Διαδικασία : 2014/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0107/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0107/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0026

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 169kWORD 217k
17.9.2014
PE537.009v01-00}
PE537.010v01-00}
PE537.016v01-00}
PE537.021v01-00}
PE537.028v01-00} RC1
 
B8-0107/2014}
B8-0108/2014}
B8-0114/2014}
B8-0119/2014}
B8-0126/2014} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8‑0107/2014)

Verts/ALE (B8‑0108/2014)

S&D (B8‑0114/2014)

ALDE (B8‑0119/2014)

PPE (B8‑0126/2014)


σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα (2014/2842(RSP))


Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Nirj Deva, Jan Zahradil εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben‑Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert, Claude Turmes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα (2014/2842(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) της 8ης Αυγούστου σχετικά με την «έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία»,

–   έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας του ΠΟΥ της 28ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Αυγούστου 2014, σχετικά με την κρίση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–   έχοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου για τον Έμπολα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στις 27 Αυγούστου 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την υγεία Επιτρόπου Tonio Borg, της 8ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την εμφάνιση της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου για την ανάπτυξη Andris Piebalgs και της αρμόδιας για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων Επιτρόπου Kristalina Georgieva, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την «αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα»,

–   έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2014 με σκοπό τον συντονισμό της αντιμετώπισης της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–   έχοντας υπόψη την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) «Στήριξη της Δυτικής Αφρικής για την επιδημία Έμπολα» (ASEOWA) που συστάθηκε στις 21 Αυγούστου 2014,

–   έχοντας υπόψη την ειδική ενημέρωση του ΟΗΕ για τον Έμπολα από τη Δρ. Joanne Liu, διεθνή πρόεδρο των Ιατρών Χωρίς Σύνορα, στις 2 Σεπτεμβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργού Άμυνας της Λιβερίας, Brownie Samukai, πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τον κίνδυνο που απειλεί την ύπαρξη της χώρας του λόγω της επιδημίας του Έμπολα,

–   έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Σεπτεμβρίου όπου η κρίση που προκάλεσε ο Έμπολα θα βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του ιού Έμπολα (EVD) επισήμως γνωστή ως αιμορραγικός πυρετός Έμπολα, είναι μια σοβαρή, συχνά θανατηφόρος ασθένεια στους ανθρώπους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη στιγμή που η επιδημία Έμπολα δηλώθηκε επίσημα στις 22 Μαρτίου στη Γουινέα, εξαπλώθηκε σε άλλες τέσσερις χώρες (Λιβερία, Νιγηρία, Σιέρρα Λεόνε και Σενεγάλη), έχει προσβάλει περίπου 4.000 ανθρώπους και προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους και έχοντας επίσης κατά νου ότι υπάρχουν επίσης κρούσματα ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον ιό και θάνατοι που δεν έχουν δηλωθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής, μολονότι μια χωριστή εκδήλωση του ιού παρατηρείται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ αναγνωρίζει ότι η εμφάνιση της νόσου είχε υποτιμηθεί και υπολογίζει ότι ο αριθμός των ασθενών θα μπορούσε να υπερβεί τους 20.000 κατά τους επόμενους τρεις μήνες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη καταγραφείσα επιδημία από άποψη κρουσμάτων, θανάτων και γεωγραφικής εξάπλωσης και κήρυξε την κρίση «έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία» που απαιτεί συντονισμένη διεθνή αντιμετώπιση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών, τα οποία ζουν σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα, και ότι οι γυναίκες (αντιπροσωπεύουν το 75% των περιστατικών) έχουν πληγεί δυσανάλογα από τον ιό εξαιτίας του ρόλου τους στην παροχή φροντίδας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας του ΠΟΥ απαριθμεί σειρά πολύ συγκεκριμένων και άμεσων μέτρων με σκοπό να σταματήσει η συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού Έμπολα ανά τον κόσμο εντός 6 έως 9 μηνών, με ταυτόχρονα ταχεία διαχείριση των συνεπειών οιασδήποτε περαιτέρω διεθνούς εξάπλωσης και αναγνώριση της ανάγκης να εξετασθεί, παράλληλα, ο ευρύτερος κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της επιδημίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο δραστήριες επί τόπου ΜΚΟ όπως οι Médecins Sans Frontières και η Διεθνής Ομοσπονδία των Εταιριών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου κατακρίνουν τη διεθνή προσπάθεια ως επικίνδυνα ανεπαρκή, καθώς οι εξαιρετικά περιορισμένες ικανότητες επί τόπου έχουν ως αποτέλεσμα κρίσιμης σημασίας κενά σε όλες τις πτυχές της αντιμετώπισης: ιατρική υποστηρικτική μέριμνα, κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού, έλεγχος λοιμώξεων, ιχνηλάτηση επαφών, επιδημιολογική εποπτεία, συστήματα ειδοποίησης και παραπομπής ασθενών, εκπαίδευση και κινητοποίηση στο πλαίσιο της κοινότητας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΓΔ DEVCO) και η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ΓΔ ECHO) της Επιτροπής έχουν δεσμεύσει περισσότερα από 147 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, την παροχή θεραπείας και βασικού εξοπλισμού σε άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό και την κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων στον ανθρωπιστικό τομέα·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 11,9 εκατομμύρια EUR από τα 147 που δεσμεύθηκαν προορίζονται ειδικά για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι οργανώσεις εταίροι που δραστηριοποιούνται επί τόπου έχουν επισημάνει ότι προκειμένου να απομονωθούν και να θεραπευτούν οι ασθενείς υπάρχει επείγουσα ανάγκη, όχι μόνον για κονδύλια, αλλά και για επιχειρησιακή ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση μέσω του Κέντρου Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ERCC) που θα πρέπει να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για το συντονισμό της προερχόμενης από την ΕΕ βοήθειας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή εμπειρογνώμονες του ανθρωπιστικού τομέα για να παρακολουθούν την κατάσταση και να επικοινωνούν με τις οργανώσεις εταίρους και τις τοπικές αρχές·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την ικανότητα να κινητοποιούν ομάδες άμεσης αντιμετώπισης για να εξασφαλιστούν η έγκαιρη διάγνωση, η απομόνωση (ύποπτα κρούσματα και επιβεβαιωμένα κρούσματα σε διαφορετικούς θαλάμους), η παρακολούθηση των προσώπων επαφής και ο εντοπισμός των αλυσίδων μετάδοσης, τα μέτρα για την ταφή, την εκπαίδευση και την τοπική υποστήριξη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληγείσες χώρες υποφέρουν ήδη από έλλειψη τροφίμων και καθαρού νερού και οικονομική κατάρρευση που προκλήθηκε από τη διαταραχή του εμπορίου, των εμπορικών πτήσεων και των εργασιών συγκομιδής μετά το ξέσπασμα της επιδημίας, πράγμα που οδηγεί σε κοινωνική αναταραχή, φυγή, χάος, απειλές για τη δημόσια τάξη και περαιτέρω εξάπλωση του ιού·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία έχει αποκαλύψει τη σοβαρή ανεπάρκεια των συστημάτων υγείας των χωρών που επλήγησαν και την επείγουσα ανάγκη για υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυσή τους·

1.  λυπάται για την απώλεια ζωών στην περιοχή που καταστράφηκε από την επιδημία του Έμπολα και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις κυβερνήσεις των χωρών και τους πληθυσμούς που έχουν πληγεί από την έξαρση του ιού·

2.  θεωρεί ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο, ενώ παράλληλα οι αφρικανικές χώρες πρέπει επίσης να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, καθώς η επιδημία Έμπολα συνιστά παγκόσμια πρόκληση ως προς την ασφάλεια, και δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα της Δυτικής Αφρικής αλλά μάλλον πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας·

3.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες και να συντονίσει τις ενέργειές της με τα Ηνωμένα Έθνη για να καταπολεμηθεί η επιδημία του ιού Έμπολα· ζητεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, από κοινού με τις πληγείσες χώρες εταίρους, να διερευνήσουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης αμυντικών μέσων στρατιωτικών και μη υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα και με συντονισμό από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων·

4.  επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της οικονομικής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης, και ιδιαίτερα την υποστήριξή της προς την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης ASEOWA·

5.  συγχαίρει τις οργανώσεις εταίρους για το έργο που επιτελούν επί τόπου παρά τις προκλήσεις και εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για τη σημαντική συνεισφορά τους και τη βοήθειά τους στον έλεγχο της επιδημίας·

6.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η οικονομική βοήθεια που παρέχεται στις πληγείσες χώρες δεν θα πρέπει να είναι σε βάρος της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά να είναι μάλλον συμπληρωματική προς αυτήν·

7.  εκφράζει τη λύπη του για την υποτίμηση της κρίσης από τη διεθνή κοινότητα και την καθυστέρηση στην πρόβλεψη οιασδήποτε επαρκούς συντονισμένης στρατηγικής·

8.  επιδοκιμάζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου, και προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξαγάγει συνεδρίαση σε επίπεδο υπουργών για την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης με σκοπό την κινητοποίηση ιατρικής αντιμετώπισης και τη συμφωνία και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τα κράτη μέλη, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής·

9.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εκτιμήσεις των αναγκών και ειδικά για κάθε χώρα σχέδια με σκοπό να προσδιορίσει και να συντονίσει τη ζήτηση και ανάπτυξη ειδικευμένου σε θέματα υγείας προσωπικού, κινητών εργαστηρίων, εργαστηριακού εξοπλισμού, προστατευτικού ρουχισμού και κέντρων θεραπείας με θαλάμους απομόνωσης·

10. καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν πτήσεις και να δημιουργήσουν αερογέφυρες για τη μεταφορά υγειονομικού προσωπικού και εξοπλισμού στις πληγείσες χώρες και στην περιοχή, και για την απομάκρυνση για ιατρικούς λόγους του προσωπικού αν κριθεί απαραίτητο·

11. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν η επιστημονική συνεργασία και η τεχνολογική υποστήριξη στις περιοχές που επλήγησαν από αυτή την επιδημία, με σκοπό τη δημιουργία κλινικών, επιδημιολογικών και διαγνωστικών υποδομών, περιλαμβανομένων βιώσιμων υποδομών και εποπτείας, και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσληψη τοπικού προσωπικού, περιλαμβανομένης της κατάρτισης·

12. καλεί την Επιτροπή, μέσω του ERCC, να διατηρεί στενές επαφές με το ECDC, τον ΠΟΥ και τα κράτη μέλη μέσω της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας·

13. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε ισχύ συστήματα ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσει ότι το σύνολο του προϋπολογισμού που χορηγείται για την ανάσχεση της επιδημίας του Έμπολα χρησιμοποιείται πραγματικά για την καταπολέμηση της επιδημίας στις πληγείσες χώρες και όχι για άλλους σκοπούς·

14. θεωρεί ότι ο χάρτης πορείας του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση του Έμπολα αποτελεί βάση για δραστηριότητες προτεραιότητας, συγκεκριμένα η διαφοροποίηση της αντιμετώπισης για χώρες με μεγάλης κλίμακας μετάδοση του ιού, χώρες με τα πρώτα κρούσματα και γειτονικές χώρες στις οποίες η ετοιμότητα πρέπει να ενισχυθεί·

15. επικροτεί τις συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι ειρηνευτικές προσπάθειες του ΟΗΕ μπορούν – με την κατάλληλη κατάρτιση – να υποστηρίξουν περαιτέρω την καταπολέμηση του Έμπολα στην περιοχή·

16. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν την Αφρικανική Ένωση όσον αφορά την ανάγκη για ολιστικό σχέδιο δράσης, καθώς η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται ραγδαία και επηρεάζει την οικονομία και τη δημόσια τάξη στις εν λόγω χώρες και διότι η κρίση του Έμπολα έχει καταστεί περίπλοκη με πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή πέραν της σημερινής κατάστασης έκτακτης ιατρικής ανάγκης·

17. τονίζει ότι η σημερινή κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί μόνον από τα συστήματα υγείας, αλλά ότι απαιτείται συντονισμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει διάφορους τομείς (υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και κατάρτιση, εγκαταστάσεις υγιεινής, επισιτιστική βοήθεια) για την αντιμετώπιση των κρίσιμων κενών σε όλες τις βασικές υπηρεσίες·

18. πιστεύει ότι το τοπικό ιατρικό προσωπικό πρέπει να συμμετέχει στην παροχή θεραπείας στον πληθυσμό που έχει προσβληθεί από τον ιό και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του πληθυσμού και του διεθνούς ιατρικού προσωπικού·

19. ζητεί να αναληφθεί εκπαιδευτική και ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης ως προς τα συμπτώματα και τα μέτρα πρόληψης για να διευκολυνθεί η δημιουργία εμπιστοσύνης και η συνεργασία του κόσμου στη λήψη των μέτρων καταπολέμησης του Έμπολα, καθώς η ενημέρωση και η επικοινωνία αποτελούν σημαντική πτυχή της καταπολέμησης της επιδημίας Έμπολα·

20. τονίζει ότι η καταπολέμηση του Έμπολα δεν πρέπει να οδηγήσει σε στιγματισμό των ασθενών που επιζούν σε κοινότητες ή χώρες·

21. καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν σχολαστικό έλεγχο των λοιμώξεων και, σε συνεργασία με το ECDC, να παρέχουν πληρέστερες πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τους κινδύνους·

22. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συντονίσουν και να ενισχύσουν την ιατρική έρευνα και την παραγωγή αποτελεσματικών φαρμάκων και εμβολίων κατά του Έμπολα και να προωθήσουν τις απαραίτητες κλινικές δοκιμές για υπάρχουσες πιθανές θεραπευτικές αγωγές·

23. ζητεί επίσης να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δοκιμών εμβολιασμού για τον ιό Έμπολα και τη θεραπευτική αγωγή που παρέχεται στα άτομα που έχουν προσβληθεί από τον Έμπολα· ζητεί οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου για τον Έμπολα να τηρούν τους σχετικούς ισχύοντες κανόνες του ΠΟΥ·

24. ζητεί από την Επιτροπή Ανάπτυξης να παράσχει σε βάθος συστάσεις για τον περιορισμό των μακροπρόθεσμων συνεπειών της επιδημίας και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας των χωρών που έχουν πληγεί με σκοπό να αποφευχθούν παρόμοιες επιδημίες·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Αφρικανικής Ένωσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου