Procedure : 2014/2841(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0118/2014

Indgivne tekster :

RC-B8-0118/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0025

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 152kWORD 79k
17.9.2014
PE537.020v01-00}
PE537.024v01-00}
PE537.025v01-00}
PE537.029v01-00}
PE537.030v01-00} RC1
 
B8-0118/2014}
B8-0122/2014}
B8-0123/2014}
B8-0127/2014}
B8-0128/2014} RC1/REV

forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

S&D (B8‑0118/2014)

ECR (B8‑0122/2014)

PPE (B8‑0123/2014)

Verts/ALE (B8‑0127/2014)

ALDE (B8‑0128/2014)


om situationen i Ukraine og forholdet mellem EU og Rusland (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Ivana Maletić for PPE-Gruppen
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan, Jo Leinen for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Barbara Gosiewska, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen
Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen
Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine og forholdet mellem EU og Rusland (2014/2841(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik, om det østlige partnerskab og om Ukraine og navnlig til sin beslutning af 17. juli 2014 om Ukraine(1),

–       der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender den 22. juli og den 15. august 2014 og Det Europæiske Råds konklusioner af 30. august 2014 om Ukraine,

–       der henviser til erklæringen fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten af 11. september 2014 om bortførelse af en estisk politibetjent,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik, om det østlige partnerskab og om Ukraine, navnlig sin beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Ukraine(2), af 13. marts 2014 om Ruslands invasion af Ukraine(3), af 17. april 2014 om russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine(4) og af 17. juli 2014 om Ukraine(5),

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, navnlig til beslutningen af 6. februar 2014 om topmødet mellem EU og Rusland(6),

–       der henviser til erklæringen fra NATO-topmødet i Wales af 5. september 2014,

–       der henviser til konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Rådet for Landbrug og Fiskeri den 5. september 2014,

–       der henviser til den fælles ministererklæring af 12. september 2014 om gennemførelsen af associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale mellem EU og Ukraine;

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.     der henviser til, at sommeren 2014 var præget af yderligere optrapning af konflikten i det østlige Ukraine; der henviser til, at mindst 3 000 mennesker i henhold til FN's vurderinger har mistet livet, og at mange tusinde er blevet såret, samtidig med at hundredtusindvis af civile er flygtet fra de konfliktramte områder; der henviser til, at de økonomiske omkostninger ved konflikten, herunder omkostningerne forbundet med genopbygningen af de østlige regioner, er et alvorligt problem for den sociale og økonomiske udvikling i Ukraine;

B.     der henviser til, at den trilaterale kontaktgruppe den 5. september i Minsk nåede til enighed om en våbenhvile, som trådte i kraft samme dag; der henviser til, at aftalen ligeledes indeholdt en protokol bestående af tolv punkter, som omfatter løsladelse af gidsler, foranstaltninger til forbedring af den humanitære situation, tilbagetrækning af samtlige ulovlige væbnede grupper, alt militært udstyr og lejesoldater fra Ukraine samt foranstaltninger til decentralisering i regionerne Donetsk og Lugansk;

C.     der henviser til, at våbenhvilen siden fredag den 5. september gentagne gange er blevet overtrådt, primært af regulære russiske tropper og separatister i områder nær Mariupol og lufthavnen i Donetsk i et forsøg på at teste Ukraines forsvar flere andre steder;

D.     der henviser til, at Rusland i de foregående uger har øget sin militære tilstedeværelse på ukrainsk territorium og sin logistiske støtte til de separatistiske militser gennem en regelmæssig strøm af våben, ammunition, pansrede køretøjer og udstyr, lejesoldater og maskerede soldater på trods af opfordringer fra EU's side om at gøre alt for at nedtrappe situationen; der henviser til, at Den Russiske Føderation har samlet tropper og militært udstyr ved grænsen til Ukraine, siden krisen brød ud;

E.     der henviser til, at den russiske direkte og indirekte militære intervention i Ukraine, herunder annekteringen af Krim, er en krænkelse af folkeretten, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten og Budapestaftalen fra 1994; der henviser til, at Rusland fortsat nægter at gennemføre traktaten om konventionelle væbnede styrker i Europa (CFE-traktaten);

F.     der henviser til, at Det Europæiske Råd den 30. august anmodede om forslag til at styrke EU's restriktive foranstaltninger i lyset af Ruslands foranstaltninger til destabilisering af det østlige Ukraine; der henviser til, at disse forslag trådte i kraft den 12. september;

G.     der henviser til, at EU og Ukraine – efter den 21. marts 2014 at have undertegnet de politiske bestemmelser i associeringsaftalen – den 27. juni 2014 officielt undertegnede de resterende dele af denne aftale, der omfatter en vidtgående og bred frihandelsaftale; der henviser til, at Europa-Parlamentet og det ukrainske parlament (Verkhovna Rada) ratificerede associeringsaftalen samtidigt; der henviser til, at Kommissionen den 12. september meddelte, at den foreløbige anvendelse af den vidtgående og brede frihandelsaftale ville blive udsat til den 31. december 2015; der henviser til, at dette vil medføre en forlængelse af de ensidige handelspræferencer, som EU har indrømmet Ukraine, og som efter planen ville udløbe den 1. november i år;

H.     der henviser til, at den russiske regering den 7. august vedtog en liste over produkter fra EU, USA, Norge, Canada og Australien, som skulle forbydes på det russiske marked i en periode på et år; der henviser til, at EU vil blive påvirket mest heraf, idet Rusland er det næststørste eksportmarked for europæiske landbrugsprodukter og det sjettestørste marked for fiskeriprodukter, og 73 % af den forbudte import stammer fra EU; der henviser til, at de samlede restriktioner, som i øjeblikket anvendes af Rusland, kan bringe en handelsvolumen til en værdi af 5 mia. EUR i fare og påvirke indtægterne for 9,5 mio. mennesker i EU, som er beskæftiget på de landbrugsbedrifter, der er mest berørte heraf;

I.      der henviser til, at forbuddet mod fødevarer fra EU på det russiske marked, som navnlig har ramt frugt- og grøntsagssektoren samt mejeri- og kødsektorerne, eventuelt kan få den følgevirkning, at der vil være et for stort udbud på det indre marked, og til, at forbuddet mod fiskeriprodukter fra EU på det russiske marked samtidig kan indebære alvorlige problemer i visse medlemsstater; der henviser til, at værdien af berørte fiskeriprodukter beløber sig til næsten 144 mio. EUR;

J.      der henviser til, at Rusland undergraver sikkerheden i EU ved regelmæssigt at krænke Finlands, de baltiske staters og Ukraines luftrum samt gennem den seneste afbrydelse af gasforsyningen til Polen, som tegner sig for 45 % af den russiske eksport til dette land;

K.     der henviser til, at det på NATO's topmøde i Newport på ny blev bekræftet, at NATO står sammen med Ukraine over for Ruslands destabiliserende indflydelse, og til, at der på topmødet blev tilbudt støtte til at styrke Ukraines væbnede styrker, samtidig med at Rusland blev opfordret til at trække sine tropper tilbage fra Ukraine og bringe den ulovlige annektering af Krim til ophør;

L.     der henviser til, at den tragiske nedskydning af Malaysian Airlines‑flyet MH17 i regionen Donetsk vækkede harme i den internationale og europæiske offentlighed; der henviser til, at FN og EU krævede en grundig international undersøgelse af omstændighederne omkring ulykken, og til, at retsforfølgelsen af de ansvarlige er en moralsk og retlig forpligtelse;

1.      glæder sig over undertegnelsen af våbenhvileaftalen i Minsk og opfordrer alle parter til at gøre alt for at gennemføre denne aftale fuldt ud og i god tro med henblik på at bane vejen for påbegyndelsen af en ægte fredsproces, herunder permanent og effektiv kontrol over den ukrainske grænse, hvilket skal efterprøves af OSCE, fuldstændig og ubetinget tilbagetrækning af de russiske tropper, ulovlige væbnede grupper, militært udstyr og lejesoldater fra Ukraines internationalt anerkendte territorium samt frigivelse af gidsler; beklager dybt, at våbenhvileaftalen hele tiden bliver brudt af primært russiske tropper og separatiststyrker, og at deres igangværende oprustning fortsætter;

2.      opfordrer alle parter til at respektere våbenhvilen og til at afstå fra enhver foranstaltning og ethvert skridt, der kunne bringe aftalen i fare; udtrykker imidlertid sin stærke bekymring over, at våbenhvilen kan være et påskud for de russiske tropper for at omgruppere sig og fortsætte deres offensiv i retning af etableringen af en ”landekorridor” til Krim og på den anden side af Transdnestrien;

3.      fordømmer på det kraftigste Den Russiske Føderation for at føre en uerklæret hybrid krig mod Ukraine med brug af regulære russiske styrker og for at støtte ulovlige væbnede grupper; understreger, at disse tiltag fra det russiske lederskabs side udgør en trussel, ikke blot mod Ukraines enhed og uafhængighed, men mod hele det europæiske kontinent; opfordrer Rusland til omgående at trække alle sine militære aktiver og styrker ud af Ukraine, forbyde strømmene af kæmpende og våben til det østlige Ukraine og at standse den direkte eller indirekte støtte til separatiststyrkernes aktioner på ukrainsk territorium;

4.      gentager sit engagement til fordel for Ukraines uafhængighed, suverænitet, territoriale integritet og dets grænsers ukrænkelighed og for Ukraines ret til at træffe et europæisk valg; gentager, at det internationale samfund ikke vil anerkende den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol eller forsøgene på at oprette kvasirepublikker i Donbas; glæder sig over EU's beslutning om at forbyde import med oprindelse i Krim, medmindre den bærer oprindelsescertifikatet fra de ukrainske myndigheder; fordømmer endvidere den styrkede "pasudstedelse" til ukrainske borgere på Krim, forfølgelsen af ukrainere og krimtatarer og truslerne fra selvudnævnte ledere mod Krim-borgere, der har udtrykt ønske om at stemme til det kommende parlamentsvalg;

5.      understreger, at OSCE spiller en central rolle med hensyn til at løse den ukrainske krise, da det har erfaring med væbnede konflikter og kriser, og da både Den Russiske Føderation og Ukraine er medlemmer af denne organisation; opfordrer medlemsstaterne, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen til at gøre deres yderste for at styrke og øge OSCE's særlige observatørmission i Ukraine både hvad angår erfarent personale og logistik og udstyr; understreger behovet for hurtigst muligt at sætte OSCE's observatører ind langs de dele af grænsen mellem Ukraine og Rusland, som i øjeblikket kontrolleres af separatisterne;

6.      fremhæver, at reform- og associeringsdagsordenen skal fortsætte parallelt med den fortsatte kamp for at sikre Ukraines territoriale integritet og enhed; gentager, at disse to opgaver er uadskillelige og synergisk forbundne; understreger, at der er behov for en fredelig dialog og decentralisering, der dog sikrer, at den centrale regering bibeholder sin myndighed over hele området, og som dermed sikrer Ukraines enhed; understreger behovet for at opbygge tilliden mellem de forskellige samfundsgrupper og opfordrer til en holdbar forsoningsproces; understreger i den forbindelse, at det er vigtigt, at der etableres en inklusiv national dialog, og at der undgås hadefuld tale og retorik, som kan forværre konflikten yderligere; understreger, at en inklusiv dialog som denne bør inddrage civilsamfundsorganisationer og borgere fra alle regioner og mindretal;

7.      glæder sig over den parallelle ratifikation af associeringsaftalen, herunder den vidtgående og brede frihandelsaftale, foretaget af det ukrainske parlament og Europa‑Parlamentet; anser dette for at være et vigtigt skridt, der viser et engagement fra begge sider til fordel for en vellykket gennemførelse; noterer sig den eventuelle udsættelse til den 31. december 2015 af den foreløbige gennemførelse af den vidtgående og brede frihandelsaftale mellem EU og Ukraine, der vil blive erstattet med en forlængelse af de ensidige handelsforanstaltninger, som repræsenterer en asymmetrisk gennemførelse af aftalen i praksis; beklager dybt de ekstraordinære foranstaltninger og det pres, som udøves af Rusland; konstaterer, at aftalen ikke kan eller vil blive ændret, og at dette er blevet slået hårdt fast af Den Europæiske Union i kraft af denne ratifikation; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at gå videre med ratifikationen af associeringsaftalen, herunder den vidtgående og brede frihandelsaftale med Ukraine; bemærker den igangværende høring mellem Ukraine, Rusland og EU om gennemførelsen af associeringsaftalen og den vidtgående og brede frihandelsaftale med Ukraine og håber, at den vil bidrage til at løse eventuelle misforståelser;

8.      påpeger, at de kommende måneder frem mod gennemførelsen af associeringsaftalen og den vidtgående og brede frihandelsaftale bør anvendes til at håndtere den nødvendige ændring og modernisering af Ukraines politiske system, økonomi og samfund i overensstemmelse med associeringsdagsordenen; bifalder reformprogrammet, som blev meddelt af præsident Porosjenko, som indeholder love om anti-korruption, decentralisering og amnesti; opfordrer Kommissionen og EU‑Udenrigstjenesten til hastigt at udarbejde en omfattende og ambitiøs økonomisk bistands‑ og hjælpepakke til Ukraine og navnlig til beboerne i det østlige Ukraine med henblik på at støtte arbejdet på en politisk løsning og på national forsoning;

9.      noterer sig de love om særstatus for visse distrikter i Donetsk‑ og Lugansk‑regionerne og om amnesti, som blev vedtaget af det ukrainske parlament den 16. september som et vigtigt bidrag til nedtrapning inden for rammerne af gennemførelsen af den ukrainske præsidents fredsplan;

10.    støtter de restriktive foranstaltninger, som EU vedtog over for Rusland hen over sommeren som følge af Ruslands fortsatte aggression, og noterer sig deres ikrafttræden den 12. september 2014; mener, at alle sanktioner bør udformes på en måde, så virksomheder med tilknytning til Krim ikke har mulighed for at omgå dem; opfordrer EU til nøje at overvåge forskellige former for økonomisk samarbejde, såsom aktieswaps og joint ventures;

11.    opfordrer medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten til at vedtage en klar række benchmarks, der, når de er opnået, kan hindre vedtagelsen af de nye restriktive foranstaltninger over for Rusland eller føre til ophævelsen af de foregående foranstaltninger; mener, at disse benchmarks bør omfatte en fuldstændig tilbagetrækning af russiske tropper og lejesoldater fra ukrainsk territorium, standsning af leveringen af våben og udstyr til terrorister, Ruslands fulde overholdelse af våbenhvilen, indførelse af effektiv international kontrol og efterprøvning af våbenhvilen og genoprettelse af Ukraines kontrol over hele dets territorium; opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at undlade at overveje at ophæve nogen sanktioner, før disse betingelser er opfyldt, og til fortsat at være parate til at indføre yderligere sanktioner, i tilfælde af at Rusland tager skridt til at undergrave våbenhvileaftalen eller til at få spændingerne i Ukraine til at eskalere yderligere;

12.    minder om, at de restriktive foranstaltninger fra EU's side er direkte knyttet til Den Russiske Føderations krænkelse af folkeretten i forbindelse med den ulovlige annektering af Krim og destabiliseringen af Ukraine, hvorimod de handelsmæssige foranstaltninger, som Den Russiske Føderation har truffet, herunder mod Ukraine og andre lande i det østlige partnerskab, der for nylig har indgået associeringsaftaler med EU, er uberettigede; opfordrer EU til at overveje at udelukke Rusland fra civilt nukleart samarbejde og fra SWIFT‑systemet;

13.    opfordrer Kommissionen til at følge virkningen af de russiske såkaldte modsanktioner nøje og til hurtigt at træffe foranstaltninger til at støtte de producenter, der rammes af de russiske handelsrestriktioner; glæder sig over de foranstaltninger, som Rådet for Landbrug og Fiskeri i EU vedtog den 5. september, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge muligheder for at sætte EU bedre i stand til at håndtere lignende kriser i fremtiden og til at gøre sit yderste for at sikre en grundlæggende og rettidig støtte til de berørte europæiske producenter; beklager, at de hastende markedsforanstaltninger for markedet for letfordærvelig frugt og grønt er blevet ophævet, men fordømmer enhver form for misbrug af støtten; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge en ny ordning;

14.    opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge landbrugs-, fødevare-, fiskeri- og akvakulturmarkederne, at underrette Rådet og Europa‑Parlamentet om eventuelle ændringer og at vurdere indvirkningen af de foranstaltninger, der er blevet truffet, med henblik på at udvide listen over de produkter, der er omfattet af foranstaltningerne, og at øge beløbsrammen på 125 mio. EUR; opfordrer indtrængende Kommissionen til ikke at begrænse sig til markedsforanstaltninger, men til også at træffe mellemsigtede foranstaltninger for at styrke EU's tilstedeværelse på tredjelandes markeder (f.eks. PR‑aktiviteter);

15.    overvejer muligheden for at trække på andre EU-fonde end landbrugsfondene, eftersom krisen først og fremmest er af politisk karakter og ikke et resultat af markedssvigt eller negative vejrforhold;

16.    understreger, at mellem- og langfristet politisk og økonomisk stabilitet og udvikling i Rusland er afhængig af, at der opstår reelt demokrati, og påpeger, at den fremtidige udvikling af forbindelserne mellem EU og Rusland vil afhænge af de bestræbelser, der gøres for at styrke demokratiet, retsstatsprincippet og overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i Rusland;

17.    udtrykker tilfredshed med frigivelsen af gidsler, der blev tilbageholdt af ulovligt væbnede grupper i det østlige Ukraine, og opfordrer til, at ukrainske fanger, der tilbageholdes i Den Russiske Føderation, løslades; påpeger især sagen om Nadezhda Savchenko, en ukrainsk frivillig, som blev fanget af separatisterne i juni og efterfølgende overført til Rusland, og som stadig tilbageholdes;

18.    glæder sig over NATO's fornyede løfte om at prioritere kollektiv sikkerhed og overholdelse af artikel 5 i Washingtontraktaten; bifalder de afgørelser, der blev truffet på NATO's topmøde i Newport, om at øge sikkerhedsniveauet for de østlige allierede, herunder gennem nedsættelse af en fælles taskforce, der kan indsættes med meget kort varsel, en permanent roterende militær tilstedeværelse gennem NATO og etableringen af logistisk infrastruktur, samt bestræbelserne på at styrke Ukraines evne til at garantere sin egen sikkerhed; noterer sig, at medlemsstaterne på et bilateralt plan kan forsyne Ukraine med de nødvendige våben og den nødvendige teknologi og knowhow på sikkerheds- og forsvarsområdet;

19.    understreger betydningen af en uafhængig, hurtig og fuld efterforskning, som er delegeret til det nederlandske sikkerhedsråd, af årsagerne til nedstyrtningen af Malaysia Airlines‑flyet MH17, og behovet for at retsforfølge de ansvarlige gerningsmænd bag styrtet; bemærker, at det nederlandske sikkerhedsråd offentliggjorde sin foreløbige rapport om undersøgelsen af det nedstyrtede MH17-fly den 9. september 2014; påpeger, at der på grundlag de hidtidige foreløbige resultater ikke er blevet konstateret nogen tekniske eller driftsmæssige problemer med luftfartøjet eller blandt flyvebesætningen, og at de konstaterede skader i den forreste del af flyet tyder på, at luftfartøjet blev gennemhullet af et stort antal udefrakommende højenergi-objekter; beklager dybt, at oprørerne endnu ikke giver efterforskere uhindret adgang til nedstyrtningsstedet, og opfordrer alle parter til omgående at lette adgangen dertil;

20.    er af den klare overbevisning, at EU's eneste holdbare reaktion på Ruslands trusler er at stå sammen og tale med én stemme over for Rusland; mener, at EU er nødt til at genoverveje sine forbindelser til Rusland, forlade ideen om et strategisk partnerskab og finde en ny, fælles tilgang;

21.    udtrykker dyb bekymring over den katastrofale humanitære situation i det østlige Ukraine, navnlig i betragtning af den kommende vinter; påpeger det akutte behov for at yde humanitær bistand og nødhjælp til befolkningen i de konfliktramte områder, internt fordrevne personer og flygtninge; glæder sig over Kommissionens nylige beslutning om at anvende 22 mio. EUR til humanitær bistand og udviklingsstøtte i Ukraine; opfordrer til, at der træffes yderligere hasteforanstaltninger under fuld EU‑branding og fuld overvågning fra EU's side, herunder en humanitær nødhjælpskonvoj, for at bidrage til at støtte de hårdest ramte; minder om, at ydelsen af humanitær bistand til det østlige Ukraine skal ske i fuld overensstemmelse med den humanitære folkeret og principperne om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed og i tæt samarbejde med den ukrainske regering, FN og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC);

22.    opfordrer Kommissionen til at påbegynde udarbejdelsen af den tredje ambitiøse pakke med makrofinansiel bistand til Ukraine samt spille en førende rolle med hensyn til at organisere donorkonferencen for Ukraine, som forventes at finde sted inden udgangen af 2014, og som involverer internationale organisationer, internationale finansielle institutioner og det civile samfund; understreger betydningen af et løfte fra det internationale samfund om at støtte økonomisk og politisk stabilisering og reform i Ukraine;

23.    påskønner den vedvarende indsats fra de ukrainske myndigheders side med henblik på at sikre retten til uddannelse og navnlig at sikre, at alle børn snarest muligt kan vende tilbage til de skoler, der er berørt af konflikten; minder om, at det er vigtigt, at der ydes psykosocial bistand til alle børn, der er blevet direkte udsat for voldelige hændelser;

24.    fordømmer kraftigt, at en tjenestemand fra den estiske efterretningstjeneste ulovligt er blevet bortført fra estisk territorium til Rusland, og opfordrer de russiske myndigheder til øjeblikkeligt at løslade Kohver og sørge for, at han kan vende sikkert tilbage til Estland;

25.    henleder opmærksomheden på de nylige troværdige rapporter om krænkelser af menneskerettighederne i de konfliktramte områder, begået fortrinsvis af regulære russiske tropper og separatister og i visse tilfælde også af regeringsstyrker; støtter opfordringen til den ukrainske regering om at oprette en fælles og regelmæssigt ajourført fortegnelse over rapporterede bortførelser og foretage en tilbundsgående og upartisk undersøgelse af alle påstande om magtmisbrug, mishandling og tortur;

26.    glæder sig over Kommissionens vedtagelse af den fjerde statusrapport om Ukraines gennemførelse af handlingsplanen for visumliberalisering og Rådets beslutning om at gå videre til anden fase; ser meget gerne en hurtig indførelse af en visumfri ordning mellem EU og Ukraine som en konkret imødekommelse af de europæiske forhåbninger hos de borgere, der demonstrerede på Maidanpladsen; opfordrer i mellemtiden på ny til en øjeblikkelig indførelse af midlertidige, meget enkle og billige visumprocedurer;

27.    opfordrer til, at de trilaterale drøftelser om Ukraines gasforsyning, som har været afbrudt siden juni, fortsættes for at finde en løsning på en genåbning heraf; gentager, at det er nødvendigt at sikre gasforsyningen gennem modsatgående gasstrømme fra EU's nabolande til Ukraine;

28.    opfordrer EU til at overveje at betragte gaslagre, samkøringslinjer og returstrømningsfaciliteter som strategiske aktiver og derved regulere den andel af kontraherende parter, som kan være tredjeparter inden for disse nøglesektorer; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at aflyse planlagte aftaler med Rusland inden for energisektoren, herunder South Stream-gasledningen;

29.    understreger behovet for en markant forbedring af EU's energisikkerhed og -uafhængighed samt modstandsdygtighed på energiområdet over for eksternt pres gennem en konsolidering af energisektorerne, videreudvikling af energiinfrastrukturen i EU's nabolande og udvikling af energisamkøringslinjer mellem disse lande og EU, i overensstemmelse med energifællesskabets målsætninger, samt behovet for at prioritere en hurtigst mulig gennemførelse af disse projekter af fælles interesse for at etablere et fuldt ud fungerende frit gasmarked i Europa;

30.    glæder sig over den franske regerings beslutning om at indstille leveringen af helikopterhangarskibe af klassen Mistral og opfordrer alle medlemsstaterne til at indtage en tilsvarende holdning til eksport, som ikke er omfattet af EU's sanktionsafgørelser, navnlig i forbindelse med våben og materiel med dobbelt anvendelse; minder om, at denne kontrakt er i strid med EU's adfærdskodeks for våbeneksport og den fælles holdning fra 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr; opfordrer EU's medlemsstater til fuldt ud at respektere embargoen mod våbenhandel og forbuddet mod eksport af varer med dobbelt anvendelse til militære slutbrugere;

31.    glæder sig over beslutningen om at afholde tidlige parlamentsvalg i Ukraine den 26. oktober 2014 og forventer, at regeringen sikrer frie og retfærdige valg; opfordrer Ukraine til at skabe gennemsigtighed i forbindelse med finansieringen af politiske partier og disses kampagner og til at forholde sig fuldt ud til de bemærkninger, som omtales i resultaterne og konklusionerne fra OSCE/ODIHR's valgobservationsmission ved det seneste præsidentvalg; håber på et stærkt flertal i forbindelse med de forestående vigtige udfordringer og nødvendige reformer; har forpligtet sig til at sende valgobservatører af sted for at overvåge dette valg og opfordrer til, at der iværksættes en betydelig international valgobservationsmission til at føre tilsyn med dette afgørende valg, som vil finde sted under de aktuelle vanskelige forhold;

32.    fremhæver, at Rusland har færre bevæggrunde end nogensinde til at kritisere aftalen mellem EU og Ukraine eller til at reagere med uberettigede handelsrestriktioner og militær aggression; udtrykker bekymring over, at denne nye udvikling er et incitament for Rusland til at optrappe landets skræmmepolitik over for Ukraine og indlemme Ukraine i Ruslands egen indflydelsessfære; frygter faren for en udbredelse af konflikten til Georgien og Moldova;

33.    beklager, at det russiske lederskab betragter EU's østlige partnerskab som en trussel mod sine egne politiske og økonomiske interesser; understreger, at Rusland tværtimod vil drage fordel af den øgede samhandel og økonomiske aktivitet, samtidig med at Ruslands sikkerhed vil blive styrket af et stabilt og forudsigeligt naboskab; finder det dybt beklageligt, at Rusland anvender handel som et instrument til at destabilisere regionen ved at indføre en række importforbud mod produkter fra Ukraine og Moldova og ved for nylig at ophæve SNG's frihandelsaftaler med Ukraine, Georgien og Moldova og følgeligt genindføre mestbegunstigelsestoldsatser på produkter, som kommer fra disse lande;

34.    giver i denne forbindelse på ny udtryk for sin opfattelse af, at denne aftale ikke er det endelige mål i forbindelserne mellem EU og Ukraine; påpeger yderligere, at Ukraine – ligesom enhver anden europæisk stat – i medfør af artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union har et europæisk fremtidsperspektiv og kan ansøge om at blive medlem af Den Europæiske Union, såfremt landet overholder de demokratiske principper, respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettighederne og mindretals rettigheder samt sikrer retsstatsprincippet;

35.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines præsident, regering og parlament, Europarådet, OSCE og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0009.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0170.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0248.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0457.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0009.

(6)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0101.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik