Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0161/2014Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0161/2014

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o zmiznutí 43 študentov pedagogiky v Mexiku

22.10.2014 - (2014/2905(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B8‑0161/2014)
ECR (B8‑0163/2014)
S&D (B8‑0171/2014)
ALDE (B8‑0177/2014)

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Seán Kelly, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Leszek Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Luisa Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Arnaud Danjean, Luis de Grandes Pascual, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić v mene skupiny PPE
Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Javi López, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Richard Howitt, Afzal Khan, Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D
Charles Tannock, James Nicholson, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR
Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Gesine Meissner, Javier Nart v mene skupiny ALDE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2014/2905(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0161/2014
Predkladané texty :
RC-B8-0161/2014
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o zmiznutí 43 študentov pedagogiky v Mexiku

(2014/2905(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mexiku, a najmä na uznesenie z 11. marca 2010 o stupňovaní násilia v Mexiku[1],

–   so zreteľom na dohodu o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi mexickými,

–   so zreteľom na odporúčanie Rade z 12. marca 2009 o strategickom partnerstve EÚ a Mexika[2],

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 15. júla 2008 s názvom Na ceste k strategickému partnerstvu medzi EÚ a Mexikom (COM(2008)0447),

–   so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ o Iguale vydané po dohode s vedúcimi misií členských štátov EÚ v Mexiku 12. októbra 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenie, ktoré uskutočnil 14. októbra 2014 mexický prezident Enrico Peña Nieto,

–   so zreteľom na spoločný výkonný plán strategického partnerstva Mexiko – EÚ zo 16. mája 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenia zo samitov hláv štátov a predsedov vlád Európskej únie, Latinskej Ameriky a Karibiku (EÚ-CELAC),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo 17. júna 2012 zo VII. samitu Mexika a Európskej únie, ktorý sa konal v Los Cabos v Baja California Sur v Mexiku,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie z dvanásteho zasadnutia spoločného výboru EÚ –Mexiko, ktoré sa konalo v hlavnom meste Mexiku 10. a 11. júna 2013,

–   so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Mexiko a Európska únia majú spoločné hodnoty, ktorých prejavom sú naše demokratické a pluralistické spoločnosti obraňujúce základné slobody, ľudské práva, pracovné práva, ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj, ako aj spoločné angažovanie sa v oblasti upevňovania demokracie, právneho štátu, spravodlivého hospodárskeho a sociálneho rozvoja a boja proti korupcii a chudobe;

B.  keďže s našimi demokratickými systémami sa spája záväzok a povinnosť zabezpečiť fungovanie právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv, a keďže teda využívanie a plné uplatňovanie slobôd a práva na telesnú nedotknuteľnosť predstavujú jeden zo základných pilierov právneho štátu;

C. keďže strategické partnerstvo EÚ a Mexika otvára možnosti užšej spolupráce medzi Mexikom a EÚ v otázkach celosvetového významu, a najmä posilneného dialógu a lepšej koordinácie a výmen v oblastiach, ako sú bezpečnosť, ľudské práva, reforma volebného systému, regionálny rozvoj a obchodné a regulačné politiky;

D. keďže 26. septembra 2014 boli zabití šiesti ľudia, z toho traja študenti, keď polícia spustila paľbu na protestujúcich študentov pedagogiky z Escuela Normal Ayotzinapa v Iguale v štáte Guerrero; keďže odvtedy je 43 študentov nezvestných; keďže podľa rôznych zdrojov boli títo študenti obkľúčení, odvezení políciou a odovzdaní neidentifikovaným ozbrojencom prepojeným s drogovým kartelom;

E.  keďže podľa mexickej vlády bolo zatknutých 51 osôb zapojených do trestných činov, z ktorých väčšinu predstavovali policajní agenti z miest Iguala a Cocula; keďže 14. októbra mexický generálny prokurátor uviedol, že na základe forenzných analýz 28 tiel nájdených v tajných hroboch v blízkosti mesta Iguala 4. októbra 2014 sa zistilo, že nejde o telá zmiznutých študentov; keďže mexické orgány chytili podozrivého hlavného vodcu kriminálneho gangu Guerreros Unidos (Zjednotení bojovníci), ktorý bol údajne zapojený do zmiznutia 43 študentov;

F.  keďže starosta mesta Iguala, jeho manželka a policajný riaditeľ Igualy sú na úteku pred spravodlivosťou a sú obvinení z prepojenia na miestny drogový kartel Guerrero Unidos;

G. keďže prezident Enrique Peña Nieto nariadil federálnej vláde a jej bezpečnostnému úradu, aby prijali okamžité a definitívne opatrenia, a keďže bol dohodnutý plán spoločných akcií spolu s rodinami a zástupcami zmiznutých študentov; keďže Organizácia amerických štátov (OAS) a OSN vyzývajú mexickú vládu, aby vyšetrila únosy, potrestala zodpovedné osoby a chránila rodiny zmiznutých študentov; keďže mexická vláda spolupracuje v tomto prípade s týmito medzinárodnými multilaterálnymi orgánmi;

H. keďže mexická vláda a hlavné opozičné strany odsúhlasili v roku 2012 Pakt pre Mexiko, ktorého cieľom je riešiť hlavné problémy Mexika, okrem iného bezpečnosť a beztrestnosť;

I.   keďže došlo k nárastu násilia sa v štáte Guerrero; keďže mnohí študenti a učitelia v Mexiku protestujú za bezpečný návrat zmiznutých študentov a odsudzujú spoluúčasť niektorých zložiek miestnej polície na trestných činoch, korupciu policajných síl a inštitucionálne nedostatky, najmä v oblastiach, kde zjavne chýba sociálna súdržnosť; keďže došlo k ohrozeniu vládnych budov v Chilpancingo a niektorých iných úradných budov v rôznych mestách štátu Guerrero, ako aj niektorých náboženských vodcov a kancelárií politických strán alebo k útoku na ne;

J.   keďže sa Mexiko zúčastňuje na všetkých regionálnych a medzinárodných fórach a podpísalo všetky medzinárodné dohody týkajúce sa ľudských práv a základných slobôd;

K. keďže mexická vláda si je vedomá problémov, ktoré Mexiko má, prejavila pevné odhodlanie zlepšiť bezpečnostnú situáciu v krajine, najmä výrazným zvýšením rozpočtu pre bezpečnostné sily a reformou verejných inštitúcií v oblasti bezpečnosti, s cieľom posilniť účinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdneho systému, a tak bojovať proti organizovanému zločinu, keďže únosy, násilie spojené s organizovanou trestnou činnosťou a údajná spolupráca medzi miestnymi subjektmi a organizovanými zločineckými skupinami zostávajú aj naďalej vážnym problémom;

1.  dôrazne odsudzuje neprijateľné nútené zmiznutia a zločiny v meste Iguala a vyzýva mexické orgány, aby vyšetrili všetky trestné činy vrátane trestných činov súvisiacich s nájdením 28 tiel v tajných hroboch; vyzýva príslušné orgány, aby podnikli všetky potrebné kroky a čo najskôr a transparentným a nestranným spôsobom identifikovali, zatkli a súdne stíhali páchateľov týchto zločinov, aby boli osoby, ktoré sú za ne zodpovedné, odhalené a trestne stíhané, a aby pritom využili všetky dostupné informácie a interné a externé zdroje a nenechali priestor pre beztrestnosť; žiada, aby vyšetrovanie pokračovalo, kým sa nezaistí bezpečnosť študentov;

2.  vyjadruje sústrasť a solidaritu s rodinami a priateľmi obetí, ako aj s mexickým ľudom, ktorý povzbudzuje, aby pokračoval v boji mierovými prostriedkami za obranu demokracie a právneho štátu;

3.  všíma si zadržiavanie osôb, ku ktorému došlo; žiada, aby pokračovalo hľadanie starostu mesta Iguala, jeho manželky a policajného riaditeľa Igualy; vyjadruje hlboké znepokojenie nad zjavnou infiltráciou zástupcov organizovaných zločineckých skupín do miestnych orgánov presadzovania práva a administratívnych subjektov;

4.  víta skutočnosť, že prezident Peña Nieto je odhodlaný preskúmať a objasniť tieto udalosti a zastaviť organizované násilie v Mexiku; víta vytvorenie monitorovacích výborov pre udalosti v meste Iguala v senáte a poslaneckej snemovni; vyzýva mexické orgány na ochranu a pomoc rodinám obetí a priebežné informovanie o prebiehajúcom vyšetrovaní a úsilí o zadržanie páchateľov;

5.  podporuje mexickú vládu v jej odhodlaní bojovať proti organizovanému obchodovaniu s drogami, zároveň však vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad nárastom násilia v dôsledku obchodovania s drogami a atmosféry beztrestnosti; vyslovuje solidaritu s mexickým ľudom v boji proti organizovanému obchodovaniu s drogami;

6.  naliehavo vyzýva mexickú vládu, aby na všetkých úrovniach prijala opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu udalostí podobných udalostiam v meste Iguala; odsudzuje všetky formy násilia, najmä násilie a pretrvávajúce vyhrážanie sa smrťou, ktorému sú vystavení aktivisti, ktorí presadzujú a obraňujú slobodu slova a ľudské práva v Mexiku, a vyzýva mexické orgány, aby vystupňovali úsilie o poskytnutie právnej a osobnej ochrany týmto skupinám;

7.  podporuje úsilie mexických orgánov spolupracovať s medzinárodnými organizáciami vrátane Európskej únie, Organizácie Spojených národov, Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC), Medzinárodného výboru Červeného kríža a Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) za pomoci argentínskych a medzinárodných súdnych znalcov; zdôrazňuje, že je dôležité, aby vláda Mexika poskytla potrebné finančné prostriedky, aby tak IACHR mohla vykonávať program technickej pomoci, ktorý by dopĺňal vnútroštátne opatrenia týkajúce sa vyšetrovania udalostí v štáte Guerrero;

8.  zdôrazňuje, že Mexiko je strategickým partnerom EÚ; povzbudzuje mexickú vládu, aby pokračovala v úsilí o posilnenie štátnych inštitúcií a konsolidáciu právneho štátu s cieľom vyriešiť niektoré štrukturálne problémy, ktoré sú príčinou porušovania ľudských práv, najmä v súvislosti s reformou súdneho systému; v tomto kontexte zdôrazňuje význam nezávislosti sudcov, ktorá je zárukou nestrannosti a rázneho boja proti beztrestnosti; žiada federálnu ochranu pre tých, ktorí sú zapojení do výkonu spravodlivosti;

9.  žiada EÚ a členské štáty v rámci dvojstranných vzťahov s Mexikom a európske inštitúcie, aby posilnili svoju podporu ochrane ľudských práv prostredníctvom programov a finančných aj technických zdrojov; požaduje tiež zvýšenie rozpočtových zdrojov prideľovaných na spoluprácu pri posilňovaní a reforme súdnych orgánov, polície a prokuratúry, aby tieto orgány mohli stíhať a trestať páchateľov, a zavedenie účinných mechanizmov na ochranu svedkov a obetí a ich rodín;

10. zdôrazňuje naliehavú potrebu vytvoriť jednotný, verejný a dostupný národný register zmiznutých osôb a federálnu databázu DNA;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom, dočasnému predsedníctvu spoločenstva CELAC, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov (OAS), Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a prezidentovi a kongresu Mexika.