Postup : 2014/2843(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0109/2014

Predkladané texty :

RC-B8-0109/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0027

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 162kWORD 97k
17.9.2014
PE537.011v01-00}
PE537.012v01-00}
PE537.023v01-00}
PE537.036v01-00}
PE537.040v01-00} RC1
 
B8-0109/2014}
B8-0110/2014}
B8-0121/2014}
B8-0134/2014}
B8-0138/2014}RC1/rev.2

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑0109/2014)

Verts/ALE (B8‑0110/2014)

PPE (B8‑0121/2014)

ALDE (B8‑0134/2014)

S&D (B8‑0138/2014)


o situácii v Iraku a Sýrii a o ofenzíve IŠ vrátane prenasledovania menšín (2014/2843(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Anna Záborská v mene poslaneckého klubu PPE
Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon, Afzal Khan v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR
Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Louis Michel v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Iraku a Sýrii a o ofenzíve IŠ vrátane prenasledovania menšín (2014/2843(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iraku a Sýrii,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Iraku a Sýrii,

–   so zreteľom na závery Európskej rady o Iraku a Sýrii z 30. augusta 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Iraku a Sýrii;

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2170 (2014) a rezolúciu Rady pre ľudské práva OSN S-22/L.1 (2014),

–   so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN o Iraku a Sýrii,

–   so zreteľom na vyhlásenie zo samitu NATO z 5. septembra 2014,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ o presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania alebo viery prijaté 24. júna 2013,

–   so zreteľom na závery parížskej konferencie o bezpečnosti v Iraku a boji proti Islamskému štátu z 15. septembra 2014,

–   so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na druhej strane a na svoje uznesenie zo 17. januára 2013 o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom(1),

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže bezpečnostná a humanitárna situácia v Iraku a Sýrii, ktorá bola aj predtým kritická, sa naďalej zhoršuje v dôsledku okupácie častí ich územia teroristickou džihádistickou skupinou Islamský štát (IŠ), ktorá sa odštiepila od skupiny Al-Káida; keďže nadnárodná povaha IŠ a príbuzných teroristických skupín predstavuje hrozbu pre celý širší región; keďže narastajú obavy o blahu tých, ktorí sú naďalej uväznení v oblastiach pod kontrolou síl IŠ;

B.  keďže rozpad iracko-sýrskej hranice podnietený konfliktami na oboch stranách hranice poskytol IS možnosti na zvýšenie prítomnosti v oboch krajinách; keďže IŠ počas minulých mesiacov rozšíril dobyté územia z východnej Sýrie na severozápadný Irak vrátane druhého najväčšieho mesta Iraku Mosulu; keďže 29. júna 2014 bolo oznámené, že IŠ vyhlásil na území, ktoré ovláda v Iraku a Sýrii, „kalifát“ alebo „Islamský štát“ a jeho vodca Abdu Bakr al-Bagdádí sa vyhlásil za kalifa; keďže IŠ neuznáva medzinárodne uznávané hranice a vyhlásilo zámer na rozšírenie islamského kalifátu na ďalšie krajiny s moslimskou väčšinou;

C. keďže po dobytí území v Iraku a Sýrii nasledovalo uvalenie krutej interpretácie islamského práva šaría; keďže na území ovládanom IŠ a príbuznými skupinami sú páchané závažné porušenia medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva vrátane cieleného zabíjania, nútených prestúpení na islam, únosov, obchodu so ženami, otroctva žien a detí, verbovania detí na samovražedné bombové atentáty, sexuálneho a fyzického zneužívania a mučenia; keďže IŠ zavraždil novinárov Jamesa Foleyho a Stevena Sotloffa a humanitárneho pracovníka Davida Hainesa; keďže IŠ útočí na komunity kresťanov, jezídov, Turkménov, Šabakov, Kakajov, Sabejcov a šiítov, ako aj na mnohých Arabov a sunitských moslimov; keďže boli úmyselne ničené mešity, pamätníky, svätyne, kostoly a iné miesta konania náboženských obradov, hrobky a cintoríny, ako aj archeologické náleziská a miesta kultúrneho dedičstva;

D. keďže kresťanskí obyvatelia Iraku boli v nedávnom období pre svoje náboženstvo a presvedčenie prenasledovaní, zbavení základných práv a donútení opustiť svoje domovy a stať sa utečencami; keďže podľa organizácie Open Doors International počet kresťanov v irackom obyvateľstve výrazne klesol z 1,2 milióna na začiatku 90. rokov 20. storočia na 330 000 až 350 000 v súčasnosti; keďže pred vypuknutím konfliktu v Sýrii žilo v krajine asi 1,8 milióna kresťanov; keďže od začiatku konfliktu bolo najmenej 500 000 kresťanov vysídlených;

E.  keďže podľa odhadu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) bolo v tomto roku v Iraku 1,4 milióna osôb vysídlených v rámci krajiny a 1,5 milióna osôb potrebuje humanitárnu pomoc; keďže rozmach IŠ spôsobil humanitárnu krízu a najmä masívne vysídľovanie civilistov; keďže EÚ sa 12. augusta 2014 rozhodla zvýšiť humanitárnu pomoc Iraku o 5 miliónov EUR na poskytnutie základnej pomoci vysídleným osobám, čím financovanie humanitárnej pomoci v Iraku v roku 2014 doteraz dosiahlo sumu 17 miliónov EUR; keďže EÚ ďalej rozširuje svoju humanitárnu pomoc a zriadila letecký most medzi Bruselom a Erbilom;

F.  keďže podľa OSN zomrelo v Sýrii počas konfliktu vyše 191 000 ľudí; keďže podľa odhadov OCHA je v rámci Sýrie vysídlených 6,4 milióna osôb a viac ako 3 milióny Sýrčanov je na úteku, pričom sa uchýlili prevažne do Libanonu (1,17 milióna utečencov), Turecka (832 000), Jordánska (613 000), Iraku (215 000) a Egypta a severnej Afriky (162 000); keďže podľa Generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) sa odhaduje, že humanitárnu pomoc potrebuje 10,8 milióna osôb; keďže EÚ doteraz v roku 2014 na humanitárnu pomoc pre obete krízy v Sýrii prispela sumou 150 miliónov EUR;

G. keďže stovky bojovníkov zo zahraničia vrátane mnohých občanov členských štátov EÚ sa zapojilo do bojov na strane IŠ; keďže títo občania EÚ sú vládami členských štátov považovaní za bezpečnostné riziko;

H. keďže EÚ uznala záťaž pre región Kurdistan a regionálnu vládu Kurdistanu, ktorí prijali veľký počet osôb vysídlených v rámci krajiny;

I.   keďže Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že pôsobenie v oblasti s cieľom poskytovať civilistom a utečencom riadnu pomoc, ktorú potrebujú, je naďalej veľmi ťažké; keďže je dôležité poskytnúť prístrešie stovkám tisícom sýrskych a iránskych utečencov pred príchodom zimy;

J.   keďže EÚ potvrdila, že je pevne odhodlaná podporovať jednotu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Iraku;

K. keďže hlavy štátov a predsedovia vlád, ktorí sa zúčastnili na samite NATO 4. a 5. septembra 2014, uvádzajú, že prítomnosť IŠ v Sýrii a Iraku je hrozbou pre regionálnu stabilitu, a že ľudia v Sýrii a Iraku a inde v regióne musia podporovať medzinárodné spoločenstvo pri odvrátení tejto hrozby;

L.  keďže bola nastolená možnosť vykonať letecké útoky vo východnej Sýrii; keďže na zasadnutí NATO 5. septembra 2014 bola vytvorená koalícia proti IŠ; keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v súčasnosti pracuje na komplexnej regionálnej stratégii s cieľom vysporiadať sa s hrozbou, ktorú IŠ predstavuje; keďže 10. septembra 2014 predstavil prezident USA Obama svoju stratégiu boja proti IŠ, ktorá zahŕňa okrem iného systematické letecké útoky na ciele IŠ, „nech už sú kdekoľvek“, hoci aj v Sýrii, väčšiu podporu spojeneckým pozemným jednotkám bojujúcim s IŠ a väčšie úsilie v boji proti terorizmu s cieľom odstrihnúť túto skupinu od finančných prostriedkov; keďže Liga arabských štátov prisľúbila posilnenie spolupráce na zvrhnutí IŠ v Sýrii a Iraku;

M. keďže IŠ si zabezpečil významný zdroj príjmov rabovaním bánk a podnikov na území, ktoré kontroluje, ovládnutím šiestich naftových polí v Sýrii vrátane sýrskeho najväčšieho naftového poľa al-Umar blízko hraníc s Irakom a získavaním finančných prostriedkov od bohatých darcov, z ktorých je väčšina z regiónu;

N. keďže podpora demokracie a dodržiavanie ľudských práv vrátane práva na slobodu náboženstva a viery sú základnými zásadami a cieľmi EÚ a predstavujú spoločný základ jej vzťahov s tretími krajinami;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršením bezpečnostnej a humanitárnej situácie v Iraku a Sýrii v dôsledku okupácie častí ich území zo strany IŠ; dôrazne odsudzuje bezhlavé zabíjanie a porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú táto a iné teroristické skupiny voči náboženským a etnickým menšinám a voči najzraniteľnejším skupinám; dôrazne odsudzuje útoky na civilné ciele vrátane nemocníc, škôl a miest konania bohoslužieb, ako aj používanie popráv a sexuálneho násilia zo strany IŠ v Iraku a Sýrii; zdôrazňuje skutočnosť, že páchatelia týchto činov by nemali zostať nepotrestaní;

2.  dôrazne odsudzuje vraždy novinárov Jamesa Foleyho a Stevena Sotloffa a humanitárneho pracovníka Davida Hainesa, ktorých sa dopustil IŠ, a vyjadruje hlboké znepokojenie nad bezpečnosťou iných osôb, ktoré naďalej zadržiavajú extrémisti; vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám týchto obetí, ako aj rodinám všetkých obetí konfliktu;

3.  zdôrazňuje, že rozsiahle a systematické útoky proti civilistom z dôvodu ich etnického či politického pozadia, vyznania, viery alebo pohlavia môžu predstavovať zločin proti ľudskosti; dôrazne odsudzuje všetky formy prenasledovania, diskriminácie a netolerancie na základe náboženského vyznania a viery, a tiež prejavy násilia voči všetkým náboženským spoločenstvám; opätovne zdôrazňuje, že sloboda myslenia, svedomia a vyznania je základným ľudským právom;

4.  vyjadruje podporu všetkým obetiam náboženskej neznášanlivosti a nenávisti; vyjadruje solidaritu s členmi kresťanských spoločenstiev, ktoré sú vo svojich domovských krajinách Iraku a Sýrii prenasledované a hrozí im zánik, ako aj iným prenasledovaným náboženským menšinám; potvrdzuje a podporuje neodňateľné právo všetkých náboženských a etnických menšín žijúcich v Iraku a Sýrii vrátane kresťanov naďalej žiť v ich historických a tradičných oblastiach v dôstojnosti, rovnosti a bezpečí a slobodne vykonávať svoje náboženské úkony; zdôrazňuje, že zločiny páchané proti kresťanským menšinám ako Asýrčania, Aramejci a Chaldejci ako aj proti jezídom a šiítskym moslimom sú posledným krokom IŠ k úplnej náboženskej čistke regiónu; konštatuje, že príslušníci rôznych náboženských skupín v tomto regióne spolu po stáročia žili v mieri;

5.  bezvýhradne odmieta a považuje za nelegitímne oznámenie vedenia IŠ, že zriadilo kalifát v oblastiach, ktoré kontroluje; zdôrazňuje, že vytvorenie a rozšírenie tzv. islamského kalifátu, ako aj činnosti iných extrémistických skupín v Iraku a v Sýrii, sú priamym ohrozením bezpečnosti európskych krajín; odmieta myšlienku akýchkoľvek jednostranných zmien medzinárodne uznávaných hraníc silou; opätovne zdôrazňuje, že na IŠ sa vzťahuje zbrojné embargo a zmrazenie aktív uložené rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov č. 1267 (1999) a 1989 (2011), a vyzdvihuje dôležitosť rýchlej a účinnej realizácie týchto opatrení; žiada Radu, aby zvážila účinnejšie využitie existujúcich reštriktívnych opatrení, najmä s cieľom zabrániť IŠ v čerpaní ziskov z nezákonného predaja ropy alebo iných surovín na medzinárodných trhoch; je hlboko znepokojený domnienkami, že aktéri v niektorých členských štátoch sa zúčastňujú na nezákonnom obchodovaní s ropou s IŠ; žiada Komisiu, aby potvrdila alebo vyvrátila tieto domnienky, a v prípade ich potvrdenia žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili okamžité skončenie nezákonného obchodovania s ropou;

6.  odsudzuje využívanie ropných polí a ťažbu z nich skupinou IŠ a príbuznými skupinami, ktorá umožňuje IŠ získavať významné príjmy, a vyzýva všetky štáty, aby dodržiavali rezolúcie 2161 (2014) a  2170 (2014) Bezpečnostnej rady OSN, ktoré odsudzujú priamy aj nepriamy obchod s IŠ a príbuznými skupinami; vyjadruje obavu, že IŠ vytvára príjmy predajom ropy; berie na vedomie zámer EÚ sprísniť sankcie, aby sa IŠ zabránilo predávať ropu; vyzýva preto EÚ, aby uvalila sankcie na všetkých (vlády, verejné alebo súkromné spoločnosti), ktorí sa podieľajú na preprave, transformácii, rafinácii a predaji ropy vyťaženej v oblastiach kontrolovaných IŠ, spolu s prísnymi kontrolami finančných tokov s cieľom zabrániť hospodárskej činnosti a využívaniu daňových rajov zo strany IŠ;

7.  víta výzvu všetkých francúzskych islamských federácií z 8. septembra 2014, ako aj výzvy iných islamských komunít, ktoré jednohlasne a bezpodmienečne odsudzujú využívanie islamu extrémistickými teroristickými skupinami na odôvodnenie násilia, neznášanlivosti a zločinov proti ľudskosti;

8.  vyzýva všetky bojujúce strany v Iraku, aby zabezpečili ochranu civilného obyvateľstva a aby dodržiavali svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv; požaduje neodkladnú podporu a humanitárnu pomoc pre vysídlené obyvateľstvo Iraku;

9.  víta úsilie USA a všetkých ostatných prispievajúcich štátov pri podpore irackých národných a regionálnych orgánov v boji proti IŠ, pri zastavovaní rozmachu IŠ a napomáhaní prístupu k humanitárnej pomoci; víta výzvu USA na vytvorenie medzinárodnej koalície proti IŠ, ktorá sa práve tvorí; víta rozhodnutie Ligy arabských štátov zo 7. septembra 2014 prijať nevyhnutné opatrenia na boj proti IŠ a spolupracovať so všetkými medzinárodnými, regionálnymi a národnými snahami o boj proti militantom v Sýrii a Iraku a podporiť rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2170 (2014); vyzýva Ligu arabských štátov, aby diskutovala o možnej zmene Arabského dohovoru o boji proti terorizmu z roku 1998 tak, aby mohol bojovať proti globálnemu terorizmu všetkými prostriedkami;

10. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporovalo štátne orgány Iraku – vrátane poskytovania vojenskej ochrany mimoriadne zraniteľným skupinám – pri zabezpečovaní ochrany a podpory pre ľudí, ktorí utekajú z oblastí postihnutých terorizmom a predovšetkým pre príslušníkov zraniteľných skupín obyvateľstva a etnických a náboženských spoločenstiev; vyzýva všetkých regionálnych aktérov, aby prispeli k snahám o rozšírenie bezpečnosti a stability v Iraku; pripomína, že všetci regionálni aktéri, rovnako ako EÚ, by sa mali zaviazať a prevziať zodpovednosť za záruku návratu tradičných menšín a všetkých občanov do ich domovov, z ktorých boli donútení utiecť; vyzýva členské štáty EÚ, aby pri zadržiavaní a odrážaní teroristov a agresívnej expanzie IŠ podporovali iracké úrady a miestnu správu všetkými dostupnými prostriedkami vrátane vhodnej vojenskej podpory; zdôrazňuje podporu koordinovanej činnosti krajín v regióne pri boji proti hrozbe IŠ; vyzýva všetkých regionálnych aktérov, aby urobili všetko čo je v ich silách na zastavenie všetkých činností oficiálnych alebo súkromných orgánov na propagáciu a šírenie extrémnych islamistických ideológií; vyzýva Turecko, aby sa jasne a jednoznačne zaviazalo k boju proti spoločnej bezpečnostnej hrozbe, ktorú predstavuje IŠ; vyzýva EÚ, aby uľahčila regionálny dialóg o problémoch, ktorým čelí Blízky východ, a zahrnula doň všetky významné strany, najmä Irán a Saudskú Arábiu;

11. víta mobilizáciu európskeho Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie a aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany na žiadosť irackej vlády; víta humanitárnu pomoc EÚ pre Irak a Sýriu; žiada o ďalšiu humanitárnu pomoc obyvateľstvu zasiahnutému konfliktom vrátane sýrskych Kurdov;

12. vyzýva všetky strany konfliktu v Sýrii, najmä však sýrsky režim, aby zabezpečili ochranu civilného obyvateľstva , dodržiavali svoje záväzky podľa medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv, napomohli poskytovanie humanitárnej pomoci a podpory všetkými možnými cestami, a to aj naprieč hranicami a líniami konfliktu, a zaručili bezpečnosť všetkých zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov; vyzdvihuje úlohu Libanonu, Jordánska a Turecka, pokiaľ ide o prijímanie utečencov; žiada medzinárodné spoločenstvo, aby sa aktívnejšie a nápomocnejšie podieľalo na rozdelení záťaže a poskytovalo priamu finančnú podporu hostiteľským krajinám; vyzýva EÚ, aby vyvinula tlak na všetkých darcov, aby dodržali svoje sľuby a plnili svoje záväzky rýchlym spôsobom; víta záväzky členských štátov EÚ, keďže Únia je najväčším darcom finančnej pomoci a zdrojom budúcich záväzkov;

13. zdôrazňuje potrebu preskúmania všetkých možných spôsobov účinného odporu voči hrozbe IŠ v Sýrii, pričom treba v plnej miere dodržiavať medzinárodné právo; zdôrazňuje, že z dlhodobého hľadiska iba trvalé a inkluzívne politické riešenie, ktorým je mierový prechod k skutočne reprezentatívnej vláde v Sýrii, by pomohlo pri zneškodnení hrozby IŠ a ďalších extrémistických organizácií;

14. vyzýva všetky bojujúce strany v Sýrii, aby rešpektovali mandát mierovej misie UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) a zaručili bezpečnosť a voľný pohyb príslušníkov misie OSN vrátane tých, ktorí pochádzajú z členských štátov EÚ; odsudzuje skutočnosť, že 45 príslušníkov jednotiek na udržanie mieru z Fidži bolo zadržaných ozbrojenou skupinou; víta prepustenie tejto jednotky 11. septembra 2014;

15. pripomína vyhlásenie osobitného koordinátora spoločnej misie Organizácie pre zákaz chemických zbraní a OSN (OPCW-OSN), ktorý vyhlásil, že bolo zničených 96 % sýrskych chemických zbraní; žiada, aby boli zvyšné zbrane deaktivované v súlade s rámcom na odstránenie sýrskych chemických zbraní;

16. víta rozhodnutie jednotlivých členských štátov pozitívne reagovať na žiadosť kurdských regionálnych orgánov o súrne poskytnutie vojenského materiálu; zdôrazňuje, že tieto reakcie sú založené na spôsobilostiach a vnútroštátnom práve členských štátov a iracké štátne orgány s nimi súhlasia; vyzýva členské štáty, ktoré poskytujú vojenský materiál kurdským miestnym orgánom, aby svoje úsilie koordinovali a zaviedli účinné kontrolné opatrenia, ktorými by zamedzili nekontrolovanému šíreniu tohto materiálu a použitiu vojenského materiálu proti civilistom;

17. opätovne zdôrazňuje znepokojenie nad tisícami bojovníkov zo zahraničia vrátane občanov členských štátov EÚ, ktorí sa pripojili k boju IŠ; vyzýva členské štáty aby na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov č. 2170 (2014) podnikli primerané opatrenia na zabránenie tomu, aby bojovníci mohli opustiť ich územie, a vytvorili spoločnú stratégiu pre bezpečnostné zložky na monitorovanie a kontrolu džihádistov; vyzýva na spoluprácu v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni s cieľom prijať príslušné právne opatrenia proti všetkým osobám podozrivým z účasti na teroristických činoch; vyzýva členské štáty EÚ, aby zintenzívnili spoluprácu a výmenu informácií medzi sebou a s orgánmi EÚ, a zabezpečili efektívnu spoluprácu s Tureckom; zdôrazňuje význam prevencie, trestného stíhania, aktívnej pomoci, rehabilitácie a opätovnej integrácie;

18. víta vytvorenie novej a inkluzívnej vlády v Iraku, ako aj prijatie ministerského programu; podporuje úsilie predsedu vlády o vytvorenie finálnej podoby vlády; vyzýva vládu, aby bola skutočne reprezentatívna a mala inkluzívny program; zdôrazňuje, že vláda by mala riadne reprezentovať politickú, náboženskú a etnickú rozmanitosť irackej spoločnosti vrátane sunitskej menšiny, aby sa skončilo krviprelievanie a zastavil rozpad krajiny; vyzýva všetkých účastníkov, aby spolupracovali v záujme politickej stability a mieru a v boji proti IŠ; zdôrazňuje skutočnosť, že jednota, zvrchovanosť a územná celistvosť Iraku sú nevyhnutné pre stabilitu a hospodársky rozvoj krajiny a regiónu;

19. vyzýva irackú vládu a parlament, aby urýchlene preskúmali právne predpisy a právnu prax, zreformovali súdnictvo a bezpečnostný aparát a zaviedli inkluzívne politiky zamerané na všetkých Iračanov, a tak skoncovali s politikou diskriminácie;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na riešenie situácie žien v Iraku a Sýrii, na zaručenie ich slobody a dodržiavania ich najzákladnejších práv, a aby prijali opatrenia na zabránenie vykorisťovaniu, zneužívaniu a násiliu voči ženám a deťom, najmä skorým vydajom dievčat; je osobitne znepokojený rozmachom všetkých foriem násilia proti jezídskym ženám, ktoré príslušníci IŠ väznia, znásilňujú, pohlavne zneužívajú a predávajú;

21. vyjadruje znepokojenie z rastúceho počtu prípadov verbovania detí a mladých ľudí v Iraku a Sýrii; nabáda Komisiu, aby sa spolu s partnermi aj medzinárodnými organizáciami zapojila do prípravy komplexného programu na riešenie potreby ochraňovať deti a ženy postihnuté ozbrojeným konfliktom;

22. podporuje požiadavku Rady pre ľudské práva voči Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, aby do Iraku vyslal misiu, ktorá by vyšetrovala porušovanie a zneužívanie medzinárodných ľudských práv členmi IŠ a príbuzných teroristických skupín a zistila skutkový stav a okolnosti takéhoto zneužívania, aby sa tak zabránilo beztrestnosti a zabezpečila plná zodpovednosť;

23. je naďalej presvedčený, že v Sýrii a Iraku nemožno udržať mier bez toho, aby sa všetky strany zodpovedali za zločiny spáchané počas konfliktu, najmä za zločiny z náboženských alebo etnických dôvodov; opakuje svoju výzvu na postavenie osôb podozrivých z spáchania zločinov proti ľudskosti v Sýrii a Iraku pred Medzinárodný trestný súd a podporuje všetky iniciatívy v tomto smere;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, irackej vláde a parlamentu, regionálnej vláde Kurdistanu, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Rade OSN pre ľudské práva a všetkým stranám zúčastneným na konflikte v Sýrii.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0023.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia