Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0161/2014Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0161/2014

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εξαφάνιση 43 φοιτητών δασκάλων στο Mεξικό

22.10.2014 - (2014/2905(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135, παράγραφος 5, και το άρθρο 123, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B8‑0161/2014)
ECR (B8‑0163/2014)
S&D (B8‑0171/2014)
ALDE (B8‑0177/2014)

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Seán Kelly, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Leszek Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Luisa Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Arnaud Danjean, Luis de Grandes Pascual, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Javi López, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Richard Howitt, Afzal Khan, Doru-Claudian Frunzulică εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, James Nicholson, Jana Žitňanská εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Gesine Meissner, Javier Nart εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2014/2905(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0161/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0161/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου σχετικά με την εξαφάνιση 43 φοιτητών δασκάλων στο Mεξικό

(2014/2905(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μεξικό του και ιδίως αυτό της 11ης Μαρτίου 2010 για την κλιμάκωση της βίας στο Mεξικό[1],

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Οικονομικής Σύνδεσης, Πολιτικής Συνεννόησης και Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ηνωμένων Μεξικανικών Πολιτειών,

–   έχοντας υπόψη την από 12 Μαρτίου 2009 σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για μια Στρατηγική Σύνδεση ΕΕ-Μεξικού[2],

–   έχοντας υπόψη την από 15 Ιουλίου 2008 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Για μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού» (COM(2008)0447),

–   έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ σχετικά με την Iguala, που εκδόθηκε σε συμφωνία με τους επικεφαλής των αποστολών των κρατών μελών της ΕΕ στο Μεξικό στις 12 Οκτωβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Μεξικού Henry Peña Nieto, στις 14 Οκτωβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη το Κοινό Εκτελεστικό Σχέδιο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Μεξικού, της 16ης Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των διασκέψεων κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΕΕ-ECLAC),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 17ης Ιουνίου 2012 της VII Συνόδου Κορυφής Μεξικού-ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Los Cabos, Baja California Sur, του Μεξικού,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της XII συνάντησης της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Μεξικού, που πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού στις 10 - 11 Ιουνίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 135, παράγραφος 5 και 123, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζονται κοινές αξίες που εκφράζονται στις δημοκρατικές και πλουραλιστικές κοινωνίες μας, υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και την κοινή δέσμευση για εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τη δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της φτώχειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοκρατικά μας συστήματα έχουν καθήκον και υποχρέωση να εγγυηθούν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι, γι’ αυτό, η πλήρης αναγνώριση και άσκηση των ελευθεριών, όπως και του δικαιώματος στη φυσική ακεραιότητα, αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του κράτους δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική Σύνδεση ΕΕ-Μεξικού κατέστησε δυνατή τη στενότερη συνεργασία μεταξύ Μεξικού και ΕΕ σε ζητήματα παγκόσμιας σπουδαιότητας και ειδικότερα ένα διευρυμένο διάλογο, τον συντονισμό και περισσότερες ανταλλαγές σε τομείς όπως της ασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εκλογικής μεταρρύθμισης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της εμπορικής και ρυθμιστικής πολιτικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Σεπτεμβρίου 2014, 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 σπουδαστές, σκοτώθηκαν όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαμαρτυρόμενων φοιτητών δασκάλων από το Escuela Normal ("Normal School") του Ayotzinapa στην Iguala, στην πολιτεία Guerrero· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έκτοτε, 43 φοιτητές παραμένουν άφαντοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες πηγές, οι φοιτητές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν μακριά από αστυνομικούς και παραδόθηκαν σε αγνώστου ταυτότητας ένοπλους άνδρες που συνδέονται με καρτέλ ναρκωτικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μεξικού, έχουν συλληφθεί 51 άτομα που συνδέονται με τα εγκλήματα, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αστυνομικοί από τους Δήμους της Iguala και της Cocula· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Οκτωβρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας του Mεξικού δήλωσε ότι, μετά από ιατροδικαστικές αναλύσεις που διενεργήθηκαν σε 28 σορούς που βρέθηκαν στις 4 Οκτωβρίου 2014 σε παράνομους τάφους πλησίον της Iguala, διεπιστώθη ότι οι σοροί δεν αντιστοιχούν σε εκείνους των αγνοουμένων φοιτητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεξικανικές αρχές έχουν συλλάβει τον βασικό ύποπτο αρχηγό της εγκληματικής συμμορίας Guerreros Unidos (Ενωμένοι Μαχητές) που φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση των 43 φοιτητών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δήμαρχος της Iguala, η σύζυγος του και ο αρχηγός της αστυνομίας της Iguala είναι φυγόδικοι και κατηγορήθηκαν για δεσμούς με το τοπικό καρτέλ ναρκωτικών Guerrero Unidos·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Μεξικού Enrique Peña Nieto έδωσε εντολή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το Γραφείο Ασφάλειας του να λάβουν άμεσα και πειστικά μέτρα και έτσι, καταρτίστηκε χρονοδιάγραμμα για κοινές δράσεις σε συνεργασία με τις οικογένειες και εκπροσώπους των φοιτητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΑΚ και ο ΟΗΕ έχουν καλέσει την κυβέρνηση του Μεξικού να διερευνήσει τις βίαιες εξαφανίσεις, να προχωρήσουν στην τιμωρία των υπευθύνων, καθώς και στην προστασία των οικογενειών των αγνοουμένων φοιτητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συγκεκριμένη υπόθεση, η μεξικανική κυβέρνηση συνεργάζεται με τους εν λόγω διεθνείς πολυμερείς οργανισμούς·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεξικανική κυβέρνηση και τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης κατέληξαν το 2012 στη σύναψη ενός «Συμφώνου για το Μεξικό» με σκοπό την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, όπου συμπεριλαμβάνονται και η ασφάλεια και η ατιμωρησία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτεία Guerrero σημειώνεται έξαρση της βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί φοιτητές και καθηγητές σε όλο το Μεξικό διαμαρτύρονται για την ασφαλή επιστροφή των αγνοουμένων φοιτητών και καταγγέλλουν τη συνενοχή ορισμένων στοιχείων της τοπικής αστυνομίας στα εγκλήματα, τη διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας και τις θεσμικές αδυναμίες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπου το χάσμα όσον αφορά την κοινωνική συνοχή είναι εμφανέστερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυβερνητικά κτήρια στην Chilpancingo και ορισμένα άλλα δημόσια κτίρια σε διάφορους δήμους της πολιτείας Guerrero, καθώς και ορισμένοι θρησκευτικοί ηγέτες καθώς και γραφεία πολιτικών κομμάτων απειλούνται ή έχουν υποστεί επιθέσεις·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό συμμετέχει σε όλα τα περιφερειακά και διεθνή φόρα και έχει υπογράψει όλες τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεξικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Μεξικό και έχει αποδείξει τη σταθερή προσήλωσή της στις προσπάθειες για βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικής αύξησης του προϋπολογισμού που προβλέπεται για τις δυνάμεις ασφαλείας και τη μεταρρύθμιση των δημόσιων θεσμών ασφαλείας, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δυνάμεων επιβολής του νόμου και της αποτελεσματικότητα του νομικού συστήματος, καθιστώντας έτσι δυνατή την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες εξαφανίσεις, η βία που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και η καταγγελλόμενη συνεργασία ορισμένων τοπικών φορέων με ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος εξακολουθούν να παραμένουν ζήτημα που εγείρει θέμα σοβαρή ανησυχία·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τις απαράδεκτες βίαιες εξαφανίσεις και τα εγκλήματα στην Iguala και καλεί τις μεξικανικές αρχές να διερευνήσουν όλα τα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανεύρεσης 28 σορών σε παράνομους τάφους· καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρξεις άμεση αντίδραση και για τον διαφανή και αμερόληπτο εντοπισμό, τη σύλληψη και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών των εγκλημάτων και ζητεί τον εντοπισμό και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπευθύνων, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πηγών, μην αφήνοντας περιθώρια ατιμωρησίας· ζητεί τη συνέχιση ων ερευνών μέχρι την ασφαλή επιστροφή των φοιτητών·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του στους συγγενείς και τους φίλους των θυμάτων, καθώς και στον μεξικανικό λαό, τον οποίο προτρέπει να συνεχίσει τον αγώνα για την προάσπιση του δημοκρατικού συστήματος και του κράτους δικαίου·

3.  επισημαίνει τις συλλήψεις που έλαβαν χώρα· ενθαρρύνει τη συνέχιση των ερευνών για τον δήμαρχο της Iguala, της συζύγου του και του αρχηγού της αστυνομίας της Iguala· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την προφανή διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τους διοικητικούς φορείς·

4.  επικροτεί την αποφασιστικότητα του Προέδρου Peña Nieto για τη διερεύνηση και διαλεύκανση των γεγονότων αυτών, καθώς και για την πάταξη της βίας που σχετίζεται τις συμμορίες στο Μεξικό· χαιρετίζει τη δημιουργία επιτροπών παρακολούθησης στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την υπόθεση της Iguala· καλεί τις μεξικανικές αρχές να προστατεύσουν και να συνδράμουν τις οικογένειες των θυμάτων και να τις κρατούν ενήμερες σχετικά με τις εν εξελίξει έρευνες και τις προσπάθειες για τη σύλληψη των δραστών·

5.  υποστηρίζει την αποφασιστικότητα της μεξικανικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της οργανωμένης διακίνησης ναρκωτικών, ενώ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών και το κλίμα ατιμωρησίας· συμπαραστέκεται στον αγώνα του μεξικανικού λαού για την καταπολέμηση της οργανωμένης διακίνησης ναρκωτικών·

6.  παροτρύνει την κυβέρνηση του Μεξικού, σε όλα τα επίπεδα, να αναλάβει δράσεις που θα αποτρέψουν την επανάληψη γεγονότων όπως αυτά στην Iguala· καταδικάζει όλες τις μορφές βίας, ιδίως τις απειλές άσκησης βίας και τις απειλές θανάτου εναντίον ακτιβιστών που ασχολούνται με την προαγωγή και την προάσπιση της ελευθερίας του λόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό και καλεί τις μεξικανικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να παράσχουν νομική και ατομική προστασία στις ομάδες αυτές·

7.  υποστηρίζει τις προσπάθειες των μεξικανικών αρχών να συνεργαστούν με διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της CELAC, της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR), με τη βοήθεια που παρέχουν η Αργεντινή και διεθνείς εμπειρογνώμονες της ιατροδικαστικής· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η κυβέρνηση του Μεξικού να παράσχει τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται ώστε τα IACHR μπορέσει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας που θα συμπληρώσει τις εθνικές δράσεις όσον αφορά την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών που συνέβησαν στο Guerrero·

8.  υπογραμμίζει ότι το Μεξικό αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την ΕΕ· παροτρύνει την κυβέρνηση του Μεξικού να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση των κρατικών ιδρυμάτων, καθώς και την εδραίωση του κράτους δικαίου, με στόχο την αντιμετώπιση μερικών από τα διαρθρωτικά προβλήματα που βρίσκονται στη ρίζα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος· τονίζει, με αυτή την έννοια, τη σημασία της ύπαρξης ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας ώστε να διασφαλισθεί η αμεροληψία και να καταπολεμηθεί αποφασιστικά η ατιμωρησία· ζητεί να υπάρξει ομοσπονδιακή προστασία όσων εμπλέκονται στην απονομή της δικαιοσύνης·

9.  ζητεί τόσο από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο πλαίσιο των διμερών τους σχέσεων με το Μεξικό, όσο και από τα ευρωπαϊκά όργανα, να εντείνουν τη βοήθειά τους για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από προγράμματα συνεργασίας και μέσα από οικονομική και τεχνική υποστήριξη τους· ζητεί επίσης να αυξήσουν τους δημοσιονομικούς πόρους στον τομέα της συνεργασίας, για την ενίσχυση και μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας, των σωμάτων ασφαλείας και των εισαγγελικών υπηρεσιών, με σκοπό την άσκηση δίωξης και τον κολασμό των υπευθύνων, και τη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων προστασίας μαρτύρων, θυμάτων και των οικογενειών τους·

10. τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη δημιουργία ενιαίου, δημόσιου και προσβάσιμου εθνικού μητρώου αγνοουμένων και εξαφανισθέντων ατόμων καθώς και βάσης δεδομένων DNA σε ομοσπονδιακό επίπεδο·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Aντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στα κράτη μέλη, στην προσωρινή προεδρεία της CELAC, στον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών (ΟΕΑ), στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (Eurolat) και στον Πρόεδρο και το Κογκρέσο του Μεξικού.