Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0161/2014Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0161/2014

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om de 43 forsvundne lærerstuderende i Mexico

22.10.2014 - (2014/2905(RSP))

jf.forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og 123, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
PPE (B8‑0161/2014)
ECR (B8‑0163/2014)
S&D (B8‑0171/2014)
ALDE (B8‑0177/2014)

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Seán Kelly, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Leszek Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Luisa Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Arnaud Danjean, Luis de Grandes Pascual, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić for PPE-Gruppen
Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Javi López, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Richard Howitt, Afzal Khan, Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen
Charles Tannock, James Nicholson, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen
Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Gesine Meissner, Javier Nart for ALDE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2014/2905(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0161/2014
Indgivne tekster :
RC-B8-0161/2014
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om de 43 forsvundne lærerstuderende i Mexico

(2014/2905(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Mexico, navnlig beslutningen af 11. marts 2010 om den eskalerende vold i Mexico[1],

 

–   der henviser til aftalen om økonomisk partnerskab, politisk samordning og samarbejde mellem EU og De Forenede Mexicanske Stater,

–   der henviser til sin henstilling af 12. marts 2009 til Rådet om et strategisk partnerskab EU-Mexico[2],

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. juli 2008, "På vej mod et strategisk partnerskab mellem EU og Mexico" (COM(2008)0447),

–   der henviser til den lokale EU-erklæring om Iguala, udstedt efter aftale med EU-medlemsstaternes missionschefer i Mexico den 12. oktober 2014,

–   der henviser til den mexicanske præsident Henry Peña Nietos erklæring den 14. oktober 2014,

–   der henviser til det strategiske partnerskab mellem Mexico og EU’s fælles gennemførelsesplan den 16. maj 2010,

–   der henviser til erklæringerne fra topmøderne for stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Union, Latinamerika og Caribien (EU-ECLAC),

–   der henviser til den fælles erklæring af 17. juni 2012 fra det 7. topmøde mellem Mexico og EU afholdt i Los Cabos, Baja California Sur, Mexico

–   der henviser til den fælles erklæring fra det niende møde i Det Blandede Udvalg EU-Mexico, der blev afholdt i Mexico City d. 10-11. juni 2013,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og 123, stk. 4,

A. der henviser til, at Mexico og EU har et værdifællesskab, der kommer til udtryk i den demokratiske og pluralistiske karakter af vore samfund, i værnet om de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, i beskyttelsen af miljøet og den bæredygtige udvikling samt i det fælles engagement i demokratiets konsolidering, retssikkerheden, retfærdig økonomisk og social udvikling og kampen mod korruption og fattigdom,

B.  der henviser til, at vores demokratiske systemer har forpligtelsen til at sikre overholdelsen af retsstatsprincipperne og respekten for menneskerettighederne, og at adgangen til at nyde godt af og fuldt ud udøve frihedsrettighederne og retten til fysisk integritet følgelig er en af retsstatens grundpiller,

C. der henviser til, at det strategiske partnerskab EU-Mexico har muliggjort et tættere samarbejde mellem Mexico og EU omkring spørgsmål af global betydning, og især for en styrket dialog, en øget koordinering og flere udvekslinger på områder som sikkerhed, menneskerettigheder, valgreform, den regionale udvikling samt handels- og reguleringspolitikker,

D. der henviser til, at den 26. september 2014 blev seks personer, heriblandt tre studerende, dræbt, da politiet åbnede ild mod protesterende lærerstuderende fra Escuela Normal (lærerseminaret) i Ayotzinapa i Iguala i staten Guerrero; der henviser til, at 43 studerende fortsat er forsvundet: I henhold til forskellige kilder blev disse studerende tilbageholdt og kørt væk af politiet og overgivet til uidentificerede bevæbnede mænd, der er sat i forbindelse med et narkokartel,

E.  der henviser til, at 51 personer med tilknytning til forbrydelserne er blevet arresteret ifølge den mexicanske regering, de fleste af dem politifolk fra kommunerne Iguala og Cocula; der henviser til, at den 14. oktober erklærede kammeradvokaten, at ifølge retsmedicinske analyser af de 28 lig, der er fundet i hemmelige grave nær Iguala den 4. oktober 2014, er disse lig ikke de forsvundne studerendes, der henviser til, at de mexicanske myndigheder har fanget den mistænkte øverste leder af den kriminelle bande Guerreros Unidos (Forenede Krigere), der angiveligt var involveret i de 43 studerendes forsvinding,

 

F.  der henviser til, at borgmesteren i Iguala, hans kone og politimesteren i Iguala er flygtet fra retsforfølgelse og anklaget for forbindelser til det lokale narkokartel Guerreros Unidos,

 

G. der henviser til, at Mexicos præsident Enrique Peña Nieto har instrueret den føderale regering og hans sikkerhedskontor om at træffe øjeblikkelige og overbevisende foranstaltninger, og der er blevet vedtaget en køreplan for fælles tiltag sammen med de forsvundne studerendes familier og repræsentanter, der henviser til, at OAS og FN har opfordret den mexicanske regering til at undersøge de tvungne forsvindinger, straffe de ansvarlige og beskytte de forsvundne studerendes familier; der henviser til, at den mexicanske regering i dette tilfælde samarbejder med disse internationale multilaterale organer,

H. der henviser til, at den mexicanske regering og de største oppositionspartier i 2012 har vedtaget en "pagt for Mexico" for at løse Mexicos centrale udfordringer, herunder sikkerhed og straffrihed,

I.   der henviser, at volden i staten Guerrero er steget, der henviser til, at mange studerende og lærere i hele Mexico holder demonstrationer for, at de forsvundne studerende vender sikkert tilbage og fordømmer visse elementer af det lokale politis medelagtighed i forbrydelserne, korruption i politiet og institutionelle svagheder i bestemte områder af landet, hvor hullerne i den social samhørighed er mere synlige; der henviser til, at regeringsbygninger i Chilpancingo og nogle andre offentlige bygninger i forskellige kommuner i staten Guerrero samt nogle religiøse ledere og politiske partiers kontorer også var udsat for trusler eller er blevet angrebet,

J.   der henviser til, at Mexico deltager i alle de regionale og internationale fora og har undertegnet alle internationale aftaler om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

K. der henviser til, at den mexicanske regering erkender de udfordringer, Mexico står over for og har vist sig fast besluttet på at forbedre sikkerhedssituationen i landet, herunder i form af en markant forøgelse af sikkerhedsstyrkernes budget og en reform af deres institutioner med henblik på at øge effektiviteten af retshåndhævelsen og retsvæsenet og dermed styrke kampen mod den organiserede kriminalitet, der henviser til, at tvungne forsvindinger, vold forbundet med organiseret kriminalitet og det påståede samarbejde mellem særlige lokale enheder og organiserede kriminelle grupper fortsat giver anledning til alvorlig bekymring,

1.  fordømmer på det kraftigste de uacceptable forbrydelser og tvungne forsvindinger i Iguala og opfordrer de mexicanske myndigheder til at efterforske alle forbrydelserne, herunder fundet af 28 lig i hemmelige grave; opfordrer de relevante myndigheder til at tage alle nødvendige skridt for at reagere hurtigt og på en gennemsigtig og upartisk måde identificere, arrestere og retsforfølge gerningsmændene til forbrydelserne og opfordrer til, at de ansvarlige bliver identificeret og retsforfulgt gennem brug af alle tilgængelige oplysninger og ressourcer internt og eksternt uden nogen form for straffrihed; opfordrer til, at efterforskningen forsættes indtil de studerende er blevet bragt i sikkerhed;

2.  udtrykker sin medfølelse og solidaritet med ofrenes familier og venner samt med det mexicanske folk, som det tilskynder til at fortsætte sin kamp til forsvar for det demokratiske system og retsstaten med fredelige midler;

3.  noterer sig de anholdelser, der har fundet sted; tilskynder til, at eftersøgningen af borgmester Iguala, hans kone og politimesteren i Iguala fortsætter; er dybt bekymret over den tilsyneladende infiltration af organiseret kriminalitet i lokale retshåndhævende og administrative enheder;

4.  bifalder præsident Peña Nietos vilje til at efterforske og opklare disse hændelser samt stoppe den banderelaterede vold i Mexico; bifalder oprettelsen af overvågningsudvalg i forbindelse med Iguala-sagen i senatet og repræsentantkammeret; opfordrer de mexicanske myndigheder til at beskytte og hjælpe de pårørende til ofrene og holde dem informeret om de igangværende undersøgelser og bestræbelserne på at pågribe gerningsmændene;

5.  støtter den mexicanske regering i dens vilje til at bekæmpe organiseret narkotikahandel, samtidig med, der gives udtryk for dyb bekymring over stigningen i volden i forbindelse med narkotikahandel og klimaet af straffrihed; står skulder ved skulder med det mexicanske folk i kampen mod organiseret narkotikahandel;

6.  opfordrer indtrængende den mexicanske regering til at træffe foranstaltninger på alle niveauer, der vil forhindre hændelser som dem i Iguala fra nogensinde at opstå igen; fordømmer alle former for vold, navnlig de vedvarende volds- og dødstrusler mod aktivister engageret i at fremme og forsvare ytringsfriheden og menneskerettighederne i Mexico og opfordrer de mexicanske myndigheder til at optrappe bestræbelserne på at yde juridisk og personlig beskyttelse til de berørte grupper.

 

7.  understøtter de mexicanske myndigheders bestræbelser på at samarbejde med internationale organisationer, herunder Den Europæiske Union, De Forenede Nationer, Celac, Den Internationale Komité for Røde Kors, Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) og bistand fra argentinske og internationale retsmedicinske eksperter; understreger vigtigheden af, at regeringen i Mexico giver de nødvendige finansielle ressourcer, således at IACHR kan gennemføre et program for faglig bistand, der kan supplere de nationale foranstaltninger med hensyn til undersøgelsen af hændelserne i Guerrero;

8.  understreger, at Mexico er en strategisk partner for EU; støtter den mexicanske regering i, at den fortsætter med at arbejde på en styrkelse af statsinstitutionerne og en konsolidering af retsstaten med henblik på at løse nogle af de strukturelle problemer, der er årsag til krænkelser af menneskerettighederne, især hvad angår reformen af retssystemet fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af et uafhængigt retsvæsen, som kan sikre uvildigheden og den målrettede bekæmpelse af straffrihed opfordrer til føderal beskyttelse for dem, der er involveret i at yde retfærdighed.

 

9.  anmoder EU, dets medlemsstater og de europæiske institutioner om, at der øges - inden for rammerne af deres bilaterale forbindelser med Mexico - støtte til forsvaret for menneskerettighederne gennem programmer samt finansielle og tekniske ressourcer; anmoder samtidig om, at de afsætter øgede budgetmidler for at bidrage til opgaven med at styrke og reformere retsvæsenet, sikkerhedsstyrkerne og anklagemyndighederne med henblik på at retsforfølge og straffe de ansvarlige samt etablere effektive systemer til beskyttelse af vidner, ofre og deres familier;

10. understreger det presserende behov for at etablere et fælles, offentligt og tilgængeligt nationalt register over savnede og forsvundne personer og en DNA-database på føderalt niveau;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand, Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, CELAC’s pro tempore formandskab, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), Den Euro-Latinamerikanske Forsamling (Eurolat) samt til De Forenede Mexicanske Staters præsident og Kongres.