrożenia dla Rosji; podkreśla, że takie działania są sprzeczne z zasadami Światowej Organizacji Handlu, a także umotywowane politycznie, a przez to nie do przyjęcia;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Petro Poroszenko został prezydentem Ukrainy po pierwszej turze uczciwych i demokratycznych wyborów; zauważa, że wynik wyborów świadczy o silnym poparciu społeczeństwa dla europejskich i demokratycznych perspektyw kraju;

4.  popiera plan pokojowy jako istotną szansę na załagodzenie konfliktu i osiągnięcie pokoju; popiera zdecydowane działania prezydenta Poroszenki mające zagwarantować jedność, suwerenność i nienaruszalność terytorialną Ukrainy; z zadowoleniem przyjmuje jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemu korupcji systemowej i sprzeniewierzania środków publicznych; ponownie stwierdza, że Rosja jest zaangażowana w działania zbrojne i dostawy broni; z naciskiem wzywa Rosję, by wypełniła swoje zobowiązania międzynarodowe, rzeczywiście zaangażowała się w negocjacje pokojowe oraz wykorzystała swoje realne wpływy do powstrzymania przemocy;

5.  wzywa do zorganizowania kolejnego spotkania trójstronnej grupy kontaktowej ds. rozwiązania konfliktu w południowo-wschodniej Ukrainie i popiera nowe formy komunikacji między stronami;

6.  podkreśla, że możliwość swobodnego decydowania o przyszłości kraju to podstawowe prawo obywateli Ukrainy, oraz przypomina, że Ukraina ma prawo do samoobrony zgodnie z art. 51 Karty ONZ; ponownie zaznacza, że społeczność międzynarodowa popiera jedność, suwerenność i nienaruszalność terytorialną Ukrainy; podkreśla konieczność znalezienia politycznego rozwiązania kryzysu;

7.  potępia napaść Rosji na Krym jako poważne pogwałcenie ukraińskiej suwerenności i nienaruszalności integralności terytorialnej z naruszeniem prawa międzynarodowego oraz sprzeciwia się rosyjskiej polityce faktów dokonanych w stosunkach zewnętrznych; uważa aneksję Krymu za bezprawną i sprzeciwia się uznaniu rosyjskich de facto rządów na półwyspie; z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zakazie importu z Krymu i Sewastopola towarów, które nie mają ukraińskiego certyfikatu, i zachęca inne kraje do wprowadzenia podobnych środków zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 68/262;

8.  potępia ciągłe akty przemocy, przynoszące codziennie ofiary śmiertelne, niszczenie domów i własności, a także zmuszające wiele tysięcy cywilów do ucieczki z obszarów objętych konfliktem w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia; z zadowoleniem przyjmuje dobrą wolę, jaką wykazała strona ukraińska, przyjmując jednostronne zawieszenie brony, i ubolewa, że rebelianci i najemnicy nie poszli za jej przykładem;

9.  apeluje do Rosji, aby z prawdziwą determinacją poparła plan pokojowy, przyjęła środki umożliwiające skuteczne kontrolowanie jej granicy z Ukrainą i powstrzymanie ciągłego przerzucania przez granicę nielegalnych grup zbrojnych oraz broni i sprzętu, a także zakończenie działań zbrojnych i infiltracji, aby niezwłocznie ograniczyła liczebność oddziałów przy granicy z Ukrainą i wycofała je, a także aby wykorzystała swoją władzę nad rebeliantami i najemnikami, zmuszając ich do przestrzegania zawieszenia broni, złożenia broni i wycofania się z powrotem do Rosji przez specjalny korytarz, zgodnie z planem pokojowym prezydenta Petra Poroszenki, co będzie stanowiło długo oczekiwane, konkretne działania dowodzące, że Rosja poważnie traktuje kwestię załagodzenia kryzysu;

10. ubolewa nad bezprawnym zatrzymaniem w Rosji pilotki ukraińskich sił powietrznych Nadieżdy Sawczenko i żąda jej bezzwłocznego uwolnienia, jak również uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych na Ukrainie lub w Rosji;

11. wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do większej i lepiej eksponowanej aktywności w mechanizmach dialogu utworzonych w celu przezwyciężenia kryzysu, w tym w grupie kontaktowej;

12. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie obecnych sankcji na kolejnych 11 osób, z których większość to urzędnicy tak zwanych władz separatystycznych; z zadowoleniem przyjmuje prace przygotowawcze podjęte przez Radę, ESDZ i państwa członkowskie w celu nałożenia na Rosję dalszych sankcji, które powinny obejmować sektor gospodarczy, finansowy i sektor energii oraz embargo na technologie podwójnego zastosowania; wzywa do wprowadzenia wspólnego zakazu sprzedaży broni do Rosji oraz apeluje o jego stosowanie do czasu unormowania się sytuacji we wschodniej Ukrainie; ostrzega, że jakiekolwiek dalsze kroki Rosji zmierzające do destabilizacji Ukrainy spotkają się z dodatkowymi sankcjami i będą miały dalekosiężne konsekwencje dla stosunków między UE a Rosją;

13. żąda, by Rada wezwała Rosję do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego oraz by rozpoczęła trzeci etap wprowadzania sankcji, jeśli będzie tego wymagał rozwój sytuacji;

14. wzywa Radę Europejską do przyjęcia spójniejszej i bardziej zdecydowanej strategii, a także do jednogłośnego występowania w kwestii kryzysu ukraińskiego oraz zachowania rządu rosyjskiego, w tym w sprawach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego UE; ubolewa, że postawa niektórych państw członkowskich świadczy o braku jedności i solidarności w UE;

15. popiera ogłoszenie kolejnego, wspólnie uzgodnionego zawieszenia broni mającego pozwolić na ustabilizowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, rzeczywiste złagodzenie konfliktu i stworzenie impulsu do realizacji planu pokojowego prezydenta Poroszenki, czego warunkiem jest, by obie strony przestrzegały zawieszenia broni, by uwolniono zakładników i by OBWE monitorowała kontrolę granic; z zadowoleniem przyjmuje ostatnie sukcesy sił ukraińskich we wschodniej Ukrainie oraz fakt, że udało im się odzyskać kontrolę na kilkoma ważnymi miastami;

16. jest głęboko przekonany, że należy wzmocnić specjalną misję obserwacyjną OBWE, lepiej wyposażyć ją sprzętowo i zapewnić większe środki finansowe, aby wesprzeć Ukrainę w zabezpieczaniu i monitorowaniu regionów położonych wzdłuż granicy;

17. przypomina rządowi Ukrainy, że pilnie potrzebne są reformy polityczne i gospodarcze; zauważa, że reformy wewnętrzne nie powinny być podejmowane wyłącznie pod presją z zewnątrz, lecz powinny opierać się na silnym poparciu społeczeństwa dla tworzenia trwałego potencjału gospodarczego i społecznego przez modernizację kraju;

18. apeluje o niezależne i bezstronne dochodzenie w sprawie wszystkich ofiar śmiertelnych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na całym terytorium Ukrainy od listopada 2013 r., przy czym w dochodzeniu tym powinna uczestniczyć silna grupa przedstawicieli społeczności międzynarodowej, nadzór nad nim powinna sprawować Rada Europy, a osoby odpowiedzialne powinny stanąć przed sądem; jest przekonany, że tylko prawdziwe dochodzenie w sprawie tych zbrodni pomoże społeczeństwu Ukrainy, a także rodzinom i przyjaciołom ofiar odzyskać zaufanie do instytucji publicznych;

19. przypomina, że należy skończyć z systematycznym i strukturalnym ograniczaniem praw człowieka, złym sprawowaniem rządów, rozpowszechnioną korupcją oraz gigantyczną szarą strefą w gospodarce Ukrainy; podkreśla znaczenie trwającego procesu reform konstytucyjnych na Ukrainie, a także znaczenie, jakie ma wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dla osiągnięcia autentycznej demokracji partycypacyjnej, wspierającej i chroniącej prawa człowieka, zapewniającej wszystkim obywatelom we wszystkich regionach kraju sprawiedliwość i dobre sprawowanie rządów, a przez to przyczyniającej się do bezpieczeństwa i stabilności kraju; wzywa do przyjęcia przepisów zakazujących dyskryminacji, zgodnie z europejskimi normami;

20. uważa, że sprawą najwyższej wagi jest rozpoczęcie procesu stopniowego przekazywania uprawnień władzy centralnej na szczebel administracji regionalnej i gminnej, bez naruszania wewnętrznej równowagi sił i bez zagrożenia dla skutecznego funkcjonowania państwa;

21. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie ustawy o zamówieniach publicznych i apeluje o jej rzetelne wdrażanie; oczekuje szybkiego utworzenia niezależnej politycznie agencji do walki z korupcją, uprawnionej do prowadzenia dochodzeń e tej dziedzinie;

22. podkreśla potrzebę umocnienia praworządności, w tym przez przeprowadzenie reformy sądownictwa, która przyczyni się do przywrócenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości, a także potrzebę odpolitycznienia i demilitaryzacji struktury organów ścigania;

23. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o wysłaniu na Ukrainę silnej cywilnej misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony; zwraca się do wiceprzewodniczącej/ wysokiej przedstawiciel i do państw członkowskich, by przyspieszyły wysłanie misji; jest przekonany, że misji tej należy powierzyć ambitny mandat, aby skutecznie wspierała ona Ukraińców w niezbędnych intensywnych staraniach o ustabilizowanie sytuacji w kraju;

24. ponawia swoje poparcie dla wyrażonego przez prezydenta Poroszenkę zamiaru przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych; podkreśla, że wybory te należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami komisji weneckiej;

25. wyraża głębokie zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji w zakresie praw człowieka oraz sytuacji humanitarnej na wschodzie Ukrainy i na Krymie, zwłaszcza jeśli chodzi o tortury, zabójstwa, przypadki zaginięcia dziennikarzy i działaczy, przypadki brania zakładników, w tym uprowadzania dzieci, za co odpowiadają rebelianci i najemnicy działający z poduszczenia Rosji; apeluje o lepszą ochronę ludności cywilnej i wzywa władze Ukrainy do zapewnienia pomocy humanitarnej w odnośnych regionach;

26. podkreśla konieczność znalezienia jasnego, uczciwego i stabilnego rozwiązania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu z Rosji na Ukrainę, gdyż jest to niezbędny warunek rozwoju gospodarczego i stabilności Ukrainy; uważa, że UE powinna nadal uczestniczyć w dążeniach do porozumienia, które umożliwi Ukrainie płacenie za gaz konkurencyjnej ceny, nieumotywowanej politycznie; podkreśla, że wykorzystywanie zasobów energetycznych jako narzędzia polityki zagranicznej podważa w dłuższej perspektywie wiarygodność Rosji jako solidnego partnera handlowego UE oraz że priorytetem muszą być dalsze środki służące zmniejszeniu zależności UE od rosyjskiego gazu;

27. zwraca się do państw członkowskich o zapewnienie wystarczających dostaw gazu dzięki wstecznemu przepływowi tego surowca z ościennych państw członkowskich w UE; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje protokół ustaleń dotyczący wstecznego przepływu gazu między Republiką Słowacką a Ukrainą, co powinno zachęcić Ukrainę do utworzenia przejrzystego i niezawodnego systemu przesyłu gazu; przypomina o strategicznej roli Wspólnoty Energetycznej, której Ukraina przewodniczy w 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że współpraca z Ukrainą stanowi nieodłączny element Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego, którą Komisja przedstawiła w czerwcu 2014 r.;

28. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Ukraina przeszła ostatnio do drugiego etapu planu działań na rzecz liberalizacji systemu wizowego, tym samym potwierdzając, że jest zdeterminowana do wprowadzenia niezbędnych ram prawnych, politycznych i instytucjonalnych; jest głęboko przekonany, że ostatecznym celem powinno być szybkie wprowadzenie systemu bezwizowego; apeluje, by w oczekiwaniu na wprowadzenie takiego systemu niezwłocznie ustanowić na szczeblu UE i państw członkowskich bardzo proste i niedrogie procedury tymczasowe;

29. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez Komisję grupy wsparcia dla Ukrainy, która zapewni władzom tego kraju wszelką niezbędną pomoc przy przeprowadzaniu reform politycznych i gospodarczych oraz będzie pracować nad wdrożeniem „europejskiego programu reform”;

30. podkreśla potrzebę obrony europejskich interesów i wartości oraz konieczność sprzyjania stabilności, dobrobytowi i demokracji w państwach na kontynencie europejskim;

31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, a także prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, Radzie Europy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

 

(1)

P7_TA(2014)0457.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności