Postup : 2014/2834(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0097/2014

Předložené texty :

RC-B8-0097/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0024

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 149kWORD 83k
17.9.2014
PE536.999v01-00}
PE537.002v01-00}
PE537.003v01-00}
PE537.005v01-00}
PE537.005v01-00}
PE537.006v01-00} RC1
 
B8-0097/2014}
B8-0100/2014}
B8-0101/2014}
B8-0103/2014}
B8-0104/2014}
B8-0105/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8‑0097/2014)

ALDE (B8‑0100/2014)

S&D (B8‑0101/2014)

PPE (B8‑0103/2014)

GUE/NGL (B8‑0104/2014)

Verts/ALE (B8‑0105/2014)


o porušování lidských práv v Bangladéši (2014/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Andrej Plenković za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Luigi Morgano za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Nirj Deva za skupinu ECR
Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Usnesení Evropského parlamentu o porušování lidských práv v Bangladéši (2014/2834(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši,

–   s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšem z roku 2001,

–   s ohledem na články 33 a 35 bangladéšské ústavy, jež stanovují, že nikdo nesmí být vystaven mučení či jinému krutému, nelidskému či ponižujícího zacházení nebo trestání a že nikdo nesmí být zatčen či vzat do vazby, aniž by mu byl sdělen důvod tohoto zadržení,

–   s ohledem na rozhodnutí nejvyššího bangladéšského soudu, jenž ustanovil ochranná opatření proti svévolnému zatýkání ze strany policistů podle paragrafu 54 trestního řádu a dále nařídil, aby všechny případy úmrtí, k nimž dojde během policejní vazby, byly vyšetřeny soudním úředníkem a aby bylo v jejich souvislosti zahájeno nezbytné soudní řízení,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 2000, který Bangladéš ratifikoval v roce 2000,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU má s Bangladéšem dobré, dlouhodobé vztahy, založené mimo jiné i na dohodě o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje;

B.  vzhledem k tomu že Bangladéš v uplynulých letech dosáhl významného pokroku, zejména v dosahování rozvojových cílů tisíciletí a s ohledem na své hospodářské výsledky;

C. vzhledem k tomu, že bangladéšská vláda vyhlásila nulovou toleranci praktikám porušujícím lidská práva ze strany donucovacích orgánů a že schválila zákon o reformě policie, jenž ustanovuje kodex chování a zřizuje vzorové policejní stanice a střediska poskytující pomoc obětem v klíčových policejních stanicích;

D. vzhledem k tomu, že bangladéšská vláda oznámila, že realizuje ve spolupráci s Mezinárodním výborem Červeného kříže školící a podpůrné programy o mezinárodních opatřeních proti mučení určené pro pracovníky donucovacích orgánů a vězeňských zařízení;

E.  vzhledem k tomu, že v bangladéšských továrnách na výrobu textilu došlo v uplynulých letech k řadě tragických událostí, přičemž tou nejtragičtější bylo zřícení továrního komplexu Rana Plaza, jež si vyžádalo více než 1 000 obětí; vzhledem k tomu, že po zřícení komplexu Rana Plaza zahájil Bangladéš spolu s nejdůležitějšími hráči na poli oděvního průmyslu reformní program zaměřený na zajištění bezpečných a důstojných pracovních podmínek; vzhledem k tomu, že Evropská unie podporuje tento program prostřednictvím dohody o udržitelnosti podepsané s Bangladéšem, k níž se však některé zainteresované strany odmítají připojit;

F.  vzhledem k tomu, že nehledě na záruky obsažené v ústavě, trestním zákoníku a zákonu o zákazu mučení a o úmrtích ve vazbě dochází v Bangladéši i nadále k případům zmizení osob (do nichž jsou údajně často zapleteny státní bezpečnostní složky) a také k omezování svobody projevu;

G. vzhledem k tomu, že v důsledku všeobecných voleb konaných dne 5. ledna 2014, jež byly bojkotovány hlavní opoziční stranou Bangladéšskou národní stranou a poznamenány stávkami, k nimž tato strana vyzývala, a násilím, jež z nich pramenilo, vláda Lidové ligy (Awami League) vedená Šajchou Hasínou Vadžídovou přistoupila k několika krokům omezujícím občanská práva;

H. vzhledem k tomu, že v oddílu rychlého nasazení (RAB), jenž byl vytvořen před 10 lety jako mimořádné opatření k potlačení bezpečnostních hrozeb militantních skupin, působí vojenské i policejní složky, čímž se do civilních donucovacích orgánů dostávají příslušníci armády, aniž by zde fungovaly transparentní mechanismy kontroly; vzhledem k tomu, že podle tvrzení lidskoprávních organizací je tento oddíl odpovědný za přibližně 800 případů úmrtí, aniž by došlo ke stíhání či potrestání viníků; vzhledem k tomu, že vyjma nedávného zatčení několika příslušníku tohoto oddílu pro podezření z nájemné vraždy politika z vládnoucí strany, zůstávají ostatní hrůzné činy nepotrestány;

I.   vzhledem k tomu, že bangladéšská vláda dne 6. srpna 2014 zveřejnila svoji novou mediální politiku; vzhledem k tomu, že některé prvky této politiky omezují svobodu médií tím, že například zakazují projevy, které jsou „protistátní“, „zesměšňují národní ideologii“, či „nejsou v souladu s bangladéšskou kulturou“, a omezují podávání zpráv o „anarchii, nepokojích a násilí“; vzhledem k tomu, že vláda plánuje zavést legislativní rámec pro prosazení této politiky; vzhledem k tomu, že se Bangladéš nachází na 145. ze 179 stupňů žebříčku světového indexu svobody tisku;

J.   vzhledem k tomu, že bangladéšská vláda vydala návrh zákona, který má zavést přísná omezení pro nevládní organizace; vzhledem k tomu, že nový návrh zákona o regulaci zahraničních darů má regulovat činnost a příspěvky jakékoliv skupiny přijímající zahraniční podporu a dává úřadu pro nevládní organizace, jež je součástí úřadu ministerského předsedy, pravomoc schvalovat projekty financované ze zahraničí; vzhledem k tomu, že tento návrh zákona také zahrnuje povinnost obdržet předběžné schválení pro vycestování ze země každému, kdo by měl v rámci dobrovolnické činnosti vycestovat za účelem práce na nějakém projektu; vzhledem k rozšířené obavě nevládních organizací, že tento zákon bude znamenat, že se na kontrole, hodnocení a schvalování bude podílet více vládních úředníků, což povede k možnému zdržování a zneužívání pravomocí;

 

K. vzhledem k tomu, že dne 27. srpna 2014, během soukromé návštěvy vodopádu Shoilopropat v oblasti Bandarban v regionu Chittagong Hill Tracts, byla Hana Shams Ahmedová, koordinátorka mezinárodního výboru oblasti Chittagong Hill Tracts, a její přítelkyně brutálně napadena 810 členy aktivistické skupiny Somo Odhikar Andolon; vzhledem k tomu, že policejní příslušníci detektivního oddělení, kteří měli sloužit ženám jako ochrana, v průběhu útoku nezasáhli, a dokonce se během něj vytratili;

L.  vzhledem k tomu, že stále dochází k etnicky a nábožensky motivovaným násilnostem, jako byl například na začátku července útok několika desítek ozbrojených mužů na klášter pontifikálního institutu jeptišek zahraniční mise v Boldipuku; vzhledem k tomu, že byl v rámci tohoto útoku klášter vyrabován a jeptišky fyzicky napadeny;

M. vzhledem k tomu, že za poslední dva roky byli podle paragrafu 57 zákona o informačních a komunikačních technologiích obžalováni nejméně čtyři blogeři a dva obhájci lidských práv;

N. vzhledem k tomu, že bangladéšský Mezinárodní trestní tribunál, který je pověřen prošetřením válečných zločinů spojených s bangladéšskou válkou za nezávislost, prozatím vynesl 10 rozsudků, z nichž osm představovalo trest smrti a dva doživotní vězení, přičemž prvním popraveným byl islámský politický fundamentalista Abdul Kader Mulla; vzhledem k tomu, že byl Mezinárodní trestní tribunál opakovaně tvrdě kritizován za nedodržování mezinárodních standardů; vzhledem k tomu, že je podle odhadů v Bangladéši přes 1 000 lidí odsouzených k trestu smrti;

O. vzhledem k tomu, že v návaznosti na tragické zřícení budovy továrního komplexu Rana Plaza v dubnu roku 2013 zavedla bangladéšská vláda ve spolupráci se západními maloobchodními společnostmi režim inspekce konstrukční nezávadnosti a požární a elektrické bezpečnosti více než 3 500 textilních továren; vzhledem k tomu, že inspekce prováděné západními maloobchodními společnostmi probíhají a jsou veřejné, kdežto inspekce prováděné bangladéšskou vládou dosud veřejnosti přístupné nejsou;

P.  vzhledem k tomu, že svěřenecký fond dárců, který založil koordinační výbor Rana Plaza, jenž je složen ze zástupců bangladéšské vlády, oděvního průmyslu, odborů a nevládních organizací, jemuž předsedá Mezinárodní organizace práce a jehož cílem je pomoci obětem a pozůstalým, doposud nedosáhl cílové částky 40 milionů USD; vzhledem k tomu, že podle odhadů kampaně Clean Clothes přispěla do svěřeneckého fondu dárců jen polovina převážně evropských a amerických společností napojených na továrny v budově Rana Plaza;

Q. vzhledem k tomu, že navzdory několika reformám předpisů v oblasti práce hovoří pracovníci i nadále o obtěžování a zastrašování před zakládáním odborů či zapojování se do nich, přičemž jsou hlášeny i další projevy násilí mířené proti odborovým činovníkům; vzhledem k tomu, že zákoník práce z roku 2013 stále nedosahuje mezinárodních standardů, pokud jde o svobodu sdružování, a tedy i právo na stávku či kolektivní vyjednávání

1.  vyslovuje uznání bangladéšské vládě za pokrok, kterého dosáhla při plnění rozvojových cílů tisíciletí a který přinesl významná reálná zlepšení v životech milionů občanů; uznává dále, že těchto zlepšení bylo dosaženo za složitých vnitrostátních podmínek, jako je neustálá hrozba násilných útoků radikálních skupin, např. strany Jamaat-e-Islami spřízněné s BNP; v tomto ohledu oceňuje, že dne 15. září 2014 byl přijat zákon o prevenci sňatků dětí z téhož roku;

2.  vyjadřuje však znepokojení ohledně pokračujícího porušování lidských práv ze strany oddílu rychlého nasazení a dalších bezpečnostních složek, např. ve formě nucených zmizení či mimosoudních poprav opozičních aktivistů; opětovně vyzývá, aby došlo ke zrušení trestu smrti, a vítá rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 16. září o zmírnění trestu smrti pro místopředsedu strany Jamaat-e-Islami Delvara Husajna Sajídího Mezinárodním trestním tribunálem na doživotní vězení;

3.  vyzývá bangladéšskou vládu, aby okamžitě propustila všechny oběti nuceného zmizení s výjimkou těch, kteří mohou být obviněni z dokazatelného trestného činu a kteří by měli být okamžitě postaveni před soud; vyzývá bangladéšské orgány, aby vyšetřily pachatele s ohledem na míru velitelské odpovědnosti a aby poslaly osoby shledané vinnými před soud, kde budou podrobeny spravedlivému procesu; naléhavě žádá vládu, aby zřídila nezávislý orgán, který by takové případy prošetřoval, a opakovaně ji vyzývá, aby ustavila účinně fungující a zcela nezávislou komisi pro lidská práva;

4.  vyzývá vládu, aby při obnově veřejného pořádku používala síly v minimálním rozsahu a aby striktně dodržovala základní principy OSN pro užití síly a střelných zbraní; ostře odsuzuje násilné útoky opozičních skupin proti civilním i vládním cílům; vyzývá opoziční skupiny, aby se uchylovaly pouze k mírovým protestům;

5.  naléhavě vyzývá bangladéšskou vládu, aby přiměla státní bezpečnostní síly, včetně policie a oddílu rychlého nasazení (RAB), aby se pohybovaly opět jen v mezích zákona; důrazně vyzývá bangladéšské orgány, aby ukončily beztrestnost RAB a nařídily prošetření a stíhání osob podezřelých z nezákonného zabíjení prostřednictvím RAB; poukazuje na to, že bude bedlivě sledovat postup „případu Narayanganj“, v rámci kterého byli zatčeni tři příslušníci RAB, kteří nyní vyčkávají na soudní řízení pro únos a zabití sedmi lidí ve městě Narayanganj v dubnu roku 2014;

6. zdůrazňuje význam nezávislého, nestranného a přístupného soudnictví, které by umožnilo zlepšit dodržování zásad právního státu a základních práv obyvatelstva a reformovat tribunál pro válečné zločiny; připouští, že vzhledem k narůstající hrozbě teroristických organizací, jako je např. al-Káida, v regionu, je velmi důležité vytvořit veřejnou důvěru v soudní, bezpečnostní a lidskoprávní instituce;

 

7. vyjadřuje své znepokojení ohledně zákona o nevládních organizacích; naléhavě vyzývá bangladéšskou vládu, aby ve věci návrhu tohoto zákona i nadále jednala s nezávislými skupinami a aby se postarala o to, že přijaté znění bude v souladu s mezinárodními standardy a úmluvami o lidských právech, které se Bangladéš zavázal dodržovat;

 

8. vyzývá bangladéšskou vládu, aby uznala a respektovala svobodu tisku a sdělovacích prostředků a aby umožnila sdružením pro ochranu lidských práv hrát důležitou roli při stíhání případů porušování lidských práv a jejich dokumentaci; naléhavě vyzývá bangladéšské orgány, aby zrušily novou politiku v oblasti sdělovacích prostředků, dostály svým závazkům a zavedly svobodu slova a projevu;

 

9. je znepokojen opakovanými případy násilí motivovaného etnickou nebo náboženskou příslušností jeho obětí; naléhavě vyzývá bangladéšskou vládu, aby zajistila lepší ochranu a záruky menšinám, jako jsou např. hinduisté, budhisté a křesťané, ale také obyvatelé Biháru; vítá zatčení osob podezřelých z účasti na přepadení kláštera v Boldipuku;

 

10. vyzývá bangladéšskou vládu k prosazování pracovněprávních předpisů a dále vyzývá k jejich dalším reformám, aby vyhověly normám Mezinárodní organizace práce, zejména co se týče svobodného vytváření odborových organizací a účasti v nich;

 

11. bere na vědomí programy na reformu oděvního průmyslu, ale apeluje na vládu, aby zajistila plné zavedení akčního plánu, schváleného a podepsaného Mezinárodní organizací práce v květnu 2013, tj. i nábor a výcvik inspektorů a provádění důkladných kontrol a zveřejnění záznamů mnoha tisíců podniků; naléhavě vyzývá signatáře dohody týkající se požární ochrany a bezpečnosti budov, aby dostáli všem svým závazkům, včetně minimálních norem a poskytování finančního odškodnění obětem;

 

12. vyjadřuje politování nad tím, že k červnu 2014 dosáhla celková výše dobrovolných příspěvků společností do svěřeneckého fondu dárců pouze 17 milionů dolarů, takže stále chybí 23 milionů; z toho odvozuje, že princip dobrovolné účasti pro pomoc obětem neštěstí zřícení budovy Rana Plaza nestačí a že je nezbytně nutné zavést závazný mechanismus;

 

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Bangladéše, Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a vládám a parlamentům členských států EU.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí