Eljárás : 2014/2833(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0086/2014

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0086/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2014 - 10.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0023

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 142kWORD 75k
17.9.2014
PE536.988v01-00}
PE536.989v01-00}
PE536.990v01-00}
PE536.991v01-00}
PE536.994v01-00}
PE536.996v01-00}
PE537.008v01-00} RC1
 
B8-0086/2014}
B8-0087/2014}
B8-0088/2014}
B8-0089/2014}
B8-0092/2014}
B8-0094/2014}
B8-0106/2014} RC1/rev.1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8‑0086/2014)

EFDD (B8‑0087/2014)

ALDE (B8‑0088/2014)

S&D (B8‑0089/2014)

PPE (B8‑0092/2014)

GUE/NGL (B8‑0094/2014)

Verts/ALE (B8‑0106/2014)


Burundiról, különös tekintettel Pierre Claver Mbonimpa esetére (2014/2833(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús, Andrej Plenković a PPE képviselőcsoport nevében
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano, Goffredo Maria Bettini az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil az ECR képviselőcsoport nevében
Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš, Javier Nart az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Burundiról, különös tekintettel Pierre Claver Mbonimpa esetére (2014/2833(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Burundiról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–   tekintettel az Európai Unió burundi küldöttségének 2014. szeptember 10-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a burundi helyzetről szóló, 2014. április 10-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a békét és a megbékélést célzó arushai megállapodásra,

–   tekintettel a Tanács Nagy-tavak régióról szóló, 2014. július 22-i következtetéseire, és különösen azok 7. pontjára,

–   tekintettel az ENSZ burundi irodájának (BNUB) jelentéseire,

–   tekintettel az Ivan Simonovics, az ENSZ emberi jogi főtitkár-helyettese által 2014. július 9-én, szerdán a Béketeremtési Alap Burundi Alakulata előtt tett nyilatkozatra,

–   tekintettel a FAO és az UNICEF burundi küldetéseiről szóló jegyzőkönyvekre és 2010 és 2014 közötti, elsőbbséget élvező fellépéseikre, különös tekintettel az éhség és az alultápláltság elleni küzdelemre;

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–   tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel Pierre Claver Mbonimpa vezető emberijog-védőt, az emberi jogok és a fogva tartottak védelmével foglalkozó szervezet (APRODH) elnökét 2014. május 15-én ismételten letartóztatták, és azzal vádolták meg, hogy „veszélyezteti az állam külső biztonságát” és „zavargáskeltéssel veszélyezteti az állam belső biztonságát”, és előzetes letartóztatásban tartják, amióta bevitték kihallgatásra;

B.  mivel Mbonimpa úr a demokrácia és az emberi jogok védelme terén az elmúlt két évtizedben Burundiban végzett munkájának elismeréseként számos nemzetközi díjban részesült, és munkáját széles körben elismerik a bel- és külföldön egyaránt;

C. mivel az ellene felhozott vádak a Radio Publique Africaine (RPA) rádióállomáson 2014. május 6-án tett azon észrevételein alapulnak, melyek szerint a hatalmon lévő CNDD-FDD párt ifjúsági tagozatát – amely „Imbonerakure” néven is ismert – felfegyverezték és a Kongói Demokratikus Köztársaságba (KDK) küldik kiképzésre, miközben e félelmeknek a BNUB is hangot adott, hangsúlyozva, hogy e fiatalok felfegyverzése „súlyos veszélyt jelent Burundi békéjére”;

D. mivel Pierre Mbonimpa letartóztatása jól tükrözi az emberijog-védőkre leselkedő növekvő veszélyeket, az aktivisták és újságírók zaklatását, valamint az ellenzéki párt tagjainak önkényes letartóztatását, amiért emberi jogi csoportok és az ENSZ emberi jogi főtitkár-helyettese szerint főként az „Imbonerakure” felel;

E.  mivel 2014. március 8-án egy, az ellenzéki párt által szervezett békés eseményt követően 70 személyt tartóztattak le, és közülük 48-at ítéltek börtönbüntetésre, többek között életfogytiglan;

F.  mivel az elmúlt hetekben a burundi kormány megtiltotta a Mbonimpát támogató békés tüntetéseket és felvonulásokat, és figyelmeztette a rádióállomásokat, hogy ne közöljenek a Mbonimpa állításait igazoló információkat;

G. mivel a véleménynyilvánítás szabadságának teljes mértékű tiszteletben tartása – vonatkoztatva ezt az újságírókra és az emberijog-védőkre is – előfeltétele a 2015-ös választások szabad és tisztességes lebonyolításának, és a választások eredményei általános elfogadásának;

H. mivel az EU nemrégiben 432 millió euró támogatást nyújtott Burundinak a 2014–2020-as Európai Fejlesztési Alapból, hogy hozzájáruljon többek között a kormányzás javításához és a civil társadalom fejlesztéséhez;

I.   mivel a burundi lakosság legalább fele és az 5 éven aluli gyermekek közel kétharmada, vagyis 58%-a tartósan alultáplált, és mivel az éhezés szintje Burundiban a legmagasabb a 120 ország közül, amelyek alapján 2012-ben a globális éhezési indexet elkészítették;

J.   mivel Burundi a világ öt legszegényebb országának egyike, és egy főre jutó GDP-je a világon az egyik legalacsonyabb; mivel számos burundi egyre elégedetlenebb az élelmiszer, víz és az üzemanyag növekvő ára, a jelentős korrupció és a politikai vezetők elszámoltathatóságának hiánya miatt;

K. mivel Burundiban jelenleg a legsúlyosabb politikai válság zajlik azóta, hogy az ország 2005-ben kilábalt a 12 évig tartó polgárháborúból, és mivel ez nem csupán Burundi, hanem a szomszéd államok belső stabilitását is újfent fenyegeti az afrikai kontinens már egyébként is ingatag helyzetű régiójában;

1.  határozottan elítéli Pierre Claver Mbonimpa emberijog-védő fogva tartását, és követeli azonnali, feltételek nélküli szabadon bocsátását; aggodalmát fejezi ki egészségének romlása miatt, és kéri, hogy biztosítsanak számára sürgős orvosi ellátást;

2.  különösen aggodalmának ad hangot az MSD ellenzéki párt március 8-i eseményeket követően letartóztatott tagjainak helyzete miatt; felhívja a burundi hatóságokat, hogy semmisítsék meg az ítéleteket, és a nemzetközi normákkal összhangban – beleértve a védelemhez való jogot és az arányosság elvét – tárgyalják újra azon személyek eseteit, akik ellen hihető vádakat tudnak felmutatni;

3.  sürgeti a burundi kormányt, hogy tegyen lépéseket a CNDD-FDD ifjúsági tagozat ellenőrzésére, megakadályozva, hogy az megfélemlítse és megtámadja az állítólagos ellenfeleket, valamint hogy biztosítsa az erőszakos cselekmények elkövetőinek bíróság elé állítását; kéri, hogy végezzenek független nemzetközi vizsgálatot annak tisztázására, hogy a CNDD-FDD valóban felfegyverzi és kiképzi-e az ifjúsági tagozatát; sürgeti az ellenzéki pártok vezetőit, hogy kerüljék el az ellenfeleik elleni erőszakot;

4.  felhívja a Nagy-tavak régió országait, hogy foglalkozzanak az Imbonerakure törvényellenes tevékenységeivel, és a burundi kormánnyal közösen próbáljanak megoldást találni az efféle problémákra; felhívja ezeket az országokat, hogy továbbra is mutassanak komoly elkötelezettséget a béke és a stabilitás meglévő regionális mechanizmusok segítségével történő előmozdítása iránt, és fokozzák a regionális gazdasági fejlődésre irányuló erőfeszítéseiket, különleges figyelmet fordítva a megbékélésre, az emberi jogok tiszteletben tartására, a büntetlenség elleni küzdelemre, valamint a törvény előtti elszámoltathatóság javítására;

5.  emlékeztet rá, hogy Burundit kötelezi a Cotonoui Megállapodás emberi jogi záradéka, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartája, következésképpen köteles tiszteletben tartani az egyetemes emberi jogokat, így többek között a véleménynyilvánítás szabadságát; felhívja a burundi kormányt, hogy a 2015-ös választásokat megelőzően tegye lehetővé a tényleges és nyílt politikai vitát, a megfélemlítés félelme nélkül, azáltal, hogy nem avatkozik bele az ellenzéki pártok belső irányításába, egyik párt kampányát sem korlátozza – különösen a vidéki területeken –, és nem használja fel az igazságszolgáltatást a politikai versenytársak kizárására;

6.  mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 2010-es választásokat követően, 2010 és 2012 között végrehajtott számos politikai gyilkosság esetében elmaradt az igazságszolgáltatás; felhívja a burundi hatóságokat, hogy biztosítsák e gyilkosságok elkövetőinek tisztességes eljárások keretében történő bíróság elé állítását, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt a politikai erőszak megelőzésére a 2015-ös választások előtt;

7.  ezzel összefüggésben emlékezetet a Választási Magatartási Kódex és az ENSZ által kialkudott és a politikai vezetők által 2013-ban aláírt választási ütemterv tiszteletben tartásának jelentőségére, és teljes mértékben támogatja a BNUB 2015-ös választásokat megelőző politikai erőszak további fokozódásának megelőzésére, valamint a hosszú távú biztonság és béke helyreállítására irányuló tevékenységeit;

8.  mélységes aggodalmának ad hangot a burundi lakosság egészének gazdasági és szociális helyzete miatt, különös tekintettel a menekültekre és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyekre, akiknek a száma tovább nő, tekintettel az ország belső biztonsági problémáira és a szomszédos országokban tapasztalható feszültségekre;

9.  ösztönzi valamennyi oldalt, hogy tartsák tiszteletben a 12 évig tartó polgárháború 2005-ös lezárásában lényeges szerepet játszó, a békét és a megbékélést célzó 2000. évi arushai megállapodás szerinti kötelezettségeiket; óva int attól, hogy a burundi alkotmányt úgy módosítsák, hogy megszűnjenek a hatalommegosztásra vonatkozó, az arushai megállapodásban rögzíttet alapvető rendelkezések;

10. felhívja az EU főképviselőjét és a tagállamokat, hogy az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai kerettel összhangban egyértelmű és elvi alapokon álló uniós politikát folytassanak Burundival szemben, foglalkozva az emberi jogok folyamatban lévő, súlyos megsértésével; felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra konzultációk elindítását Burundival a Cotonoui Megállapodás 96. cikke értelmében az ország megállapodásban való részvételének lehetséges felfüggesztése céljából, és a konzultációk lefolytatása során tegye meg a szükséges intézkedéseket;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, Burundi kormányának, a Nagy-tavak régió országai kormányainak, az Afrikai Uniónak, az ENSZ főtitkárának, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek és a Pánafrikai Parlamentnek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat