Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0107/2014Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0107/2014

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK ELi reageerimise kohta Ebola viiruse puhangule

17.9.2014 - (2014/2842(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B8‑0107/2014)
Verts/ALE (B8‑0108/2014)
S&D (B8‑0114/2014)
ALDE (B8‑0119/2014)
PPE (B8‑0126/2014)

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel
Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel
Nirj Deva, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel
Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben‑Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Menetlus : 2014/2842(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0107/2014
Esitatud tekstid :
RC-B8-0107/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi reageerimise kohta Ebola viiruse puhangule

(2014/2842(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas Ebola viiruse puhangu 8. augustil 2014. aastal rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks,

–   võttes arvesse WHO 28. augusti 2014. aasta Ebola viiruse puhangule reageerimise tegevuskava,

–   võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 15. augusti 2014. aasta järeldusi Ebola viiruse põhjustatud kriisi kohta Lääne-Aafrikas,

–   võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 27. augusti 2014. aasta riskihindamist Ebola viiruse leviku kohta,

–   võttes arvesse tervise- ja tarbijaküsimuste voliniku Tonio Borgi 8. augusti 2014. aasta avaldust Ebola viiruse puhangu kohta Lääne-Aafrikas,

–   võttes arvesse arenguvoliniku Andris Piebalgse ning rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva 5. septembri 2014. aasta avaldust ELi reageerimise kohta Ebola viiruse puhangule,

–   võttes arvesse Euroopa Komisjonis 15. septembril toimunud kõrgetasemelist kohtumist Lääne-Aafrika Ebola viiruse puhangu vastumeetmete koordineerimiseks,

–   võttes arvesse 21. augustil 2014. aastal moodustatud Aafrika Liidu missiooni ASEOWA (Aafrika Liidu toetus Ebola viiruse puhangu ohjeldamiseks Lääne-Aafrikas),

–   võttes arvesse organisatsiooni Piirideta Arstid rahvusvahelise tasandi presidendi dr Joanne Liu poolt 2. septembril 2014. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile esitatud eriülevaadet Ebola viiruse kohta,

–   võttes arvesse Libeeria kaitseministri Brownie Samukai poolt ÜRO Julgeolekunõukogus tehtud avaldust selle kohta, et Ebola viiruse puhang ähvardab Libeeria riigi püsimajäämist,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 18. septembri kohtumist, mille päevakorras on tähtsal kohal Ebola viiruse põhjustatud kriisi küsimus,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et Ebola viirushaiguse (varem tuntud Ebola viirusliku hemorraagilise palavikuna) puhul on tegemist inimeste hulgas leviva tõsise ja sageli surmaga lõppeva haigusega;

B.  arvestades, et Guinea andis Ebola viiruse puhangu algusest ametlikult teada 22. märtsil 2014. aastal ning pärast seda on kõnealune haigus jõudnud veel nelja riiki (Libeeria, Nigeeria, Sierra Leone ja Senegal) – sellesse on nakatunud ligikaudu 4000 inimest ja surnud üle 2000 inimese, kusjuures silmas tuleb pidada ka asjaolu, et kõikidest Ebola viirusesse nakatunud inimestest ja viiruse põhjustatud surmajuhtumitest ei ole teada antud;

C. arvestades, et epideemia edeneb ja levib Lääne-Aafrikas kiiresti ning eraldiseisev haiguspuhang on alanud ka Kongo Demokraatlikus Vabariigis;

D. arvestades, et WHO tunnistab haiguspuhangu alahindamist ja peab tõenäoliseks, et järgmisel kolmel kuul võib haigestunute arv ületada 20 000 piiri;

E.  arvestades, et WHO on andnud teada, et tegemist on suurima registreeritud haiguspuhanguga nii haigus- ja surmajuhtumite arvu kui ka geograafilise ulatuse poolest, ning on kuulutanud haiguspuhangu rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks, millele tuleb reageerida koordineeritult ja rahvusvahelisel tasandil;

F.  arvestades, et Ebola viiruse levikualas elab 4,5 miljonit alla 5-aastast last ja viirusesse nakatuvad oluliselt sagedamini naised (75% juhtumitest), kuna nemad hooldavad teisi;

G. arvestades, et WHO tegevuskavas on toodud ära konkreetsed ja viivitamatult vajalikud meetmed, mille eesmärk on peatada järgmise 6–9 kuu jooksul Ebola viiruse edasikandumine kogu maailmas, hallata ühtlasi kiirelt haiguse edasise rahvusvahelise leviku tagajärgi ja tunnistada vajadust tegeleda samal ajal haiguspuhangu laiema sotsiaal-majandusliku mõjuga;

H. arvestades, et haiguskoldes kõige aktiivsemalt tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid, nagu organisatsioon Piirideta Arstid ja Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsioon, kritiseerivad rahvusvahelist tegevust, mis on nende arvates ohtlikult puudulik, kuna kohapealsete väga piiratud võimaluste tõttu esineb kriitilisi puudujääke tegevuse kõikides aspektides (arstiabi, tervishoiutöötajate väljaõpe, nakkustõrje, nakatunutega kokku puutunud isikute väljaselgitamine, epidemioloogiline kontroll, hoiatusmehhanismid ja arsti juurde suunamise süsteemid, kogukonna harimine ja mobiliseerimine);

I.   arvestades, et Euroopa Komisjoni arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid (DG DEVCO) ning humanitaarabi ja kodanikukaitse osakond (DG ECHO) on lubanud anda rohkem kui 147 miljonit eurot humanitaar- ja arenguabi, et ohjeldada viiruse levikut, tagada nakatunute ravi ja selleks olulise varustuse olemasolu ning saata piirkonda humanitaarabieksperte;

J.   arvestades, et 147 miljonist lubatud eurost eraldati vaid 11,9 miljonit konkreetselt teatavate kõige kiireloomulisemate humanitaarvajaduste katmiseks;

K. arvestades, et kõik kohapeal viibivad partnerorganisatsioonid on rõhutanud, et patsientide isoleerimiseks ja ravimiseks on lisaks rahalistele vahenditele vaja kiiremas korras suurendada ka operatiivsuutlikkust, sealhulgas kvalifitseeritud inimressursse ja logistikavahendeid;

L.  arvestades, et komisjon jälgib olukorda Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskuse kaudu, mis peaks olema ELi abi koordineerimise platvorm;

M. arvestades, et EL on saatnud piirkonda humanitaarabieksperdid, kes jälgivad olukorda ning suhtlevad partnerorganisatsioonide ja kohalike ametiasutustega;

N. arvestades, et ELi liikmesriikidel on võimalik mobiliseerida kiirreageerimisrühmasid, et tagada varajane diagnoosimine, isolatsioon (arvatavate ja kinnitatud haigusjuhtumite puhul erinevates palatites), nakatunutega kokku puutunud isikute jälgimine, haiguse edasikandumisahelate väljaselgitamine ning meetmed matusteks, teavitustööks ja kohalike toetamiseks;

O. arvestades, et haiguspuhangu käes kannatavates riikides napib juba toitu ja puhast vett ning neid on tabanud majanduskrahh, mille põhjuseks on pärast epideemia algust tekkinud tõrked kaubanduses, lennuliikluses ja saagi koristamisel ning mis on toonud kaasa sotsiaalsed rahutused, põgenikud, kaose, avaliku korra ohtusattumise ning viiruse edasise leviku;

P.  arvestades, et haiguspuhang paljastas tõsised puudujäägid asjaomaste riikide tervishoiusüsteemides ning suure vajaduse toetada nende tugevdamist;

1.  peab kahetsusväärseks, et Ebola viiruse puhangu käes vaevlevates piirkondades esineb surmajuhtumeid, ning avaldab asjaomaste riikide valitsustele ja haiguspuhangus kannatanud inimestele siirast kaastunnet;

2.  on seisukohal, et rahvusvaheline kogukond peab täitma suuremat rolli, kuid samas peavad ka Aafrika riigid võtma endale osa vastutusest, sest Ebola viiruse puhang kujutab endast julgeolekuohtu kogu maailma jaoks, nii et see ei ole ainult Lääne-Aafrika, vaid kogu maailma probleem;

3.  kutsub komisjoni üles tegema Ebola viiruse puhangu vastu võitlemiseks suuremaid pingutusi ja koordineerima tegevust ÜROga; palub, et ÜRO Julgeolekunõukogu ja haiguskoldes asuvad partnerriigid kaaluksid võimalust võtta peasekretäri juhtimisel ja ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo kooskõlastatud viisil kasutusele sõjalise ja tsiviilkaitse vahendid;

4.  peab tervitatavaks ja toetab innukalt Euroopa Komisjoni rahalise panuse jätkuvat suurendamist, et reageerida kriisile humanitaar- ja arenguabi kaudu, ning peab eriti kiiduväärseks komisjoni toetust Aafrika Liidu missioonile ASEOWA;

5.  avaldab partnerorganisatsioonidele kiitust kohapeal probleemide kiuste tehtud töö eest ning peab äärmiselt kiiduväärseks nende suurt panust ja kõnealuse haiguspuhangu ohjeldamisel antud abi;

6.  tuletab liikmesriikidele meelde, et kannatavatele riikidele antav rahaline abi ei tohiks tulla pikaajalise arenguabi arvelt, vaid pigem selle täiendusena;

7.  peab kahetsusväärseks kriisi alahindamist rahvusvahelise üldsuse poolt ja asjakohase kooskõlastatud strateegia väljatöötamisega viivitamist;

8.  peab kiiduväärseks liikmesriikide poolt 15. septembril Euroopa Komisjonis toimunud kõrgetasemelisel kohtumisel antud lubadusi ning nõuab tungivalt, et Euroopa Liidu Nõukogu korraldaks ministrite kohtumise eesmärgiga koostada hädaolukorra lahendamise plaan, et mobiliseerida meditsiinilisi ressursse ning leppida kokku liikmesriikide humanitaarabis ja pakkuda seda Euroopa Komisjoni kooskõlastatud viisil;

9.  kutsub komisjoni üles hindama vajadusi ja koostama iga riigi kohta eraldi kava, et kaardistada ja kooskõlastada kvalifitseeritud tervishoiutöötajate, mobiilsete laborite, laboriseadmete, kaitseriietuse ja isolatsioonipalatitega ravikeskuste loomise vajadused ja võimalused;

10. palub liikmesriikidel koordineerida lendusid ja luua õhusillad, et toetada meditsiinitöötajate ja -varustuse liikumist kannatavatesse riikidesse ja piirkondadesse ning võimaldada vajaduse korral meditsiinilist evakueerimist;

11. rõhutab vajadust parandada haiguspuhangu tõttu kannatavates piirkondades teaduskoostööd ja tehnoloogilist tuge, et luua kliiniline, epidemioloogiline ja diagnostiline infrastruktuur, sh jätkusuutlik taristu ja järelevalve, ning pöörata erilist tähelepanu kohaliku personali kaasamisele (sh koolitamisele);

12. kutsub komisjoni ja Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskust üles hoidma terviseohutuse komitee kaudu tihedaid sidemeid Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse, WHO ja liikmesriikidega;

13. kutsub komisjoni üles kehtestama kontrollisüsteemid selle tagamiseks, et kõik Ebola viiruse puhangu peatamiseks eraldatud eelarvevahendid võetakse ka tegelikult kasutusele asjaomastes riikides epideemia vastu võitlemiseks, mitte muudel eesmärkidel;

14. tugineb prioriteetsete meetmete puhul WHO Ebola viiruse puhangule reageerimise tegevuskavale (eelkõige puudutab see erinevat reageerimist nende riikide puhul, kus haiguse levik on eriti laialdane ja mis on nn esmased juhtumid, ning naaberriikide puhul, kelle valmisolekut tuleb suurendada);

15. peab kiiduväärseks arutelu selle üle, kuidas toetada sobiva väljaõppe saanud ÜRO rahuvalvajate abil asjaomases piirkonnas võitlust Ebola viiruse vastu;

16. kutsub nõukogu ja komisjoni üles toetama ja ergutama Aafrika Liitu seoses vajadusega töötada välja terviklik tegevuskava, kuna olukord halveneb kiiresti ja mõjutab asjaomaste riikide majandust ja avalikku korda ning kuna kriis on muutunud keerukaks ja mõjutab piirkonna poliitikat, julgeolekut, majandust ja ühiskonda praegusest meditsiinilisest hädaolukorrast veel märksa laiemalt;

17. rõhutab, et praegust kriisi ei saa lahendada ainult tervishoiusüsteemid, vaid vaja on kooskõlastatud lähenemisviisi, mis hõlmaks eri sektoreid (tervishoid, haridus ja koolitus, sanitaarolukord, toiduabi) ja tegeleks kõigi hädavajalike teenuste kriitiliste vajakajäämistega;

18. on veendunud, et kohalikud tervishoiutöötajad peavad osalema haigestunud elanike ravimisel ja tegutsema kohaliku elanikkonna ja rahvusvaheliste tervishoiutöötajate vahelülina;

19. nõuab haridus- ja teabemeetmete võtmist, et tõsta teadlikkust haiguse sümptomite ja ennetusvõimaluste kohta, et suurendada usaldust ja kohalike elanike koostööd Ebola viiruse vastaste meetmetega, sest teave ja teavitamine on Ebola viiruse puhangu vastu võitlemise oluline tahk;

20. rõhutab, et võitlus Ebola viiruse vastu ei tohiks viia ellujäänud patsientide häbimärgistamiseni kogukondades või riikides;

21. kutsub liikmesriike üles tegema põhjalikku nakkustõrjet ning andma koostöös Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega ohtude kohta avalikkusele üksikasjalikumat teavet;

22. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles koordineerima ja tugevdama meditsiiniuuringuid ja tõhusate Ebola viiruse vastaste ravimite ja vaktsiinide väljatöötamist ning toetama võimalike teadaolevate raviviiside vajalikke kliinilisi uuringuid;

23. nõuab ühtlasi Ebola viiruse vaktsiini testimise ja viirusesse nakatunud isikute ravi selget eristamist; nõuab, et Ebola viiruse vastase vaktsiini kliiniliste uuringute puhul järgitaks WHO asjakohaseid kehtivaid eeskirju;

24. palub arengukomisjonil esitada põhjalikud soovitused epideemia pikaajaliste tagajärgede leevendamiseks ning kannatavate riikide tervishoiusüsteemide tugevdamiseks, et hoida ära edasised sarnased haiguspuhangud;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Aafrika Liidu valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning Maailma Terviseorganisatsioonile.