Διαδικασία : 2014/2724(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0066/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0066/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 152kWORD 76k
16.7.2014
PE536.967v00-01}
PE536.968v01-00}
PE936.969v01-00}
PE936.970v01-00}
PE936.971v01-00} RC1
 
B8-0066/2014}
B8-0067/2014}
B8-0068/2014}
B8-0069/2014}
B8-0070/2014} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

Verts/ALE (B8‑0066/2014)

S&D (B8‑0067/2014)

GUE/NGL (B8‑0068/2014)

PPE (B8‑0069/2014)

ALDE (B8‑0070/2014)


σχετικά με το έγκλημα επίθεσης (2014/2724(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, László Tőkés εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin, Richard Howitt εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το έγκλημα επίθεσης (2014/2724(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), και ιδίως το άρθρο 5 σχετικά με το έγκλημα επίθεσης ως ένα από τα κύρια εγκλήματα υπό την δικαιοδοσία του ΔΠΔ,

–   έχοντας υπόψη τις τροποποιήσεις Καμπάλα του Καταστατικού της Ρώμης οι οποίες εγκρίθηκαν στη Διάσκεψη Αναθεώρησης που διεξήχθη το 2010 στην Καμπάλα, Ουγκάντα, και ιδιαίτερα το ψήφισμα αριθ. 6, σχετικά με το έγκλημα επίθεσης,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της ΕΕ και την αναφορά, εντός της απόφασης αυτής, στις τροποποιήσεις Καμπάλα,

–   έχοντας υπόψη το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2011 σύμφωνα με την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη Διάσκεψη για την Αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στην Καμπάλα, Ουγκάντα(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την υποστήριξη του ΔΠΠ: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών(2),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη την Ένατη Έκθεση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2012/13,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 25ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών τον Απρίλιο 2014,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Κοινοβουλίου της Λατινικής Αμερικής της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την «προώθηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και την επικύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα» (AO/2013/07XXIX),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Συνέλευσης των Συμβαλλομένων Κρατών του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της 27ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την «Ενίσχυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της Συνέλευσης των Συμβαλλομένων Κρατών», στο οποίο καλούνται τα μελλοντικά συμβαλλόμενα κράτη να επικυρώσουν το Καταστατικό όπως τροποποιήθηκε αλλά και όλα τα συμβαλλόμενα κράτη να επικυρώσουν τις τροποποιήσεις αυτού και στο οποίο περιλαμβάνεται αναγνώριση των πρόσφατων επικυρώσεων των τροποποιήσεων από ορισμένα συμβαλλόμενα κράτη (ICC-ASP/12/Res.8),

–   έχοντας υπόψη την επικύρωση και εκτέλεση των τροποποιήσεων Καμπάλα του εγχειριδίου του Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ που συνέταξαν η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στα Ηνωμένα Έθνη, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο για την Πρόληψη Επίθεσης και το Ινστιτούτο του Λιχτενστάιν για την Αυτοδιάθεση στο Πανεπιστήμιο Princeton,

–   έχοντας υπόψη την Ημέρα της Διεθνούς Δικαιοσύνης (IJD), που εορτάζεται στις 17 Ιουλίου, η οποία τιμά την πρόοδο προς την κατεύθυνση απόδοσης ευθυνών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πιστοί σύμμαχοι του ΔΠΔ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, παρέχοντάς του χρηματοδοτική, πολιτική, διπλωματική, και υλικοτεχνική στήριξη, προάγοντας ταυτόχρονα την καθολικότητα του Καταστατικού της Ρώμης και διαφυλάσσοντας την ακεραιότητά του, με σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Δικαστηρίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Νοεμβρίου 2011(3) το Κοινοβούλιο επικρότησε την έγκριση των τροποποιήσεων Καμπάλα του Καταστατικού της Ρώμης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το έγκλημα επίθεσης, και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να τις κυρώσουν και να τις ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Απριλίου 2012 το Κοινοβούλιο ενέκρινε στη συνέχεια ψήφισμα 2012/0126(4) στο οποίο καλούσε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν τη διεθνή εξουσία τους με σκοπό την προστασία και ενίσχυση της καθολικότητας του Καταστατικού της Ρώμης όσον αφορά διεθνώς συμφωνημένο ορισμό των πράξεων επίθεσης που παραβιάζουν τους κανόνες διεθνούς δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικύρωση των τροποποιήσεων Καμπάλα του Καταστατικού της Ρώμης σχετικά με τον ορισμό του εγκλήματος της επίθεσης από τουλάχιστον 30 συμβαλλόμενα κράτη και μια απόφαση που αναμένεται να ληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των συμβαλλομένων κρατών θα επιτρέψουν τη θέσπιση μόνιμου συστήματος διεθνούς απόδοσης ποινικής ευθύνης τιμωρώντας το έγκλημα επίθεσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 122 χώρες είναι Συμβαλλόμενα Κράτη στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, 14 συμβαλλόμενα κράτη έχουν επικυρώσει την τροποποίηση Καμπάλα για το έγκλημα επίθεσης, μεταξύ των οποίων οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, συγκεκριμένα το Βέλγιο, η Κροατία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβακία και η Σλοβενία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 35 συμβαλλόμενα κράτη εργάζονται επί του παρόντος εντατικά για την επικύρωση των τροποποιήσεων σχετικά με το έγκλημα επίθεσης, ενώ άλλα έχουν δεσμευθεί προς την κατεύθυνση αυτή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Μαΐου 2012 το Λιχτενστάιν ήταν η πρώτη χώρα που επικύρωσε τις τροποποιήσεις για το έγκλημα επίθεσης παράλληλα με τις τροποποιήσεις επί του άρθρου 8 (εγκλήματα πολέμου) οι οποίες εγκρίθηκαν στη Διάσκεψη Αναθεώρησης του Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ που διεξήχθη το 2010 στην Καμπάλα, Ουγκάντα·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης μπορούν να επικυρώσουν το Καταστατικό της Ρώμης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων Καμπάλα, και να συμβάλουν έτσι στην ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το έγκλημα επίθεσης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις Καμπάλα είναι πλήρως συμβατές με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ως προς το ότι ποινικοποιούν τις σοβαρότερες μορφές της παράνομης χρήσης βίας, δηλαδή εκείνες που παραβιάζουν καταφανώς τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών λόγω του «χαρακτήρα, της βαρύτητας και της κλίμακάς» τους·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοδοσία του ΔΠΔ επί του εγκλήματος επίθεσης θα συμβάλει στην επικράτηση του κράτους δικαίου σε διεθνές επίπεδο και στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αποτρέποντας την παράνομη χρήση βίας και συμβάλλοντας έτσι προορατικά στην πρόληψη των εγκλημάτων αυτών και στην εδραίωση της διαρκούς ειρήνης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικύρωση των τροποποιήσεων Καμπάλα από τα κράτη και η ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του ΔΠΔ επί του εγκλήματος επίθεσης θα συμβάλουν στον τερματισμό της ατιμωρησίας των δραστών του εγκλήματος αυτού·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικύρωση των τροποποιήσεων Καμπάλα και η ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του ΔΠΔ για το έγκλημα επίθεσης θα συμβάλουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ποινικοποίηση της πράξης επίθεσης που συχνά αποτελεί το έναυσμα μιας αλυσίδας κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινικοποίηση των πράξεων επίθεσης θα προστατεύει επίσης το δικαίωμα στη ζωή των πολεμιστών που παράνομα στέλνονται στον πόλεμο και εκείνων του κράτους που δέχεται επίθεση, κλείνοντας ένα κενό στο Καταστατικό της Ρώμης και στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στο βαθμό που επί του παρόντος αυτά αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία των πολιτών και άλλων κατηγοριών «προστατευόμενων προσώπων»·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του ΔΠΔ επί του εγκλήματος επίθεσης θα συμβάλει στην καθολικότητα του Καταστατικού της Ρώμης, δεδομένου ότι αρκετά κράτη μπορεί να ενδιαφέρονται να επικυρώσουν το πλήρες Καταστατικό της Ρώμης, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων Καμπάλα, πράγμα που υπηρετεί επίσης τον δικό τους εθνικό στόχο για πολιτική αποτροπής της παράνομης χρήσης βίας εναντίον τους·

1.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει ανεπιφύλακτα το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ως προς το ότι βοηθάει τα τεθεί τέλος στην ατιμωρησία των δραστών των πλέον σοβαρών εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα·

2.  καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει κοινή θέση όσον αφορά το έγκλημα επίθεσης και τις τροποποιήσεις Καμπάλα·

3.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της αρχής της καθολικότητας του Καταστατικού της Ρώμης και προτρέπει την ΕΕ να πρωτοστατήσει στις ενέργειες για την θέση σε ισχύ της τροποποίησης Καμπάλα σχετικά με το έγκλημα επίθεσης και να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη αυτού του στόχου, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της πρώτα να επικυρώσουν την τροποποίηση και στη συνέχεια να υποστηρίξουν ενεργά την απόφαση που θα λάβει άπαξ η Συνέλευση των Συμβαλλομένων Κρατών στο Καταστατικό της Ρώμης, ευθύς ως επιτευχθούν οι απαιτούμενες τριάντα επικυρώσεις, με σκοπό την ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του ΔΠΔ για το έγκλημα επίθεσης·

4.  τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν ενεργά η υποστήριξη του ΔΠΔ, η επικύρωση του Καταστατικού της Ρώμης όπως τροποποιήθηκε και η επικύρωση των δύο τροποποιήσεων Καμπάλα σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΕΕΕ) και των επί τόπου αντιπροσωπειών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής βοήθειας για τα κράτη που επιδιώκουν την επικύρωση και/ή εφαρμογή· καλεί επ’ αυτού την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους και τη υποστήριξή τους, περιλαμβανομένης της οικονομικής, στο ΔΠΔ·

5.  καλεί την ΕΕ να δεσμευτεί ότι θα καταπολεμά τη γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα επίθεσης, ζητεί ακόμη η καταπολέμηση της ατιμωρησίας για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, και για τα κράτη μέλη, στις εξωτερικές δράσεις τους· ενθαρρύνει την ΥΕ/ΑΕ να εντείνει τις προσπάθειες για να προωθήσει την εφαρμογή και συμμόρφωση με τα πρότυπα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εν γένει, μεταξύ άλλων από μη κρατικές ένοπλες ομάδες·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν γρήγορα την εθνική νομοθεσία τους με τους ορισμούς των τροποποιήσεων Καμπάλα, καθώς και με άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό της Ρώμης, να επιτρέπουν εθνικές έρευνες και διώξεις των εγκλημάτων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και να συνεργάζονται με το Δικαστήριο·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

 

(1)

ΕΕ C 161 E, 31.05.11, σ. 78.

(2)

ΕΕ C 153 E, 31.05.13, σ. 115.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0507.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0126.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου