Procedure : 2014/2724(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0066/2014

Indgivne tekster :

RC-B8-0066/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/07/2014 - 10.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0013

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 134kWORD 58k
16.7.2014
PE536.967v00-01}
PE536.968v01-00}
PE936.969v01-00}
PE936.970v01-00}
PE936.971v01-00} RC1
 
B8-0066/2014}
B8-0067/2014}
B8-0068/2014}
B8-0069/2014}
B8-0070/2014}RC1

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af beslutningsforslag af:

Verts/ALE (B8‑0066/2014)

S&D (B8‑0067/2014)

GUE/NGL (B8‑0068/2014)

PPE (B8‑0069/2014)

ALDE (B8‑0070/2014)


om aggressionsforbrydelser (2014/2724(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, László Tőkés for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin, Richard Howitt for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen
Barbara Lochbihler, Judith Sagentini for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om aggressionsforbrydelser (2014/2724(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–   der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC) og navnlig artikel 5, der betegner aggressionsforbrydelsen som en af de vigtigste forbrydelser under ICC's jurisdiktion,

–   der henviser til Kampala-ændringerne af Romstatutten, der blev vedtaget på revisionskonferencen i Kampala, Uganda, i 2010, og navnlig til resolution RC/Res. 6 vedrørende aggressionsforbrydelsen,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2011/168/FUSP og til dens henvisning til Kampala-ændringerne,

–   der henviser til den reviderede handlingsplan, der blev vedtaget den 12. juli 2011 i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2011/168/FUSP,

–   der henviser til sin beslutning af 19. maj 2010 om konferencen i Kampala, Uganda, til revision af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol(1),

–   der henviser til sin beslutning af 17. november 2011 om EU's støtte til Den Internationale Straffedomstol: håndtering af udfordringer og vanskeligheder(2),

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om årsberetningerne om menneskerettighederne i verden og EU's politik på området, herunder følgerne for EU's menneskerettighedspolitiske strategi,

–   der henviser til Den Internationale Straffedomstols niende rapport til FN for 2012/2013,

–   der henviser til resultatet af den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd i april 2014,

–   der henviser til resolutionen fra Det Latinamerikanske Parlaments Generalforsamling af 19. og 20. oktober 2013 om fremme af Den Internationale Straffedomstol og ratifikation af Kampala-ændringerne (AO/2013/07XXIX),

–   der henviser til resolutionen fra Forsamlingen af Deltagerstater i Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol af 27. november 2013 om styrkelse af Den Internationale Straffedomstol og Forsamlingen af Deltagerstater, der indeholder en opfordring til fremtidige deltagerstater om at ratificere statutten som ændret, en opfordring til alle deltagerstater om at overveje at ratificere ændringerne og en anerkendelse af en række deltagerstaters nylige ratifikation af ændringerne (ICC-ASP/12/Res.8),

–   der henviser til håndbogen "Ratification and Implementation of the Kampala Amendments to the Rome Statute of the ICC", der er udarbejdet af Fyrstendømmet Liechtensteins permanente mission ved FN, Global Institute for the Prevention of Aggression og Liechtenstein Institute on Self-Determination ved Princeton University,

–   der henviser til den internationale strafferetsplejedag, der fejres den 17. juli, hvor man fejrer fremskridt mod større ansvar for forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab;

–   der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at EU's medlemsstater har været trofaste allierede af ICC siden dens oprettelse og ydet finansiel, politisk, diplomatisk og logistisk støtte, samtidig med at de har fremmet Romstatuttens universelle karakter og forsvaret dens integritet med det formål at styrke domstolens uafhængighed;

B.  der henviser til, at Parlamentet den 17. november 2011(3) glædede sig over vedtagelsen af Kampala-ændringerne af Romstatutten, herunder vedrørende aggressionsforbrydelser, og opfordrede alle EU's medlemsstater til at ratificere ændringerne og indarbejde dem i deres nationale ret;

C. der henviser til, at Parlamentet den 18. april 2012 efterfølgende vedtog beslutning 2012/0126(4) og opfordrede Rådet og Kommissionen til at anvende deres internationale autoritet til at sikre og styrke Romstatuttens universalitet med henblik på en internationalt anerkendt definition af de handlinger, der skal betragtes som folkeretsstridig aggression;

D. der henviser til, at hvis mindst 30 deltagerstater ratificerer Kampala-ændringerne af Romstatutten vedrørende aggressionsforbrydelser, og hvis et flertal på to tredjedele af deltagerstaterne træffer afgørelse herom efter den 1. januar 2017, vil der kunne etableres et permanent system for internationalt strafferetligt ansvar ved at gøre aggressionsforbrydelser strafbare;

E.  der henviser til, at 122 lande er deltagerstater i Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol;

F.  der henviser til, at 14 deltagerstater indtil videre har ratificeret Kampala-ændringerne vedrørende aggressionsforbrydelser, herunder otte EU-medlemsstater, nemlig Belgien, Cypern, Estland, Kroatien. Luxembourg, Slovakiet, Slovenien og Tyskland;   der henviser til, at mindst 35 deltagerstater for øjeblikket aktivt arbejder på at ratificere ændringerne om aggressionsforbrydelsen, og at andre har givet tilsagn om ratifikation;

G. der henviser til, at Liechtenstein den 8. maj 2012 var det første land, som ratificerede ændringerne vedrørende aggressionsforbrydelsen sammen med ændringerne af artikel 8 (krigsforbrydelser), der blev vedtaget i 2010 på konferencen i Kampala, Uganda, til revision af Romstatutten for ICC;

H. der henviser til, at stater, der ikke er parter i Romstatutten, kan ratificere Romstatutten, herunder Kampala-ændringerne, og derved bidrage til aktiveringen af ICC's jurisdiktion over aggressionsforbrydelser;

I.   der henviser til, at Kampala-ændringerne er fuldt forenelige med FN's pagt, idet de kun kriminaliserer de alvorligste former for ulovlig magtanvendelse, det vil sige dem, der åbenlyst krænker FN's pagt gennem deres "karakter, alvor og omfang";

J.   der henviser til, at ICC's jurisdiktion over aggressionsforbrydelser vil bidrage til retsstatsprincippet på internationalt niveau og til international fred og sikkerhed ved at hindre ulovlig magtanvendelse og derved proaktivt bidrage til forebyggelsen af sådanne forbrydelser og konsolidering af varig fred;

K. der henviser til, at staternes ratifikation af begge Kampala-ændringerne og aktiveringen af ICC's jurisdiktion over aggressionsforbrydelser vil bidrage til at bringe straffriheden for gerningsmændene bag denne type forbrydelser til ophør;

L.  der henviser til, at ratifikationen af Kampala-ændringerne og aktiveringen af ICC's jurisdiktion over aggressionsforbrydelser vil bidrage til at beskytte menneskerettighederne ved at kriminalisere aggressionshandlinger, der ofte indleder en årsagskæde af grove krænkelser af menneskerettighederne og alvorlige brud på international humanitær folkeret og international menneskerettighedslovgivning;

M. der henviser til, at kriminaliseringen af aggressionshandlinger også vil beskytte retten til liv for kæmpende, der ulovligt sendes i krig, og kæmpende fra den stat, der angribes, og dermed lukker et smuthul i Romstatutten og i humanitær folkeret, idet de i øjeblikket kun har til formål at beskytte civile og andre kategorier af "beskyttede personer";

N. der henviser til, at aktiveringen af ICC's jurisdiktion over aggressionsforbrydelser vil bidrage til Romstatuttens universelle karakter, eftersom en række stater kan være interesserede i at ratificere den fuldendte Romstatut, herunder Kampala-ændringerne, der også fremmer deres nationale politiske mål om at hindre ulovlig magtanvendelse over for dem;

1.  gentager sin fulde støtte til Den Internationale Straffedomstols arbejde med at bidrage til at bringe straffriheden for gerningsmændene bag de mest alvorlige forbrydelser, som berører verdenssamfundet, til ophør;

2.  opfordrer EU til aktivt at vedtage en fælles holdning til aggressionsforbrydelser og Kampala-ændringerne;

3.  understreger betydningen af universalprincippet i Romstatutten opfordrer indtrængende EU til at tage føringen med hensyn til at fremskynde ikrafttrædelsen af Kampala-ændringerne vedrørende aggressionsforbrydelser og til at støtte indsatsen undervejs for at nå dette mål og at tilskynde sine medlemsstater til først at ratificere ændringerne og derefter aktivt støtte den engangsbeslutning, som forsamlingen af deltagerstater i Romstatutten træffer, når de krævede 30 ratifikationer er opnået, om at aktivere ICC's jurisdiktion over aggressionsforbrydelser;

4.  understreger behovet for aktivt at fremme støtte af ICC, ratifikation af Romstatutten som ændret og ratifikation af både Kampala-ændringerne i alle EU's eksterne handlinger, bl.a. gennem EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder (EUSR) og EU-delegationer på stedet, herunder også teknisk bistand til stater, der søger ratifikation og/eller gennemførelse; opfordrer i denne forbindelse EU og medlemsstaterne til at forny deres engagement og støtte – herunder finansielt – når det gælder ICC;

5.  opfordrer EU til at give tilsagn om at bekæmpe folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og aggressionsforbrydelser og opfordrer til, at EU og medlemsstaterne i deres eksterne handlinger prioriterer bekæmpelse af straffrihed for alvorlige menneskerettighedskrænkelser; tilskynder HR/VP til at styrke indsatsen for at fremme gennemførelsen og overholdelsen af standarderne for internationale humanitære folkeretlige standarder generelt og særlig ikkestatslige bevæbnede gruppers overholdelse heraf;

6.  opfordrer EU's medlemsstater til hurtigt at bringe den nationale lovgivning i overensstemmelse med definitionerne i Kampala-ændringerne samt andre forpligtelser under Romstatutten for at give mulighed for nationale undersøgelser og retsforfølgninger af forbrydelserne i medlemsstaterne og for at samarbejde med retten;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Den Europæiske Unions særlige repræsentant for menneskerettigheder og præsidenten for Den Internationale Straffedomstol.

 

(1)

EFT C 161 E af 31.1.2008, s. 78.

(2)

EFT C 153 E af 31.5.2013, s. 115.

(3)

Vedtagne tekster P7_TA(2011)0507.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0126.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik