Förfarande : 2014/2833(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0086/2014

Ingivna texter :

RC-B8-0086/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.2

Antagna texter :

P8_TA(2014)0023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 136kWORD 61k
17.9.2014
PE536.988v01-00}
PE536.989v01-00}
PE536.990v01-00}
PE536.991v01-00}
PE536.994v01-00}
PE536.996v01-00}
PE537.008v01-00} RC1
 
B8-0086/2014}
B8-0087/2014}
B8-0088/2014}
B8-0089/2014}
B8-0092/2014}
B8-0094/2014}
B8-0106/2014} RC1

i enlighet med artikel 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B8‑0086/2014)

EFDD (B8‑0087/2014)

ALDE (B8‑0088/2014)

S&D (B8‑0089/2014)

PPE (B8‑0092/2014)

GUE/NGL (B8‑0094/2014)

Verts/ALE (B8‑0106/2014)


om Burundi, särskilt fallet Pierre Claver Mbonimpa (2014/2833(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús, Andrej Plenković för PPE-gruppen
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano, Goffredo Maria Bettini för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil för ECR-gruppen
Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš, Javier Nart för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen
Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala för the Verts/ALE Group
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om Burundi, särskilt fallet Pierre Claver Mbonimpa (2014/2833(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burundi,

–   med beaktande av Cotonouavtalet,

–   med beaktande av uttalandet av den 10 september 2014 från EU:s delegation till Burundi,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds uttalande av den 10 april 2014 om situationen i Burundi,

–   med beaktande av Arusha-avtalet för fred och försoning,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 22 juli 2014 om området kring de afrikanska stora sjöarna, särskilt punkt 7,

–   med beaktande av rapporterna från FN-kontoret i Burundi,

–   med beaktande av uttalandet onsdagen den 9 juli 2014 från FN:s biträdande generalsekreterare för mänskliga rättigheter, Ivan Simonovic, vid Burundi Configuration of Peacebuilding Fund,

–   med beaktande av uppdragsrapporterna från och de prioriterade verksamhetsområdena (2010–2014) för FAO och Unicef i Burundi, i synnerhet avseende kampen mot svält och undernäring,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–   med beaktande av den Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–   med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Pierre Claver Mbonimpa, en ledande människorättsförsvarare och ordförande för APRODH (organisationen för skydd av mänskliga rättigheter och fängslade personer), greps på nytt den 15 maj 2014 och anklagades senare för att ”hota landets externa säkerhet” och för att ”hota landets interna säkerhet genom att orsaka allmän oordning”, och har varit frihetsberövad i väntan på rättegång sedan han togs in för förhör.

B.  Pierre Claver Mbonimpas arbete till försvar för demokrati och mänskliga rättigheter i Burundi under de senaste tjugo åren och mer har gett honom flera internationella utmärkelser och ett brett erkännande både inom och utanför landet.

C. Anklagelserna mot honom gäller några kommentarer han fällde på Radio Publique Africaine (RPA) den 6 maj 2014 om att ungdomssektionen i det regerande partiet CNDD-FDD, även kallat Imbonerakure, beväpnas och skickas till Demokratiska republiken Kongo för militär utbildning. Samma farhågor har rests av FN-kontoret i Burundi, som betonade att militariseringen av dessa ungdomar utgjorde ett allvarligt hot mot freden i Burundi.

D. Gripandet av Pierre Mbonimpa är representativt för de allt större risker som människorättsförsvarare utsätts för och för förföljelserna av aktivister och journalister samt för de godtyckliga gripandena av medlemmar av oppositionspartierna, som Imbonerakure enligt människorättsgrupper och FN:s biträdande generalsekreterare för mänskliga rättigheter i hög grad står bakom.

E.  Efter ett fredligt evenemang som anordnades av oppositionspartiet den 8 mars 2014 greps 70 personer, varav 48 senare dömdes till fängelsestraff, inbegripet livstids fängelse.

F.  Under de senaste veckorna har Burundis regering förbjudit fredliga protester och demonstrationer till stöd för Mbonimpa och varnat radiostationer för att sända information till stöd för Mbonimpas påståenden.

G. Full respekt för yttrandefriheten, även för journalister och människorättsförsvarare, är en förutsättning för att fria och rättvisa val ska kunna genomföras 2015 och för att valresultatet ska kunna accepteras av alla.

H. EU har nyligen beviljat Burundi 432 miljoner euro från Europeiska utvecklingsfonden (2014–2020) till stöd för bland annat bättre styrelseformer och civilsamhället.

I.   Minst varannan burundier och nästan två tredjedelar, eller 58 procent, av alla barn under fem år lider av kronisk undernäring. Burundi har den högsta svältnivån av de 120 länder som låg till grund för beräkningen av världshungerindexet för 2012.

J.   Burundi är ett av världens fem fattigaste länder, med en av de lägsta nivåerna för BNP per capita. Frustrationen ökar bland många burundier till följd av de stigande priserna för livsmedel, vatten och bränsle, den höga korruptionsnivån och de politiska ledarnas bristande ansvarsskyldighet.

K. Burundi upplever nu sin värsta politiska kris sedan slutet på det tolvåriga inbördeskriget 2005, och detta hotar återigen inte bara landets interna stabilitet utan också stabiliteten i dess grannländer i en redan instabil region på den afrikanska kontinenten.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt fängslandet av människorättsförsvararen Pierre Claver Mbonimpa och kräver att han omedelbart och villkorslöst friges. Parlamentet är bekymrat över hans försämrade hälsa och kräver att han omedelbart får medicinsk vård.

2.  Europaparlamentet är särskilt oroat över situationen för de medlemmar av oppositionspartiet MSD som sitter fängslade efter händelserna den 8 mars 2014. Parlamentet uppmanar de burundiska myndigheterna att upphäva domen och att inleda nya rättsliga förfaranden mot de personer som kan vara föremål för trovärdiga anklagelser, i linje med internationella standarder, däribland rätten till försvar och proportionalitet.

3.  Europaparlamentet uppmanar bestämt den burundiska regeringen att vidta åtgärder för att kontrollera CNDD-FDD:s ungdomssektion och hindra dess medlemmar från att skrämma och överfalla misstänkta motståndare, och att säkerställa att de personer som gör sig skyldiga till dessa övergrepp ställs inför rätta. Parlamentet kräver en oberoende internationell utredning av anklagelserna om att CNDD-FDD beväpnar och utbildar sin ungdomssektion. Parlamentet uppmanar med kraft ledarna av oppositionspartierna att förhindra att deras motståndare utsätts för våldshandlingar.

4.  Europaparlamentet uppmanar länderna i området kring de afrikanska stora sjöarna att ta itu med den olagliga verksamhet som utförs av Imbonerakure och gemensamt hantera dessa problem med Burundis regering. Parlamentet uppmanar dessa länder att i hög grad engagera sig för att främja fred och stabilitet via befintliga regionala mekanismer och att trappa upp sina insatser till förmån för ekonomisk utveckling, med särskilt fokus på försoning, respekt för mänskliga rättigheter, bekämpning av straffrihet och införande av ett mer kraftfullt juridiskt ansvar.

5.  Europaparlamentet påminner om att Burundi är bundet av människorättsklausulen i Cotonouavtalet, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, och därför har en skyldighet att respektera de universella mänskliga rättigheterna, däribland yttrandefriheten. Parlamentet uppmanar Burundis regering att tillåta en genuin och öppen politisk debatt inför valet 2015, utan rädsla för hot, genom att inte ingripa i oppositionspartiernas interna förvaltning, inte utfärda restriktioner mot de politiska partiernas valkampanjer, särskilt på landsbygden, och inte missbruka rättsväsendet för att utesluta politiska rivaler.

6.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över avsaknaden av rättsskipning för ett stort antal politiska mord som begicks mellan 2010 och 2012, efter valet 2010. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Burundi att säkerställa att de som begått dessa mord ställs inför rätta, i rättvisa rättegångar, och att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga politiskt våld inför valet 2015.

7.  Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang vikten av att respektera uppförandekoden för val (Code de bonne conduite en matière électorale) och den färdplan för valen FN lyckats förhandla fram och som undertecknades av de politiska aktörerna 2013. Parlamentet stöder till fullo de insatser som görs av FN-kontoret i Burundi i syfte att förebygga en ytterligare upptrappning av det politiska våldet inför valet 2015 och bidra till varaktig säkerhet och fred.

8.  Europaparlamentet är djupt oroat över den ekonomiska och sociala situationen för Burundis befolkning som helhet, i synnerhet flyktingar och tvångsförflyttade personer, som kommer att bli allt fler, med hänsyn till säkerhetsproblemen i landet och spänningarna i grannländerna.

9.  Europaparlamentet uppmuntrar samtliga parter att leva upp till sina åtaganden enligt Arusha-avtalet för fred och försoning från 2000, som var av stor betydelse för att få ett slut på det tolvåriga inbördeskriget 2005. Parlamentet varnar mot att ändra Burundis konstitution i syfte att stryka de grundläggande bestämmelserna om maktfördelning som fastställdes i Arusha-avtalet.

10. Europaparlamentet uppmanar EU:s höga representant och medlemsstaterna att garantera en tydlig och principfast EU-policy gentemot Burundi, som tar upp de pågående allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, i linje med EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att inleda samråd med Burundi, i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet, med avseende på en eventuell uteslutning från avtalet och att vidta alla nödvändiga åtgärder medan samrådet pågår.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Burundis regering och regeringarna i länderna i området kring de afrikanska stora sjöarna, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare, medordförandena i den parlamentariska AVS–EU-församlingen samt Panafrikanska parlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy