Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0109/2014/REV2Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0109/2014/REV2

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

  17.9.2014 - (2014/2843(RSP))

  i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen
  som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
  ECR (B8‑0109/2014)
  Verts/ALE (B8‑0110/2014)
  PPE (B8‑0121/2014)
  ALDE (B8‑0134/2014)
  S&D (B8‑0138/2014)

  Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Anna Záborská för PPE-gruppen
  Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon, Afzal Khan för S&D-gruppen
  Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen
  Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Louis Michel för ALDE-gruppen
  Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao


  Förfarande : 2014/2843(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B8-0109/2014
  Ingivna texter :
  RC-B8-0109/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  Europaparlamentets resolution om situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

  (2014/2843(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak och Syrien,

  –   med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Irak och Syrien,

  –   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om Irak och Syrien av den 30 augusti 2014,

  –   med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak och Syrien,

  –   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2170 (2014) och FN:s människorättsråds resolution S‑22/L.1 (2014),

  –   med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalanden om Irak och Syrien,

  –   med beaktande av förklaringen från Natos toppmöte den 5 september 2014,

  –   med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

  –   med beaktande av slutsatserna från Pariskonferensen om säkerhet i Irak och kampen mot Islamiska staten av den 15 september 2014,

  –   med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, och av sin resolution av den 17 januari 2013 om avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak[1],

  –   med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Säkerhetsläget och den humanitära situationen i Irak och Syrien, som redan tidigare var i ett kritiskt stadium, har försämrats ytterligare till följd av Islamiska statens (IS), en jihadistisk terrorgrupp med rötter i al‑Qaida, ockupation av delar av ländernas territorier. IS och associerade terrorgrupper är nationsövergripande och utgör därmed ett hot för hela regionen. Oron växer för hur de som fortfarande är fast i IS-kontrollerade områden ska klara sig.

  B.  Upplösningen av gränsen mellan Irak och Syrien har gett IS tillfälle att stärka sin närvaro i båda länderna. IS har de senaste månaderna utvidgat sina erövrade territorier från östra Syrien in i nordvästra Irak, inklusive Iraks näststörsta stad Mosul. Den 29 juni 2014 kom det uppgifter om att IS hade utropat ett ”kalifat”, eller en ”islamisk stat”, på de territorier som IS kontrollerar i Irak och Syrien, och dess ledare Abu Bakr al-Baghdadi har utropat sig till kalif. IS erkänner inte de internationellt erkända gränserna och har meddelat sin avsikt att sprida det ”Islamiska kalifatet” till andra länder med muslimsk majoritet.

  C. Efter erövringen av territorierna i Irak och Syrien infördes det en sträng tolkning av sharialagarna. Det har förkommit allvarliga kränkningar av de internationella mänskliga rättigheterna och brott mot humanitär rätt i områden som kontrolleras av IS och associerade grupper, bl.a. riktat dödande, tvångsomvändelse, bortförande, kvinnohandel, kvinno- och barnslaveri, rekrytering av barn som självmordsbombare, sexuella och fysiska övergrepp och tortyr. IS har mördat journalisterna James Foley och Steven Sotloff och biståndsarbetaren David Haines. IS har angripit kristna, jezidiska, turkmenska, shabakiska, kakaiska, sabéeiska och shiitiska befolkningsgrupper, liksom många araber och sunnimuslimer. Moskéer, monument, helgedomar, kyrkor och andra platser för religionsutövning, gravar och gravplatser samt arkeologiska platser och kulturarvsplatser har avsiktligt förstörts.

  D. Kristna irakier har nyligen förföljts, berövats sina grundläggande rättigheter och tvingats lämna sina hem och bli flyktingar på grund av sin religion och övertygelse. Enligt Open Doors International har antalet kristna i Irak minskat kraftigt från 1,2 miljoner i början av 1990-talet till mellan 300 000 och 350 000 idag. Innan konflikten i Syrien började fanns det ungefär 1,8 miljoner kristna i landet. Sedan konflikten började har minst 500 000 kristna fördrivits.

  E.  Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) har uppskattningsvis 1,4 miljoner personer blivit internflyktingar i Irak i år och uppskattningsvis 1,5 miljoner behöver humanitärt bistånd. IS framryckningar har orsakat en humanitär kris, särskilt genom massiv omflyttning av civila. EU beslutade den 12 augusti 2014 att öka sitt humanitära bistånd till Irak med 5 miljoner euro för att ge internflyktingar grundläggande bistånd, vilket innebär att finansieringen av humanitärt bistånd till Irak under 2014 hittills uppgår till 17 miljoner euro. EU har utvidgat sitt humanitära bistånd ytterligare och har etablerat en luftbro mellan Bryssel och Arbil.

  F.  Enligt FN har mer än 191 000 människor mist livet i Syrien under konflikten. Enligt Ocha finns det uppskattningsvis 6,4 miljoner internflyktingar i Syrien och över 3 miljoner syriska flyktingar, huvudsakligen i Libanon (1,17 miljoner flyktingar), Turkiet (832 000), Jordanien (613 000), Irak (215 000) och Egypten och Nordafrika (162 000). Enligt generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) behöver uppskattningsvis 10,8 miljoner människor humanitärt bistånd. Hittills under 2014 har EU gett 150 miljoner euro i humanitärt bistånd till offren för krisen i Syrien.

  G. Hundratals utländska stridande, inklusive många från EU:s medlemsstater, har anslutit sig till IS. Dessa EU-medborgare betraktas som en säkerhetsrisk av medlemsstaternas regeringar.

  H. EU har uppmärksammat den börda som har lagts på regionen Kurdistan och Kurdistans regionala regering, som har tagit emot ett stort antal internflyktingar.

  I.   FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har påpekat att det fortfarande är mycket svårt att verka i området och ge civila och flyktingar den hjälp de behöver. Det är viktigt att de hundratusentals flyktingarna från Syrien och Irak får tak över huvudet före vintern.

  J.   EU har upprepat sitt bestämda engagemang för Iraks enhet, suveränitet och territoriella integritet.

  K. De stats- och regeringschefer som deltog i Natos toppmöte den 4–5 september 2014 har slagit fast att närvaron av IS i både Syrien och Irak är ett hot mot regionens stabilitet och att folket i Syrien och Irak och andra delar av regionen behöver det internationella samfundets stöd för att möta hotet.

  L.  Möjligheten har diskuterats att genomföra luftangrepp mot östra Syrien. Vid Natomötet den 5 september 2014 bildades en anti-IS-koalition. Europeiska utrikestjänsten håller på att utarbeta en övergripande regional strategi för att ta itu med det hot som IS utgör. Den 10 september 2014 avslöjade USA:s president Barack Obama sin strategi för att bekämpa IS som bland annat omfattar en systematisk aktion med luftangrepp mot IS-mål ”var de än befinner sig”, även i Syrien, ökat stöd för allierade markstyrkor som bekämpar IS och större antiterrorinsatser för att stoppa gruppens tillgång till finansiering. Arabförbundet har lovat att stärka samarbetet för att undanröja IS i Syrien och Irak.

  M. IS har skaffat sig betydande inkomstkällor genom plundring av banker och företag på territorier som de kontrollerar, övertagande av upp till sex oljefält i Syrien, inklusive al-Omar-fältet, Syriens största oljeanläggning nära gränsen mot Irak, samt finansiering från förmögna givare, främst från den egna regionen.

  N. Främjandet av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, inklusive religions- och trosfriheten, är grundläggande principer och mål för EU och utgör en gemensam bas för EU:s förbindelser med tredjeländer.

  1.  Europaparlamentet är ytterst bekymrat över att säkerhetsläget och den humanitära situationen i Irak och Syrien har försämrats ytterligare till följd av IS ockupation av delar av ländernas territorier. Parlamentet fördömer med kraft det urskillningslösa mördande och de brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av denna och andra terroristorganisationer mot religiösa och etniska minoriteter och de mest utsatta grupperna. Parlamentet fördömer kraftfullt attackerna mot civila mål, däribland sjukhus, skolor och helgedomar, samt IS användning av avrättningar och sexuellt våld i Irak och Syrien. Parlamentet understryker att det inte får råda någon straffrihet för de personer som begår sådana dåd.

  2.  Europaparlamentet fördömer IS avrättningar av de amerikanska journalisterna James Foley och Steven Sotloff och den brittiske biståndsarbetaren David Haines och uttrycker djup oro för säkerheten för andra som fortfarande hålls fångna av extremisterna. Parlamentet uttrycker sin djupa medkänsla och sitt deltagande med offrens anhöriga och med de anhöriga till alla offer i konflikten.

  3.  Europaparlamentet betonar att omfattande eller systematiska angrepp mot civila på grund av deras etniska eller politiska bakgrund, religion, tro eller kön kan betecknas som ett brott mot mänskligheten. Parlamentet fördömer kraftfullt alla former av förföljelse, diskriminering och intolerans som grundar sig på religion och övertygelse samt alla våldsdåd mot religiösa samfund. Parlamentet understryker återigen att rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet.

  4.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för alla som utsätts för intolerans och hat på religiösa grunder. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med personer tillhörande kristna samfund som förföljs och riskerar att utplånas i sina hemländer, Irak och Syrien, liksom andra förföljda religiösa minoritetsgrupper. Parlamentet bekräftar och stödjer den oförytterliga rätten för alla religiösa och etniska minoritetsgrupper i Irak och Syrien, inklusive kristna, att fortsätta att leva, i värdighet, jämlikhet och trygghet, där de historiskt och traditionellt alltid har levt och att fritt utöva sina religioner. Parlamentet betonar att brotten mot kristna minoritetsgrupper, som assyrier, syrianer och kaldéer, samt mot jezidier och shiamuslimer är en sista framstöt av IS för att uppnå total religiös rensning i regionen. Parlamentet noterar att olika religiösa grupper i århundraden har levt fredligt tillsammans i regionen.

  5.  Europaparlamentet avvisar reservationslöst det kalifat som utropats av IS ledarskap, i de områden som IS kontrollerar, och betraktar det som rättsvidrigt. Parlamentet poängterar att bildandet och utbredningen av det ”Islamiska kalifatet”, samt andra extremistgruppers verksamhet i Irak och Syrien, utgör ett direkt hot mot säkerheten i europeiska länder. Parlamentet avvisar tanken på unilaterala ändringar av internationellt erkända gränser med våld. Parlamentet betonar åter igen att IS, genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1989 (2011), är föremål för vapenembargo och frysning av tillgångar och understryker betydelsen av ett snabbt och effektivt genomförande av dessa åtgärder. Parlamentet uppmanar rådet att överväga en effektivare användning av befintliga restriktiva åtgärder, särskilt för att hindra IS från att få intäkter av olaglig försäljning av olja eller försäljning av andra resurser på de internationella marknaderna. Parlamentet är djupt bekymrat över uppgifterna om att vissa EU-medlemsstater är inblandade i olaglig oljehandel med IS. Parlamentet ber kommissionen att bekräfta om dessa uppgifter stämmer. Om så är fallet uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att se till att den olagliga oljehandeln upphör omedelbart.

  6.  Europaparlamentet fördömer IS och associerade gruppers användning och drift av oljefält och tillhörande infrastruktur, vilket ger IS avsevärda inkomster, och anmodar alla stater att hålla fast vid FN:s säkerhetsråds resolutioner 2161 (2014) och 2170 (2014), som fördömer all handel, direkt eller indirekt, med IS och associerade grupper. Parlamentet är bekymrat över att IS får inkomster genom att sälja olja och noterar EU:s avsikt att skärpa sanktionerna för att hindra IS från att sälja olja. Parlamentet uppmanar därför EU att införa sanktioner mot alla (statliga myndigheter och offentliga eller privata företag) som är involverade i transporter, omvandling, raffinering och kommersialisering av olja som utvunnits i IS-kontrollerade områden, tillsammans med strikta kontroller av finansiella flöden i syfte att förhindra att IS bedriver ekonomisk verksamhet och utnyttjar skatteparadis.

  7.  Europaparlamentet välkomnar den gemensamma appell som utfärdades av alla muslimska förbund i Frankrike den 8 september 2014, liksom appeller från andra muslimska grupper, i vilka man otvetydigt och ovillkorligt fördömer extremistiska terrorgruppers användning av islam för att motivera våld, intolerans och brott mot mänskligheten.

  8.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten i Irak att garantera skyddet av civilbefolkningen och att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning. Parlamentet efterlyser omedelbart stöd och humanitärt bistånd till de irakiska flyktingarna.

  9.  Europaparlamentet välkomnar USA:s och alla andra bidragande länders insatser för att stödja Iraks nationella och lokala myndigheter i kampen mot IS, stoppa IS framryckningar och underlätta tillgången till humanitärt bistånd. Parlamentet välkomnar USA:s uppmaning om att bilda en internationell koalition mot IS, som håller på att byggas upp. Parlamentet välkomnar Arabförbundets beslut av den 7 september 2014 att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta itu med IS och samarbeta med internationella, regionala och nationella aktörer i insatserna för att bekämpa militanta grupper i Syrien och Irak, och att stödja FN:s säkerhetsråds resolution 2170 (2014). Parlamentet uppmanar Arabförbundet att diskutera en ändring av den arabiska konventionen om bekämpning av terrorism från 1998 så att det kan utmana den globala terrorismen med alla medel.

  10. Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att bistå de irakiska myndigheterna – inklusive genom att ge militärt skydd till särskilt utsatta grupper – att skydda och hjälpa de personer som flyr från terrordrabbade områden, särskilt personer som tillhör utsatta grupper och etniska och religiösa grupper. Parlamentet uppmanar också alla regionala aktörer att bidra till strävandena att främja säkerhet och stabilitet i Irak. Parlamentet påminner om att det borde vara alla regionala aktörers, och EU:s, yttersta åtagande och ansvar att göra allt för att se till att traditionella minoritetsgrupper och alla medborgare kan återvända till de ursprungliga hemorter de tvingats fly från. Parlamentet uppmanar EU‑länderna att bistå irakiska och lokala myndigheter med alla medel, även lämpligt militärt stöd, för att stoppa och driva tillbaka IS terrorbaserade och aggressiva utbredning. Parlamentet understryker behovet av att länderna i regionen samordnar sina insatser för slå tillbaka hotet från IS. Parlamentet uppmanar alla regionala aktörer att göra allt som står i deras makt för att stoppa allt som görs av officiella eller privata organ för att propagera för och sprida extremislamiska ideologier, och uppmanar Turkiet att klart och otvetydigt förbinda sig att bekämpa det gemensamma säkerhetshot som IS utgör. Parlamentet uppmanar EU att underlätta en regional dialog om problemen i Mellanöstern och att inkludera alla parter av betydelse, i synnerhet Iran och Saudiarabien.

  11. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap mobiliseras och att Europeiska unionens civilskyddsmekanism aktiveras på den irakiska regeringens begäran. Parlamentet välkomnar EU:s humanitära bistånd till Irak och Syrien. Parlamentet efterlyser ytterligare humanitärt bistånd till de människor som drabbas av konflikten, inklusive de syriska kurderna.

  12. Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten i Syrien, särskilt den syriska regimen, att garantera skyddet av civilbefolkningen och att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning, att underlätta tillhandahållandet av humanitärt bistånd och stöd genom alla möjliga kanaler, inbegripet över gränser och konfliktlinjer, och att garantera säkerheten för all medicinsk personal och alla biståndsarbetare. Parlamentet lovordar Libanon, Jordanien och Turkiet för den roll de spelat genom att ta emot flyktingar och uppmanar världssamfundet att vara mer aktivt och tillmötesgående i bördefördelningen och ge direkt finansiellt stöd till värdländerna. Parlamentet uppmanar EU att utöva påtryckningar mot alla givare så att dessa snabbt uppfyller sina åtaganden. Parlamentet välkomnar medlemsstaternas åtaganden eftersom EU är den främsta givaren av ekonomiskt stöd och källa till framtida åtaganden.

  13. Europaparlamentet framhåller behovet av att utnyttja alla tänkbara möjligheter att effektivt bekämpa hotet från IS i Syrien, med full respekt för internationell rätt. Parlamentet framhåller att i längden endast en varaktig och inkluderande politisk lösning med en fredlig övergång till en verkligt representativ regering i Syrien kan bidra till att neutralisera hotet från IS och andra extremistorganisationer.

  14. Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten i Syrien att respektera mandatet för FN:s observatörsstyrka för truppåtskillnad och garantera säkerheten och rörelsefriheten för FN-soldaterna, inklusive de trupper som kommer från EU:s medlemsstater. Parlamentet fördömer en väpnad grupps kvarhållande av 45 fijianer i FN:s fredsbevarande styrkor och välkomnar att de släpptes fria den 11 september 2014.

  15. Europaparlamentet påminner om uttalandet av den gemensamma särskilda samordnaren från FN och Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) att 96 procent av de syriska kemiska vapnen har förstörts. Parlamentet begär att återstående vapen görs obrukbara i enlighet med ramavtalet för avlägsnandet av syriska kemiska vapen.

  16. Europaparlamentet välkomnar enskilda medlemsstaters beslut att bifalla de kurdiska regionala myndigheternas begäran om att man omgående ska tillhandahålla militär utrustning. Parlamentet understryker att sådan respons ges i enlighet med medlemsstaternas kapacitet och nationella lagstiftning och med de irakiska nationella myndigheternas medgivande. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som bistår de kurdiska regionala myndigheterna med militär utrustning att samordna sina insatser och vidta verkningsfulla kontrollåtgärder för att förhindra okontrollerad spridning och användning av militär utrustning mot civila.

  17. Europaparlamentet upprepar sin oro över att tusentals utländska stridande, inklusive EU-medborgare, har anslutit sig till IS-upproret. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att hindra stridande från att lämna sina hemländer, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2170 (2014) och att ta fram gemensamma metoder för säkerhetstjänsternas övervakning och kontroll av jihadister. Parlamentet efterlyser samarbete inom EU och på internationell nivå för att vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot personer som misstänks vara involverade i terrordåd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka samarbetet och utbytet av information sinsemellan och med EU‑organ samt att säkra ett effektivt samarbete med Turkiet. Parlamentet betonar vikten av förebyggande, åtal, uppsökande verksamhet, rehabilitering och återintegrering.

  18. Europaparlamentet välkomnar bildandet av en ny irakisk regering, som omfattar alla befolkningsgrupper, och antagandet av regeringsprogrammet. Parlamentet ger sitt stöd till premiärministerns insatser för att slutföra regeringsbildningen och han uppmanas att skapa en verkligt representativ regering med en inkluderande agenda. Parlamentet betonar att regeringen bör representera hela den politiska, religiösa och etniska mångfalden i det irakiska samhället, inklusive sunniminoriteten, för att få slut på blodsutgjutelsen och splittringen av landet. Parlamentet uppmanar alla deltagare att samarbeta för att uppnå politisk stabilitet och fred och för att bekämpa IS‑upproret. Parlamentet understryker att Iraks enhet, suveränitet och territoriella integritet är av avgörande betydelse för stabilitet och ekonomisk utveckling i landet och regionen.

  19. Europaparlamentet uppmanar Iraks regering och parlament att omgående se över lagstiftning och rättslig praxis, att reformera landets rättssystem och säkerhetsapparat samt att driva en politik som representerar alla irakier för att få ett slut på diskrimineringen.

  20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att besluta om särskilda insatser för att ta tag i situationen för kvinnor i Irak och Syrien och garantera deras frihet och respekten för deras mest grundläggande rättigheter, samt att vidta åtgärder för att förhindra exploatering, övergrepp och våld som begås mot kvinnor och barn, särskilt äktenskap i tidig ålder för flickor. Parlamentet är särskilt bekymrat över ökningen av alla former av våld mot jezidi-kvinnor, som fängslas, våldtas, utnyttjas sexuellt och säljs av IS-medlemmar.

  21. Europaparlamentet uttrycker oro över det ökande antalet fall av barn och ungdomar som rekryteras i Irak och Syrien. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att samarbeta med partner, däribland även internationella organisationer, för att utarbeta ett omfattande program som tar tag i behovet av att skydda barn och kvinnor som är drabbade av en väpnad konflikt.

  22. Europaparlamentet ger sitt stöd till människorättsrådets begäran till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att snarast skicka en delegation till Irak med uppdraget att undersöka IS och associerade gruppers kränkningar av och brott mot internationell människorättslagstiftning och ta reda på fakta och omständigheter kring dessa kränkningar och brott, i syfte att undvika att förövarna går ostraffade och säkerställa att ansvar utkrävs.

  23. Europaparlamentet är alltjämt övertygat om att det inte kan bli någon hållbar fred i Syrien och Irak utan att ansvar utkrävs för de brott som begåtts av alla sidor under konflikten, särskilt för sådana som är religiöst eller etniskt motiverade. Parlamentet kräver återigen att personer som misstänks för att ha begått brott mot mänskligheten i Syrien och Irak tas till Internationella brottmålsdomstolen, och stöder alla initiativ i denna riktning.

  24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter och alla parter i konflikten i Syrien.