Διαδικασία : 2014/2723(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0071/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0071/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0012

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 137kWORD 63k
16.7.2014
PE536.972v01-00}
PE536.975v01-00}
PE536.976v01-00}
PE536.977v01-00} RC1
 
B8-0071/2014}
B8-0073/2014}
B8-0074/2014}
B8-0075/2014} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 4 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των Ομάδων:

S&D (B8‑0071/2014)

PPE (B8‑0073/2014)

ECR (B8‑0074/2014)

ALDE (B8‑0075/2014)


σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης  (2014/2723(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης  (2014/2723(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη διένεξη έχει ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και προξενεί ανείπωτη οδύνη στον άμαχο πληθυσμό και των δύο ενεχομένων πλευρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στη δήλωσή του στις 12 Ιουλίου 2014, εξέφρασε την σοβαρή του ανησυχία σχετικά με την κρίση στην Γάζα, ζήτησε αποκλιμάκωση της κατάστασης, την αποκατάσταση της ομαλότητας και την επαναφορά της κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου 2012, καθώς και την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων, και εξέφρασε την υποστήριξή του για την επανεκκίνηση απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας που θα βασίζεται στην λύση των δύο κρατών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος πρότεινε σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στις 14 Ιουλίου 2014, το οποίο αποδέχθηκε έως τώρα μόνο το Ισραήλ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να θέσουν την Παλαιστίνη υπό διεθνή προστασία εξαιτίας της επιδεινούμενης κατάστασης στη Γάζα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης της τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης, ισχύει πλήρως για όλα τα εμπλεκόμενα στη διένεξη μέρη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των μερών έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και όλες οι πρόσφατες προσπάθειες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων απέτυχαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κάλεσε τα μέρη να προβούν σε ενέργειες που συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, να απόσχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας και να αποτρέψουν πράξεις υποκίνησης·

1.  ζητεί να δοθεί τέλος στις επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, τις οποίες η Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες πρέπει να σταματήσουν πάραυτα, και να τερματισθεί η στρατιωτική δράση του Ισραήλ κατά της Γάζας·

2.  εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για την κρίσιμη κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας και στο νότιο τμήμα του Ισραήλ· πενθεί για την απώλεια ζωής αμάχων, μεταξύ δε αυτών πολλών γυναικών και παιδιών· καταγγέλλει τις δολοφονίες των τριών ισραηλινών εφήβων στις 12 Ιουνίου και του παλαιστίνιου εφήβου στις 2 Ιουλίου 2014, οι οποίες εξάλλου έχουν τύχει καθολικής καταδίκης· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες όλων των αθώων θυμάτων·

3.  τονίζει ότι τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζουν σε περιβάλλον ειρήνης και ασφάλειας· τονίζει την ανάγκη να τηρούν πλήρως όλες οι πλευρές το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει αιτιολόγηση για τις σκόπιμες ενέργειες κατά αθώων αμάχων, γεγονός που συνιστά έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ούτε και για την καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών·

4.  ζητεί την άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μέσω συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών και την άμεση παύση κάθε πράξης βίας που απειλεί ζωές αμάχων· χαιρετίζει όλες τις διαπραγματευτικές προσπάθειες εξεύρεσης μιας μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ των πλευρών και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις διπλωματικές πιέσεις προς υποστήριξη αυτών των ενεργειών·

5.  παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να αναζητήσει πάραυτα ικανοποιητική απάντηση και λύση στην τρέχουσα κρίση· ενθαρρύνει τους κύριους περιφερειακούς παράγοντες, κυρίως δε την Αίγυπτο και την Ιορδανία, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εξομάλυνση της κατάστασης· επιδοκιμάζει την απόφαση των αιγυπτιακών αρχών να ανοίξουν το σημείο διέλευσης της Ράφα ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να επιτρέψουν την διέλευση παλαιστινίων πολιτών·

6.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, γεγονός το οποίο θα συνεπαγόταν την άρση του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας· τονίζει εκ νέου ότι τα μη βίαια μέσα αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων·

7.  ζητεί, με το πνεύμα αυτό, να καταβληθούν σοβαρές και αξιόπιστες προσπάθειες και από τις δύο πλευρές και την διεθνή κοινότητα για την επανεκκίνηση απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, καθώς και για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων κατά τις συνομιλίες αυτές· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Αιγύπτου, και στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ιορδανίας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου