Postup : 2014/2717(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0025/2014

Predkladané texty :

RC-B8-0025/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0009

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 155kWORD 89k
16.07.2014
PE534.969v01-00}
PE534.970v01-00}
PE534.973v01-00}
PE536.955v01-00}
PE536.958v01-00} RC1
 
B8-0025/2014}
B8-0026/2014}
B8-0029/2014}
B8-0054/2014}
B8-0057/2014} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑0025/2014)

S&D (B8‑0026/2014)

PPE (B8‑0029/2014)

Verts/ALE (B8‑0054/2014)

ALDE (B8‑0057/2014)


o Ukrajine (2014/2717(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene poslaneckého klubu PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Sebastian Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Adam Karski, Zdzisław Marek Krasnodębski, Bolesław Grzegorz Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Tadeusz Złotowski, Stanisław Ożóg, Dawid Bohdan Jackiewicz, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v mene skupiny ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule

Uznesenie Európskeho parlamentu o Ukrajine (2014/2717(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, o Východnom partnerstve a o Ukrajine, a najmä na svoje uznesenie zo 17. apríla 2014 o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva, a najmä o destabilizácii východnej Ukrajiny(1),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré prijali lídri G7 na svojom zasadnutí v Haagu 24. marca 2014,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci zo 17. marca, 14. apríla, 12. mája a 23. júna 2014,

–   so zreteľom na závery Európskej rady z 20. a 27. júna 2014,

–   so zreteľom záverečnú správu medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR o predčasných prezidentských voľbách na Ukrajine,

–   so zreteľom na podpísanie záverečných častí Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou a na prehĺbenú a komplexnú dohodu zóne voľného obchodu z 27. mája 2014,

–   so zreteľom na správy Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv na Ukrajine z 15. mája a 15. júna 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenie komisie NATO – Ukrajina z 1. apríla 2014,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Ukrajina naďalej čelí vážnym bezpečnostným, politickým a spoločensko-hospodárskym výzvam; keďže konflikt na východnej Ukrajine predstavuje vážnu prekážku rozvoja a prosperity krajiny;

B.  keďže ruská okupácia a anexia Krymu predstavujú porušenie medzinárodného práva a medzinárodných záväzkov Ruska, ktoré vyplývajú z Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Štatútu Rady Európy a Budapeštianskeho memoranda o bezpečnostných zárukách z roku 1994, ako aj dvojstranných záväzkov vyplývajúcich z dvojstrannej zmluvy o priateľstve, spolupráci a partnerstve z roku 1997;

C. keďže 25. mája 2014 bol Petro Porošenko zvolený za nového prezidenta Ukrajiny; keďže tieto voľby monitorovala medzinárodná volebná pozorovateľská misia pod vedením OBSE/ODIHR, ktoré sa vyjadrili, že napriek nepriaznivému bezpečnostnému prostrediu na východnej Ukrajine a nezákonnej anexii Krymu zo strany Ruska boli tieto voľby prevažne v súlade s medzinárodnými záväzkami a základné slobody boli dodržané v prevažnej väčšine krajiny;

D. keďže nový prezident predložil plán s 15 bodmi na mierové urovnanie situácie na východnej Ukrajine, podľa ktorého bude zachovaná zvrchovanosť, územná celistvosť a národná jednota Ukrajiny vďaka amnestii udelenej tým, ktorí sa vzdali a nepáchali ťažké zločiny, vytvoreniu kontrolovaných koridorov pre ústup ruských žoldnierov a začatiu otvoreného dialógu;

E.  keďže prezident Porošenko ako prvý krok vyhlásil na obdobie od 20. do 30. júna jednostranné prímerie, aby sa umožnili rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a separatistickými silami; keďže jednostranné vyhlásenie prímeria ukrajinskou vládou opakovane porušili hlavne separatisti, čo viedlo k stratám na životoch na oboch stranách;

F.  keďže rada Ruskej federácie schválila 25. júna 2014 rozhodnutie prezidenta Putina zriecť sa práva na vyslanie ruských ozbrojených síl na územie Ukrajiny;

G. keďže Rada pre zahraničné veci 27. júna 2014 potvrdila analýzu Komisie, v ktorej sa uvádza, že Ukrajina splnila všetky referenčné hodnoty prvej fázy akčného plánu pre liberalizáciu vízového režimu a prikročila k jeho druhej fáze;

H. keďže 27. júna 2014 EÚ a Ukrajina podpísali zvyšné ustanovenia dohody o pridružení a prehĺbenej a komplexnej dohody o zóne voľného obchodu (AA/DCFTA); keďže touto dohodou sa uznáva túžba ukrajinského ľudu žiť v krajine, ktorá sa riadi európskymi hodnotami, demokraciou a zásadami právneho štátu;

I.   keďže prezident Porošenko sa rozhodol obnoviť protiteroristické operácie s cieľom zdolať separatistické povstanie na východe krajiny potom, ako zlyhalo opatrenie jednostranného prímeria; keďže ukrajinská armáda opäť získala kontrolu nad viacerými mestami na východnej Ukrajine a prinútila povstalcov a žoldnierov stiahnuť sa smerom k Donecku; keďže násilnosti napriek tomu stále pokračujú;

J.   keďže 2. júla 2014 sa ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska, Ruska a Ukrajiny stretli v Berlíne a dohodli sa na prijatí opatrení, ktoré povedú k udržateľnému obojstrannému prímeriu na východnej Ukrajine;

K. keďže prezident Porošenko vyjadril ochotu vyhlásiť aj druhé prímerie na základe splnenia troch podmienok, ktorými sú obojstranné dodržiavanie prímeria, prepustenie všetkých zajatcov a účinná kontrola hranice monitorovaná OBSE;

L.  keďže prezident Porošenko 14. júla 2014 vyhlásil, že príslušníci ruského vojenského personálu bojovali na strane separatistických povstalcov proti ukrajinským silám a že bol použitý nový ruský raketový systém; keďže Rusko podľa zdrojov NATO údajne posielalo rebelom bojové tanky, delostrelectvo a ďalšie zbrane a umožňovalo ruským žoldnierom prechádzať hranice, aby sa pridali k povstaleckým milíciám;

M. keďže 11. júla 2014 sa v Bruseli uskutočnili konzultácie tretích strán medzi EÚ, Ukrajinou a Ruskom o vykonávaní dohody AA/DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou; keďže ide o užitočný proces, ktorý by mohol pomôcť ukončiť rôzne zakorenené presvedčenia tým, že sa objasnia výhody AA/DCFTA a zohľadnia sa oprávnené záujmy všetkých strán;

1.  víta podpísanie zvyšných ustanovení dohody o pripojení vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu a je presvedčený, že dohoda bude hybnou silou pre politické a hospodárske reformy, prinesie modernizáciu, posilní zásady právneho štátu a podnieti hospodársky rast; vyjadruje podporu Ukrajine pri pristúpení k dočasnému uplatňovaniu dohody; vyhlasuje, že Európsky parlament čo najskôr dokončí proces ratifikácie dohody; vyzýva členské štáty a Ukrajinu, aby dohodu urýchlene ratifikovali, a čo najskôr tak umožnili jej úplné uplatňovanie;

2.  s potešením tiež víta podpísanie dohôd o pridružení a Gruzínskom a Moldavskom, ktoré znamenajú začiatok novej éry v politických a hospodárskych vzťahoch týchto krajín s EÚ; vyzýva na ich urýchlenú ratifikáciu a víta skutočnosť, že moldavský parlament už dohodu ratifikoval; odmieta prijatie „trestných“ obchodných opatrení zo strany Ruska voči tým krajinám, ktoré podpísali dohody o pridružení s EÚ, pretože tieto dohody Rusko neohrozujú; zdôrazňuje, že tieto kroky sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a sú politicky motivované, a teda neprípustné;

3.  víta zvolenie Petra Porošenka do úradu prezidenta Ukrajiny v prvom kole spravodlivých a demokratických volieb; poznamenáva, že výsledky volieb naznačujú vysokú podporu obyvateľstva pre európske a demokratické vyhliadky krajiny;

4.  podporuje mierový plán ako zásadnú šancu na deeskaláciu a mier; podporuje rozhodné kroky prezidenta Porošenka na zabezpečenie jednoty, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny; víta jeho odhodlanie venovať sa problému systémovej korupcie a zneužívania verejných zdrojov; opätovne zdôrazňuje, že Rusko sa zúčastňuje na vojenskej aktivite a zásobovaní; naliehavo vyzýva Rusko, aby plnilo svoje medzinárodné záväzky, skutočne záväzne pristúpilo k rokovaniam o mierovom urovnaní sporov a využilo svoj skutočný vplyv na zastavenie všetkých násilností;

5.  vyzýva na usporiadanie novej schôdze trojstrannej kontaktnej skupiny, ktorej témou má byť urovnanie na juhovýchode Ukrajiny, a vyjadruje podporu novým formám komunikácie medzi stranami;

6.  zdôrazňuje základné právo ukrajinského ľudu slobodne rozhodovať o hospodárskej a politickej budúcnosti svojej krajiny a opätovne potvrdzuje právo Ukrajiny na sebaobranu v súlade s článkom 51 Charty OSN; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo podporuje jednotu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny; zdôrazňuje, že treba nájsť politické riešenie krízy;

7.  odsudzuje agresiu Ruska na Kryme ako vážne porušenie ukrajinskej zvrchovanosti a územnej celistvosti podľa medzinárodného práva a odmieta ruskú politiku fait accompli v zahraničných vzťahoch; považuje anexiu Krymu za nezákonnú a odmieta uznať faktickú vládu Ruska na polostrove; víta rozhodnutie zakázať dovoz tovaru z Krymu a Sevastopolu, ktorý nemá ukrajinský certifikát, a nabáda ďalšie krajiny, aby zaviedli podobné opatrenia v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 68/262;

8.  odsudzuje pokračujúce násilnosti a každodenné straty na životoch na východnej Ukrajine, ničenie domovov a majetku a útek tisícov civilistov z oblasti konfliktu do bezpečia; víta dobrú vôľu, ktorú preukázala ukrajinská strana, keď prijala jednostranné prímerie, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že separatisti a žoldnieri tento príklad odmietli nasledovať;

9.  vyzýva Rusko na skutočne odhodlanú podporu mierového plánu, prijatie opatrení na účinnú kontrolu vlastnej hranice s Ukrajinou a zastavenie pretrvávajúcich protiprávnych prienikov ozbrojencov, zbraní a techniky, nepriateľských operácií a infiltrácie, na bezodkladné zredukovanie a stiahnutie svojich jednotiek z ukrajinskej hranice a na využitie svojho vplyvu na povstalcov a žoldnierov tak, aby boli prinútení dodržiavať prímerie, zložiť zbrane a stiahnuť sa späť do Ruska cez ústupový koridor, ako sa uvádza v Porošenkovom mierovom pláne, ako prvé, dlho očakávané konkrétne kroky, ktoré by preukázali skutočný záujem Ruska na deeskalácii krízy;

10. odsudzuje nezákonné zadržiavanie navigátorky ukrajinských leteckých síl Nadje Savčenkovej v Rusku a žiada jej okamžité prepustenie, ako aj prepustenie všetkých zajatcov zadržiavaných na Ukrajine alebo v Rusku;

11. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby posilnili svoju prítomnosť a zvýšili viditeľnosť v mechanizmoch dialógu, ktoré boli vytvorené na vyriešenie krízy, vrátane kontaktnej skupiny;

12. víta rozšírenie platných sankcií na ďalších 11 ľudí, z ktorých väčšinu tvoria predstavitelia tzv. povstaleckých orgánov; víta prípravné práce vykonané Radou, ESVČ a členskými štátmi, ktorých cieľom sú ďalšie sankcie voči Rusku, ktoré by mali zahŕňať sankcie v oblastiach hospodárstva, finančného a energetického sektora a embargo na zbrane a technológie dvojakého využitia; žiada kolektívny zákaz predaja zbraní do Ruska a naliehavo vyzýva na jeho vykonávanie dovtedy, kým sa situácia na východnej Ukrajine normalizuje; upozorňuje, že akékoľvek ďalšie kroky Ruska zamerané na destabilizáciu Ukrajiny povedú k ďalším sankciám a budú mať ďalekosiahle dôsledky na vzťahy medzi EÚ a Ruskom;

13. žiada Radu, aby vyzvala Rusko na splnenie jeho záväzkov v rámci medzinárodného práva a aby uplatnila tretiu fázu sankcií, ak si to situácia bude vyžadovať;

14. nalieha na Európsku radu, aby prijala súdržnejšiu, ráznejšiu a jednohlasnú stratégiu ku kríze na Ukrajine a k správaniu ruskej vlády, a to aj čo sa týka otázok súvisiacich s energetickou bezpečnosťou EÚ; odsudzuje skutočnosť, že niektoré členské štáty v tejto súvislosti preukazujú nejednotnosť, a nedostatok solidarity v EÚ;

15. podporuje obnovené vzájomne dohodnuté prímerie, ktoré by stabilizovalo bezpečnostnú situáciu, viedlo k skutočnej deeskalácii a bolo impulzom pre vykonanie mierového plánu prezidenta Porošenka, ktorý je podmienený obojstranným rešpektovaním prímeria, prepustením zajatcov a účinnou kontrolou hraníc zo strany OBSE; víta najnovšie úspechy ukrajinských síl na východnej Ukrajine a skutočnosť, že sa im opäť podarilo získať kontrolu nad viacerými dôležitými mestami;

16. rozhodne sa domnieva, že úloha osobitnej monitorovacej misie OBSE by sa mala posilniť po materiálnej i finančnej stránke, aby sa Ukrajina podporila pri zaisťovaní a monitorovaní oblastí pozdĺž svojej hranice;

17. pripomína ukrajinskej vláde, že je nevyhnutné urýchlene uskutočniť vnútroštátne hospodárske a politické reformy; poukazuje na to, že vnútroštátne reformy by sa nemali začať len vďaka vonkajšiemu tlaku, ale mali by byť založené na masívnej verejnej podpore vytvorenia udržateľných hospodárskych a sociálnych príležitostí prostredníctvom modernizácie krajiny;

18. požaduje nezávislé a nestranné vyšetrenie smrteľných udalostí a zločinov proti ľudskosti, ku ktorým došlo vo všetkých častiach Ukrajiny od novembra 2013, so zapojením silného medzinárodného prvku a pod dohľadom Rady Európy, a vyvodenie trestnoprávnych dôsledkov voči zodpovedným osobám; je presvedčený, že iba skutočné vyšetrenie týchto zločinov pomôže ukrajinskej spoločnosti a rodinám a priateľom obetí obnoviť dôveru v inštitúcie;

19. pripomína, že je nevyhnutné ukončiť systematické a štrukturálne obmedzovanie ľudských práv, zlú správu vecí verejných, rozsiahlu korupciu a obrovskú tieňovú ekonomiku na Ukrajine; zdôrazňuje dôležitosť prebiehajúceho procesu ústavnej reformy a význam podpory rozvoja občianskej spoločnosti pri dosahovaní skutočnej participatívnej demokracie, ktorá podporuje a chráni ľudské práva, a zaručovaní spravodlivosti a dobrej správy vecí verejných pre všetkých ľudí vo všetkých regiónoch krajiny, čo prispeje k jej bezpečnosti a stabilite; vyzýva na schválenie antidiskriminačného zákona v súlade s európskymi normami;

20. domnieva sa tiež, že najdôležitejšie je začať postupný proces decentralizácie ústrednej moci na regionálne a miestne správy bez narušenia vnútornej rovnováhy právomocí či účinného fungovania štátu;

21. víta prijatie zákona o verejnom obstarávaní a vyzýva na jeho svedomité uplatňovanie; očakáva bezodkladné zriadenie politicky nezávislej agentúry na boj proti korupcii s právomocou vyšetrovať korupčné správanie;

22. zdôrazňuje potrebu posilnenia zásad právneho štátu, a to aj prostredníctvom reformy súdnictva, ktorá by prispela k obnoveniu dôvery občanov v súdnictvo, a potrebu odpolitizovania a demilitarizácie štruktúry orgánov presadzovania práva;

23. víta rozhodnutie vytvoriť na Ukrajine silnú civilnú misiu európskej bezpečnostnej a obrannej politiky; žiada PK/VP a členské štáty o urýchlenie jej vytvorenia; je presvedčený, že táto misia musí mať ambiciózny mandát, aby mohla účinne podporovať Ukrajincov v ich nevyhnutnej a hĺbkovej snahe stabilizovať situáciu v krajine;

24. opätovne zdôrazňuje podporu zámeru prezidenta Porošenka usporiadať predčasné parlamentné voľby; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto voľby sa musia usporiadať v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie;

25. vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv a humanitárnych záležitostí na východnej Ukrajine a na Kryme spôsobenou povstalcami a žoldniermi na podnet Ruska, najmä v súvislosti s mučením, vraždami, zmiznutiami novinárov a aktivistov a braním zajatcov vrátane únosov detí; žiada, aby ukrajinské orgány lepšie chránili civilistov a poskytovali humanitárnu pomoc na postihnutých územiach;

26. zdôrazňuje potrebu nájsť jasné, spravodlivé a stabilné riešenie na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu z Ruska na Ukrajinu, pretože ide o nevyhnutný predpoklad hospodárskeho rozvoja a stability Ukrajiny; domnieva sa, že EÚ by mala aj naďalej zohrávať úlohu pri uľahčovaní dosiahnutia dohody, ktorá Ukrajine umožní platiť konkurenčné, a nie politicky motivované ceny za nákup zemného plynu; zdôrazňuje, že využívanie energetických zdrojov ako nástroja zahraničnej politiky podkopáva dlhodobú dôveryhodnosť Ruska ako spoľahlivého obchodného partnera EÚ a že prijatie ďalších opatrení zameraných na zníženie závislosti EÚ od ruského plynu musí byť prvoradým cieľom;

27. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostatočný prísun zemného plynu prostredníctvom reverzného toku zo susedných štátov v EÚ; v tejto súvislosti víta memorandum o porozumení, ktoré sa týka spätného toku medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou a malo by zabezpečiť vytvorenie transparentného a spoľahlivého systému prepravy zemného plynu; pripomína strategickú úlohu Európskeho energetického spoločenstva, ktorému v roku 2014 predsedá Ukrajina; víta skutočnosť, že spolupráca s Ukrajinou predstavuje neoddeliteľnú súčasť európskej stratégie energetickej bezpečnosti, ktorú Komisia predstavila v júni 2014;

28. víta skutočnosť, že Ukrajina nedávno pristúpila k druhej fáze akčného plánu na liberalizáciu vízového režimu, ktorý opätovne potvrdzuje jej odhodlanie zaviesť nevyhnutný legislatívny, politický a inštitucionálny rámec; vyjadruje pevné presvedčenie, že konečným cieľom by malo byť urýchlené zavedenie bezvízového režimu; medzitým požaduje okamžité zavedenie dočasných, veľmi jednoduchých a cenovo dostupných postupov vydávania víz na úrovni EÚ a členských štátov;

29. víta skutočnosť, že Komisia vytvorila podpornú skupinu pre Ukrajinu, ktorá zabezpečí všetku potrebnú podporu pre ukrajinské orgány pri vykonávaní politických a hospodárskych reforiem a bude pracovať na uskutočnení „európskeho programu pre reformu“;

30. kladie dôraz na potrebu brániť európske záujmy a hodnoty a podporovať stabilitu, prosperitu a demokraciu v krajinách na európskom svetadiele;

31. vyzýva svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, Rade Európy a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

 

(1)

P7_TA(2014)0457.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia