Postup : 2014/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0107/2014

Předložené texty :

RC-B8-0107/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0026

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 148kWORD 77k
17.9.2014
PE537.009v01-00}
PE537.010v01-00}
PE537.016v01-00}
PE537.021v01-00}
PE537.028v01-00} RC1
 
B8-0107/2014}
B8-0108/2014}
B8-0114/2014}
B8-0119/2014}
B8-0126/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8‑0107/2014)

Verts/ALE (B8‑0108/2014)

S&D (B8‑0114/2014)

ALDE (B8‑0119/2014)

PPE (B8‑0126/2014)


o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))


Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić za skupinu PPE
Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D
Nirj Deva, Jan Zahradil za skupinu ECR
Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben‑Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Usnesení Evropského parlamentu o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“, které Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila dne 8. srpna 2014,

–   s ohledem na plán reakce na epidemii viru Ebola, který Světová zdravotnická organizace (WHO) předložila dne 28. srpna 2014,

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady EU pro zahraniční věci týkající se vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe ze dne 15. srpna 2014,

–   s ohledem na hodnocení rizik epidemie viru Ebola, které Evropské centrem pro prevenci a kontrolu nemocí vypracovalo dne 27. srpna 2014,

–   s ohledem na prohlášení komisaře pro zdraví Tonia Borga o vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe ze dne 8. srpna 2014,

–   s ohledem na „Prohlášení o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola“, jež učinili komisař pro rozvoj Andris Piebalgs a komisařka pro humanitární pomoc a řešení krizí Kristalina Georgieva dne 5. září 2014,

–   s ohledem na setkání na vysoké úrovni Evropské komise o koordinaci reakce na vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe ze dne 15. září,

–   s ohledem na misi Africké unie (AU) „Podpora v boji proti epidemii viru Ebola v západní Africe“(ASEOWA) zřízenou dne 21. srpna 2014,

–   s ohledem na zvláštní brífink OSN o viru Ebola, který uspořádala předsedkyně mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (MSF) dr. Joanna Liuová dne 2. září 2014,

–   s ohledem na prohlášení liberijského ministra obrany Brownieho Samukaie před Radou bezpečnosti OSN o ohrožení existence jeho země, které představuje vypuknutí epidemie viru Ebola,

–   s ohledem na skutečnost, že na zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 18. září bude krize v souvislosti s epidemií viru Ebola hlavním tématem pořadu jednání,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že epidemie viru Ebola, dříve známá jako krvácivá horečka, je závažným, pro lidi často smrtelným onemocněním;

B.  vzhledem k tomu, že epidemie viru Ebola, která byla oficiálně vyhlášena dne 22. března 2014 v Guineji, se od té doby rozšířila do dalších čtyř zemí (Libérie, Nigérie, Sierra Leone a Senegal), postihla téměř 4000 osob a způsobila přes 2000 úmrtí a s přihlédnutím k tomu, že jsou i případy osob, které tímto virem onemocněly, a úmrtí, která nebyla hlášena;

C. vzhledem k tomu, že epidemie postupuje stále rychleji a šíří se v oblasti západní Afriky, přičemž epidemie viru Ebola rovněž vypukla v Demokratické republice Kongo;

D. vzhledem k tomu, že WHO uznává, že epidemie byla podceněna, a odhaduje, že počet nakažených osob by v příštích třech měsících mohl přesáhnout 20 000;

E.  vzhledem k tomu, že WHO oznámila, že se jedná o největší zaznamenanou epidemii, pokud jde o počet případů, úmrtí a zeměpisné rozšíření, a prohlásila, že krize je „ohrožením veřejného zdraví mezinárodního významu“, které vyžaduje koordinovanou mezinárodní odpověď;

F.  vzhledem k tomu, že v oblastech postižených epidemií viru Ebola žije 4,5 milionu dětí do pěti let a že touto nákazou byly neúměrně postiženy ženy v důsledku své pečovatelské role (v 75 % případů);

G. vzhledem k tomu, že plán WHO uvádí seznam velmi konkrétních a okamžitých opatření zaměřených na zastavení pokračujícího šíření viru Ebola ve světě v průběhu 6 až 9 měsíců, na rychlou reakci na dopady případného dalšího šíření viru ve světě a na potřebu souběžně reagovat na širší sociální a hospodářské dopady epidemie;

H. vzhledem k tomu, že nejaktivnější nevládní organizace, jako jsou Lékaři bez hranic a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, se kriticky vyjadřují k mezinárodnímu úsilí a označují je za nebezpečně selhávající, jelikož důsledkem velmi omezených kapacit v terénu jsou kritické nedostatky ve všech aspektech reakce: podpůrná lékařská péče, školení zdravotnického personálu, kontrola nákazy, sledování kontaktů, epidemiologický dohled, systémy varování a předávání informací, vzdělávání společenství a mobilizace;

I.   vzhledem k tomu, že útvar Evropské komise pro rozvojovou spolupráci (GŘ DEVCO) a útvar Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (GŘ ECHO) přislíbily více než 147 milionů EUR na humanitární a rozvojovou pomoc s cílem zadržet šíření viru, zajistit léčbu a nezbytné vybavení pro infikované osoby a využít odborníky na humanitární pomoc;

J.   vzhledem k tomu, že z přislíbených 147 milionů EUR je pouze 11,9 milionů EUR určeno na některé z nejnaléhavějších humanitárních potřeb;

K. vzhledem k tomu, že všechny partnerské organizace na místě zdůraznily skutečnost, že na izolaci a léčení pacientů je naléhavě třeba nejen větších prostředků, ale i operační kapacity zahrnující kvalifikované lidské zdroje a logistický materiál;

L.  vzhledem k tomu, že Komise situaci monitoruje prostřednictvím svého střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události, jež by mělo sloužit jako platforma pro koordinaci pomoci EU;

M. vzhledem k tomu, že do oblasti byli vysláni odborníci EU na humanitární pomoc, kteří sledují situaci a udržují kontakty s partnerskými organizacemi a místními orgány;

N. vzhledem k tomu, že členské státy EU mají kapacity k vyslání týmů rychlé reakce, jež by zajišťovaly včasnou diagnózu, izolaci (podezřelých a potvrzených případů v různých jednotkách), monitorování osob v kontaktu s nemocí a sledování řetězce přenosu, opatření pro pohřbívání, vzdělávání a podporu na místní úrovni;

O. vzhledem k tomu, že země zasažené nemocí již trpí nedostatkem potravin a pitné vody a hospodářským kolapsem v důsledku přerušení obchodu, obchodních letů a žní v důsledku vypuknutí epidemie, což vede k sociálním nepokojům, útěkům obyvatel, zmatku, ohrožení veřejného pořádku a dalšímu šíření viru;

P.  vzhledem k tomu, že epidemie ukázala závažnou nepřipravenost zdravotních systémů postižených zemí a naléhavou potřebu jejich podpory a posílení;

1.  vyjadřuje politování nad ztrátou životů v dané oblasti sužované epidemií viru Ebola a vyjadřuje upřímnou soustrast vládám a obyvatelům zemí postižených epidemií viru Ebola;

2.  domnívá se, že mezinárodní společenství musí hrát větší roli, zatímco africké země musí rovněž přijmout svůj podíl odpovědnosti, jelikož epidemie viru Ebola představuje celosvětové bezpečnostní riziko a není pouze západoafrickým problémem, ale spíše problémem celosvětovým;

3.  vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své snahy a koordinovala svou činnost zaměřenou na boj proti epidemii viru Ebola s OSN; vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby společně s postiženými partnerskými zeměmi zvážila možnost použití prostředků vojenské a civilní ochrany pod vedením generálního tajemníka, které by koordinoval Úřad pro koordinaci humanitární činnosti;

4.  vítá a podporuje pokračující rozšiřování finančního závazku Komise, pokud jde o humanitární a rozvojovou pomoc s cílem reagovat na krizi, a zejména její podporu misi Africké unie ASEOWA;

5.  vítá práci, kterou na místě vykonávají partnerské organizace navzdory výzvám a vřele vítá jejich velký přínos a pomoc při kontrole této epidemie;

6.  připomíná členským státům, že finanční pomoc postiženým zemím by neměla být poskytnuta na úkor dlouhodobé rozvojové pomoci, ale měla by ji spíše doplňovat;

7.  vyjadřuje politování nad podceněním krize mezinárodním společenstvím a nad zpožděním při vypracovávání odpovídající koordinované strategie;

8.  vítá závazky přijaté členskými státy na setkání na vysoké úrovni Evropské komise dne 15. září a naléhavě vyzývá Radu Evropské unie, aby uspořádala zasedání na úrovni ministrů, na kterém by byl vypracován naléhavý plán s cílem připravit lékařskou reakci a schválit a poskytnout humanitární pomoc členských států, kterou by koordinovala Komise;

9.  vyzývá Komisi, aby vypracovala posouzení potřeb a plány pro jednotlivé země s cílem stanovit a koordinovat požadavky a nasazení týkající se kvalifikovaného zdravotnického personálu, mobilních laboratoří, laboratorního vybavení, ochranných oděvů a středisek pro léčbu s izolovanými odděleními;

10. vyzývá členské státy, aby koordinovaly lety a zřídily letecké mosty pro přesun zdravotnického personálu a vybavení do postižených zemí a v rámci dané oblasti a na provádění lékařské evakuace v případě potřeby;

11. zdůrazňuje potřebu posílit vědeckou spolupráci a technologickou podporu v oblastech postižených epidemií s cílem vytvořit klinické, epidemiologické a diagnostické infrastruktury včetně udržitelných infrastruktur a dohledu a věnovat zvláštní pozornost náboru místních zaměstnanců a jejich školení;

12. vyzývá Komisi, aby v rámci svého střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události nadále udržovala úzké kontakty s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí, WHO a členskými státy prostřednictvím Výboru pro zdravotní bezpečnost;

13. vyzývá Komisi, aby zavedla kontrolní systémy s cílem zajistit, aby celkový rozpočet určený na zastavení epidemie viru Ebola byl skutečně použit na boj proti epidemii v zemích postižených virem a nikoli na jiné účely;

14. domnívá se, že plán reakce na epidemii viru Ebola vypracovaný WHO představuje základ pro prioritní akce, zejména diferencovanou reakci pro země, v nichž je nákaza široce rozšířena, země, v nichž se objevují první případy, i sousední země, v nichž je třeba posílit připravenost;

15. vítá diskuze o tom, jak by mírové snahy OSN spolu s odpovídajícím školením mohly dále podporovat boj proti viru Ebola v této oblasti;

16. vyzývá Radu a Komisi, aby podporovaly a povzbuzovaly Africkou unii s ohledem na potřebu komplexního akčního plánu, jelikož situace se nadále rychle zhoršuje, přičemž postihuje hospodářství i veřejný pořádek v dotčených zemích, jelikož epidemie viru Ebola se stala komplikovanou krizí s politickými, bezpečnostními, hospodářskými a sociálními důsledky, které budou tuto oblast i nadále ovlivňovat, a to i nad rámec současné zdravotnické nouzové situace;

17. zdůrazňuje, že současnou krizi nemohou vyřešit pouze systémy zdravotní péče a že pro vyřešení zásadních nedostatků ve všech základních službách je naopak nezbytný koordinovaný přístup zahrnující různá odvětví (zdravotní péči, vzdělávání a odbornou přípravu, hygienu, potravinovou pomoc);

18. je přesvědčen, že místní zdravotničtí pracovníci se musí podílet na ošetřování postižených obyvatel a měli by být spojovacím článkem mezi obyvatelstvem a mezinárodními zdravotnickými pracovníky;

19. vyzývá ke vzdělávacím a informačním akcím zaměřeným na zvýšení povědomí o příznacích a preventivních opatřeních s cílem usnadnit důvěru a spolupráci občanů ve vztahu k opatřením proti šíření viru Ebola, jelikož informace a komunikace představují významný aspekt boje proti epidemii viru Ebola;

20. zdůrazňuje, že boj proti viru Ebola nesmí vést ke stigmatizaci pacientů, kteří v daných komunitách nebo zemích nákazu přežili;

21. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí prováděly přísnou kontrolu infekce a poskytovaly veřejnosti úplnější informace o riziku;

22. vyzývá členské státy a Komisi, aby koordinovaly a posílily lékařský výzkum a výrobu účinných léků a očkovacích látek proti viru Ebola a aby uspíšily nezbytné klinické zkoušky pro nadějné způsoby léčby;

23. vyzývá rovněž k jasnému rozlišování mezi testováním očkování proti viru Ebola a léčbou poskytovanou osobám nakaženým virem Ebola; vyzývá k tomu, aby klinické zkoušky očkovací látky proti viru Ebola odpovídaly příslušným předpisům WHO

24. žádá svůj Výbor pro rozvoj, aby vypracoval podrobná doporučení na zmírnění dlouhodobých důsledků epidemie a posílení zdravotnických systémů postižených zemí s cílem předejít obdobným epidemiím;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům členských států Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN a Světové zdravotnické organizaci.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí