Wspólny projekt rezolucji - RC-B8-0071/2014Wspólny projekt rezolucji
RC-B8-0071/2014

  WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną

  16.7.2014 - (2014/2723(RSP))

  złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu
  zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
  S&D (B8‑0071/2014)
  PPE (B8‑0073/2014)
  ECR (B8‑0074/2014)
  ALDE (B8‑0075/2014)

  Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin w imieniu grupy PPE
  Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D
  Charles Tannock w imieniu grupy ECR
  Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE


  Procedura : 2014/2723(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  RC-B8-0071/2014
  Teksty złożone :
  RC-B8-0071/2014
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną

  (2014/2723(RSP))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że trwający konflikt powoduje dramatyczne straty w ludziach i niedopuszczalne cierpienia ludności cywilnej po obu stronach konfliktu;

  B.  mając na uwadze, że w swoim oświadczeniu z dnia 12 lipca 2014 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła poważne zaniepokojenie kryzysem w strefie Gazy, wezwała do złagodzenia sytuacji, przywrócenia spokoju i wznowienia zawieszenia broni z listopada 2012 r., apelując również o przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym o ochronę ludności cywilnej, i wyraziła poparcie dla wznowienia bezpośrednich negocjacji między Izraelczykami a Palestyńczykami w celu zawarcia wszechstronnego porozumienia pokojowego opartego na rozwiązaniu dwupaństwowym;

  C. mając na uwadze, że w dniu 14 lipca 2014 r. Egipt zaproponował plan zawieszenia broni, dotychczas przyjęty tylko przez rząd Izraela;

  D. mając na uwadze, że Hamas został uznany przez UE za organizację terrorystyczną;

  E.  mając na uwadze, że prezydent Palestyny Mahmud Abbas zwrócił się do Narodów Zjednoczonych o objęcie Palestyny międzynarodową ochroną z powodu pogarszającej się sytuacji w Gazie;

  F.  mając na uwadze, że wszystkie strony konfliktu w pełni obowiązuje prawo międzynarodowe i prawo humanitarne, w tym również czwarta konwencja genewska;

  G. mając na uwadze, że bezpośrednie rozmowy pokojowe między stronami utknęły w martwym punkcie, a wszystkie podejmowane ostatnio wysiłki na rzecz wznowienia negocjacji zakończyły się niepowodzeniem; mając na uwadze, że UE wezwała strony do podejmowania działań służących wytworzeniu klimatu zaufania niezbędnego do prowadzenia konstruktywnych negocjacji, a także wezwała do powstrzymania się od działań podważających wiarygodność tego procesu oraz do zapobiegania podburzaniu;

  1.  wzywa do przerwania ataków rakietowych na Izrael przeprowadzanych ze Strefy Gazy, które Hamas i inne ugrupowania zbrojne muszą natychmiast zakończyć, oraz o zaprzestanie izraelskich działań wojskowych przeciwko Gazie;

  2.  wyraża głębokie zaniepokojenie krytyczną sytuacją w Strefie Gazy i w południowym Izraelu; opłakuje śmierć cywilów, w tym wielu kobiet i dzieci; potępia zabójstwa trzech nastolatków izraelskich w dniu 12 czerwca oraz nastolatka palestyńskiego w dniu 2 lipca 2014 r., które spotkały się z powszechnym potępieniem; składa kondolencje rodzinom wszystkich niewinnych ofiar;

  3.  podkreśla, że zarówno obywatele Izraela, jak i Palestyny mają prawo do życia w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa; podkreśla, że konieczne jest bezwzględne przestrzeganie przez wszystkie strony międzynarodowego prawa humanitarnego oraz że nie może być żadnego usprawiedliwienia dla umyślnych ataków na niewinną ludność cywilną, co w prawie międzynarodowych uznane jest za zbrodnię wojenną, oraz dla niszczenia infrastruktury cywilnej;

  4.  wzywa do natychmiastowego złagodzenia konfliktu w drodze porozumienia o zawieszeniu broni między dwoma stronami oraz do natychmiastowego zaprzestania wszelkich aktów przemocy, które zagrażają życiu ludności cywilnej; z zadowoleniem przyjmuje wszelkie dążenia do wynegocjowania trwałego rozejmu między stronami i apeluje do wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel i państw członkowskich o nasilenie presji dyplomatycznej, aby wesprzeć te działania;

  5.  apeluje do społeczności międzynarodowej, a w szczególności do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby niezwłocznie wypracowały odpowiednie podejście i rozwiązanie obecnego kryzysu; zachęca najważniejsze podmioty w regionie, zwłaszcza Egipt i Jordanię, do dalszego dążenia do załagodzenia sytuacji; z zadowoleniem przyjmuje decyzję władz egipskich do otwarcia przejścia w Rafah, aby ułatwić dostęp pomocy humanitarnej do Gazy i umożliwić tranzyt palestyńskiej ludności cywilnej;

  6.  przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla rozwiązania dwupaństwowego – w oparciu o granice z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw – zakładającego utworzenie bezpiecznego Państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, co zakłada zniesienie blokady Strefy Gazy; podkreśla ponownie, że jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami są działania prowadzone bez użycia przemocy;

  7.  apeluje w tym duchu do obu stron o poważne i wiarygodne starania, a także wzywa społeczność międzynarodową do wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między Izraelczykami i Palestyńczykami oraz do osiągnięcia w tych rozmowach konkretnych wyników; ponownie wzywa UE do większego zaangażowania w starania na rzecz zaprowadzenia sprawiedliwego i trwałego pokoju;

  8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, parlamentowi i rządowi Egiptu oraz parlamentowi i rządowi Jordanii.