Διαδικασία : 2014/2841(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0118/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0118/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0025

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 180kWORD 118k
17.9.2014
PE537.020v01-00}
PE537.024v01-00}
PE537.025v01-00}
PE537.029v01-00}
PE537.030v01-00} RC1
 
B8-0118/2014}
B8-0122/2014}
B8-0123/2014}
B8-0127/2014}
B8-0128/2014} RC1/αναθ.

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τα ψηφίσματα των ακόλουθων ομάδων:

S&D (B8‑0118/2014)

ECR (B8‑0122/2014)

PPE (B8‑0123/2014)

Verts/ALE (B8‑0127/2014)

ALDE (B8‑0128/2014)


σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan, Jo Leinen εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Barbara Gosiewska, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Krasnodębski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel, Martina Dlabajová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (2014/2841(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Ουκρανία και ειδικότερα το ψήφισμά του σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, της 17ης Ιουλίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 22ας Ιουλίου και της 15ης Αυγούστου, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Αυγούστου 2014 για την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την απαγωγή του εσθονού αστυνομικού,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ) και την Ουκρανία, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία(2), της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία(3), της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με ρωσικές πιέσεις στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ιδιαίτερα την αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας(4) και της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία(5),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, και ιδίως το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής του NATO της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 στην Ουαλία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της 5ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την κοινή υπουργική δήλωση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης/σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας (ΑΑ/DCFTA) της 12ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλοκαίρι του 2014 σημαδεύτηκε από την περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, τουλάχιστον 3000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί και εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές των συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό κόστος της σύρραξης, περιλαμβανομένου του κόστους ανασυγκρότησης των ανατολικών περιοχών αποτελεί πηγή σοβαρών ανησυχιών σε σχέση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τριμερής Ομάδα Επαφής συμφώνησε στις 5 Σεπτεμβρίου στο Μινσκ για μια κατάπαυση του πυρός που ετέθη σε ισχύ την ίδια ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία περιελάμβανε επίσης ένα πρωτόκολλο σε 12 σημεία που καλύπτει την ελευθέρωση των ομήρων, μέτρα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, την απόσυρση από την Ουκρανία κάθε είδους παράνομων ένοπλων ομάδων, στρατιωτικού εξοπλισμού και μισθοφόρων, και μέτρα για την αποκέντρωση στις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάπαυση του πυρός παραβιάσθηκε επανειλημμένα, κυρίως από τις ρωσικές τακτικές δυνάμεις και τους αυτονομιστές, ήδη από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου σε περιοχές κοντά στη Μαριούπολη και στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ, με προσπάθειες βολιδοσκόπησης της ουκρανικής άμυνας σε πολλές άλλες περιοχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η Ρωσία ενίσχυσε τη στρατιωτική παρουσία της στο ουκρανικό έδαφος και την υλικοτεχνική υποστήριξη των αυτονομιστικών πολιτοφυλακών μέσω σταθερής ροής όπλων, πυρομαχικών, τεθωρακισμένων οχημάτων και εξοπλισμού, μισθοφόρων και στρατιωτών χωρίς διακριτικά, παρά τις εκκλήσεις της ΕΕ να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αρχή της κρίσης η Ρωσική Ομοσπονδία συσσωρεύει στρατεύματα και στρατιωτικό υλικό στα σύνορα με την Ουκρανία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση και έμμεση στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της προσάρτησης της Κριμαίας, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και της Συμφωνίας της Βουδαπέστης του 1994· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αρνείται να εφαρμόσει τη Συνθήκη επί των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη (CFE)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Αυγούστου ζήτησε προτάσεις για την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ σαν απάντηση στις ρωσικές ενέργειες αποσταθεροποίησης της ανατολικής Ουκρανίας· ότι οι προτάσεις αυτές ετέθησαν σε ισχύ στις 12 Σεπτεμβρίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουνίου 2014 η ΕΕ και η Ουκρανία, αφού υπέγραψαν στις 21 Μαρτίου 2014 τις πολιτικές διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης (AA), υπέγραψαν επισήμως το υπόλοιπο τμήμα της συμφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Βερχόβνα Ράντα επικύρωσαν ταυτόχρονα τη συμφωνία σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή ανακοίνωσε πως η προσωρινή εφαρμογή της DCFTA αναβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015· ότι τούτο θα οδηγήσει σε παράταση των μονομερών εμπορικών προτιμήσεων που η ΕΕ έχει παραχωρήσει στην Ουκρανία και που επρόκειτο να λήξουν φέτος την 1η Νοεμβρίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Αυγούστου η ρωσική κυβέρνηση εξέδωσε ένα κατάλογο προϊόντων προέλευσης ΕΕ, ΗΠΑ, Νορβηγίας, Καναδά και Αυστραλίας των οποίων η είσοδος στη ρωσική αγορά απαγορεύεται για περίοδο ενός έτους· ότι η ΕΕ θα επηρεαστεί περισσότερο, επειδή η Ρωσία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και η έκτη μεγαλύτερη αγορά για τα αλιευτικά προϊόντα κι ότι το 73% των απαγορευμένων εισαγωγών ήταν από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικοί περιορισμοί που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η Ρωσία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο εμπορικές συναλλαγές αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και να επηρεάσουν τα εισοδήματα 9,5 εκατομμυρίων ατόμων στην ΕΕ που εργάζονται στις πλέον θιγόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση εισαγωγής τροφίμων ΕΕ στη ρωσική αγορά που έπληξε ιδιαίτερα τον τομέα των οπωροκηπευτικών, καθώς και τους τομείς γαλακτοκομικών και κρέατος, θα μπορούσε να έχει ως παράπλευρη επίπτωση μια υπερπροσφορά στην εσωτερική αγορά, ενώ η απαγόρευση των ευρωπαϊκών αλιευτικών προϊόντων στη ρωσική αγορά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε κάποια κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των απαγορευμένων αλιευτικών προϊόντων ανέρχεται σε σχεδόν 144 εκατ. ευρώ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία υποσκάπτει την ασφάλεια της ΕΕ παραβιάζοντας τακτικά τον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, των κρατών της Βαλτικής και της Ουκρανίας, καθώς και μέσω της πρόσφατης διακοπής τροφοδοσίας της Πολωνίας με φυσικό αέριο, σε ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 45% των ρωσικών εξαγωγών προς τη χώρα αυτή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Νιούπορτ επανεπιβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ στηρίζει την Ουκρανία απέναντι στην αποσταθεροποιητική επιρροή της Ρωσίας, προσέφερε βοήθεια προς ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Ουκρανία και να τερματίσει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τραγική κατάρριψη της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών στην περιφέρεια του Ντονέτσκ προκάλεσε τον αποτροπιασμό της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ και η ΕΕ ζήτησαν τη διενέργεια διεξοδικής διεθνούς έρευνας όσον αφορά τις συνθήκες του δυστυχήματος, και ότι η προσαγωγή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη συνιστά ηθική και νομική υποχρέωση·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο Μινσκ και καλεί όλες τις πλευρές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη και καλόπιστη εφαρμογή της, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη μιας πραγματικής ειρηνευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων του μόνιμου και αποτελεσματικού ελέγχου της ουκρανικής μεθορίου υπό την επαλήθευση του ΟΑΣΕ, της πλήρους και άνευ όρων απόσυρσης των ρωσικών στρατευμάτων, των παράνομων ένοπλων ομάδων, του στρατιωτικού εξοπλισμού και των μισθοφόρων από το διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος της Ουκρανίας, και της απελευθέρωσης των ομήρων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός παραβιάζεται επανειλημμένα, κυρίως από τα ρωσικά στρατεύματα και τις δυνάμεις των αυτονομιστών, και ότι αυτές συνεχίζουν να ενισχύονται·

2.  καλεί όλες τις πλευρές να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός και να απέχουν από κάθε ενέργεια ή κίνηση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία· εκφράζει, ωστόσο, την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρόσχημα για τα ρωσικά στρατεύματα για να αναδιαταχθούν και να συνεχίσουν την επίθεση με σκοπό τη δημιουργία ενός «χερσαίου διαδρόμου» προς την Κριμαία και πέρα από αυτή, έως την Υπερδνειστερία·

3.  καταδικάζει έντονα τη Ρωσική Ομοσπονδία για τον ακήρυχτο «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας τακτικές ρωσικές δυνάμεις και υποστηρίζοντας παράνομα οπλισμένες ομάδες· υπογραμμίζει ότι αυτές οι ενέργειες της ρωσικής ηγεσίας συνιστούν απειλή όχι μόνο για την ενότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας αλλά και για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου· καλεί τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως όλες τις στρατιωτικές της δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτει στην Ουκρανία, να απαγορεύσει την εισροή μαχητών και όπλων στην ανατολική Ουκρανία και να δώσει τέλος στην άμεση ή έμμεση υποστήριξη των ενεργειών των δυνάμεων των αυτονομιστών στο έδαφος της Ουκρανίας·

4.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, του απαραβίαστου των συνόρων της Ουκρανίας, και του δικαιώματός της στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό· επαναλαμβάνει ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης ούτε τις απόπειρες δημιουργίας ψευδοδημοκρατιών στο Ντονμπάς· χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει τις εισαγωγές προϊόντων από την Κριμαία, εφόσον δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό προέλευσης των ουκρανικών αρχών· επιπλέον, καταδικάζει την αναγκαστική «πολιτογράφηση» ουκρανών πολιτών στην Κριμαία, τον διωγμό των Ουκρανών και Τατάρων της Κριμαίας, και τις απειλές εκ μέρους των αυτοανακηρυχθέντων ηγετών κατά των πολιτών της Κριμαίας που εξέφρασαν ενδιαφέρον να ψηφίσουν στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές·

5.  υπογραμμίζει ότι ο ΟΑΣΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία λόγω της πείρας του στην αντιμετώπιση ένοπλων συγκρούσεων και κρίσεων, καθώς και επειδή τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία είναι μέλη του· ζητεί από τα κράτη μέλη, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση και διεύρυνση της ειδικής αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία, τόσο από άποψη έμπειρου προσωπικού όσο και από άποψη υλικοτεχνικής υποστήριξης και εξοπλισμού· τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, παρατηρητών του ΟΑΣΕ σε όλα τα σημεία των ουκρανορωσικών συνόρων που βρίσκονται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών·

6.  υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση και η ατζέντα σύνδεσης πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της Ουκρανίας· επαναλαμβάνει ότι αυτά τα δυο είναι αλληλένδετα με τρόπο άρρηκτο και συνεργικό· τονίζει την ανάγκη για ειρηνικό διάλογο και αποκέντρωση που θα εξασφαλίζει ωστόσο ότι η εξουσία σε ολόκληρη την επικράτεια εξακολουθεί να ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, κατοχυρώνοντας έτσι την ενότητα της Ουκρανίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων της ουκρανικής κοινωνίας και ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή μια βιώσιμη διαδικασία συμφιλίωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η καθιέρωση εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και η αποφυγή της προπαγανδιστικής δράσης και της ρητορικής του μίσους, που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη διαμάχη· υπογραμμίζει ότι σε ένα τέτοιο διάλογο χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να συμμετέχουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι πολίτες όλων των περιφερειών και των μειονοτήτων·

7.  χαιρετίζει την ταυτόχρονη επικύρωση των συμφωνιών ΑΑ/DCFTA από τη Βερχόβνα Ράντα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που δείχνει τη δέσμευση αμφοτέρων των πλευρών για την επιτυχή εφαρμογή της· λαμβάνει υπό σημείωση την τελική αναβολή της προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας DCFTA ΕΕ-Ουκρανίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και αντ’ αυτής την παράταση των μονομερών εμπορικών μέτρων που συνιστούν de facto ασύμμετρη εφαρμογή της συμφωνίας· εκφράζει τη λύπη του για τα έκτακτα μέτρα και το επίπεδο πίεσης που ασκείται από τη Ρωσία· δηλώνει ότι η συμφωνία δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αλλάξει, και ότι αυτό κατέστη σαφές από την επικύρωσή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν γρήγορα στην επικύρωση των συμφωνιών AA/DCFTA με την Ουκρανία· λαμβάνει υπό σημείωση τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ΑΑ/DCFTA με την Ουκρανία και ευελπιστεί ότι θα συμβάλουν στην επίλυση τυχόν παρανοήσεων·

8.  τονίζει ότι οι προσεχείς μήνες μέχρι την εφαρμογή των συμφωνιών ΑΑ/DCFTA θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του αναγκαίου μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού του πολιτικού συστήματος, της οικονομίας και της κοινωνίας στην Ουκρανία, σε συμφωνία με την ατζέντα σύνδεσης· χαιρετίζει το αναγγελθέν πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Προέδρου Ποροσένκο, που περιλαμβάνει νόμους σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αποκέντρωση και την αμνηστία· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επεξεργαστούν επειγόντως μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη δέσμη οικονομικής στήριξης και βοήθειας για την Ουκρανία, και ιδίως για τους πολίτες στο ανατολικό μέρος της χώρας, προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία πολιτικής λύσης και εθνικής συμφιλίωσης·

9.  σημειώνει τους νόμους σχετικά με το ειδικό καθεστώς ορισμένων περιοχών των περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και σχετικά με την αμνηστία, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βερχόβνα Ράντα στις 16 Σεπτεμβρίου, ως σημαντική συμβολή στην αποκλιμάκωση στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου ειρήνευσης του Προέδρου της Ουκρανίας·

10.  υποστηρίζει τα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας που η ΕΕ υιοθέτησε κατά τη θερινή περίοδο λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας και σημειώνει την έναρξη εφαρμογής τους στις 12 Σεπτεμβρίου 2014· είναι της άποψης ότι οποιεσδήποτε κυρώσεις πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια σε εταιρείες που συνδέονται με το Κρεμλίνο να τις παρακάμψουν· ζητεί από την ΕΕ να παρακολουθεί στενά ορισμένες μορφές οικονομικής συνεργασίας, όπως οι ανταλλαγές με μετοχές και οι κοινοπραξίες·

11.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να θεσπίσουν σαφή δέσμη κριτηρίων αναφοράς, τα οποία, όταν εκπληρωθούν, θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη θέσπιση νέων περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας ή να οδηγήσουν σε άρση των προηγούμενων· πιστεύει ότι αυτά τα κριτήρια αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: πλήρη απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και των μισθοφόρων από το έδαφος της Ουκρανίας· διακοπή της προμήθειας όπλων και εξοπλισμού στους τρομοκράτες· πλήρη σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός από τη Ρωσία· εγκαθίδρυση ουσιαστικών μηχανισμών διεθνούς ελέγχου και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός· και, τέλος, επαναφορά ολόκληρης της ουκρανικής επικράτειας υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να μην εξετάσουν το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων πριν από την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων, και να είναι έτοιμα να επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις, εάν η Ρωσία προβεί σε ενέργειες που υπονομεύουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή πυροδοτούν τις εντάσεις στην Ουκρανία·

12.  υπενθυμίζει ότι τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η ΕΕ συνδέονται άμεσα με την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία, μέσω της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της αποσταθεροποίησης της Ουκρανίας, ενώ τα εμπορικά μέτρα που έλαβε η Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων αυτών κατά της Ουκρανίας και άλλων χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που συνήψαν πρόσφατα συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, είναι αδικαιολόγητα· καλεί την ΕΕ να εξετάσει τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και από το σύστημα Swift·

13.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις των ρωσικών «αντιμέτρων» και να λάβει γρήγορα μέτρα για την υποστήριξη των παραγωγών που πλήττονται από τους ρωσικούς εμπορικούς περιορισμούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στις 5 Σεπτεμβρίου, και παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ανταποκρίνεται καλύτερα σε παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει ουσιαστικά και έγκαιρα τους ευρωπαίους παραγωγούς που πλήττονται· εκφράζει τη λύπη του για την αναστολή των έκτακτων μέτρων στήριξης των αγορών ευαλλοίωτων φρούτων και λαχανικών, αλλά καταδικάζει και κάθε κατάχρηση των μέτρων στήριξης· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό ένα νέο πρόγραμμα·

14.  καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει στενά τις αγορές γεωργικών προϊόντων, τροφίμων, προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, να ενημερώνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τυχόν αλλαγές και να αξιολογήσει την επίπτωση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να επεκταθεί ενδεχομένως ο κατάλογος των καλυπτόμενων προϊόντων και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των 125 εκατομμυρίων ευρώ· προτρέπει την Επιτροπή να μην περιοριστεί σε μέτρα για τις αγορές, αλλά επίσης να λάβει μεσοπρόθεσμα μέτρα για να ενισχυθεί η παρουσία της ΕΕ στις αγορές τρίτων χωρών (π.χ. δραστηριότητες προώθησης προϊόντων)·

15.  εξετάζει τη δυνατότητα άντλησης ευρωπαϊκών πόρων και από άλλες πηγές πέραν των αγροτικών κονδυλίων, δεδομένου ότι η κρίση έχει πρωτίστως πολιτικό χαρακτήρα και δεν είναι το αποτέλεσμα μιας ανεπάρκειας της αγοράς ή δυσμενών καιρικών συνθηκών·

16.  υπογραμμίζει ότι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική και οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη στη Ρωσία εξαρτώνται από την εμφάνιση μιας πραγματικής δημοκρατίας και τονίζει ότι η μελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας θα εξαρτηθεί από τις προσπάθειες για την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Ρωσίας·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνταν από τις παράνομες ένοπλες ομάδες στην ανατολική Ουκρανία και ζητεί την απελευθέρωση των ουκρανών κρατουμένων που βρίσκονται στη Ρωσική Ομοσπονδία· σημειώνει ιδίως την περίπτωση της ουκρανής εθελόντριας Ναντέζντα Σαβτσένκο, που συνελήφθη από τους αυτονομιστές τον Ιούνιο, μεταφέρθηκε στη Ρωσία και κρατείται εκεί ακόμα·

18.  επικροτεί την ανανεωμένη δέσμευση του ΝΑΤΟ ότι θα δώσει προτεραιότητα στη συλλογική ασφάλεια και στην τήρηση του άρθρου 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον· επικροτεί τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Νιούπορτ για αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των ανατολικών συμμάχων, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας της κοινής δύναμης ιδιαίτερα υψηλής ετοιμότητας (VJTF), μιας εκ περιτροπής μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ και της εγκατάστασης υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και προσπαθειών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ουκρανίας να εγγυάται την ασφάλεια της· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι τα κράτη μέλη σε διμερές επίπεδο μπορούν να προσφέρουν στην Ουκρανία τα όπλα, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για την ασφάλεια και την άμυνα·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανεξάρτητης, ταχείας και πλήρους διερεύνησης των αιτίων της κατάρριψης του αεροσκάφους της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών, μιας έρευνας που ανατέθηκε στο Ολλανδικό Συμβούλιο Ασφαλείας, και την ανάγκη προσαγωγής των υπευθύνων της πτώσης στη δικαιοσύνη· σημειώνει ότι το Ολλανδικό Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 την προκαταρκτική έκθεσή του σχετικά με τη διερεύνηση του δυστυχήματος της MH17· τονίζει ότι, με βάση τα μέχρι σήμερα προκαταρκτικά ευρήματα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν τεχνικά ή λειτουργικά προβλήματα στο αεροσκάφος ή το πλήρωμα, και ότι η ζημία που παρατηρήθηκε στο εμπρόσθιο τμήμα φαίνεται να δείχνει ότι το αεροσκάφος δέχθηκε μεγάλο αριθμό αντικειμένων υψηλής ενέργειας που το διαπέρασαν προερχόμενα απ’ έξω· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αντάρτες εξακολουθούν να μην επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ερευνητών στην περιοχή της πρόσκρουσης, και ζητεί από όλες τις πλευρές να διευκολύνουν άμεσα την πρόσβαση·

20.  πιστεύει θερμά ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση της ΕΕ στις ρωσικές απειλές είναι να παραμείνει ενωμένη και να απευθύνεται με μία φωνή προς τη Ρωσία· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, να εγκαταλείψει το σχέδιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και να βρει μια νέα, ενιαία προσέγγιση·

21.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως όσον αφορά τον επικείμενο χειμώνα· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής στον πληθυσμό στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, στα άτομα που έχουν μετακινηθεί στο εσωτερικό της χώρας και στους πρόσφυγες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής να διαθέσει 22 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια για την Ουκρανία· ζητεί μια περαιτέρω επείγουσα προσπάθεια υπό τη σημαία και την εποπτεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μιας εφοδιοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια ως συμβολή για τη στήριξη των πλέον δεινοπαθούντων· υπενθυμίζει ότι η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην ανατολική Ουκρανία πρέπει να υλοποιείται σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, και σε στενό συντονισμό με την κυβέρνηση της Ουκρανίας, τα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ)·

22.  παροτρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει την προετοιμασία της τρίτης φιλόδοξης δέσμης μακροοικονομικής συνδρομής για την Ουκρανία, καθώς και να αναλάβει καίριο ρόλο για τη διοργάνωση της διάσκεψης δωρητών για την Ουκρανία, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2014, με τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών, διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δεσμευθεί η διεθνής κοινότητα να στηρίξει την οικονομική και πολιτική σταθεροποίηση και τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία·

23.  χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν οι ουκρανικές αρχές για να διασφαλίσουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και ιδίως για να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά θα μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν στα σχολεία που υφίστανται τις επιπτώσεις της σύγκρουσης· υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλα τα παιδιά που ήρθαν ευθέως αντιμέτωπα με βίαια γεγονότα·

24.  καταδικάζει έντονα την παράνομη απαγωγή ενός εσθονού πράκτορα της αντικατασκοπείας από το εσθονικό έδαφος στη Ρωσία και καλεί τις ρωσικές αρχές να ελευθερώσουν αμέσως τον κ. Kohver και να επιτρέψουν την ασφαλή επιστροφή του στην Εσθονία·

25.  εφιστά την προσοχή στις πρόσφατες αξιόπιστες εκθέσεις σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές των συγκρούσεων, οι οποίες διαπράττονται κυρίως από τα ρωσικά τακτικά στρατεύματα και τους αυτονομιστές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από κυβερνητικές δυνάμεις· υποστηρίζει την έκκληση προς την ουκρανική κυβέρνηση για δημιουργία ενός ενιαίου και τακτικά επικαιροποιούμενου μητρώου στο οποίο να καταχωρίζονται όλα τα καταγγελλόμενα περιστατικά απαγωγών, και για τη διεξοδική και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των καταγγελιών για κατάχρηση βίας, κακομεταχείριση και βασανιστήρια·

26.  χαιρετίζει την έγκριση, από την Επιτροπή, της 4ης έκθεσης προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων από την Ουκρανία, καθώς και την απόφαση του Συμβουλίου για μετάβαση στο δεύτερο στάδιο· εμμένει στην ταχεία οριστικοποίηση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, η οποία θα αποτελέσει συγκεκριμένη απάντηση στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του λαού που διαδήλωσε στην πλατεία Μαϊντάν· επαναλαμβάνει, στο μεταξύ, την έκκλησή του για την άμεση θέσπιση προσωρινών, απλούστατων και μη δαπανηρών διαδικασιών θεώρησης·

27.  ζητεί τη συνέχιση των τριμερών συνομιλιών για την παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία, η οποία έχει ανασταλεί από τον Ιούνιο, προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος να αποκατασταθεί· επαναλαμβάνει την ανάγκη διασφάλιση του εφοδιασμού μέσω αντιστροφής της ροής αερίου από τις γειτονικές χώρες της ΕΕ προς την Ουκρανία·

28.  ζητεί από την ΕΕ να αντιμετωπίζει την αποθήκευση φυσικού αερίου, τους αγωγούς διασύνδεσης και τις εγκαταστάσεις αντίστροφης ροής ως στοιχεία στρατηγικής σημασίας και, κατά συνέπεια, να ρυθμίζει το μερίδιο των επιχειρήσεων από τρίτες χώρες που συνάπτουν συμβάσεις σε αυτούς τους τομείς ζωτικής σημασίας· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες συμφωνίες με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού φυσικού αερίου South Stream·

29.  τονίζει την ανάγκη ριζικής βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, της ανεξαρτησίας και ανθεκτικότητάς της σε εξωτερικές πιέσεις, μέσω της ενοποίησης των ενεργειακών τομέων, της περαιτέρω ανάπτυξης των ενεργειακών υποδομών στις χώρες της γειτονίας της ΕΕ και της ανάπτυξης ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ των εν λόγω χωρών και της ΕΕ, σε συμφωνία με τους στόχους της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και την ανάγκη εφαρμογής των εν λόγω έργων κοινού ενδιαφέροντος κατά απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρως λειτουργούσα ελεύθερη αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη·

30.  επιδοκιμάζει την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να σταματήσει την παράδοση των ελικοπτεροφόρων Μιστράλ και καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν παρόμοια στάση όσον αφορά τις εξαγωγές που δεν καλύπτονται από τις κυρώσεις της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα όπλα και τα υλικά διπλής χρήσης· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω σύμβαση αντιβαίνει στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και στην κοινή θέση του 2008, στην οποία ορίζονται κοινοί κανόνες σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να σεβαστούν πλήρως την απαγόρευση πώλησης όπλων και την απαγόρευση των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης για στρατιωτικές τελικές χρήσεις·

31.  χαιρετίζει την απόφαση διενέργειας πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ουκρανία στις 26 Οκτωβρίου 2014 και αναμένει από την κυβέρνηση ότι θα εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές· καλεί την Ουκρανία να θεσπίσει τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών τους και να αντιμετωπίσει πλήρως όλα τα προβλήματα που αναφέρονται στα πορίσματα και τα συμπεράσματα της αποστολής παρατηρητών ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ για τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές· εκφράζει την ελπίδα ότι θα σχηματισθεί μια ισχυρή πλειοψηφία για τις σημαντικές προκλήσεις και τις αναγκαίες μελλοντικές μεταρρυθμίσεις· αναλαμβάνει τη δέσμευση να στείλει εκλογικούς παρατηρητές για να εποπτεύσουν τις εν λόγω εκλογές και ζητεί μια εκτενή διεθνή αποστολή παρακολούθησης εκλογών για να επιβλέψει αυτές τις κρίσιμες εκλογές που θα γίνουν υπό τις παρούσες δυσχερείς συνθήκες·

32.  τονίζει ότι η Ρωσία έχει σήμερα, λιγότερο από ποτέ άλλοτε, λόγους να επικρίνει τη συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας ή να αντιδρά με αδικαιολόγητους εμπορικούς περιορισμούς και στρατιωτικές επιθέσεις· εκφράζει την ανησυχία του μήπως η νέα αυτή εξέλιξη αποτελέσει κίνητρο για να κλιμακώσει η Ρωσία την εκφοβιστική πολιτική της απέναντι στην Ουκρανία και να την τραβήξει στη δική της σφαίρα επιρροής· φοβάται τον κίνδυνο επέκτασης σε Γεωργία και Μολδαβία·

33.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ρωσική ηγεσία αντιμετωπίζει την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ ως κίνδυνο για τα δικά της πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα· τονίζει ότι, αντίθετα, η Ρωσία θα κερδίσει από την αύξηση των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ η ασφάλεια της Ρωσίας θα βελτιωθεί, μέσα σε ένα σταθερό και προβλέψιμο γειτονικό περιβάλλον· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το εμπόριο ως μέσο αποσταθεροποίησης της περιοχής, μέσω της απαγόρευσης εισαγωγών για διάφορα προϊόντα από την Ουκρανία και τη Μολδαβία, και πιο πρόσφατα με την κατάργηση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στο πλαίσιο της ΚΑΚ με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία και με την επαναφορά, στη συνέχεια, των δασμών του πλέον ευνοούμενου κράτους (ΠΕΚ) για τα προϊόντα που προέρχονται από τις χώρες αυτές·

34.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η συμφωνία αυτή δεν συνιστά τον τελικό στόχο των σχέσεων της ΕΕ με την Ουκρανία· τονίζει επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, η Ουκρανία –όπως και κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος– έχει ευρωπαϊκή προοπτική και μπορεί να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο ότι τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και εγγυάται το κράτος δικαίου·

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ, και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0009.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0170.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0248.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0457.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0009.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0101.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου