Postopek : 2014/2841(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0118/2014

Predložena besedila :

RC-B8-0118/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0025

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 153kWORD 102k
17.9.2014
PE537.020v01-00}
PE537.024v01-00}
PE537.025v01-00}
PE537.029v01-00}
PE537.030v01-00} RC1
 
B8-0118/2014}
B8-0122/2014}
B8-0123/2014}
B8-0127/2014}
B8-0128/2014} RC1/REV

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

S&D (B8‑0118/2014)

ECR (B8‑0122/2014)

PPE (B8‑0123/2014)

Verts/ALE (B8‑0127/2014)

ALDE (B8‑0128/2014)


o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Ivana Maletić v imenu skupine PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan, Jo Leinen v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Barbara Gosiewska, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE
Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo (2014/2841(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o evropski sosedski politiki, vzhodnem partnerstvu in Ukrajini, zlasti resolucije z dne 17. julija 2014 o Ukrajini(1),

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 22. julija 2014 in 15. avgusta 2014 ter sklepov Evropskega sveta z dne 30. avgusta 2014 o Ukrajini,

–       ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo Evropske službe za zunanje delovanje z dne 11. septembra 2014 o ugrabitvi estonskega policista,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o evropski sosedski politiki, vzhodnem partnerstvu in Ukrajini, zlasti resolucij z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Ukrajini(2), z dne 13. marca 2014 o invaziji Rusije na Ukrajino(3), z dne 17. aprila 2014 o ruskem pritisku na države vzhodnega partnerstva, zlasti o destabilizaciji vzhodne Ukrajine(4), in z dne 17. julija 2014 o razmerah v Ukrajini(5)

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji, zlasti z dne 6. februarja 2014 o vrhunskem srečanju EU-Rusija(6),

–       ob upoštevanju deklaracije po vrhunskem srečanju Nata v Walesu z dne 5. septembra 2014,

–       ob upoštevanju izida izrednega srečanja Evropskega sveta za kmetijstvo z dne 5. septembra 2014,

–       ob upoštevanju skupne ministrske izjave o izvajanju pridružitvenega sporazuma / poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini med EU in Ukrajino z dne 12. septembra 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker je poletje 2014 zaznamovalo stopnjevanje konflikta v vzhodni Ukrajini; ker je po ocenah OZN življenje izgubilo najmanj 3.000 ljudi, več tisoč je ranjenih, na tisoče civilistov pa je zbežalo s območja konflikta; ker so gospodarski stroški konflikta, tudi stroški obnove vzhodnih regij, resna težava za družbeni in gospodarski razvoj Ukrajine;

B.     ker je tristranska kontaktna skupina 5. septembra v Minsku dosegla dogovor o prekinitvi ognja, ki je začel veljati še isti dan; ker je dogovor vseboval tudi protokol, sestavljen iz 12 točk, v katerem so bili določeni izpustitev talcev, ukrepi za izboljšanje humanitarnih razmer, umik vseh nezakonitih oboroženih skupin, vojaškega orožja in plačancev iz Ukrajine ter ukrepi za decentralizacijo v regijah Doneck in Luhansk;

C.     ker so povečini redne ruske enote in separatisti od petka, 5. septembra, večkrat kršili prekinitev ognja na območju v bližini doneškega letališča Mariupol in na različnih drugih mestih poskusili izzvati ukrajinsko obrambo;

D.     ker je Rusija v preteklih tednih okrepila svojo vojaško prisotnost na ozemlju Ukrajine in logistično podporo separatističnim milicam z vztrajnim dotokom orožja, streliva, oklepnih vozil in opreme, s plačanci in maskiranimi vojaki, čeprav jo je EU nenehno pozivala, naj si prizadeva za umiritev razmer; ker Ruska federacija že od začetka krize na meji z Ukrajino kopiči vojaške enote in opremo;

E.     ker rusko posredno in neposredno vojaško posredovanje v Ukrajini, vključno s priključitvijo Krima, pomeni kršitev mednarodnega prava, vključno z ustanovno listino OZN, Helsinško sklepno listino in sporazuma iz Budimpešte iz leta 1994; ker Rusija še vedno noče izvajati Pogodbe o konvencionalnih oboroženih silah v Evropi;

F.     ker je Evropski svet 30. avgusta zahteval pripravo predlogov o razširitvi omejevalnih ukrepov EU zaradi ruskega destabilizacijskega delovanja v vzhodni Ukrajini; ker so ti predlogi začeli veljati 12. septembra;

G.     ker sta EU in Ukrajina po tem, ko sta 21. marca 2014 podpisali politični del pridružitvenega sporazuma, 27. junija 2014 uradno podpisali še njegov preostanek, vključno s poglobljenim in celovitim sporazumom o prosti trgovini; ker sta Evropski parlament in ukrajinski parlament sporazum hkrati ratificirala; ker je Komisija 12. septembra sporočila, da bo začasna uporaba poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini preložena na 31. december 2015; ker se bo s tem podaljšala veljavnost enostranskih trgovinskih preferencialov, ki jih je EU odobrila Ukrajini in ki naj bi prenehali veljati 1. novembra 2014;

H.     ker je ruska vlada 7. avgusta sprejela seznam proizvodov iz EU, ZDA, Norveške, Kanade in Avstralije, ki bodo na ruskem trgu prepovedani eno leto; ker bo posledice te prepovedi najbolj občutila EU, saj je Rusija njen drugi največji izvozni trg za kmetijske proizvode in šesti največji izvozni trg za ribiške proizvode, hkrati pa 73 % prepovedanih proizvodov prihaja iz EU; ker bi splošne prepovedi, ki jih Rusija sedaj uporablja, utegnile ogroziti trgovino, vredno 5 milijard EUR, in vplivati na prihodke 9,5 milijonov ljudi v EU, ki delajo v najbolj prizadetih kmetijskih gospodarstvih;

I.      ker bi prepoved prehrambnih proizvodov iz EU na ruskem trgu, ki je zlasti prizadela sektorja sadja in zelenjave ter sektorja mlečnih in mesnih izdelkov, lahko sprožila verižno reakcijo, ki bi utegnila povzročiti prenasičenost notranjega trga, prepoved ribiških proizvodov iz EU na ruskem trgu pa bi utegnila povzročiti hude težave v nekaterih državah članicah; ker so prepovedani ribiški proizvodi vredni skoraj 144 milijonov EUR;

J.      ker Rusija ogroža varnost EU, saj je večkrat vdrla v zračni prostor Finske, baltskih držav in Ukrajine ter nedavno prekinila dobavo plina Poljski, in sicer za 45 % celotnega izvoza plina v to državo;

K.     ker je Nato na vrhunskem srečanju v Newportu ponovno potrdil, da je glede na ruske poskuse destabilizacije na strani Ukrajine, ponudil podporo pri okrepitvi ukrajinskih oboroženih sil in pozval Rusijo, naj odpokliče svoje enote iz Ukrajine in opusti nezakonito priključitev Krima;

L.     ker je tragična sestrelitev letala malezijske letalske družbe na letu MH17 v okolici Donecka sprožila ogorčenje mednarodnega in evropskega javnega mnenja; ker sta OZN in EU zahtevala temeljito mednarodno preiskavo okoliščin nesreče in ker je po moralni in pravni dolžnosti treba krivce privesti pred sodišče;

1.      pozdravlja podpis sporazuma o prekinitvi ognja iz Minska in poziva vse strani, naj si na vso moč prizadevajo za njegovo celovito izvajanje v dobri veri, da bi omogočili začetek pravega mirovnega procesa, vključno s trajnim in učinkovitim nadzorom ukrajinske meje, kar preverja OVSE, popolnim in brezpogojnim umikom ruskih enot, nezakonitih oboroženih skupin, vojaške opreme in plačancev z mednarodno priznanega ukrajinskega ozemlja ter izpustitvijo talcev; obžaluje, da predvsem separatistične sile in ruske enote ves čas kršijo dogovor o prekinitvi ognja in da njihovo kopičenje zmogljivosti še vedno traja;

2.      poziva vse strani, naj spoštujejo prekinitev ognja in se vzdržijo vseh ukrepov ali potez, ki bi lahko ogrozile sporazum; je zelo zaskrbljen, da je prekinitev ognja zgolj pretveza za reorganizacijo ruskih enot in nadaljevanje njihove ofenzive s ciljem vzpostavitve kopenskega koridorja do Krima in naprej do Pridnestrja;

3.      ostro obsoja Rusko federacijo, ker vodi t. i. hibridno vojno proti Ukrajini z uporabo rednih ruskih sil in s podporo nezakonitim oboroženim skupinam; poudarja, da ti ukrepi ruskega vodstva ne ogrožajo le enotnosti in neodvisnosti Ukrajine, ampak tudi celotne evropske celine; poziva Rusijo, naj nemudoma umakne vso vojaško opremo in odpokliče svoje sile iz Ukrajine, prepove tokove borcev in orožja proti vzhodni Ukrajini in naj preneha posredno ali neposredno podpirati akcije separatističnih sil na ukrajinskih tleh;

4.      ponovno izraža svojo zavezanost neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine ter nedotakljivosti njenih meja in njeni pravici do evropske izbire; ponovno poudarja, da mednarodna skupnost ne bo priznala nezakonite priključitve Krima in Sevastopola ali poskusov ustanovitve navideznih republik v Donbasu; pozdravlja odločitev Unije o prepovedi uvoza iz Krima, razen če je uvozno blago opremljeno s potrdilom o poreklu, ki ga izdajo ukrajinske oblasti; obsoja tudi prisilno izdajanje potnih listov za ukrajinske državljane v Krimu, pregon ukrajinskih in krimskih Tatarov ter grožnje samooklicanih voditeljev proti prebivalcem Krima, ki so izrazili željo, da bi sodelovali na naslednjih parlamentarnih volitvah;

5.      poudarja, da ima Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi osrednjo vlogo pri reševanju ukrajinske krize, saj ima izkušnje z reševanjem oboroženih konfliktov in kriz, tako Ruska federacija kot Ukrajina pa sta članici te organizacije; poziva države članice, visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisijo, naj si na vso moč prizadevajo za okrepitev in razširitev posebne opazovalne misije OVSE v Ukrajini, tako z vidika izkušenega osebja kot logistike in opreme; poudarja, da je treba nemudoma napotiti opazovalce OSCE vzdolž tistih delov ukrajinsko-ruske meje, ki jih nadzirajo separatisti;

6.      poudarja, da morata programa reform in pridružitve potekati vzporedno z neprekinjenimi prizadevanji za zagotovitev ozemeljske celovitosti in enotnosti Ukrajine; ponovno poudarja, da sta ti nalogi neločljivi, njune sinergije pa so močno povezane; poudarja, da sta potrebna miren dialog in decentralizacija, ki omogoča, da ima osrednja vlada oblast nad celotnim državnim ozemljem in zagotavlja enotnost Ukrajine; poudarja potrebo po krepitvi zaupanja med različnimi skupnostmi v družbi in poziva k trajnemu procesu sprave; v zvezi s tem opozarja, da je treba vzpostaviti vključujoč nacionalni dialog ter se izogibati propagandi, sovražnemu govoru in retoriki, saj bi utegnilo to konflikt še zaostriti; poudarja, da bi morale v takšnem vključujočem dialogu sodelovati organizacije civilne družbe in državljani iz vseh regij in predstavniki manjšin;

7.      pozdravlja sočasno ratifikacijo pridružitvenega sporazuma / poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini v ukrajinskem parlamentu in Evropskem parlamentu; meni, da sta se s tem pomembnim korakom obe strani zavezali uspešnemu izvajanju; je seznanjen z odložitvijo začasnega izvajanja poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini med EU in Ukrajino na 31. december 2015, kar pomeni, da se bodo namesto tega še naprej izvajali enostranski trgovinski ukrepi, ki pomenijo dejansko nesimetrično izvajanje sporazuma;; obsoja izredne ukrepe in pritiske, ki jih izvaja Rusija; poudarja, da sporazum ne bo spremenjen, saj spremembe tudi niso mogoče, kar je Evropska unija jasno pokazala z njegovo ratifikacijo; poziva države članice, naj hitro ratificirajo pridružitveni sporazum / poglobljen in celovit sporazum o prosti trgovini z Ukrajino; je seznanjen s posvetovanjem, ki poteka med Ukrajino, Rusijo in Unijo o izvajanju tega sporazuma ter upa, da bo to pomagalo pri reševanju morebitnih nesporazumov;

8.      poudarja, da bi bilo treba izkoristiti čas do začetka izvajanja pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini za uresničitev potrebne preobrazbe in posodobitve ukrajinskega političnega sistema, njenega gospodarstva in družbe v skladu s programom pridružitvenega sporazuma; pozdravlja program reform, ki ga je napovedal predsednik Porošenko in ki zajema zakone o preprečevanju korupcije, decentralizaciji in amnestiji; poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj nemudoma pripravita celovit in ambiciozen sveženj finančne podpore in pomoči za Ukrajino, zlasti za ljudi v vzhodni Ukrajini, da bi podprli prizadevanja za politično rešitev in nacionalno spravo;

9.      ugotavlja, da zakoni o posebnem statusu nekaterih okrožij v regijah Doneck in Luhansk in o amnestiji, ki jih je ukrajinski parlament sprejel 16. septembra, pomembno prispevajo k umirjanju razmer v okviru izvajanja mirovnega načrta ukrajinskega predsednika;

10.    podpira omejevalne ukrepe za Rusijo, ki jih je EU sprejela poleti zaradi nenehne ruske agresije, in je seznanjen, da so se začeli izvajati 12. septembra 2014; meni, da bi morale biti vse sankcije oblikovane tako, da jih podjetja, povezana s Kremljem, ne bi mogla zaobiti; poziva EU, naj pozorno spremlja oblike gospodarskega sodelovanja, kot sta zamenjava lastniških finančnih instrumentov in skupno vlaganje;

11.    poziva države članice in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj sprejmejo jasen sklop meril, s katerimi bi lahko – ko bodo dosežena – preprečili sprejetje novih restriktivnih ukrepov proti Rusiji ali odpravili predhodne; meni, da bi morala ta merila zajemati: popoln umik ruskih enot in plačancev z ukrajinskega ozemlja; prenehanje dobave orožja in opreme teroristom; popolno rusko spoštovanje prekinitve ognja; vzpostavitev učinkovitega mednarodnega nadzora in preverjanje spoštovanja prekinitve ognja ter ponovno vzpostavitev ukrajinskega nadzora nad vsem ozemljem Ukrajine; poziva Svet in države članice, naj se ne odločijo za umik sankcij, preden ti pogoji niso izpolnjeni, ter naj bodo še naprej pripravljene na uvedbo novih sankcij proti Rusiji, če bi ta sprejela kakršne koli ukrepe, ki bi ogrozili sporazum o prekinitvi ognja ali še povečali napetosti v Ukrajini;

12.    ponavlja, da so restriktivni ukrepi, ki jih je sprejela Unija, neposredno vezani na kršitev mednarodnega prava s tem, ko je Ruska federacija nezakonito priključila Krim in zamajala stabilnost Ukrajine, medtem ko so trgovinski ukrepi, ki jih je sprejela Ruska federacija, tudi proti Ukrajini in drugim državam vzhodnega partnerstva, ki so nedavno sklenile pridružitvene sporazume z Unijo, neupravičeni; poziva EU, naj preuči možnost izključitve Rusije iz jedrskega sodelovanja in sistema Swift;

13.    poziva Komisijo, naj pozorno spremlja posledice tako imenovanih povračilnih sankcij Rusije ter brez odlašanja sprejme ukrepe za pomoč proizvajalcem, ki so jih prizadele ruske trgovinske omejitve; pozdravlja ukrepe, ki jih je 5. septembra sprejel Svet EU za kmetijstvo, in poziva Komisijo, naj razišče načine, kako Uniji omogočiti, da bo v prihodnje lažje obvladovala podobne krize, ter naj si kar najbolj prizadeva za izdatno in pravočasno podporo prizadetim evropskim proizvajalcem; obžaluje prekinitev izrednih ukrepov za trge pokvarljivega sadja in zelenjave, vendar obsoja vsakršno zlorabo podpore; poziva Komisijo, naj čim prej pripravi nov program;

14.    poziva Komisijo, naj natančno spremlja kmetijski, prehrambni, ribiški in ribogojski trg, Svet in Parlament obvesti o morebitnih spremembah in oceni vpliv sprejetih ukrepov, da bi po potrebi razširili seznam prizadetih proizvodov in zvišali znesek finančnih sredstev, ki sedaj znaša 125 milijonov EUR; poziva Komisijo, naj se ne omeji na tržne ukrepe, temveč naj sprejme tudi srednjeročne ukrepe za okrepitev prisotnosti EU na trgih tretjih držav, (npr. promocijske dejavnosti);

15.    preučuje možnost koriščenja drugih skladov EU poleg kmetijskih skladov, saj je kriza v prvi vrsti politična in ni posledica nedelovanja trga ali slabih vremenskih razmer;

16.    poudarja tudi, da je srednjeročna in dolgoročna politična in gospodarska stabilnost v Rusiji odvisna od vzpostavitve prave demokracije ter da bo prihodnji razvoj odnosov med EU in Rusijo odvisen od prizadevanj za krepitev demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih pravic v Rusiji;

17.    izraža zadovoljstvo nad izpustitvijo talcev, ki so jih na vzhodu Ukrajine zadrževale nezakonite oborožene skupine, ter poziva k izpustitvi ukrajinskih zapornikov iz zaporov v Ruski federaciji; opozarja zlasti na primer ukrajinske prostovoljke Nadežde Savčenko, ki so jo junija ugrabili separatisti, nato pa je bila premeščena v Rusijo in je še vedno priprta;

18.    pozdravlja vnovično zavezo Nata k prednostni obravnavi kolektivne varnosti in členu 5 Washingtonske pogodbe; pozdravlja odločitve z vrhunskega srečanja Nata v Newportu o povišanju varnostne ravni pri vzhodnih zaveznicah, vključno z ustanovitvijo skupne delovne skupine za zelo visoko pripravljenost , stalno izmenično vojaško prisotnostjo Nata in vzpostavitvijo logistične infrastrukture ter prizadevanji za okrepitev ukrajinske zmožnosti za zagotovitev lastne varnosti; je seznanjen, da lahko države članice na dvostranski ravni Ukrajini zagotovijo potrebno orožje, tehnologijo in znanje na področjih varnosti in obrambe;

19.    poudarja pomen neodvisne, hitre in celovite preiskave vzrokov za sestrelitev letala družbe Malaysian Airlines na letu MH17, dodeljene nizozemski komisiji za varnost, in da je treba odgovorne za nesrečo privesti pred sodišče; je seznanjen, da je nizozemska komisija za varnost 9. septembra 2014 izdala predhodno poročilo o preiskavi te nesreče; poudarja, da na podlagi predhodnih ugotovitev do tega trenutka nič ne kaže na tehnične ali operativne težave letala ali posadke in da škoda, ugotovljena na prednjem delu letala kaže na to, da ga je od zunaj zadelo večje število predmetov z veliko energijo; obžaluje, da uporniki preiskovalcem še vedno onemogočajo neoviran dostop do kraja nesreče in poziva vse strani, naj omogočijo takojšen dostop;

20.    je trdno prepričan, da je edini sprejemljiv odziv na ruske grožnje enoten nastop proti Rusije in skupno stališče do nje; meni, da mora EU ponovno ovrednotiti svoje odnose z Rusijo, opustiti idejo o strateškem partnerstvu in poiskati nov, skupni pristop;

21.    je zelo zaskrbljen nad katastrofalnimi humanitarnimi razmerami v vzhodni Ukrajini, zlasti glede na prihajajočo zimo; poudarja, da je nujno treba zagotoviti humanitarno podporo in pomoč prebivalstvu na območjih spopadov, notranje razseljenim in beguncem; pozdravlja nedavno odločitev Komisije, da bo Ukrajini namenila 22 milijonov evrov za humanitarno in razvojno pomoč; poziva k nujnim prizadevanjem pod pokroviteljstvom in nadzorom EU, vključno s konvojem humanitarne pomoči, da bi pomagali najbolj prikrajšanim; opozarja, da mora biti dostava humanitarne pomoči vzhodni Ukrajini izvedena ob popolnem upoštevanju mednarodnega humanitarnega prava in načel humanosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti ter v tesnem sodelovanju z ukrajinsko vlado, OZN in mednarodnim komitejem Rdečega križa;

22.    poziva Komisijo, naj začne priprave na tretji ambiciozni sveženj makrofinančne pomoči Ukrajini ter naj prevzame vodilno vlogo pri organizaciji donatorske konference za Ukrajino, ki naj bi potekala konec leta 2014 ter na kateri bi sodelovale mednarodne organizacije, mednarodne finančne institucije in civilna družba; poudarja pomen zaveze mednarodne skupnosti k podpiranju gospodarske in politične stabilizacije in reform v Ukrajini;

23.    izraža pohvalo nenehnim prizadevanjem ukrajinskih oblasti za zagotovitev pravice do izobrazbe, zlasti pa za to, da bi se otroci lahko čim prej vrnili v šole, ki jih je prizadel konflikt; poudarja, da je pomembno zagotoviti psihološko in socialno podporo vsem otrokom, ki so bili neposredno izpostavljeni nasilju;

24.    ostro obsoja nezakonito ugrabitev estonskega protiobveščevalca, ki je bil z estonskega ozemlja prepeljan v Rusijo, in poziva ruske oblasti, naj Kohverja nemudoma izpustijo in mu omogočijo varno vrnitev v Estonijo;

25.    opozarja na nedavno verodostojno poročilo o kršitvah človekovih pravic na konfliktnih območjih, ki so jih v glavnem zagrešili ruske enote in separatisti, v nekaterih primerih tudi vladne sile; podpira poziv ukrajinski vladi, naj ustvari enoten register prijavljenih ugrabitev, ki ga bo redno posodabljala, vse obtožbe v zvezi z nezakonito uporabo sile, slabim ravnanjem in mučenjem pa temeljito in nepristransko razišče;

26.    odobrava, da je Komisija sprejela četrto poročilo o napredku Ukrajine pri izvajanju akcijskega načrta za sprostitev vizumskega režima, in pozdravlja sklep Sveta o začetku druge faze; vztraja, da je treba brezvizumsko ureditev med EU in Ukrajino čim prej uvesti, saj bo to oprijemljiv odgovor na evropske upe ljudi, ki so demonstrirali na trgu Majdan; znova poziva, naj se v vmesnem času uvedejo začasni, zelo poenostavljeni in poceni vizumski postopki;

27.    poziva k nadaljevanju tristranskih pogovorov o dobavi plina Ukrajini, ki je bila prekinjena junija, da bi našli rešitev za njen ponovni zagon; ponovno poudarja, da je treba zagotoviti dobavo plina Ukrajini prek povratnih tokov iz sosednjih držav EU;

28.    poziva EU, naj razmisli o skladiščenju plina, povezovalnih plinovodih in povratnih zmogljivostih kot strateških sredstvih ter naj uredi delež tretjih pogodbenih strani v teh ključnih sektorjih; poleg tega poziva države članice, naj odpovedo načrtovane energetske sporazume z Rusijo, med drugim o plinovodu Južni tok;

29.    poudarja, da je treba radikalno povečati energetsko varnost in neodvisnost EU ter njeno odpornost na zunanje pritiske z okrepitvijo energetskih sektorjev, nadaljnjim razvojem energetske infrastrukture v sosednjih državah EU in gradnjo povezovalnih plinovodov med temi državami in EU v skladu s cilji Energetske skupnosti ter da je treba te prednostne projekte v skupnem interesu začeti izvajati čim prej, da bi lahko v Evropi vzpostavili popolnoma delujoč prosti trg plina;

30.    pozdravlja odločitev francoske vlade, da ustavi dostavo nosilk helikopterjev Mistral, in države članice poziva, naj ravnajo podobno pri izvoznih proizvodih, ki niso zajeti v sklepe EU o sankcijah, zlasti pri orožju in materialih z dvojno rabo; opozarja, da je ta pogodba v nasprotju s kodeksom ravnanja EU glede izvoza orožja in skupnim stališčem iz leta 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme; poziva države članice EU, naj v celoti spoštujejo embargo na prodajo orožja in prepoved izvoza tehnologije z dvojno rabo za vojaške končne uporabnike;

31.    pozdravlja odločitev o predčasnih parlamentarnih volitvah v Ukrajini 26. oktobra 2014 in od vlade pričakuje, da bo zagotovila svobodne in poštene volitve; poziva Ukrajino, naj zagotovi preglednost pri financiranju strank in njihovih političnih kampanj in naj v celoti obravnavajo pripombe iz ugotovitev ter sklepe opazovalne misije OVSE/ODIHR o nedavnih predsedniških volitvah; upa, da bo velika večina volivcev podprla pomembne izzive in potrebne reforme v prihodnosti; se zavezuje, da bo odposlal opazovalce volitev, ki bodo te spremljali, in poziva k obsežni mednarodni misiji za spremljanje volitev, ki bo nadzirala te izjemno pomembne volitve, ki se bodo odvijale v težkih pogojih;

32.    poudarja, da ima Rusija manj kot kdajkoli prej razlog, da graja sporazum med EU in Ukrajino ali izvaja neupravičene trgovinske omejitve in vojaško agresijo; je zaskrbljen, da bi to Rusijo spodbudilo k zaostritvi svoje politike ustrahovanja Ukrajine in da bi ta podlegla njenim vplivom; se boji, da bi se učinki razširili tudi na Gruzijo in Moldavijo;

33.    obžaluje, da rusko vodstvo obravnava vzhodno partnerstvo EU kot grožnjo svojim političnim in gospodarskim interesom; poudarja, da bo, prav nasprotno, Rusija imela korist od večjega obsega trgovinskih in gospodarskih dejavnosti, njena varnost pa se bo ob stabilnih in predvidljivih razmerah v soseščini okrepila; obžaluje, da Rusija izrablja trgovino kot orodje za destabilizacijo te regije, s tem ko je uvedla več uvoznih prepovedi za izdelke iz Ukrajine in Moldavije, nedavno pa je preklicala prostotrgovinske sporazume Skupnosti neodvisnih držav z Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo ter zato za proizvode iz teh držav znova uvedla dajatve za države z največ ugodnostmi;

34.    glede na to znova izraža prepričanje, da ta sporazum ni končni namen odnosov med EU in Ukrajino; poudarja še, da ima Ukrajina v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski uniji tako kot vse druge evropske države evropsko perspektivo in sme zaprositi za članstvo v Evropski uniji, če bo ravnala v skladu z načeli demokracije, spoštovala temeljne svoboščine, človekove pravice in pravice manjšin ter zagotavljala pravno državo;

35.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine, Svetu Evrope, OVSE ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0009.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0170.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0248.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0457.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0009.

(6)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0101.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov