Predlog skupne resolucije - RC-B8-0161/2014Predlog skupne resolucije
RC-B8-0161/2014

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o izginotju 43 študentov pedagoške fakultete v Mehiki

22.10.2014 - (2014/2905(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B8‑0161/2014)
ECR (B8‑0163/2014)
S&D (B8‑0171/2014)
ALDE (B8‑0177/2014)

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Seán Kelly, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Leszek Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Luisa Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Arnaud Danjean, Luis de Grandes Pascual, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić v imenu skupine PPE
Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Javi López, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Richard Howitt, Afzal Khan, Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D
Charles Tannock, James Nicholson, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR
Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Gesine Meissner, Javier Nart v imenu skupine ALDE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo


Postopek : 2014/2905(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0161/2014
Predložena besedila :
RC-B8-0161/2014
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o izginotju 43 študentov pedagoške fakultete v Mehiki

(2014/2905(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mehiki, zlasti resolucije z dne 11. marca 2010 o stopnjevanju nasilja v Mehiki[1],

–  ob upoštevanju sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenimi mehiškimi državami,

–  ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 12. marca 2009 o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in Mehiko[2],

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 15. julija 2008 z naslovom „Na poti k strateškemu partnerstvu med Evropsko unijo in Mehiko“ (COM(2008)0447),

–  ob upoštevanju lokalne izjave EU glede Iguale, ki je bila 12. oktobra 2014 objavljena v soglasju z vodji misije držav članic EU v Mehiki,

–  ob upoštevanji izjave mehiškega predsednika Enriqua Peña Niete z dne 14. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju skupnega izvedbenega načrta za strateško partnerstvo med EU in Mehiko z dne 16. maja 2010,

–  ob upoštevanju izjav z vrhunskega srečanja voditeljev držav in vlad Evropske unije, Latinske Amerike in Karibov (EU-CELAC),

–  ob upoštevanju skupne izjave z dne 17. junija 2012 s 7. vrhunskega srečanja med EU in Mehiko v mehiškem mestu Los Cabos v državi Baja California Sur,

–  ob upoštevanju skupne izjave z 12. srečanja skupnega odbora EU-Mehika, ki je potekalo 10. in 11. junija 2013 v Mexico Cityju,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker Mehika in Evropska unija delita skupne vrednote, ki so udejanjene v naših demokratičnih in pluralističnih družbah, si prizadevata za temeljne svoboščine in človekove pravice, delavske pravice,varstvo okolja in trajnostni razvoj ter sta zavezani utrjevanju demokracije in pravne države, pravičnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju, boju proti korupciji in revščini;

B.  ker sta naša demokratična sistema dolžna zagotavljati delujočo pravno državo in spoštovanje človekovih pravic, ker sta polno uživanje in uresničevanje svoboščin ter pravica do telesne integritete eden od temeljnih stebrov pravne države,

C.  ker je strateško partnerstvo med EU in Mehiko omogočilo njuno tesnejše sodelovanje pri vprašanjih, ki so globalnega pomena, zlasti pa se je okrepil dialog, usklajevanje in izmenjava na področjih, kot so varnost, človekove pravice, reforma volilne zakonodaje, regionalni razvoj, regulativni ukrepi in trgovinska politika,

D.  ker je bilo 26. septembra 2014 ubitih šest ljudi, med njimi trije študentje, ko so policisti začeli streljati na študente šole Escuela Normal učilišča Ayotzinape v mestu Iguala v državi Guerrero; ker je od takrat pogrešanih 43 študentov; ker naj bi po poročilih različnih virov te študente zbrali in odpeljali policisti, ki so jih predali neznanim oboroženim moškim, povezanim z narkokartelom;

E.  ker je bilo po trditvah mehiške vlade aretiranih 51 oseb, povezanih s temi zločini, večinoma policistov iz občin Iguala in Cocula; ker je 14. oktobra 2014 mehiški zvezni generalni tožilec objavil, da so forenzične analize pokazale, da 28 trupel, ki so jih 4. oktobra 2014 našli v skrivnih grobovih v bližine Iguale, niso trupla pogrešanih študentov; ker so mehiške oblasti zajele osumljenega glavno vodjo zločinske združbe Združeni bojevniki (Guerreros Unidos), ki naj bi bila domnevno vpletena v izginotje 43 študentov;

F.  ker so župan Iguale, njegova žena in direktor policije v Iguali na begu pred kazenskim pregonom ter so obdolženi, da so povezani z lokalnim narkokartelom Guerreros Unidos;

G.  ker je mehiški predsednik zvezni vladi in svojemu varnostnemu uradu naročil, naj sprejmeta takojšnje in oldočne ukrepe, in ker je bil z družinami in predstavniki staršev pogrešanih študentov dogovorjen načrt skupnega ukrepanja; ker sta Organizacija ameriških držav in OZN mehiško vlado pozvali, naj preišče nasilna izginotja, kaznuje odgovorne in zaščiti družine pogrešanih študentov; ker mehiška vlada v tej zadevi sodeluje z obema mednarodnima večstranskima organizacijama;

H.  ker so mehiška vlada in glavne opozicijske stranke leta 2012 sklenile „pakt za Mehiko‟, katerega cilj je spopasti se z glavnimi izzivi, s katerimi se sooča Mehika, ki vključujejo varnost in nekaznovanost;

I.  ker je nasilje v državi Guerreo narastlo; ker po vsej Mehiki veliko študentov in učiteljev s protesti zahteva varno vrnitev pogrešanih študentov in obsoja vpletenost nekaterih elementov lokalne policije v zločine, korupcijo v policijskih silah in institucionalno šibkost na določenih področjih države, kjer so vrzeli v socialni koheziji očitnejše; ker so vladne stavbe v kraju Chilpancingo ter nekatere druge uradne stavbe v različnih občinah v državi Guerrero, pa tudi nekateri verski voditelji in uradi političnih strank ogroženi ali so jih napadli;

J.  ker Mehika sodeluje v vseh regionalnih in mednarodnih forumih in je podpisala vse mednarodne sporazume o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

K.  ker se mehiška vlada zaveda izzivov, s katerimi se sooča ta država, in je pokazala trdno zavezanost izboljšanju varnostnih razmer v državi, tudi z znatnim povečanjem proračunskih sredstev, namenjenih varnostnim silam in reformo javnih varnostnih inštitucij, da bi se povečala učinkovitost kazenskega pregona in pravnega sistema, s tem pa omogočil spopad z organiziranim kriminalom; ker so prisilna izginotja, nasilje, povezano z organiziranim kriminalom in domnevno sodelovanje med nekaterimi lokalnimi subjekti in organiziranimi kriminalnimi skupinami še naprej zaskrbljujoča;

1.  odločno obsoja nesprejemljiva prisilna izginotja in kazniva dejanja v Iguali ter poziva mehiške oblasti, naj preiščejo vse zločine, tudi najdbo 28 trupel v skrivnih grobovih; poziva pristojne organe, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za takojšnje ukrepanje in na pregleden ter nepristranski način ugotovijo storilce zločinov, jih aretirajo in privedejo pred sodišče; poziva jih, naj ugotovijo, kdo je odgovoren in te osebe kazensko preganja, pri tem pa uporabijo vse informacije in vire, ki so na voljo v državi in zunaj nje, ter naj ne dopuščajo možnosti nekaznovanja; poziva k nadaljnjem preiskovanju, dokler študenti ne bodo rešeni;

2.  izraža sočutje in podporo družinam in prijateljem žrtev ter mehiškemu prebivalstvu, ki jih spodbuja, naj nadaljujejo miroljubni boj v obrambo demokracije in pravne države;

3.  je seznanjen, da je prišlo do pridržanj; poziva, naj se nadaljuje z iskanjem župana Iguale, njegove žene in direktorja policije v Iguali; je globoko zaskrbljen zaradi očitne infiltracije organiziranega kriminala v lokalne organe kazenskega pregona in upravne subjekte;

4.  pozdravlja, da je predsednik Enrique Peña Nieto odločen, da bodo preiskali in pojasnili te dogodke, ter končali nasilje, ki ga povzročajo zločinske združbe v Mehiki; pozdravlja, da sta bila v senatu in predstavniškem domu ustanovljena odbora za spremljanje zadeve iz Iguala; poziva mehiške oblasti, naj zaščitijo družine, jim pomagajo ter jih obveščajo o poteku preiskave ter prizadevanjih, da ujamejo storilce;

5.  podpira mehiško vlado v njenem prizadevanju, da se bo borila proti organizirani trgovini z drogami, hkrati pa izraža zaskrbljenost zaradi naraščajočega nasilja, ki je posledica trgovine z drogami in prakse nekaznovanja; stoji ob strani mehiškim državljanom v boju proti organizirani trgovini z drogami;

6.  poziva mehiško vlado, naj na vseh ravneh sprejme ukrepe, s katerimi bo preprečila, da bi se še kdaj zgodilo kaj podobnega, kot se je v Iguali; obsoja vse oblike nasilja, zlasti nasilje in nenehne grožnje s smrtjo, katerih tarča so zagovorniki človekovih pravic v Mehiki, ter poziva mehiške oblasti, naj si bolj prizadevajo za varstvo ter osebno in pravno zaščito omenjenih skupin;

7.  podpira prizadevanja mehiških oblasti pri sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, vključno z EU, OZN, Skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav (CELAC), Mednarodnim odborom Rdečega križa ter Medameriško komisijo za človekove pravice (IACHR), ob pomoči argentinskih in mednarodnih forenzičnih izvedencev; poudarja, da je pomembno, da mehiška vlada zagotavlja finančna sredstva, ki jih Medameriška komisija za človekove pravice potrebuje za izvajanje programov tehnične pomoči, ki lahko dopolnjujejo nacionalne ukrepe glede preiskave dogodkov v Guerreru;

8.  poudarja, da je Mehika za EU strateška partnerica; spodbuja mehiško vlado k nadaljnjim prizadevanjem za krepitev državnih institucij ter za utrditev pravne države, da bi odpravili nekatere strukturne težave, iz katerih izhajajo kršitve človekovih pravic, zlasti za reformo pravosodnega sistema; v zvezi s tem opozarja, kako pomembna je neodvisnost sodstva, ki zagotavlja nepristranskost in odločne ukrepe za boj proti nekaznovanosti; poziva, da morajo imeti tisti, ki se trudijo zadostiti pravici, zvezno zaščito;

9.  poziva EU, njene države članice v njihovih dvostranskih odnosih z Mehiko in evropske institucije, naj podporo, ki jo zagotavljajo za človekove pravice, okrepijo prek programov ter finančnih in tehničnih sredstev; jih poziva tudi, naj povečajo finančna sredstva, dodeljena za sodelovanje in krepitev reform pravosodja, organov pregona ter tožilstva, da bi preganjali in kaznovali storilce ter vzpostavili učinkovite sisteme za zaščito prič ter žrtev in njihovih družin;

10.  poudarja, da je nujno treba vzpostaviti enoten, javen in dostopen nacionalni register pogrešanih in izginulih oseb ter podatkovno bazo DNK na zvezni ravni;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, državam članicam začasnemu predsedstvu skupnosti latinskoameriških in karibskih držav , generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav, parlamentarni skupščini Eurolat ter mehiškemu predsedniku in kongresu.