Postup : 2014/2845(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0117/2014

Předložené texty :

RC-B8-0117/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0029

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 144kWORD 71k
17.9.2014
PE537.019v01-00}
PE537.041v01-00}
PE537.042v01-00}
PE537.043v01-00} RC1
 
B8-0117/2014}
B8-0139/2014}
B8-0140/2014}
B8-0141/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B8‑0117/2014)

PPE (B8‑0139/2014)

ECR (B8‑0140/2014)

ALDE (B8‑0141/2014)


o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a o úloze EU (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica za skupinu PPE
Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz, Afzal Khan za skupinu S&D
Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a o úloze EU (2014/2845(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–   s ohledem na Chartu OSN,

–   s ohledem na prozatímní dohodu o Západním břehu Jordánu a Pásmu Gazy ze dne 18. září 1995,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 12. července 2014,

–   s ohledem na dohody z Osla (vyhlášení zásad o prozatímním uspořádání samosprávy) ze dne 13. září 1993,

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 30. srpna 2014, 16. prosince 2013, 14. května 2012, 18. července 2011, 23. května 2011 a 8. prosince 2009 o mírovém procesu na Blízkém východě,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o příměří v Gaze ze dne 27. srpna 2014,

–   s ohledem na denní zprávy agentury UNRWA o situaci v Gaze,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 12. července 2014 a na prohlášení generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona ze dne 13. července,

–   s ohledem na obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva,

–   s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a jejich dodatkové protokoly a na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nejnovější konflikt v Gaze působí ztráty na životech a nepřijatelné utrpení civilního obyvatelstva na obou stranách konfliktu;

B.  vzhledem k tomu, že v důsledku operace izraelských obranných sil „Ochranné ostří“ a v důsledku raketových útoků Hamásu a dalších palestinských ozbrojených skupin, které na Izrael útočí z Gazy, bylo v Pásmu Gaza zabito více než 2 000 Palestinců, z nichž více než polovinu tvořili civilisté, včetně 503 dětí, a dále 66 izraelských vojáků a 6 izraelských civilistů, včetně jednoho dítěte, přičemž více než 10 000 Palestinců a 500 Izraelců bylo zraněno; vzhledem k tomu, že tento válečný konflikt způsobil v Gaze vážnou humanitární krizi;

C. vzhledem k tomu, že dne 26. srpna 2014 byla uzavřena dohoda o příměří, která ukončila sedm týdnů bojů v Gaze; vzhledem k tomu, že značné úsilí ke sjednání této dohody vyvinul Egypt;

D. vzhledem k tomu, že podle dohody o příměří by měl být přísun humanitární pomoci do Pásma Gaza umožněn přes hraniční přechody do Izraele, měl by být otevřen hraniční přechod Rafáh a rybolovná zóna by se měla rozšířit na šest mil od pobřeží Gazy;

E.  vzhledem k tomu, že pokud příměří vydrží, měly by obě strany zahájit jednání o různých záležitostech týkajících se situace v Pásmu Gaza na konci září 2014; vzhledem k tomu, že tématem těchto rozhovorů může být i odzbrojení ozbrojených skupin v Gaze a navrácení ostatků dvou izraelských vojáků zabitých při tomto válečném konfliktu a také požadavky na propuštění palestinských vězňů a na uvolnění či úplné zrušení blokády Gazy, a to i na základě opětovného vybudování přístavu a letiště v této oblasti;

F.  vzhledem k tomu, že podle agentury UNRWA a organizací působících na místě bylo částečně nebo zcela zničeno 1 700 domů a 40 000 dalších bylo poškozeno, přičemž došlo rovněž k poškození 17 nemocnic a zdravotnických zařízení, 136 škol UNRWA a 60 mešit a 13 hřbitovů;

G. vzhledem k tomu, že srovnány se zemí byly v Gaze celé čtvrti a životně důležitá infrastruktura, včetně elektrárny v Gaze, která je i nadále provozu neschopná, takže dochází k výpadkům v délce 18 hodin denně, a bez přístupu k vodě z veřejných vodovodů zůstává v důsledku poškození nebo nízkého tlaku 450 000 osob;

H. vzhledem k tomu, že palestinští odborníci odhadují, že náklady na rekonstrukci Gazy by mohly dosáhnout téměř 8 miliard dolarů; vzhledem k tomu, že 9. září 2014 vydaly OSN a palestinská vláda výzvu dárcům, aby poskytli 550 milionů dolarů na potravinovou pomoc, přístup k pitné vodě, zdravotní péči a vzdělávání jakožto okamžitou pomoc po nedávném konfliktu; vzhledem k tomu, že Egypt plánuje mezinárodních dárcovskou konferenci o rekonstrukci Gazy;

I.   vzhledem k tomu, že 29 školních budov UNRWA dále slouží jako shromaždiště pro více než 63 000 vysídlených osob;

J.   vzhledem k tomu, že podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství došlo v důsledku přímých zásahů nebo nedostatku péče způsobeného omezeným přístupem k zemědělské půdě v příhraničí k značným přímým škodám na 42 000 akrech zemědělské půdy a k úhynu poloviny drůbeže chované v Gaze;

K. vzhledem k tomu, že úkolem OSN je nyní zahájit šetření, které vyhodnotí škody, jež vznikly na jejích zařízeních;

1.  vyjadřuje znovu soustrast všem obětem ozbrojeného konfliktu a jejich rodinám; ostře odsuzuje porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

2.  vítá dohodu o příměří vyjednanou s pomocí Egypta; uznává a oceňuje úlohu, kterou Egypt sehrál při jednání o příměří; podporuje egyptské orgány v jejich další práci s Izraelci a Palestinci s cílem uzavřít dlouhodobé příměří a oceňuje strategickou úlohu Egypta jako současného a budoucího zprostředkovatele mírového řešení; vítá nedávné zprávy o tom, že Egypťané brzy zahájí rozhovory o trvalém příměří;

3.  naléhavě žádá EU, aby se účinně zapojila do úsilí o poskytnutí nezbytné humanitární pomoci a činností spojených s rekonstrukcí Gazy; vyzývá EU, aby se stala plnohodnotným účastníkem mezinárodní dárcovské konference, která se uskuteční dne 12. října v Káhiře;

4.  zdůrazňuje, že zajištění plného a neomezeného přísunu humanitární pomoci obyvatelstvu v Pásmu Gaza musí být bezprostřední prioritou; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby ještě zvýšilo své úsilí v tomto směru a aby bezodkladně reagovalo na naléhavé žádosti ze strany UNRWA o další finanční prostředky; vyzývá všechny subjekty v regionu, aby se bezodkladně zasadily o přísun humanitární pomoci těm obyvatelům Gazy, kteří potřebují základní pomoc a služby, a to zejména pokud jde o dodávky elektřiny a vody a o zajištění zvláštních potřeb dětí; vyjadřuje své znepokojení nad údajnými případy záměrného blokování dodávek humanitární pomoci do Gazy; zároveň zdůrazňuje, že humanitární a finanční pomoc EU musí být co nejefektivněji využita ve prospěch palestinského lidu a nikdy nesmí být zneužita, ať už přímo či nepřímo, pro teroristické účely;

5.  oceňuje, že izraelská vláda a palestinská vláda národní jednoty spolu v mnoha oblastech spolupracují, a naléhavě obě strany vyzývá k tomu, aby v této spolupráci pokračovaly; apeluje zároveň na palestinskou vládu národní jednoty, aby se bezodkladně a plně ujala svých pravomocí v Pásmu Gaza, a zamezila tak tomu, aby v Gaze zavládl chaos a bezpráví; vyzývá v této souvislosti k završení palestinského smírčího procesu, který by měl v blízké době vést ke konání parlamentních a prezidentských voleb;

6.  vyzývá hlavní regionální aktéry, zejména Egypt a Jordánsko, aby pokračovaly ve svém úsilí o uklidnění situace; znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice by odpovídaly hranicím v roce 1967, přičemž hlavním městem obou států by byl Jeruzalém a Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný palestinský stát by existovaly bok po boku v míru a bezpečí, což by vyžadovalo ukončení blokády Gazy; připomíná, že osady jsou podle mezinárodního práva nelegální a představují překážku míru; naléhavě vyzývá orgány EU, aby podporovaly vztahy mezi Izraelem a jeho sousedy v oblastech obchodu, kultury, vědy, energetiky, vodohospodářství a ekonomiky;

7.  vybízí k vnitropalestinskému usmíření mezi hnutím Hamás a orgány palestinské samosprávy v zájmu spolupráce na rekonstrukci Gazy a nalezení dlouhodobého politického řešení;

8.  vítá, že je EU připravena přispět ke komplexnímu a udržitelnému řešení, které posílí bezpečnost a prosperitu a zlepší životní podmínky jak Palestinců, tak Izraelců; s uspokojením bere na vědomí, že EU vytvoří možnosti pro efektivní a komplexní opatření v následujících oblastech: pohyb a přístup, budování kapacit, ověřování a monitorování, humanitární pomoc a obnova po skončení konfliktu;

9.  poukazuje na to, že stávající situace v Gaze je neudržitelná a že nahrává do karet extrémistům, což vede k neustálému rozdmýchávání násilí; je přesvědčen, že dlouhodobá stabilita Gazy je podmíněna její rekonstrukcí a hospodářským oživením, které znemožňuje absence volného pohybu osob a zboží; vyzývá k rychlé rekonstrukci a ozdravení Gazy a důrazně podporuje dárcovskou konferenci, která se má konat dne 12. října 2014 v Káhiře;

10. naléhavě žádá EU a její členské státy, aby hrály aktivnější politickou úlohu, a to i v rámci Kvartetu, ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; podporuje vysokou představitelku v jejím úsilí o vytvoření důvěryhodné perspektivy pro obnovu mírového procesu;

11. oceňuje skutečnost, že je EU připravena podpořit případný mezinárodní mechanismus schválený Radou bezpečnosti OSN, a to i prostřednictvím reaktivace a případného rozšíření oblasti působnosti a mandátu svých misí EU BAM Rafah a EUPOL COPPS na místě, jenž by zahrnoval zahájení školicího programu pro pracovníky celních orgánů a policii palestinské samosprávy za účelem jejich opětovného rozmístění v Gaze;

12. přikládá nesmírný význam práci, kterou agentura UNRWA a všichni její pracovníci odváděli v průběhu konfliktu a odvádí i po jeho skončení; vyjadřuje soustrast UNRWA a rodinám 12 pracovníků této agentury, kteří při tomto konfliktu zahynuli; vyzývá EU a mezinárodní dárce k podstatnému navýšení poskytovaných prostředků, které by pokryly zvýšené okamžité potřeby postiženého obyvatelstva, jež UNRWA musí řešit;

13. klade důraz na to, že je zcela nezbytné, aby palestinská samospráva, EU, Egypt a Jordánsko společně vyvíjely maximální úsilí o to, aby se teroristické skupiny v Gaze a na Západním břehu Jordánu nemohly v budoucnosti znovu vyzbrojit ani začít znovu pašovat zbraně, vyrábět rakety a hloubit tunely;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě, parlamentu a vládě Egypta a parlamentu a vládě Jordánska.

Právní upozornění - Ochrana soukromí