Postup : 2014/2833(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0086/2014

Předložené texty :

RC-B8-0086/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0023

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 147kWORD 72k
17.9.2014
PE536.988v01-00}
PE536.989v01-00}
PE536.990v01-00}
PE536.991v01-00}
PE536.994v01-00}
PE536.996v01-00}
PE537.008v01-00} RC1
 
B8-0086/2014}
B8-0087/2014}
B8-0088/2014}
B8-0089/2014}
B8-0092/2014}
B8-0094/2014}
B8-0106/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8‑0086/2014)

EFDD (B8‑0087/2014)

ALDE (B8‑0088/2014)

S&D (B8‑0089/2014)

PPE (B8‑0092/2014)

GUE/NGL (B8‑0094/2014)

Verts/ALE (B8‑0106/2014)


o Burundi, a zejména o případu Pierra Clavera Mbonimpy (2014/2833(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús, Andrej Plenković za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano, Goffredo Maria Bettini za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil za skupinu ECR
Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš, Javier Nart za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL
Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Usnesení Evropského parlamentu o Burundi, a zejména o případu Pierra Clavera Mbonimpy (2014/2833(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi,

–   s ohledem na dohodu z Cotonou,

–   s ohledem na prohlášení delegace EU v Burundi ze dne 10. září 2014,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 10. dubna 2014 o situaci v Burundi,

–   s ohledem na dohodu o míru a usmíření z Aruši,

–   s ohledem na závěry Rady o oblasti Velkých jezer ze dne 22. července 2014, a zejména bod 7 těchto závěrů,

–   s ohledem na zprávy Úřadu OSN v Burundi (BNUB),

–   s ohledem na prohlášení, které ve středu 9. července 2014 učinil asistent generálního tajemníka OSN pro lidská práva Ivan Šimonović na schůzce Fondu pro budování míru v sestavě pro Burundi,

–   s ohledem na zprávy misí a prioritní oblasti činnosti (2010–2014) FAO a UNICEF v Burundi, zejména s ohledem na boj proti hladu a podvýživě,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Pierre Claver Mbonimpa, vůdčí obhájce lidských práv a předseda Sdružení na ochranu lidských práv a zadržených osob (Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH), byl dne 15. května 2014 opět uvězněn a později obviněn z „ohrožování vnější bezpečnosti státu“ a „ohrožování vnitřní bezpečnosti státu narušováním veřejného pořádku“ a je od svého odvedení k výslechu ve vyšetřovací vazbě;

B.  vzhledem k tomu, že činnost v oblasti ochrany demokracie a lidských práv v Burundi za poslední dvě desetiletí přinesla panu Mbonimpovi řadu mezinárodních ocenění a široké uznání doma i v zahraničí;

C. vzhledem k tomu, že obvinění vznesená proti němu se vztahují k vyjádření, která dne 6. května 2014 učinil v rádiu RPA (Radio Publique Africaine), že mladé křídlo vládnoucí strany CNDD-FDD, rovněž známé jako Imbonerakure, bylo vyzbrojeno a vysláno do Demokratické republiky Kongo na vojenský výcvik, a vzhledem k tomu, že stejné obavy vznesl BNUB, který zdůraznil, že militarizace těchto mladých lidí představuje „pro mír v Burundi velkou hrozbu“;

D. vzhledem k tomu, že uvěznění Pierra Mbonimpy je příkladem vzrůstajícího rizika, jemuž čelí obhájci lidských práv, obtěžování aktivistů a novinářů a svévolného uvězňování členů opozičních stran, za nimiž stojí podle skupin pro lidská práva a asistenta generálního tajemníka OSN pro lidská práva především hnutí Imbonerakure;

E.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na pokojnou akci opozičních stran dne 8. března 2014 bylo uvězněno 70 osob a 48 z nich bylo později odsouzeno k trestu vězení, někteří na doživotí;

F.  vzhledem k tomu, že v posledních týdnech vláda Burundi zakázala pokojné protesty a demonstrace na podporu Mbonimpy a varovala rozhlasové stanice, aby nevysílaly obsah podporující Mbonimpovy výroky,

G. vzhledem k tomu, že předpokladem svobodných a spravedlivých voleb v roce 2015 a všeobecného uznání jejich výsledků je plné dodržování svobody projevu, a to i v případě novinářů a obhájců lidských práv;

H. vzhledem k tomu, že EU z Evropského rozvojového fondu na roky 2014–2020 nedávno vyčlenila 432 milionů EUR pro Burundi, mimo jiné na zlepšení správy a rozvoj občanské společnosti;

I.   vzhledem k tomu, že nejméně jeden ze dvou Burunďanů a téměř dvě třetiny (konkrétně 58 %) všech dětí ve věku do pěti let trpí chronickou podvýživou, a vzhledem k tomu, že Burundi má ze 120 zemí nevyšší index hladu, právě na základě tohoto údaje byl vypočítáván globální index hladu na rok 2012;

J.   vzhledem k tomu, že Burundi je jednou z pěti nejchudších zemí světa s jedním z nejnižších HDP na obyvatele; vzhledem k tomu, že mnoho občanů Burundi je stále více frustrováno zvyšujícími se náklady na potraviny, vodu, paliva a vysokou mírou korupce a nezodpovědností politických představitelů;

K. vzhledem k tomu, že Burundi v současnosti čelí nejhorší politické krizi od ukončení dvanáctileté občanské války v roce 2005, a vzhledem k tomu, že je opět ohrožena nejen vnitřní stabilita země, ale i stabilita sousedních zemí v již tak velmi nestabilním regionu afrického kontinentu;

1.  ostře odsuzuje zadržování obhájce lidských práv Pierra Clavera Mbonimpy a vyzývá k jeho okamžitému bezpodmínečnému propuštění; vyjadřuje obavy o jeho zhoršující se zdravotní stav a požaduje, aby mu byla bezodkladně poskytnuta lékařská pomoc;

2.  vyjadřuje obzvláštní obavy ohledně situace členů opozičního Hnutí za bezpečnost a demokracii (MSD), kteří byli zadrženi v návaznosti na události ze dne 8. března; vyzývá orgány Burundi, aby rozsudek anulovaly a obnovily řízení s osobami, proti nimž byla vznesena věrohodná obvinění, a to v souladu s mezinárodními standardy, včetně uplatňování práva na obhajobu a přiměřenost;

3.  naléhavě žádá vládu Burundi, aby učinila opatření na kontrolu mládežnické ligy CNDD-FDD a zabránila jejím členům v zastrašování a napadání předpokládaných oponentů a zajistila, že osoby odpovědné za násilnosti budou postaveny před soud; vyzývá k tomu, aby byla provedena nezávislá mezinárodní vyšetřování ve věci tvrzení, že CNDD-FDD vyzbrojuje a cvičí své mladé křídlo; naléhavě žádá představitele opozičních stran, aby předcházeli násilí páchanému na svých odpůrcích;

4.  vyzývá země oblasti Velkých jezer, aby řešily protizákonné aktivity Imbonerakure a společně s vládou Burundi se tímto problémem zabývaly; vyzývá tyto země, aby i nadále odhodlaně usilovaly o prosazování míru a stability prostřednictvím stávajících regionálních mechanismů a zintenzivnily své úsilí o regionální hospodářský rozvoj, přičemž by měly věnovat pozornost usmíření, dodržování lidských práv, boji proti beztrestnosti a zavedení lepší soudní odpovědnosti;

5.  připomíná, že Burundi je vázáno doložkou o lidských právech Dohody z Cotonou, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a Africkou chartou lidských práv a práv národů, a má proto povinnost dodržovat všeobecná lidská práva, včetně svobody projevu; vyzývá vládu Burundi, aby před volbami plánovanými na rok 2015 umožnila skutečnou a otevřenou politickou diskusi, která by se obešla bez obav ze zastrašování, zásahů do vnitřní správy opozičních stran, bez jakéhokoli omezování kampaní všech stran, zejména ve venkovských oblastech, a bez zneužívání soudů k vyloučení politických konkurentů;

6.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že ve věci politických vražd v letech 2010 až 2012 v návaznosti na volby konané v roce 2010 nebylo učiněno spravedlnosti zadost; vyzývá orgány Burundi, aby zajistily, že pachatelé těchto vražd budou souzeni ve spravedlivých řízeních, a aby učinily vše s cílem zabránit politicky motivovanému násilí před volbami plánovanými na rok 2015;

7.  v této souvislosti znovu opakuje význam dodržování kodexu chování ve volbách (Code de bonne conduite en matière électorale) a volebního plánu zprostředkovaného OSN, který političtí aktéři podepsali v roce 2013, a plně podporuje činnost BNUB, jejímž cílem je předcházet dalšímu nárůstu politicky motivovaného násilí před volbami v roce 2015 a pomoci obnovit bezpečnost a mír v dlouhodobém horizontu;

8.  je hluboce znepokojen hospodářskou a sociální situací, s níž se potýká obyvatelstvo Burundi jako celek, zejména uprchlíci a vysídlené osoby, jejichž počet vzhledem k problémům bezpečnosti v zemi i napětí v sousedních zemích i nadále poroste;

9.  vyzývá všechny strany, aby dodržely své závazky obsažené v dohodě o míru a usmíření z Aruši, která přispěla k ukončení dvanáctileté občanské války v roce 2005; varuje před změnami burundské ústavy, v jejichž důsledku by byla vypuštěna základní ustanovení o sdílení pravomocí stanovené v dohodě z Aruši;

10. vyzývá vysokou představitelku EU a členské státy, aby zajistily, že bude uplatňována jasná a zásadová politika EU vůči Burundi, která by řešila současná závažná porušování lidských práv v souladu se strategickým rámcem EU pro lidská práva; vyzývá Komisi, aby zvážila zahájení konzultací s Burundi podle článku 96 Dohody z Cotonou s cílem možného pozastavení provádění dohody a aby během nich přijala příslušná opatření;

11. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, vládě Burundi a vládám zemí oblasti Velkých jezer, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí