Predlog skupne resolucije - RC-B8-0097/2014/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B8-0097/2014/REV1

  SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o kršitvah človekovih pravic v Bangladešu

  17.9.2014 - (2014/2834(RSP))

  v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  ECR (B8‑0097/2014)
  ALDE (B8‑0100/2014)
  S&D (B8‑0101/2014)
  PPE (B8‑0103/2014)
  GUE/NGL (B8‑0104/2014)
  Verts/ALE (B8‑0105/2014)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Andrej Plenković v imenu skupine PPE
  Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Luigi Morgano v imenu skupine S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Nirj Deva v imenu skupine ECR
  Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart v imenu skupine ALDE
  Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL
  Jean Lambert, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao  
   
   
                                                                                                                     

  Postopek : 2014/2834(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B8-0097/2014
  Predložena besedila :
  RC-B8-0097/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  Resolucija Evropskega parlamenta o kršitvah človekovih pravic v Bangladešu

  (2014/2834(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bangladešu,

  –   ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Bangladešem iz leta 2001,

  –   ob upoštevanju členov od 33 do 35 bangladeške ustave, ki določajo, da se nikogar ne sme mučiti ali kruto, nečloveško in poniževalno kaznovati ali obravnavati in da se nikogar ne sme prijeti ali pripreti, ne da bi ga obvestili o razlogih za to,

  –   ob upoštevanju sodbe bangladeškega vrhovnega sodišča, s katero so bili določeni zaščitni ukrepi, ki policiji po oddelku 54 zakonika o kazenskem postopku preprečujejo pristranska prijetja; po tem zakoniku mora vse incidente s smrtnim izidom, ki se zgodijo med priprtjem, preiskati sodnik, sprejeti pa je treba tudi potrebne pravne postopke,

  –   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Bangladeš ratificiral leta 2000,

  –   ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

  A. ker ima EU dobre, dolgoletne odnose z Bangladešem, tudi v okviru sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj;

  B.  ker je Bangladeš v zadnjih letih dosegel znaten napredek, zlasti pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja in gospodarski uspešnosti;

  C. ker je bangladeška vlada napovedala, da bo vodila politiko, ki organom pregona nikakor ne bo dopuščala kršenja človekovih pravic, sprejela pa je tudi zakon o policijski reformi, ki vzpostavlja kodeks ravnanja, vzorne policijske postaje in centre za pomoč žrtvam v glavnih policijskih postajah;

  D. ker je bangladeška vlada oznanila, da v sodelovanju z Mednarodnim odborom Rdečega križa za organe pregona in zaporniške organe izvaja programe ozaveščanja in usposabljanja na področju mednarodnih zaščitnih ukrepov proti mučenju;

  E.  ker se je v zadnjih letih v bangladeških konfekcijskih tovarnah zgodilo več tragičnih nesreč, največ smrtnih žrtev – več kot 1100 – pa je bilo ob zrušitvi tovarne Rana Plaza; ker je Bangladeš po tem dogodku skupaj z glavnimi interesnimi skupinami v oblačilni industriji začel izvajati program reform za zagotovitev varnih in dostojnih delovnih pogojev; ker EU ta program podpira prek bangladeškega trajnostnega sporazuma, nekaj interesnih skupin pa v njem ni pripravljeno sodelovati;

  F.  ker v Bangladešu ljudje še vedno izginjajo (pogosto naj bi bile udeležene državne varnostne sile), še naprej jih mučijo in z njimi slabo ravnajo kljub zaščitnim ukrepom, ki so določeni v ustavi, kazenskem zakoniku in zakonu o prepovedi mučenja in smrtnih primerov v priporu, omejena pa je tudi pravica do svobode izražanja;

  G. ker je vlada Lige Avami pod vodstvom Šejk Hasine po splošnih volitvah 5. januarja 2014, ki jih je bojkotirala Bangladeška nacionalistična stranka – glavna opozicijska stranka – in ki so jih zasenčile stavke, h katerim je ta stranka ščuvala, in nasilje, ki je nato izbruhnilo, sprejela več ukrepov za omejitev državljanskih pravic;

  H. ker bataljon za hitro ukrepanje, ki je bil ustanovljen pred desetimi leti kot nujni ukrep za odpravo varnostnih groženj militantnih skupin, sestavljajo vojaki in policisti, tako da je v civilne organe kazenskega pregona dejansko vključena vojska, pri čemer ni preglednih mehanizmov odgovornosti; ker neodvisne organizacije za človekove pravice trdijo, da je ta bataljon odgovoren za smrt okoli 800 ljudi, ne da bi odgovorne vojake in policiste za to preganjali ali kaznovali; ker razen nedavnih prijetij več pripadnikov tega bataljona, za katere obstaja sum, da so naročili umor nekega politika iz vladajoče stranke, druge najhujše oblike zlorab ostajajo nekaznovane;

  I.   ker je bangladeška vlada 6. avgusta 2014 objavila svojo novo politiko do medijev; ker v okviru te politike omejuje svobodo medijev, na primer s prepovedjo govorov, ki so uperjeni proti državi, smešijo nacionalno ideologijo ali niso skladni z bangladeško kulturo, in z omejevanjem poročanja o brezvladju, uporih in nasilju; ker vlada načrtuje uvedbo zakonodajnega okvira, ki bo omogočal izvajanje te politike; ker se Bangladeš na svetovni lestvici svobode tiska med 179 državami uvršča na 145. mesto;

  J.   ker je bangladeška vlada predlagala nov zakon, ki naj bi zelo omejeval delovanje nevladnih organizacij; ker naj bi novi osnutek zakona o urejanju tujih donacij urejal dejavnosti in financiranje skupin, ki prejemajo tuja finančna sredstva, in uradu za zadeve nevladnih organizacij v kabinetu predsednika vlade dal pooblastila za potrjevanje projektov, financiranih s tujim kapitalom; ker naj bi novi osnutek zakona tudi določal, da morajo vsi, ki se ukvarjajo s prostovoljnimi dejavnostmi, pridobiti dovoljenje, preden odpotujejo iz države iz razlogov, povezanih z njihovim delom pri projektih; ker med nevladnimi organizacijami obstaja splošna bojazen, da bo s tem zakonom v postopek vključenih še več vladnih uradnikov, ki bodo zadolženi za nadzorovanje, ocenjevanje in potrjevanje, kar lahko povzroči zamude in nepravilnosti;

  K. ker je Hano Šamsa Ahmeda, koordinatorja Mednarodne komisije gorske regije Čitagong (CHTC), in njegovega prijatelja 27. avgusta 2014 med zasebnim obiskom na območju Šojlo propat v okraju Bandarban, ki spada v to gorsko regijo, napadlo 8 do 10 pripadnikov gibanja Somo Odhikar Andolon (Gibanje za enake pravice); ker štirje pripadniki detektivskega oddelka policije, ki naj bi ju varovali, niso ukrepali, in so med napadom kar izginili;

  L.  ker se etnično in versko motivirano nasilje nadaljuje – v začetku julija 2014 je več deset mož napadlo ženski samostan Papeškega inštituta za tuje misijone v Boldipukuju; ker so pri tem samostan oplenili, redovnice pa fizično napadli;

  M. ker so bili v zadnjih dveh letih po oddelku 57 zakona o informacijski in komunikacijski tehnologiji obtoženi vsaj štirje pisci spletnih dnevnikov in dva zagovornika človekovih pravic;

  N. ker je bangladeško sodišče za mednarodne zločine, ki naj bi preiskovalo vojne zločine v bangladeški vojni za neodvisnost, doslej izdalo deset sodb, od tega osem smrtnih kazni in dve dosmrtni zaporni kazni; ker so prvega obsodili na smrt islamističnega politika Abdula Kadra Molaha; ker se ponavljajo odločne kritike, da to sodišče ne spoštuje mednarodnih standardov; ker ocenjujejo, da v Bangladešu na smrtno kazen čaka več kot tisoč ljudi;

  O. ker je bangladeška vlada po tragični nesreči v tovarni Rana Plaza aprila 2013 skupaj z velikimi zahodnimi trgovci uredila inšpekcijske preglede trdnosti zgradb ter požarne in električne varnosti v več kot 3500 konfekcijskih tovarnah; ker so bili inšpekcijski pregledi, ki so jih izvedli zahodni trgovci, sicer ves čas javni, ugotovitve vladnih pregledov pa še niso objavljene;

  P.  ker skrbniški sklad donatorjev, ki ga je ustanovil koordinacijski odbor Rana Plaza za pomoč žrtvam in preživelim – ki ga sestavljajo predstavniki bangladeške vlade, konfekcijske industrije, sindikatov in nevladnih organizacij in ki mu predseduje Mednarodna organizacija dela – še ni dosegel zastavljenega cilja 40 milijonov USD; ker je po navedbah v okviru kampanje za „čista“ oblačila v skrbniški sklad donatorjev prispevala samo polovica podjetij, ki imajo večinoma sedež v Evropi ali Združenih državah in so povezane s tovarnami v stavbi Rana Plaza;

  Q. ker delavci kljub nekaterim reformam delovnega prava še vedno poročajo o nadlegovanju in ustrahovanju, s čimer jih poskušajo odvrniti od združevanja ali ustanavljanja sindikatov, še vedno pa se poroča tudi o nasilnih dejanjih nad organizatorji sindikatov; ker zakon o delovnih razmerjih iz leta 2013 še vedno ne upošteva vseh mednarodnih standardov v zvezi s svobodo združevanja, vključno s pravico do stavke in kolektivnih pogajanj;

  1.  izreka pohvalo bangladeški vladi za napredek, ki ga je dosegla pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja, s čimer se je dejansko izboljšalo življenje milijonov bangladeških državljanov; je seznanjen tudi s tem, da je bilo izboljšanje doseženo v težkih notranjih razmerah, ko stalno grozi, da bodo radikalne skupine, kot je stranka Džamat e Islami, ki je združena z Bangladeško nacionalistično stranko, izvedle nasilne napade; v zvezi s tem pozdravlja, da je bil 15. septembra 2014 sprejet zakona o preprečevanju porok otrok;

  2.  zaskrbljen pa je, ker posebni bataljon za hitro posredovanje in druge varnostne sile neprekinjeno kršijo človekove pravice, med drugim so odgovorni za prisilna izginotja in zunajsodne poboje opozicijskih aktivistov; ponovno poziva k odpravi smrtne kazni in pozdravlja odločitev vrhovnega sodišča dne 16. septembra 2014, da smrtno obsodbo, ki jo je bangladeško sodišče za mednarodne zločine izreklo predsedniku stranke Džamat e Islami, Delvarju Huseinu, spremeni v dosmrtno zaporno kazen;

  3.  poziva bangladeško vlado, naj nemudoma izpusti vse, ki so bili žrtev prisilnega izginotja, razen če jim lahko sodi zaradi dejansko storjenega kaznivega dejanja, v tem primeru pa bi jih bilo treba takoj privesti pred sodišče; poziva bangladeške oblasti, naj raziščejo dejanja storilcev, pri tem upoštevajo, ali jih bremeni odgovornost poveljevanja, in vse, za katere ugotovijo, da so odgovorni, privedejo pred sodišče in jim pošteno sodijo; poziva vlado, naj vzpostavi neodvisno telo, ki bo preučilo tovrstne primere, in ponavlja poziv vladi, naj ustanovi učinkovito in povsem neodvisno komisijo za človekove pravice;

  4.  poziva vlado, naj se pri vzpostavljanju javnega reda zateka k minimalni uporabi sile in naj se strogo drži osnovnih načel OZN o uporabi sile in strelnega orožja; odločno obsoja nasilne napade opozicijskih skupin na civilne in vladne cilje; poziva opozicijske skupine, naj se poslužujejo zgolj mirnih protestov;

  5.  poziva bangladeško vlado, naj državne varnostne sile, tudi policijo in posebni bataljon za hitro posredovanje, privede nazaj v meje zakonitosti; odločno poziva bangladeške oblasti, naj odpravijo prakso nekaznovanja pripadnikov bataljona za hitro posredovanje in naročijo preiskave ter sodni pregon za nezakonite uboje, ki so jih domnevno zagrešili pripadniki tega bataljona; poudarja, da bo pozorno spremljal postopek v primeru umorov v mestu Narajangandž, ko so bili prijeti trije častniki bataljona in zdaj čakajo na sodni proces zaradi ugrabitve in umora sedmih ljudi v tem mestu aprila 2014;

  6.  poudarja, da je neodvisen, nepristranski in dostopen pravosodni sistem pomemben za večje spoštovanje načel pravne države in temeljnih svoboščin prebivalstva in da je pomembno izvesti reformo mednarodnega kazenskega sodišča; priznava, da je bolj kot kdaj koli prej pomembno vzpostaviti zaupanje javnosti v pravosodje, varnostne organe in institucije človekovih pravic, saj je grožnja terorističnih organizacij, kakršna je Al Kaida, v tej regiji vse večja;

  7.  izraža zaskrbljenost nad predlaganim zakonom o nevladnih organizacijah; poziva bangladeško vlado, naj se z neodvisnimi skupinami še naprej posvetuje o vsebini tega osnutka zakona in zagotovi, da bo, če bi bil sprejet, v skladu z mednarodnimi standardi in konvencijami o državljanskih pravicah, h katerim je Bangladeš pristopil;

  8.  poziva bangladeško vlado, naj prizna in spoštuje svobodo tiska in medijev ter skupinam za človekove pravice omogoči, da odigrajo svojo pomembno vlogo pri večanju odgovornosti in dokumentiranju kršitev človekovih pravic; poziva bangladeške oblasti, naj se odpovejo novi politiki do medijev in spoštujejo dano zavezo o zagotavljanju svobode govora in izražanja;

  9.  je zelo zaskrbljen nad rednimi primeri etnično in versko pogojenega nasilja; poziva bangladeško vlado, naj ponudi boljšo zaščito in jamstva manjšinam, kot so hindujci, budisti, kristjani in Biharci; pozdravlja prijetje osumljencev v zvezi z nezakonitim napadom na samostan v Boldipukuju;

  10. poziva bangladeško vlado, naj zagotovi izvrševanje delovne zakonodaje, in spodbuja k dodatnim reformam za njeno uskladitev s standardi Mednarodne organizacije za delo (ILO), zlasti možnost, da se delavci svobodno združujejo in včlanijo v sindikate;

  11. je seznanjen s programom reform v konfekcijski industriji, a vlado poziva k celovitemu izvajanju akcijskega načrta, ki ga je maja 2013 sklenila in podpisala z ILO, vključno z zaposlovanjem in usposabljanjem inšpektorjev, natančnimi inšpekcijami in javnimi registri tisočev tovarn v tej državi; poziva podpisnike sporazuma o požarih in varnosti v Bangladešu, naj resnično izpolnijo dane zaveze, tudi glede finančnega nadomestila žrtvam in minimalnih standardov;

  12. obžaluje, da je junija 2014 skupni znesek prostovoljnih donacij družb v skrbniškem skladu donatorjev znašal zgolj 17 milijonov ameriških dolarjev, kar je za 23 milijonov dolarjev manj, kot načrtovano; posledično ugotavlja, da se je načelo prostovoljnih prispevkov izneverilo žrtvam nesreče v tovarni Rana Plaza, zaradi česar je nujno potreben obvezen mehanizem;

  13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu Bangladeša, Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter vladam in parlamentom držav članic.