Postup : 2014/2841(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0118/2014

Predkladané texty :

RC-B8-0118/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0025

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 167kWORD 101k
17.9.2014
PE537.020v01-00}
PE537.024v01-00}
PE537.025v01-00}
PE537.029v01-00}
PE537.030v01-00} RC1
 
B8-0118/2014}
B8-0122/2014}
B8-0123/2014}
B8-0127/2014}
B8-0128/2014} RC1/REV

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B8‑0118/2014)

ECR (B8‑0122/2014)

PPE (B8‑0123/2014)

Verts/ALE (B8‑0127/2014)

ALDE (B8‑0128/2014)


o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Ivana Maletić v mene skupiny PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan, Jo Leinen v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Barbara Gosiewska, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2014/2841(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, o Východnom partnerstve a o Ukrajine, a najmä na svoje uznesenie zo 17. júla 2014 o Ukrajine(1),

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 22. júla a 15. augusta a na závery Európskej rady o Ukrajine z 30. augusta 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 11. septembra 2014 o únose estónskeho policajného dôstojníka,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, o Východnom partnerstve a o Ukrajine, najmä so zreteľom na uznesenie z 27. februára 2014 o situácii na Ukrajine(2), uznesenie z 13. marca 2014 o invázii Ruska na Ukrajinu(3), uznesenie zo 17. apríla 2014 o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva, a najmä o destabilizácii východnej Ukrajiny(4) a na uznesenie zo 17. júla 2014 o situácii na Ukrajine(5),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, a najmä na svoje uznesenie zo 6. februára 2014 o samite EÚ – Rusko(6),

–   so zreteľom na vyhlásenie zo samitu NATO vo Walese z 5. septembra 2014,

–   so zreteľom na výsledok mimoriadneho zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo z 5. septembra 2014,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov o vykonávaní Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou/prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (AA/DCFTA) z 12. septembra 2014,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže leto 2014 sa vyznačovalo ďalším stupňovaním konfliktu na východnej Ukrajine; keďže podľa odhadov OSN najmenej 3 000 ľudí prišlo o život a ďalších mnoho tisíc bolo zranených, pričom státisíce civilistov ušli z oblastí zasiahnutých konfliktom; keďže hospodárske náklady konfliktu vrátane nákladov na obnovu východných regiónov sú vážnym problémom pre sociálny a hospodársky rozvoj Ukrajiny;

B.  keďže trojstranná kontaktná skupina sa 5. septembra v Minsku dohodla na prímerí, ktoré začalo platiť v ten istý deň; keďže súčasťou dohody je aj 12-bodový protokol, ktorý sa týka prepustenia rukojemníkov, opatrení na zlepšenie humanitárnej situácie, stiahnutia všetkých ilegálnych ozbrojených skupín, vojenských zariadení a žoldnierov z Ukrajiny a opatrení na decentralizáciu doneckej a luhanskej oblasti;

C. keďže od piatka 5. septembra prímerie opakovane porušujú najmä pravidelné ruské jednotky a separatisti v oblastiach blízko Mariupoľa a letiska v Donecku, pričom sa pokúšajú vyprovokovať ukrajinskú obranu na viacerých iných miestach;

D. keďže v predchádzajúcich týždňoch Rusko zvýšilo svoju vojenskú prítomnosť na území Ukrajiny a logistickú podporu separatistickým milíciám prostredníctvom stáleho toku zbraní, munície, pancierových vozidiel a výstroje, maskovaných žoldnierov a vojakov napriek výzve EÚ vyvinúť všetko úsilie na upokojenie situácie; keďže od začiatku krízy Ruská federácia zhromažďuje jednotky a vojenskú techniku na hraniciach s Ukrajinou;

E.  keďže priama i nepriama vojenská intervencia Ruska na Ukrajine vrátane anexie Krymu predstavuje porušenie medzinárodného práva vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu a Budapeštianskeho memoranda z roku 1994; keďže Rusko naďalej odmieta vykonávať Zmluvu o konvenčných ozbrojených silách v Európe;

F.  keďže Európska rada z 30. augusta si vyžiadala návrhy na rozšírenie reštriktívnych opatrení EÚ vzhľadom na kroky Ruska, ktorými destabilizuje východnú Ukrajinu; keďže tieto návrhy nadobudli platnosť 12. septembra;

G. keďže po podpísaní politických ustanovení dohody o pridružení 21. marca 2014 EÚ a Ukrajina 27. júna 2014 oficiálne podpísali ostávajúcu časť tejto dohody, ktorej súčasťou je prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode (DCFTA); keďže Európsky parlament a Najvyššia rada súbežne ratifikovali dohodu o pridružení; keďže 12. septembra Komisia oznámila, že predbežné vykonávanie dohody DCFTA sa odloží do 31. decembra 2015; keďže to bude mať za následok predĺženie platnosti jednostranných obchodných preferencií, ktoré EÚ udelila Ukrajine a ktorých platnosť sa mala skončiť 1. novembra tohto roku;

H. keďže 7. augusta prijala ruská vláda zoznam produktov z EÚ, USA, Nórska, Kanady a Austrálie, ktoré majú byť na jeden rok vylúčené z ruského trhu; keďže EÚ bude postihnutá najviac, pretože Rusko je druhým najväčším vývozným trhom pre poľnohospodárske produkty EÚ, šiestym najväčším trhom pre výrobky rybolovu a 73 % zakázaných výrobkov pochádza z EÚ; keďže celkové obmedzenia, ktoré v súčasnosti Rusko uplatňuje, by mohli ohroziť obchod v hodnote 5 miliárd EUR a postihnúť príjmy 9,5 milióna osôb v EÚ, ktoré pracujú v najviac postihnutých poľnohospodárskych podnikoch;

I.   keďže vedľajším účinkom zákazu dovozu potravinárskych výrobkov z EÚ na ruský trh, ktorý postihol najmä sektor ovocia a zeleniny, ale aj sektor mlieka a mliečnych výrobkov a sektor mäsových výrobkov, by mohlo byť nahromadenie nadmernej ponuky na vnútornom trhu, zatiaľ čo zákaz dovozu produktov rybolovu z EÚ na ruský trh by mohol spôsobiť závažné problémy v niektorých členských štátoch; keďže hodnota výrobkov rybolovu, na ktoré sa vzťahuje zákaz, je takmer 144 miliónov EUR;

J.   keďže Rusko oslabuje bezpečnosť EÚ pravidelným narúšaním vzdušného priestoru Fínska, pobaltských štátov a Ukrajiny, ako aj nedávnym znížením dodávok plynu do Poľska, ktoré tvoria 45 % exportu Ruska do tejto krajiny;

K. keďže NATO na samite v Newporte opätovne potvrdilo podporu Ukrajine, ktorá čelí úsiliu Ruska o jej destabilizáciu, ponúklo jej podporu pri posilňovaní ozbrojených síl a vyzvalo Rusko, aby stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny a ukončilo ilegálnu anexiu Krymu;

L.  keďže tragické zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií s číslom letu MH17 v doneckej oblasti vyvolalo pobúrenie medzinárodnej a európskej verejnej mienky; keďže OSN a EÚ požiadali o dôkladné medzinárodné vyšetrenie okolností havárie a keďže postavenie zodpovedných osôb pred súd je morálnou a právnou povinnosťou;

1.  víta podpis Minskej dohody o prímerí a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby urobili všetko, čo je v ich silách, pre jej úplné uplatňovanie v dobrej viere s cieľom pripraviť pôdu pre začatie skutočného mierového procesu vrátane trvalej a účinnej kontroly ukrajinských hraníc pod kontrolou OBSE, úplného a bezpodmienečného stiahnutia ruských vojsk, ilegálnych ozbrojených skupín, vojenskej techniky a žoldnierov z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny a prepustenia rukojemníkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohodu o prímerí neustále porušujú najmä separatisti a ruské jednotky a že pokračuje ich posilňovanie;

2.  vyzýva všetky strany, aby dodržiavali prímerie a aby sa zdržali akýchkoľvek akcií či krokov, ktoré by mohli dohodu ohroziť; vyjadruje však hlboké znepokojenie nad tým, že prímerie je len zámienkou pre ruské jednotky, aby sa mohli preskupiť a pokračovať v útoku, ktorého cieľom je vytvorenie „pozemného koridoru“ na Krym a ďalej do Podnesterska;

3.  dôrazne odsudzuje Ruskú federáciu za vedenie nevyhlásenej hybridnej vojny proti Ukrajine s použitím pravidelných ruských jednotiek a podporovaním nezákonných ozbrojených skupín; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto opatrenia vedúcich predstaviteľov Ruska predstavujú hrozbu nielen pre jednotu a nezávislosť Ukrajiny, ale aj pre celý európsky kontinent; vyzýva Rusko, aby okamžite stiahlo všetky svoje vojenské prostriedky a sily z Ukrajiny, zakázalo toky bojovníkov a zbraní na východnú Ukrajinu a ukončilo priamu alebo nepriamu podporu činnosti separatistických síl na ukrajinskej pôde;

4.  pripomína svoj záväzok ochraňovať nezávislosť, suverenitu, územnú celistvosť, neporušiteľnosť hraníc Ukrajiny a jej právo európskej voľby; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo neuzná nelegálnu anexiu Krymu a Sevastopoľa ani pokusy o vytvorenie kvázi republiky na Donbase; víta rozhodnutie EÚ zakázať dovoz z Krymu, pokiaľ k nemu ukrajinské orgány nepriložia osvedčenie o pôvode; ďalej odsudzuje vynútené vydávanie pasov ukrajinským občanom na Kryme, prenasledovanie Ukrajincov a krymských Tatárov, ako aj vyhrážky zo strany samozvaných vodcov proti občanom Krymu, ktorí prejavili záujem o hlasovanie v nadchádzajúcich parlamentných voľbách;

5.  zdôrazňuje, že OBSE zohráva hlavnú úlohu pri riešení ukrajinskej krízy, pretože má s riešením ozbrojeného konfliktu a kríz skúsenosti a tiež vzhľadom na skutočnosť, že tak Ruská federácia, ako aj Ukrajina sú členmi tejto organizácie; vyzýva členské štáty, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisiu, aby sa snažili o posilnenie a rozšírenie osobitnej pozorovateľskej misie OBSE na Ukrajine, a to ako pokiaľ ide o skúsených zamestnancov, tak o logistiku a vybavenie; zdôrazňuje, že je potrebné bezodkladne vyslať pozorovateľov OBSE na všetky časti ukrajinsko-ruskej hranice, ktorá je v súčasnosti pod kontrolou separatistov;

6.  zdôrazňuje, že reforma a program pridruženia musia postupovať súbežne s pokračovaním boja o zabezpečenie územnej celistvosti a jednoty Ukrajiny; opätovne zdôrazňuje, že tieto dve úlohy sú neoddeliteľne a synergicky prepojené; zdôrazňuje potrebu mierového dialógu a decentralizácie, ktoré zabezpečia, aby moc nad celým územím zostala v rukách ústrednej vlády, čím sa zabezpečí jednota Ukrajiny; zdôrazňuje potrebu budovania dôvery medzi rôznymi komunitami v spoločnosti a vyzýva na trvalo udržateľný proces zmierenia; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia inkluzívneho vnútroštátneho dialógu a vyhýbania sa propagande, nenávistným prejavom a vyhláseniam, ktoré by mohli ešte viac vyostriť konflikt; zdôrazňuje, že do takéhoto inkluzívneho dialógu by sa mali zapojiť organizácie občianskej spoločnosti a občanov zo všetkých regiónov a menšín;

7.  víta súbežnú ratifikáciu dohody AA/DCFTA v Najvyššej rade a v Európskom parlamente; ratifikáciu považuje za dôležitý krok, ktorý svedčí o tom, že obe strany majú záujem na jej úspešnom vykonaní; berie na vedomie prípadné odloženie predbežného vykonávania prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) do 31. decembra 2015 a namiesto toho predĺženie platnosti jednostranných obchodných opatrení, čo de facto znamená, že dohoda sa vykonáva asymetricky; vyjadruje poľutovanie nad mimoriadnymi opatreniami a tlakom zo strany Ruska; zdôrazňuje, že táto dohoda sa nemôže a nebude meniť, čo dala Európska únia veľmi jasne najavo jej ratifikáciou; vyzýva členské štáty, aby urýchlene pristúpili k ratifikácii dohody AA/DCFTA s Ukrajinou; berie na vedomie prebiehajúce konzultácie medzi Ukrajinou, Ruskom a EÚ o vykonávaní AA/DCFTA s Ukrajinou a dúfa, že to pomôže vyriešiť akékoľvek nedorozumenia;

8.  zdôrazňuje, že nadchádzajúce mesiace do vykonania dohody AA/DCFTA treba využiť na nevyhnutnú transformáciu a modernizáciu ukrajinského politického systému, hospodárstva a spoločnosti v súlade s programom pridruženia; víta program reforiem ohlásený prezidentom Porošenkom, ktorý zahŕňa zákony o korupcii, decentralizácii a amnestii; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby urýchlene vypracovali komplexný a ambiciózny balík finančnej pomoci pre Ukrajinu a najmä pre ľudí na východnej Ukrajine, aby podporovali prácu na politickom riešení a národnom zmierení;

9.  berie na vedomie zákony o osobitnom postavení niektorých okresov v doneckej a luhanskej oblasti a amnestiu, ktorú prijala Najvyššia rada 16. septembra ako dôležitý prínos k zmierneniu napätia v rámci vykonávania mierového plánu prezidenta Ukrajiny;

10. podporuje reštriktívne opatrenia, ktoré EÚ prijala v lete voči Rusku z dôvodu pokračujúcej ruskej agresie, a berie na vedomie ich posilnenie z 12. septembra 2014; zastáva názor, že akékoľvek sankcie by mali byť navrhnuté tak, aby spoločnostiam prepojeným na Kremeľ neumožňovali ich obchádzanie; žiada EÚ, aby pozorne sledovala formy hospodárskej spolupráce, ako sú swapy aktív a spoločné podniky;

11. vyzýva členské štáty a ESVČ, aby prijali jasný súbor kritérií, ktorých dosiahnutie môže zabrániť prijatiu nových reštriktívnych opatrení alebo viesť k zrušeniu už prijatých sankcií; je presvedčený, že tieto kritériá by mali zahŕňať: úplné stiahnutie ruských vojsk a žoldnierov z územia Ukrajiny; ukončenie dodávok zbraní a vybavenia teroristom; rešpektovanie režimu prímeria Ruskom; nastolenie účinnej medzinárodnej kontroly a overovania režimu prímeria; a obnovenie ukrajinskej kontroly nad celým jej územím; vyzýva Radu a členské štáty, aby neuvažovali o zrušení sankcií skôr, ako budú splnené tieto podmienky, a aby boli pripravené na uloženie ďalších sankcií voči Rusku za všetky opatrenia, ktoré Rusko prijme na oslabenie dohody o prímerí alebo na ďalšiu eskaláciu napätia na Ukrajine;

12. pripomína, že reštriktívne opatrenia, ktoré prijala EÚ, sú priamo spojené s porušením medzinárodného práva pri nezákonnom zabratí Krymu a destabilizácii Ukrajiny Ruskou federáciou, zatiaľ čo obchodné opatrenia, ktoré prijala Ruská federácia vrátane opatrení proti Ukrajine a ostatným krajinám Východného partnerstva, ktoré nedávno uzatvorili dohody o pridružení s EÚ, sú neodôvodnené; požaduje, aby bolo Rusko vylúčené zo spolupráce v civilnej jadrovej oblasti a zo systému SWIFT;

13. vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala vplyv ruských tzv. protisankcií a aby prijala rýchle opatrenia na podporu výrobcov, ktorých zasiahnu ruské obchodné obmedzenia; víta opatrenia, ktoré prijala Rada pre poľnohospodárstvo EÚ 5. septembra, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby, ako umožniť EÚ lepšie sa vyrovnať s podobnými krízami v budúcnosti a urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zásadným spôsobom a včas podporila postihnutých európskych výrobcov; vyjadruje poľutovanie nad pozastavením núdzových trhových opatrení pre trhy s ovocím a zeleninou rýchlo podliehajúcou skaze, ale odsudzuje akékoľvek zneužívanie podpory; vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila nový systém;

14. vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala trhy v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rybolovu a akvakultúry, aby informovala Radu a Európsky parlament o akýchkoľvek zmenách a posúdila dosah prijatých opatrení, aby mohla prípadne rozšíriť zoznam príslušných produktov a zvýšiť rozpočet 125 miliónov EUR; naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa neobmedzovala len na trhové opatrenia, ale aby prijala aj strednodobé opatrenia (napríklad v oblasti propagačnej činnosti) na posilnenie prítomnosti EÚ na trhoch tretích krajín;

15. zvažuje možnosť čerpania iných fondov EÚ ako poľnohospodárskych fondov, pretože kríza má predovšetkým politický charakter a nie je výsledkom zlyhania trhu alebo nepriaznivých poveternostných podmienok;

16. vyzdvihuje skutočnosť, že strednodobá a dlhodobá politická a hospodárska stabilita a rozvoj v Rusku závisia od vzniku skutočnej demokracie, a zdôrazňuje, že budúci vývoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom bude závisieť od úsilia o posilnenie demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv v Rusku;

17. vyjadruje uspokojenie nad prepustením rukojemníkov, ktorých zadržiavali nelegálne ozbrojené skupiny na východnej Ukrajine, a vyzýva na prepustenie ukrajinských väzňov zadržiavaných v Ruskej federácii; poukazuje najmä na prípad Nadeždy Savčenkovej, ukrajinskej dobrovoľníčky, ktorú v júni zajali separatisti a následne ju presunuli do Ruska a stále je vo väzbe;

18. víta obnovený záväzok NATO zamerať sa prioritne na kolektívnu bezpečnosť, ako aj záväzok vo vzťahu k článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta rozhodnutia prijaté na samite NATO v Newporte týkajúce sa zvýšenia úrovne bezpečnosti spojencov vo východnej Európe vrátane vytvorenia jednotky rýchleho nasadenia, stálej rotujúcej vojenskej prítomnosti NATO a vytvorenia logistickej infraštruktúry, ako aj úsilia zameraného na posilnenie schopnosti Ukrajiny chrániť svoju vlastnú bezpečnosť; berie na vedomie, že členské štáty môžu na bilaterálnej úrovni poskytnúť Ukrajine potrebné zbrane, technológie a odborné znalosti v záujme ich bezpečnosti a obrany;

19. zdôrazňuje význam nezávislého, rýchleho a komplexného vyšetrenia príčin zostrelenia letu MH17 spoločnosti Malaysian Airlines, ktoré vykonáva holandský vyšetrovací výbor pre bezpečnosť, ako aj potrebu postaviť pred súd tých, ktorí sú za zostrelenie zodpovední; konštatuje, že holandský vyšetrovací výbor pre bezpečnosť vydal predbežnú správu z vyšetrovania nešťastia letu MH17 dňa 9. septembra 2014; zdôrazňuje, že na základe predbežných zistení, ktoré sú aktuálne k dispozícii, sa v súvislosti s lietadlom alebo posádkou nenašli žiadne indície, ktoré by svedčili o akýchkoľvek technických alebo prevádzkových problémoch, a poškodenie v prednej časti lietadla naznačuje, že lietadlo bolo zasiahnuté veľkým množstvom vysokoenergetických predmetov pochádzajúcich z priestoru mimo lietadla; odsudzuje skutočnosť, že rebeli stále neumožnili neobmedzený prístup vyšetrovateľov k miestu havárie a vyzýva všetky strany, aby umožnili okamžitý prístup;

20. vyjadruje silné presvedčenie, že jedinou reálnou odpoveďou na vyhrážky Ruska je spoločný a jednotný postoj voči nemu; je presvedčený, že EÚ musí prehodnotiť svoje vzťahy s Ruskom, upustiť od konceptu strategického partnerstva a nájsť nový spoločný prístup;

21. vyjadruje hlboké znepokojenie nad katastrofálnou humanitárnou situáciou na východnej Ukrajine, predovšetkým v súvislosti s prichádzajúcou zimou; poukazuje na naliehavú potrebu poskytnúť humanitárnu pomoc a podporu obyvateľstvu v oblastiach zasiahnutých konfliktom, osobám vysídleným v rámci krajiny a utečencom; víta nedávne rozhodnutie Komisie uvoľniť 22 miliónov EUR na humanitárnu a rozvojovú pomoc pre Ukrajinu; žiada prijatie ďalších naliehavých opatrení pod úplnou kontrolou EÚ a v jej mene, vrátane konvoja humanitárnej pomoci, na podporu tým, ktorí ich najviac potrebujú; pripomína, že humanitárna pomoc východnej Ukrajine sa musí poskytovať v úplnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a v úzkej koordinácii s ukrajinskou vládou, OSN a Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK);

22. naliehavo vyzýva Komisiu, aby začala prípravu tretieho ambiciózneho balíka makrofinančnej pomoci Ukrajine a aby sa stala hlavným organizátorom konferencie darcov pre Ukrajinu, ktorá by sa mala uskutočniť koncom roka 2014 za účasti medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a občianskej spoločnosti; zdôrazňuje význam záväzku medzinárodného spoločenstva podporiť hospodársku a politickú stabilizáciu a reformy na Ukrajine,

23. oceňuje nepretržité úsilie ukrajinských orgánov, ktoré sa snažia zabezpečiť právo na vzdelanie, a najmä zaistiť, aby sa všetky deti mohli čo najskôr vrátiť do škôl, ktoré boli zasiahnuté konfliktom; pripomína, že je dôležité poskytnúť psychologickú pomoc všetkým deťom, ktoré boli priamymi svedkami násilných činov;

24. dôrazne odsudzuje nezákonný únos pracovníka estónskej kontrarozviedky z územia Estónska do Ruska a vyzýva ruské orgány, aby pána Kohvera okamžite prepustili a umožnili jeho bezpečný návrat do Estónska;

25. pripomína nedávne hodnoverné správy o porušovaní ľudských práv v oblastiach postihnutých konfliktom, ktorého sa dopustili ruské jednotky a separatisti, a v niektorých prípadoch aj vládne sily; podporuje výzvu adresovanú ukrajinskej vláde, aby vytvorila jednotný a pravidelne aktualizovaný register prípadov oznámených únosov a začala dôsledné a nezávislé vyšetrovanie všetkých obvinení z hrubého použitia sily, zlého zaobchádzania alebo mučenia;

26. víta prijatie 4. správy Komisie o pokroku vo vykonávaní akčného plánu pre liberalizáciu vízového režimu Ukrajinou a rozhodnutie Rady pokračovať druhou fázou; trvá na rýchlom dokončení bezvízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou, ktorý je konkrétnou reakciou na európske ašpirácie ľudí, ktorí protestovali na námestí Majdan; medzitým znovu vyzýva na okamžité zavedenie dočasných, veľmi jednoduchých a lacných postupov udeľovania víz;

27. vyzýva na pokračovanie trojstranných rokovaní o dodávkach plynu na Ukrajinu, ktoré boli od júna prerušené, s cieľom nájsť spôsob ich obnovenia; opätovne zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť dodávky plynu na Ukrajinu reverzným tokom zo susedných členských štátov EÚ;

28. vyzýva EÚ, aby považovala skladovanie plynu, prepojovacie vedenia a zariadenia spätného toku za strategické statky, a teda aby regulovala podiel zmluvných strán z radov tretích osôb v týchto kľúčových sektoroch; takisto vyzýva členské štáty, aby zrušili plánované dohody s Ruskom v odvetví energetiky vrátane plynovodu South Stream;

29. zdôrazňuje potrebu radikálneho posilnenia energetickej bezpečnosti, nezávislosti a odolnosti EÚ voči vonkajšiemu tlaku konsolidáciou energetických odvetví, ďalším rozvojom energetickej infraštruktúry v krajinách susediacich s EÚ a rozvinutím energetických prepojovacích vedení medzi týmito krajinami a  EÚ v súlade s cieľmi Energetického spoločenstva, ako aj potrebu realizácie týchto projektov spoločného záujmu s najvyšším stupňom naliehavosti v záujme vybudovania plne fungujúceho voľného trhu s plynom v Európe;

30. víta rozhodnutie francúzskej vlády pozastaviť dodávku vrtuľníkových lodí Mistral a vyzýva všetky členské štáty, aby zaujali podobný postoj k vývozu tovaru, na ktorý sa nevzťahuje rozhodnutie o sankciách EÚ, najmä pokiaľ ide o zbrane a materiál na dvojaké použitie; pripomína, že táto zmluva je v rozpore s Kódexom Európskej únie pre vývoz zbraní a spoločnou pozíciu z roku 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu; vyzýva členské štáty EÚ, aby plne rešpektovali obchodné embargo na zbrane a zákaz vývozu tovaru s dvojakým použitím pre vojenských koncových užívateľov;

31. víta rozhodnutie zorganizovať predčasné parlamentné voľby na Ukrajine 26. októbra 2014 a očakáva, že vláda zabezpečí, aby boli voľby slobodné a spravodlivé; vyzýva Ukrajinu, aby zabezpečila transparentnosť vo financovaní strán a ich politických kampaní a aby sa dôkladne zaoberala pripomienkami uvedenými v zisteniach a záveroch pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR, pokiaľ ide o nedávne prezidentské voľby; verí, že vzhľadom na dôležité výzvy a nevyhnutné reformy, ktorým sa bude treba venovať, vznikne silná väčšina; je odhodlaný vyslať na monitorovanie týchto volieb volebných pozorovateľov a žiada, aby tieto veľmi významné voľby, ktoré sa uskutočnia za pretrvávajúcich zložitých podmienok, monitorovala silná medzinárodná volebná pozorovateľská misia;

32. zdôrazňuje, že Rusko má menej dôvodov ako kedykoľvek predtým, aby kritizovalo dohody medzi EÚ a Ukrajinou alebo aby reagovalo neodôvodnenými obchodnými obmedzeniami alebo vojenskou agresiou; vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto nové udalosti podnecujú Rusko k tomu, aby vystupňovalo politiku zastrašovania a vťahovania Ukrajiny do svojej sféry vplyvu; obáva sa nebezpečenstva rozšírenia konfliktu do Gruzínska a Moldavska;

33. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vedúci predstavitelia Ruska pokladajú Východné partnerstvo EÚ za hrozbu pre vlastné politické a hospodárske záujmy; zdôrazňuje skutočnosť, že Rusko naopak získa zo zintenzívnenej obchodnej a hospodárskej činnosti, zatiaľ čo jeho bezpečnosť sa posilní stabilným a predvídateľným susedstvom; odsudzuje správanie Ruska, ktoré využíva obchod na destabilizáciu regiónu, pretože zakázalo dovoz určitých výrobkov z Ukrajiny a Moldavska a teraz tiež odstupuje od dohôd o voľnom obchode Spoločenstva nezávislých štátov s Ukrajinou, Gruzínskom a Moldavskom a znovu zavádza clá na výrobky z doložky najvyšších výhod pochádzajúce z týchto krajín;

34. opätovne zdôrazňuje v tejto súvislosti svoje stanovisko, podľa ktorého táto dohoda nie je konečným cieľom vo vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou; poukazuje ďalej na to, že podľa článku 49 Zmluvy o EÚ má Ukrajina – ako každý iný európsky štát – európske vyhliadky a môže sa uchádzať o členstvo v Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási k zásadám demokracie, dodržiava základné slobody, ľudské a menšinové práva a zabezpečuje dodržiavanie zásad právneho štátu;

35. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, Rade Európy, OBSE a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

 

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0009.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0170.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0248.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0457.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0009.

(6)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0101.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia