Förfarande : 2014/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0071/2014

Ingivna texter :

RC-B8-0071/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/07/2014 - 10.8

Antagna texter :

P8_TA(2014)0012

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 125kWORD 54k
16.7.2014
PE536.972v01-00}
PE536.975v01-00}
PE536.976v01-00}
PE536.977v01-00} RC1
 
B8-0071/2014}
B8-0073/2014}
B8-0074/2014}
B8-0075/2014} RC1

enligt artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

S&D (B8‑0071/2014)

PPE (B8‑0073/2014)

ECR (B8‑0074/2014)

ALDE (B8‑0075/2014)


om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina  (2014/2723(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin för PPE-gruppen
Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen
Charles Tannock för ECR-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina  (2014/2723(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den pågående konflikten leder till tragiska förluster av människoliv och oacceptabelt lidande för båda parters civilbefolkning.

B.  I sitt uttalande av den 12 juli 2014 uttryckte FN:s säkerhetsråd djup oro över Gaza-krisen. Man uppmanade till nedtrappning av situationen, återskapande av lugn och återinförande av 2012 års vapenvila och efterlyste respekt för internationell humanitär rätt, inklusive skydd av civilbefolkningen. Dessutom uttryckte säkerhetsrådet stöd för ett återupptagande av direkta förhandlingar mellan israeler och palestinier i syfte att uppnå ett övergripande fredsavtal baserat på tvåstatslösningen.

C. Den 14 juli 2014 föreslog Egypten en plan för eldupphör, vilken hittills har accepterats endast av Israel.

D. EU betraktar Hamas som en terroristorganisation.

E.  Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har bett Förenta nationerna att ge Palestina ”internationellt skydd” på grund av den allt svårare situationen i Gaza.

F.  Internationell och humanitär rätt, inklusive den fjärde Genèvekonventionen, kan tillämpas fullt ut på alla de parter som är inblandade i konflikten.

G. De direkta fredssamtalen mellan parterna har kört fast och alla de senaste ansträngningarna för att återuppta förhandlingarna har misslyckats. EU har uppmanat parterna att fortsätta med insatser som gynnar ett förtroendeingivande klimat, vilket är nödvändigt för att garantera meningsfulla förhandlingar. Parterna har även uppmanats att avstå från åtgärder som undergräver processens trovärdighet och att förhindra provokationer.

1.  Europaparlamentet vill se ett stopp för raketattackerna mot Israel från Gazaremsan, vilka Hamas och andra väpnade grupper i Gaza måste upphöra med omedelbart. Samtidigt måste Israel upphöra med sina militära attacker mot Gaza.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den kritiska situationen på Gazaremsan och i södra Israel. Parlamentet sörjer alla civila som dödats, bland dem många kvinnor och barn. Parlamentet fördömer morden på de tre israeliska tonåringarna den 12 juni och den palestinske tonåringen den 2 juni 2014, vilka har bemötts med fördömanden från alla håll. Parlamentet framför sina kondoleanser till alla oskyldiga offers familjer.

3.  Europaparlamentet betonar att både israeliska och palestinska medborgare har rätt att leva i fred och säkerhet. Parlamentet betonar hur viktigt det är att alla sidor fullt ut respekterar internationell humanitär rätt och framhåller att det aldrig kan vara rättfärdigat att avsiktligt rikta attacker mot oskyldiga civila – vilket är en krigsförbrytelse enligt folkrätten – eller att förstöra civil infrastruktur.

4.  Europaparlamentet vill se en omedelbar nedtrappning av konflikten genom ett avtal om eldupphör mellan de båda sidorna och ett omedelbart stopp för alla våldshandlingar som hotar civila liv. Parlamentet välkomnar alla insatser för att förhandla fram en varaktig vapenvila mellan parterna och uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att utöka de diplomatiska påtryckningarna för att stödja dessa åtgärder.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft världssamfundet och i synnerhet FN:s säkerhetsråd att snarast möjligt finna ett lämpligt svar och en lösning på den pågående krisen. Centrala regionala aktörer, särskilt Egypten och Jordanien, uppmanas att fortsätta sina ansträngningar för att skapa lugn. Parlamentet välkomnar de egyptiska myndigheternas beslut att öppna gränsövergången vid Rafah för att underlätta humanitärt tillträde till Gaza och göra det möjligt för palestinska civila att passera.

6.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna. Enligt denna lösning ska en säker israelisk stat och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat leva sida vid sida i fred och säkerhet, vilket förutsätter ett upphävande av blockaden av Gazaremsan. Parlamentet betonar än en gång att en rättvis och varaktig fred mellan Israel och Palestina endast kan åstadkommas med fredliga medel där man tar avstånd från våld.

7.  Europaparlamentet efterlyser i denna anda seriösa och trovärdiga ansträngningar från båda sidor och världssamfundet för att återuppta direkta fredssamtal mellan israeler och palestinier, och önskar att konkreta resultat ska nås under dessa samtal. EU uppmanas återigen eftertryckligen att spela en aktivare roll i ansträngningarna för att få till stånd en rättvis och varaktig fred.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationernas generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet, Egyptens parlament och regering samt Jordaniens parlament och regering.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy