Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0066/2014Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0066/2014

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl agresijos nusikaltimo

16.7.2014 - (2014/2724(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B8‑0066/2014)
S&D (B8‑0067/2014)
GUE/NGL (B8‑0068/2014)
PPE (B8‑0069/2014)
ALDE (B8‑0070/2014)

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, László Tőkés PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin, Richard Howitt S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2014/2724(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0066/2014
Pateikti tekstai :
RC-B8-0066/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl agresijos nusikaltimo

(2014/2724(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą, visų pirma į jo 5 straipsnį dėl agresijos nusikaltimo kaip vieno iš pagrindinių nusikaltimų, priklausančių TBT jurisdikcijai,

–   atsižvelgdamas į Romos statuto Kampalos pakeitimus, priimtus 2010 m. Kampaloje (Uganda) surengtoje peržiūros konferencijoje, visų pirma į rezoliuciją RC/Res.6 dėl agresijos nusikaltimo,

–   atsižvelgdamas į ES Tarybos sprendimą 2011/168/BUSP ir į tai, kad jame minimi Kampalos pakeitimai,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 12 d. patvirtintą persvarstytą veiksmų planą, atitinkantį Tarybos sprendimą 2011/168/BUSP,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 19 d. rezoliuciją dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto peržiūros konferencijos Kampaloje (Uganda)[1],

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl ES paramos Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) sprendžiant problemas ir įveikiant sunkumus[2],

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šioje srityje, įskaitant poveikį strateginei ES žmogaus teisių politikai,

–   atsižvelgdamas į devintąją Tarptautinio baudžiamojo teismo ataskaitą Jungtinėms Tautoms už 2012–2013 m.,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio mėn. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 25-osios sesijos rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Lotynų Amerikos parlamento generalinės asamblėjos 2013 m. spalio 19-20 d. rezoliuciją „Parama Tarptautiniam baudžiamajam teismui ir Kampalos pakeitimų ratifikavimas“ (AO/2013/07XXIX),

–   atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto šalių asamblėjos 2013 m. lapkričio 27 d. rezoliuciją „Tarptautinio baudžiamojo teismo ir statuto šalių asamblėjos stiprinimas“, kurioje būsimos statuto šalys raginamos ratifikuoti statutą su pakeitimais, visos statuto šalys raginamos ratifikuoti pakeitimus ir pažymima, kad nemažai statuto šalių neseniai ratifikavo pakeitimus (ICC-ASP/12/Res.8),

–   atsižvelgdamas į TBT Romos statuto Kampalos pakeitimų ratifikavimo ir įgyvendinimo praktinį vadovą, kurį parengė Lichtenšteino Kunigaikštystės nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų, Pasaulinis agresijos prevencijos institutas ir Prinstono universiteto Lichtenšteino laisvo apsisprendimo institutas,

–   atsižvelgdamas į liepos 17 d. minimą Tarptautinę baudžiamojo teisingumo dieną, kuria pažymima pažanga siekiant didesnės atsakomybės už nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir genocidą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi ES valstybės narės buvo ištikimos TBT sąjungininkės nuo pat jo įkūrimo ir teikė finansinę, politinę, diplomatinę ir logistinę paramą, skatindamos Romos statuto visuotinumą ir gindamos jo vientisumą siekiant didinti šio Teismo nepriklausomumą;

B.  kadangi 2011 m. lapkričio 17 d.[3] Europos Parlamentas palankiai įvertino tai, kad buvo priimti Romos statuto Kampalos pakeitimai, be kita ko, dėl agresijos nusikaltimo, ir paragino visas valstybes nares juos ratifikuoti ir įtraukti į savo nacionalinius teisės aktus;

C. kadangi vėliau, 2012 m. balandžio 18 d., Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją 2012/0126[4] ir paragino Tarybą ir Komisiją pasinaudoti savo tarptautine įtaka siekiant užtikrinti ir didinti Romos statuto visuotinumą ir tarptautiniu lygiu priimti tarptautinę teisę pažeidžiančių agresijos veiksmų apibrėžtį;

D. kadangi bent 30 statuto šalių ratifikavus Romos statuto Kampalos pakeitimus dėl agresijos nusikaltimo ir po 2017 m. sausio 1 d. dviejų trečdalių statuto šalių balsų dauguma priėmus sprendimą bus galima įsteigti nuolatinę tarptautinės baudžiamosios atsakomybės sistemą ir bausti už agresijos nusikaltimą;

E.  kadangi 122 valstybės yra Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto šalys;

F.  kadangi iki šiol 14 statuto šalių, įskaitant aštuonias ES valstybes nares, t. y. Belgiją, Kroatiją, Kiprą, Estiją, Vokietiją, Liuksemburgą, Slovakiją ir Slovėniją, ratifikavo Kampalos pakeitimus dėl agresijos nusikaltimo; kadangi šiuo metu mažiausiai 35 statuto šalys užsiima aktyviu pakeitimų dėl agresijos nusikaltimo ratifikavimo darbu, o kitos šalys įsipareigojo juos ratifikuoti;

G. kadangi 2012 m. gegužės 8 d. Lichtenšteinas tapo pirmąja valstybe, ratifikavusia pakeitimus dėl agresijos nusikaltimo, taip pat 8 straipsnio (dėl karo nusikaltimų) pakeitimus, priimtus 2010 m. Kampaloje (Uganda) surengtoje TBT Romos statuto peržiūros konferencijoje;

H. kadangi valstybės, ne statuto šalys, gali ratifikuoti Romos statutą, įskaitant Kampalos pakeitimus, ir taip prisidėti užtikrinant TBT jurisdikciją nagrinėjant agresijos nusikaltimus;

I.   kadangi Kampalos pakeitimai yra visiškai suderinami su Jungtinių Tautų chartija, nes jais baudžiamoji atsakomybė numatoma tik už sunkiausio pobūdžio neteisėtą jėgos panaudojimą, t. y. atvejais, kai jis akivaizdžiai savo pobūdžiu, sunkumu arba mastu pažeidžia JT chartiją;

J.   kadangi numačius TBT jurisdikciją agresijos nusikaltimams bus tarptautiniu lygiu prisidėta prie teisinės valstybės principo užtikrinimo ir prie tarptautinės taikos bei saugumo, taip atgrasant nuo neteisėto jėgos panaudojimo, taigi aktyviai prisidedant prie šių nusikaltimų prevencijos ir ilgalaikės taikos kūrimo;

K. kadangi šalims ratifikavus abi Kampalos pataisas ir pradėjus taikyti TBT jurisdikciją agresijos nusikaltimams bus mažinamas šiuos nusikaltimus įvykdžiusių asmenų nebaudžiamumas;

L.  kadangi šalims ratifikavus abi Kampalos pataisas ir pradėjus taikyti TBT jurisdikciją agresijos nusikaltimams bus prisidėta prie žmogaus teisių apsaugos numatant baudžiamąją atsakomybę už agresijos nusikaltimus, nuo kurių dažnai prasideda sunkūs žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės bei tarptautinės žmogaus teisių teisės pažeidimai;

M. kadangi numačius baudžiamąją atsakomybę už agresijos nusikaltimus taip pat bus apsaugota neteisėtai į karą siunčiamų ir užpultos šalies kovotojų gyvybė, taip užpildant Romos statuto ir tarptautinės humanitarinės teisės, pagal kuriuos šiuo metu siekiama apsaugoti tik civilius ir kitų kategorijų saugomus asmenis, spragą;

N. kadangi pradėjus taikyti TBT jurisdikciją agresijos nusikaltimams bus prisidėta prie Romos statuto visuotinumo, nes kai kurios valstybės gali būti suinteresuotos ratifikuoti papildytą Romos statutą, apimantį Kampalos pakeitimus, kadangi taip būtų prisidedama siekiant jų nacionalinės politikos tikslo – atgrasyti nuo neteisėto jėgos panaudojimo prieš jas;

1.  dar kartą pabrėžia, kad visiškai palaiko Tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą, padedančią panaikinti tarptautinei bendruomenei nerimą keliantį sunkiausius nusikaltimus įvykdžiusių nusikaltėlių nebaudžiamumą;

2.  ragina ES patvirtinti bendrą poziciją dėl agresijos nusikaltimų ir Kampalos pakeitimų;

3.  pabrėžia Romos statuto visuotinumo principo svarbą ir ragina ES kuo labiau siekti, kad Kampalos pakeitimai dėl agresijos nusikaltimo įsigaliotų, ir palaikyti siekiant šio tikslo dedamas pastangas ir skatinti savo valstybes nares pirmiausia ratifikuoti pakeitimą, o tuomet aktyviai palaikyti vienkartinį Romos statuto šalių asamblėjos sprendimą, kuris bus priimtas po to, kai 30 valstybių ratifikuos pakeitimus, pradėti taikyti TBT jurisdikciją agresijos nusikaltimams;

4.  pabrėžia poreikį visuose ES išorės veiksmuose aktyviai skatinti paramą TBT, Romos statuto su pakeitimais ratifikavimą ir abiejų Kampalos pakeitimų ratifikavimą, taip pat ir per ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais ir ES delegacijas, įskaitant techninę pagalbą valstybėms, norinčioms ratifikuoti ir (arba) įgyvendinti pakeitimus; šiuo atžvilgiu ragina ES ir jos valstybes nares atnaujinti savo įsipareigojimus ir paramą, taip pat ir finansinę, TBT;

5.  ragina ES įsipareigoti kovoti su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir agresijos nusikaltimais, taip pat ragina užtikrinti, kad kova su nebaudžiamumu už sunkius žmogaus teisių pažeidimus taptų ES ir valstybių narių prioritetu vykdant išorės veiksmus; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai dėti daugiau pastangų skatinant, kad būtų įgyvendinamos tarptautinės humanitarinės teisės normos ir jų laikomasi, įskaitant nevalstybines ginkluotas grupuotes;

6.  ragina valstybes nares nedelsiant nacionalinius teisės aktus suderinti su nusikaltimų sudėtimis, nustatytomis Kampalos pakeitimuose, taip pat kitomis pareigomis pagal Romos statutą siekiant ES valstybėms narėms sudaryti galimybę nacionaliniu lygiu vykdyti šių nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą ir bendradarbiauti su teismu;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais ir Tarptautinio baudžiamojo teismo pirmininkui.