Společný návrh usnesení - RC-B8-0071/2014Společný návrh usnesení
RC-B8-0071/2014

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou

16. 7. 2014 - (2014/2723(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B8‑0071/2014)
PPE (B8‑0073/2014)
ECR (B8‑0074/2014)
ALDE (B8‑0075/2014)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein za skupinu S&D
Charles Tannock za skupinu ECR
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán za skupinu ALDE


Postup : 2014/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0071/2014
Předložené texty :
RC-B8-0071/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou

(2014/2723(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že probíhající konflikt vede k tragické ztrátě lidských životů a nepřijatelnému utrpení civilního obyvatelstva na obou stranách konfliktu;

B.  vzhledem k tomu, že prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 12. července 2014, v němž jsou vyjádřeny vážné obavy ohledně krize v pásmu Gazy, obsahuje výzvu k deeskalaci situace, obnovení klidu zbraní, znovuzavedení příměří z listopadu 2012 a dodržování mezinárodního humanitárního práva, včetně ochrany civilního obyvatelstva, a vyjadřuje podporu pokračování přímých jednání mezi Izraelci a Palestinci s cílem dosáhnout komplexní mírové dohody založené na existenci dvou států;

C. vzhledem k tomu, že Egypt předložil dne 14. července 2014 plán příměří, který dosud přijal pouze Izrael;

D. vzhledem k tomu, že Hamás považuje EU za teroristickou organizaci;

E.  vzhledem k tomu, že prezident Mahmúd Abbás požádal Organizaci spojených národů v důsledku zhoršující se situace v pásmu Gazy o to, aby Palestině poskytla „mezinárodní ochranu“;

F.  vzhledem k tomu, že na všechny strany konfliktu lze plně uplatnit mezinárodní lidská práva a humanitární právo, včetně čtvrté Ženevské úmluvy;

G. vzhledem k tomu, že došlo k pozastavení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami a k selhání veškerého úsilí vynaloženého v poslední době na obnovení jednání; vzhledem k tomu, že EU obě strany vyzvala, aby přijaly opatření, jež by pomohla vytvořit atmosféru důvěry nezbytnou k zajištění smysluplných jednání, zdržely se kroků, které snižují důvěryhodnost tohoto procesu, a předcházely rozdmychávání emocí;

1.  vyzývá k ukončení raketových útoků na Izrael z pásma Gazy, od nichž musí Hamás a jiné ozbrojené skupiny v Gaze okamžitě upustit, a k ukončení izraelské vojenské operace proti pásmu Gazy;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad kritickou situací v pásmu Gazy a jižním Izraeli; hluboce lituje ztrát na životech civilního obyvatelstva, včetně mnoha žen a dětí; odsuzuje vraždu tří izraelských mladíků, k níž došlo dne 12. června, a vraždu palestinského chlapce ze dne 2. července 2014, které odsoudil celý svět; vyjadřuje soustrast rodinám všech nevinných obětí;

3.  zdůrazňuje, že jak izraelští, tak i palestinští občané mají právo žít v míru a bezpečí; poukazuje na to, že je nutné, aby všechny strany bez výjimky respektovaly mezinárodní humanitární právo, a že záměrné útoky na nevinné civilisty, které jsou podle mezinárodního práva válečným zločinem, a ničení civilní infrastruktury nelze žádným způsobem ospravedlnit;

4.  vyzývá k okamžité deeskalaci konfliktu na základě dohody o příměří mezi oběma stranami a k okamžitému ukončení všech násilností, které ohrožují civilní obyvatelstvo na životě; vítá veškeré snahy o vyjednání trvalého příměří mezi oběma stranami a vyzývá vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise a členské státy, aby vystupňovaly diplomatický tlak na podporu těchto kroků;

5.  naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, zejména Radu bezpečnosti OSN, aby bez odkladu nalezlo přiměřenou odpověď a řešení současné krize; vybízí hlavní regionální aktéry, zejména Egypt a Jordánsko, aby se i nadále snažily situaci uklidnit; vítá rozhodnutí egyptských orgánů znovu otevřít hraniční přechod v Rafáhu s cílem zajistit přístup humanitární pomoci do pásma Gazy a umožnit přechod palestinského civilního obyvatelstva;

6.  znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice by odpovídaly hranicím v roce 1967, kdy by hlavním městem obou států byl Jeruzalém a v jehož rámci by bezpečný Stát Izrael a s ním sousedící nezávislý, demokratický a životaschopný palestinský stát existovaly bok po boku v míru a bezpečí, což by si vyžadovalo ukončení blokády pásma Gazy; znovu zdůrazňuje, že nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci;

7.  vyzývá v tomto duchu, aby obě strany i mezinárodní společenství vyvinuly vážně míněné věrohodné úsilí o pokračování mírových rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci a aby v rámci těchto rozhovorů dosáhly konkrétních výsledků; znovu naléhavě vyzývá EU, aby se aktivněji zasazovala o dosažení spravedlivého trvalého míru;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knessetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě, parlamentu a vládě Egypta a parlamentu a vládě Jordánska.