Διαδικασία : 2014/2845(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0117/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0117/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0029

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 156kWORD 80k
17.9.2014
PE537.019v01-00}
PE537.041v01-00}
PE537.042v01-00}
PE537.043v01-00} RC1
 
B8-0117/2014}
B8-0139/2014}
B8-0140/2014}
B8-0141/2014} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

S&D (B8‑0117/2014)

PPE (B8‑0139/2014)

ECR (B8‑0140/2014)

ALDE (B8‑0141/2014)


σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz, Afzal Khan εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (2014/2845(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 12ης Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο («Δήλωση αρχών για ένα προσωρινό καθεστώς αυτοδιοίκησης») της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή, της 30ής Αυγούστου 2014, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, της 14ης Μαΐου 2012, της 18ης Ιουλίου και 23ης Μαΐου 2011, καθώς και της 8ης Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, της 27ης Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις καθημερινές εκθέσεις του Γραφείου Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) σχετικά με την κατάσταση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 12ης Ιουλίου 2014 και τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon της 13ης Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλά τους και το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη διένεξη στη Γάζα είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές και προξένησε ανείπωτη οδύνη στους πληθυσμούς και των δύο ενεχομένων πλευρών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους - ως επί το πλείστον πολίτες, στους οποίους περιλαμβάνονται 503 παιδιά - και ότι πάνω από 10.000 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ 66 ισραηλινοί στρατιώτες και 6 ισραηλινοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 500 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα της επιχείρησης «Αιχμή Προστασίας» που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και της εκτόξευσης πυραύλων από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες από τη Γάζα στο Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιαία αυτή σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Αυγούστου 2014 επιτεύχθηκε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, με την οποία τερματίστηκε μία περίοδος εχθροτήτων διάρκειας επτά εβδομάδων στη Γάζα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη της συμφωνίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, θα πρέπει να επιτραπεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω σημείων διέλευσης στο Ισραήλ, να ανοίξει το σημείο διέλευσης της Ράφα, και να επεκταθεί στα έξι μίλια η αλιευτική ζώνη στα ανοικτά της ακτής της Γάζας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον διατηρηθεί η ανακωχή, τα μέρη θα πρέπει στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014 να αρχίσουν συνομιλίες επί διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω συνομιλίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό των ένοπλων ομάδων στη Γάζα, την επιστροφή των σωρών δύο ισραηλινών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στις βίαιες συγκρούσεις, την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων και την άρση ή χαλάρωση του αποκλεισμού της Γάζας, μεταξύ άλλων μέσω της ανακατασκευής του λιμένα και του αεροδρομίου της περιοχής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την UNRWA και οργανώσεις που δρουν επί τόπου, περισσότερες από 1.700 κατοικίες έχουν καταστραφεί πλήρως ή εν μέρει και άλλες 40.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημίες, ενώ έχουν επίσης καταστραφεί 17 νοσοκομεία και κλινικές, 136 σχολεία της UNRWA, 60 τζαμιά και 13 κοιμητήρια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ισοπεδωθεί στη Γάζα ολόκληρες γειτονιές και υποδομές ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γάζας ο οποίος εξακολουθεί να μην λειτουργεί, με αποτέλεσμα να σημειώνονται διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διάρκειας 18 ωρών την ημέρα ενώ περίπου 450.000 άτομα συνεχίζουν να μην έχουν πρόσβαση στο δημοτικό νερό λόγω ζημιών ή χαμηλής πίεσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Παλαιστίνιοι εμπειρογνώμονες έχουν υπολογίσει ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας θα κοστίσει περίπου 8 δισ. δολάρια ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Σεπτεμβρίου τα ΗΕ και η Κυβέρνηση της Παλαιστίνης κάλεσαν τους διεθνείς δωρητές να χορηγήσουν 550 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για επισιτιστική βοήθεια, πρόσβαση σε καθαρό νερό, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση ως άμεση αρωγή μετά την πρόσφατη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι προγραμματίζεται στην Αίγυπτο μια διεθνής διάσκεψη δωρητών για την ανοικοδόμηση της Γάζας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 29 σχολικά κτίρια της UNRWA συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως κέντρα διαμονής για πάνω από 63.000 εκτοπισθέντα άτομα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, περίπου 42 000 ακρ καλλιεργήσιμων εκτάσεων υπέστησαν ουσιαστική άμεση ζημία και το ήμισυ του αποθέματος πουλερικών της Γάζας χάθηκε λόγω των άμεσων χτυπημάτων ή της έλλειψης φροντίδας λόγω της μειωμένης πρόσβασης στα αγροκτήματα στις μεθοριακές περιοχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι αρμόδια να κινήσουν έρευνα προκειμένου να υπολογιστούν οι ζημίες που υπέστησαν οι υποδομές τους·

1.  εκφράζει, και πάλι, τα συλλυπητήριά του σε όλα τα θύματα της ένοπλης σύγκρουσης και στις οικογένειές τους· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

2.  χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που προετοιμάστηκε από την Αίγυπτο· αναγνωρίζει και εξαίρει το ρόλο που διαδραμάτισε η Αίγυπτος για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός· στηρίζει τις αιγυπτιακές αρχές στη συνεχιζόμενη συνεργασία τους με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους προκειμένου να επιβληθεί μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός και εξαίρει το στρατηγικό ρόλο της Αιγύπτου ως σημερινού και μελλοντικού διαμεσολαβητή για μια ειρηνική επίλυση· χαιρετίζει τις πρόσφατες πληροφορίες ότι οι Αιγύπτιοι πρόκειται να αρχίσουν συνομιλίες για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός·

3.  προτρέπει την ΕΕ να συμμετάσχει ουσιαστικά στην προσπάθεια για παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και στην ανοικοδόμηση της Γάζας· καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει πλήρως στη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών που θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου στο Κάιρο·

4.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα η παροχή στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια· προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να εντείνει περαιτέρω τις σχετικές προσπάθειες της και να ανταποκριθεί επειγόντως στις εκκλήσεις έκτακτης ανάγκης για συμπληρωματική χρηματοδότηση από την UNRWA· καλεί όλους τους παράγοντες της περιοχής να διευκολύνουν να φθάσει χωρίς χρονοτριβή στη Γάζα η ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνους που έχουν ανάγκη βασικά αγαθά και υπηρεσίες - με ειδική μέριμνα για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και για τις ειδικές ανάγκες ιδίως των παιδιών· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με εικαζόμενα κρούσματα εκ προθέσεως παρεμπόδισης της παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ θα πρέπει να ωφελούν εξολοκλήρου, κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τον παλαιστινιακό λαό, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ, άμεσα ή έμμεσα, για τρομοκρατικές δραστηριότητες·

5.  χαιρετίζει τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ της Κυβέρνησης του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Κυβέρνησης εθνικής ενότητας σε διάφορους τομείς, και προτρέπει και τα δύο μέρη να συνεχίσουν να κινούνται σε αυτό το πλαίσιο· καλεί, ταυτόχρονα, μετ’ επιτάσεως την παλαιστινιακή Κυβέρνηση εθνικής ενότητας να ανακτήσει χωρίς καθυστέρηση τον πλήρη έλεγχο επί της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να αποτραπεί η διολίσθηση της Γάζας στο χάος και στην ανομία· ζητεί, στο πνεύμα αυτό, να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμφιλίωσης των Παλαιστινίων, η οποία θα πρέπει να καταλήξει συντόμως στη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών·

6.  ενθαρρύνει τους κύριους περιφερειακούς παράγοντες, κυρίως δε την Αίγυπτο και την Ιορδανία, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εξομάλυνση της κατάστασης· επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, γεγονός το οποίο θα συνεπαγόταν την άρση του αποκλεισμού της Γάζας· επαναλαμβάνει ότι οι οικισμοί είναι παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν εμπόδιο για την ειρήνη· προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενθαρρύνουν τις εμπορικές, πολιτιστικές, επιστημονικές και οικονομικές σχέσεις καθώς και τις σχέσεις στον τομέα της ενέργειας και του νερού μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του·

7.  ενθαρρύνει την ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση μεταξύ της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αρχής ώστε να συνεργαστούν για την ανοικοδόμηση της Γάζας και για την εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής λύσης·

8.  χαιρετίζει την ετοιμότητα της ΕΕ να συμβάλει σε μια συνολική και βιώσιμη λύση που θα ενισχύει την ασφάλεια, τη κοινωνική προστασία και την ευημερία τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών· σημειώνει θετικά το γεγονός ότι η ΕΕ θα αναπτύξει δυνατότητες για αποτελεσματική και ολοκληρωμένη δράση στους ακόλουθους τομείς: κυκλοφορία και πρόσβαση, οικοδόμηση ικανοτήτων, έλεγχος και παρακολούθηση, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση μετά τη σύγκρουση·

9.  τονίζει ότι το καθεστώς που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας είναι αδικαιολόγητο και διευκολύνει το παιχνίδι των εξτρεμιστών, προκαλώντας συνεχώς νέους κύκλους βίας φρονεί ότι δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμη σταθερότητα στη Γάζα αν δεν υπάρξει ανασυγκρότηση και οικονομική αναζωογόνηση, η οποία υπονομεύεται από το γεγονός ότι τα άτομα και τα αγαθά δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα· ζητεί την ταχεία ανοικοδόμηση και αποκατάσταση της Γάζας, και υποστηρίζει σθεναρά τη διάσκεψη των δωρητών που πρόκειται να διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου 2014 στο Κάιρο·

10.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν, ακόμη και στο πλαίσιο της Τετραμερούς Διάσκεψης, έναν ενεργότερο πολιτικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· στηρίζει την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας στις προσπάθειές της για τη δημιουργία αξιόπιστων προοπτικών επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει έναν πιθανό διεθνή μηχανισμό που θα έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της επανενεργοποίησης και ενδεχόμενης διεύρυνσης του πεδίου αρμοδιοτήτων και της εντολής των επιτόπιων αποστολών της EUBAM Rafah και EUPOL COPPS, ώστε να καλύψουν την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό της τελωνειακής αρχής και την αστυνομία της Παλαιστίνης για την εκ νέου ανάπτυξη τους στη Γάζα·

12.  αναγνωρίζει την τεράστια σημασία του έργου που επιτέλεσαν η UNRWA και όλο το προσωπικό της κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην UNRWA και τις οικογένειες των 12 μελών του προσωπικού της που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς δωρητές να αυξήσουν σημαντικά τη στήριξή τους για την κάλυψη των αυξημένων άμεσων αναγκών του πληττόμενου πληθυσμού, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η UNRWA·

13.  υπογραμμίζει ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη όπως η Παλαιστινιακή Αρχή, η ΕΕ, η Αίγυπτος και η Ιορδανία εργαστούν εντατικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη δεν θα μπορέσουν να επανεξοπλιστούν και δεν θα επαναλάβουν το λαθρεμπόριο όπλων, την κατασκευή πυραύλων και τη διάνοιξη σηράγγων

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Αιγύπτου, και στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ιορδανίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου