Menetlus : 2014/2845(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0117/2014

Esitatud tekstid :

RC-B8-0117/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0029

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 132kWORD 60k
17.9.2014
PE537.019v01-00}
PE537.041v01-00}
PE537.042v01-00}
PE537.043v01-00} RC1
 
B8-0117/2014}
B8-0139/2014}
B8-0140/2014}
B8-0141/2014} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

S&D (B8‑0117/2014)

PPE (B8‑0139/2014)

ECR (B8‑0140/2014)

ALDE (B8‑0141/2014)


Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel
Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz, Afzal Khan fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta (2014/2845(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 1949. aasta neljandat Genfi konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–   võttes arvesse 18. septembril 1995 sõlmitud vahelepingut Jordani Läänekalda ja Gaza sektori kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 12. juuli 2014. aasta avaldust,

–   võttes arvesse 13. septembril 1993 sõlmitud Oslo kokkuleppeid (ajutise omavalitsuse korraldamise põhimõtete deklaratsioon),

–   võttes arvesse nõukogu 30. augusti 2014. aasta, 16. detsembri 2013. aasta, 14. mai 2012. aasta, 18. juuli ja 23. mai 2011. aasta ning 8. detsembri 2009. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 27. augusti 2014. aasta avaldust relvarahu kohta Gazas,

–   võttes arvesse Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni (UNRWA) igapäevaseid aruandeid olukorra kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 12. juuli 2014. aasta pressiteadet ja ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 13. juuli 2014. aasta avaldust,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise edendamiseks,

–   võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et äsjane konflikt Gazas põhjustas inimohvreid ja lubamatuid kannatusi mõlema poole tsiviilelanikkonnale;

B.  arvestades, et Iisraeli kaitsejõudude poolt läbi viidud operatsiooni Protective Edge ning Hamasi ja muude relvastatud rühmituste poolt Gaza sektorist Iisraeli rakettidega tulistamise tagajärjel hukkus Gaza sektoris üle 2000 palestiinlase, kellest suur osa olid tsiviilisikud, sealhulgas 503 last, haavata sai üle 10 000 palestiinlase ning hukkus 66 Iisraeli sõdurit ja 6 Iisraeli tsiviilisikut, sealhulgas üks laps, ning haavata sai üle 500 iisraellase; arvestades, et see vägivaldne konflikt on põhjustanud Gazas tõsise humanitaarkriisi;

C. arvestades, et 26. augustil 2014 saavutati relvarahukokkulepe, mis lõpetas Gaza sektoris seitse nädalat kestnud vaenutegevuse; arvestades, et Egiptus tegi selle kokkuleppe vahendamisel märkimisväärseid jõupingutusi;

D. arvestades, et relvarahu kokkuleppe kohaselt tuleks võimaldada saata humanitaarabi Gaza sektorisse Iisraeli kaudu, avada Rafahi piiriületuspunkt ja laiendada kalastusvööndit kuue miili kaugusele Gaza rannikust;

E.  arvestades, et relvarahu püsimise korral peaksid pooled alustama 2014. aasta septembri lõpus läbirääkimisi erinevatel Gaza sektori olukorda puudutavatel teemadel; arvestades, et need läbirääkimised võivad hõlmata Gaza sektori relvastatud rühmituste desarmeerimist, vägivaldses konfliktis hukkunud kahe Iisraeli sõduri säilmete tagastamist, Palestiina vangide vabastamist ja Gaza blokaadi lõpetamist või lõdvendamist, muu hulgas piirkonna meresadama ja lennujaama ülesehitamise kaudu;

F.  arvestades, et UNRWA ja kohapeal tegutsevate organisatsioonide hinnangul on täielikult või osaliselt hävinenud 1700 ja kahjustada saanud 40 000 eluaset ning hävitatud on ka 17 haiglat ja tervishoiuasutust, 136 UNRWA kooli, 60 mošeed ja 13 surnuaeda;

G. arvestades, et Gazas tehti maatasa terved elurajoonid ja elutähtis taristu, sh Gaza elektrijaam, mis senini ei tööta ja on toonud kaasa elektrikatkestused, mis kestavad 18 tundi päevas, ning umbes 450 000 inimesel puudub kahjustuste või madala surve tõttu endiselt juurdepääs veevarustusele;

H. arvestades, et Palestiina ekspertide hinnangul läheb Gaza ülesehitamine maksma ligi 8 miljardit USA dollarit; arvestades, et ÜRO ja Palestiina valitsus kutsusid 9. septembril rahvusvahelisi rahastajaid üles eraldama 550 miljonit USA dollarit, et anda konfliktijärgse hädaabina toiduabi ning juurdepääs joogiveele, tervishoiuteenustele ja haridusele; arvestades, et rahvusvaheline rahastajate konverents Gaza sektori taastamise teemal toimub kava kohaselt Egiptuses;

I.   arvestades, et 29 UNRWA koolihoonet kasutatakse jätkuvalt ühiskeskustena rohkem kui 63 000 põgeniku jaoks;

J.   arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni andmeil on umbes 42 000 aakrit põllumaad saanud suuri otseseid kahjustusi ja pooled Gaza kodulindudest on hävinenud otseste rünnakute tõttu või seetõttu, et piirialadel ei olnud põllumajandusmaadele raskendatud pääsemise tõttu võimalik lindude eest piisavalt hoolt kanda;

K. arvestades, et ÜRO ülesanne on algatada uurimine ÜRO struktuuridele tekitatud kahju hindamiseks;

1.  avaldab veel kord kaastunnet kõigile relvakonflikti ohvritele ja nende peredele; mõistab teravalt hukka toimepandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised;

2.  väljendab heameelt Egiptuse vahendatud relvarahukokkuleppe üle; tunnustab ja kiidab Egiptust tema rolli eest relvarahu saavutamises; toetab Egiptuse ametivõime nende jätkuvas töös iisraellaste ja palestiinlastega pikaajalise relvarahu saavutamiseks ning tõstab esile Egiptuse strateegilist rolli rahumeelse lahenduse praeguse ja tulevase vahendajana; tunneb heameelt, et viimaste teadete kohaselt algatab Egiptus peatselt läbirääkimised alalise relvarahu üle;

3.  nõuab tungivalt, et EL osaleks tulemuslikult kiireloomulise humanitaarabi andmises ning Gaza ülesehitamises; kutsub ELi üles osalema täies mahus 12. oktoobril Kairos toimuval rahvusvahelisel rahastajate konverentsil;

4.  rõhutab, et Gaza sektori elanikele täieliku ja piiramatu juurdepääsu andmine humanitaarabile peab olema esmane prioriteet; nõuab, et rahvusvaheline kogukond tugevdaks oma sellesuunalisi jõupingutusi ja reageeriks viivitamata üleskutsetele eraldada UNRWA-le täiendavaid rahalisi vahendeid; kutsub kõiki piirkonna osalisi üles aitama kaasa sellele, et humanitaarabi jõuaks Gazas viivitamata esmatarbekaupu ja põhiteenuseid vajavate isikuteni, pöörates seejuures erilist tähelepanu elektriteenustele ja veevarustusele ning eriti laste erivajadustele; väljendab muret seoses väidetega Gaza humanitaarabisaadetiste kohaletoimetamise tahtliku blokeerimise kohta; rõhutab samal ajal, et ELi humanitaar- ja finantsabi tuleb kasutada kõige tõhusamal viisil Palestiina elanikkonna hüvanguks ja seda ei tohi kunagi kasutada otseselt või kaudselt terrorismiga seotud tegevuseks;

5.  tunneb heameelt Iisraeli valitsuse ja Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsuse vahel eri valdkondades peetava dialoogi üle ning kutsub mõlemat poolt üles seda jätkama; nõuab samal ajal tungivalt, et Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsus kehtestaks Gaza sektoris viivitamata oma täieliku võimkonna, et vältida kaose ja seadusetuse levimist Gazas; kutsub üles viima lõpule Palestiina leppimisprotsessi, mis peaks sillutama teed peatselt läbiviidavateks parlamendi- ja presidendivalimisteks;

6.  innustab peamisi piirkondlikke jõude, eriti Egiptust ja Jordaaniat, jätkama pingutusi olukorra rahustamiseks; kinnitab oma kindlat toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja Jeruusalemm mõlema riigi pealinnana ning mille tulemusel eksisteeriksid rahus ja turvaliselt kõrvuti Iisraeli Riik ning sõltumatu, demokraatlik, terviklik ja elujõuline Palestiina riik, mis tähendaks Gaza blokaadi lõpetamist; kordab, et asundused on rahvusvahelise õiguse kohaselt seadusevastased ning on takistuseks rahu saavutamisele; palub kõikidel ELi institutsioonidel ergutada kaubavahetust ning kultuuri- ja teaduskoostööd, samuti energia- ja veealast ning majanduskoostööd Iisraeli ja tema naabrite vahel;

7.  julgustab Hamasi ja Palestiina omavalitsust jõudma Palestiina-sisese leppimiseni, et koos Gaza uuesti üles ehitada ning leida pikaajaline poliitiline lahendus;

8.  väljendab heameelt ELi valmisoleku üle aidata kaasa laiaulatusliku ja jätkusuutliku lahenduse leidmisele, mis suurendaks nii palestiinlaste kui ka iisraellaste julgeolekut ja heaolu ning parandaks nende majanduslikku olukorda; võtab rahuloluga teadmiseks asjaolu, et EL töötab välja erinevad tõhusad ja ulatuslikud meetmed järgmistes valdkondades: liikumine ja juurdepääs, suutlikkuse suurendamine, kontroll ja järelevalve, humanitaarabi ja konfliktijärgsed ülesehitustööd;

9.  rõhutab, et Gaza sektori senine olukord ei ole kestlik ja loob pinnase ekstremismile, õhutades pidevalt uusi vägivallapuhanguid piirkonnas; on veendunud, et pikaajalise stabiilsuse Gazas aitavad saavutada üksnes ülesehitus ja majanduse elavnemine, mida praegu piirab isikute ja kaupade vaba liikumise puudumine; kutsub üles Gaza kiirele ülesehitamisele ja taastamisele ning toetab jõuliselt rahastajate konverentsi korraldamist 12. oktoobril 2014 Kairos;

10. kutsub ELi ja selle liikmesriike tungivalt üles etendama – ka nn Lähis-Ida neliku raames – aktiivsemat poliitilist osa pingutustes, mis on suunatud õiglase ja kestva rahu saavutamisele iisraellaste ja palestiinlaste vahel; toetab kõrge esindaja pingutusi selleks, et luua usaldusväärne väljavaade rahuprotsessi taaskäivitamiseks;

11. peab kiiduväärseks asjaolu, et EL on valmis toetama ÜRO Julgeolekunõukogu heakskiidetud võimalikku rahvusvahelist mehhanismi, muu hulgas oma kohapeal elluviidavate missioonide EU BAM Rafah ja EUPOL COPPS taaskäivitamise ja nende kohaldamisala võimaliku laiendamise ja volituste pikendamisega, käivitades ka Palestiina omavalitsuse tolli- ja politseitöötajatele koolitusprogrammi nende ümberpaigutamiseks Gaza sektorisse;

12. tunnustab UNRWA ja kõigi selle töötajate poolt konflikti ajal ja pärast seda tehtud tööd; avaldab UNRWA-le ja konflikti käigus tapetud 12 töötaja perekondadele kaastunnet; kutsub ELi ja rahvusvahelisi rahastajaid üles oma toetust märkimisväärselt suurendama, et UNRWA-l oleks võimalik katta kannatada saanud elanike suurenenud esmavajadused;

13. rõhutab, et Palestiina omavalitsus, EL, Egiptus ja Jordaania peavad tegema otsustavaid jõupingutusi selleks, et terrorirühmitustel Gazas ja Läänekaldal ei oleks võimalik taasrelvastuda ega pöörduda uuesti relvade salakaubanduse, rakettide valmistamise ja tunnelite ehitamise juurde;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Egiptuse parlamendile ja valitsusele ning Jordaania parlamendile ja valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika