Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0166/2014Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0166/2014

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν

22.10.2014 - (2014/2904(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135, παράγραφος 5, και το άρθρο 123, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B8‑0166/2014)
Verts/ALE (B8‑0173/2014)
S&D (B8‑0176/2014)
ECR (B8‑0178/2014)
ALDE (B8‑0179/2014)

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Jarosław Leszek Wałęsa, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Massimiliano Salini, Jaromír Štětina, Arnaud Danjean, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicola Caputo, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Miroslav Poche, Afzal Khan, Brando Benifei, Elena Valenciano Martínez-Orozco εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Marek Jurek, Marek Józef Gróbarczyk, Stanisław Ożóg, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ruža Tomašić, Andrzej Duda on behalf of the ECR Group
Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga, Robert Rochefort εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, Jordi Sebastià, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2014/2904(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0166/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0166/2014
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν

(2014/2904(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ουζμπεκιστάν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία[1],

–   έχοντας υπόψη την στρατηγική της ΕΕ για μια νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21-22 Ιουνίου 2007, καθώς και τις κοινές εκθέσεις προόδου που συνέταξαν η Επιτροπή και το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2008 και στις 28 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Οκτωβρίου 2009 και 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ελευθερία στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, που εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2012[2],

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη την εξαγγελία, στην υπουργική σύνοδο μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Ασίας, στις 20 Νοεμβρίου 2013, ενός κονδυλίου ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ υπέρ των χωρών της Κεντρικής Ασίας για την περίοδο μεταξύ 2014 και 2020 στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρ' όλο ότι το Ουζμπεκιστάν έχει αναλάβει δεσμεύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, και της θρησκείας, που κατοχυρώνονται από το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και έχει υποσχεθεί την απαγόρευση των βασανιστηρίων όπως αυτή κατοχυρώνεται στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, τα θετικά αποτελέσματα από αυτές τις δεσμεύσεις παραμένουν ισχνά·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουζμπεκικές αρχές έχουν φυλακίσει χιλιάδες άτομα βάσει πολιτικού χαρακτήρα κατηγοριών με σκοπό να επιβάλουν ένα κλίμα καταστολής, που έχει στο στόχαστρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, τους δημοσιογράφους, τους θρησκευόμενους πιστούς, τους καλλιτέχνες και άλλους θεωρούμενους ως επικριτές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ουζμπεκιστάν κατατάσσεται στην 166η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου του 2014 της οργάνωσης Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα, επί συνολικά 180 χωρών, κι ότι το Freedom House βαθμολογεί τη χώρα, τον τύπο και το Διαδίκτυό της ως «μη ελεύθερα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές ελευθερίες συστηματικά παρακάμπτονται και παραβιάζονται στο Ουζμπεκιστάν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των φυλακισμένων, αποκλειστικά και μόνο λόγω της ειρηνικής άσκησης του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης, υπάρχουν δεκαπέντε γνωστοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων[3], πέντε δημοσιογράφοι[4], τέσσερις ειρηνικοί ακτιβιστές της πολιτικής αντιπολίτευσης[5], και τρεις ανεξάρτητες θρησκευτικές προσωπικότητες[6]· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι 7 θεωρούνται επικριτές της κυβέρνησης ή αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων της 13ης Μαΐου 2005 στη σφαγή του Αντιτζάν, όταν ουζμπεκικές κυβερνητικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν εκατοντάδες ειρηνικών κατά κύριο λόγο διαδηλωτών[7]· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς που φυλακίστηκαν είναι σοβαρά άρρωστοι, βασανίστηκαν, και οι ποινές τους παρατάθηκαν αυθαίρετα μέσα στις φυλακές, βλ. παρακάτω ονόματα·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όποτε η ουζμπεκική κυβέρνηση βρέθηκε υπό συνεχή εξωτερική πίεση, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, περιορισμών στη στρατιωτική βοήθεια, και άλλων έντονων, δημόσιων, συγκεκριμένων επικρίσεων εκ μέρους των διεθνών εταίρων της, έχει απαντήσει λαμβάνοντας πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων απελευθερώνοντας ορισμένα άτομα φυλακισθέντα με βάση πολιτικού χαρακτήρα κατηγορίες τις παραμονές σημαντικών διμερών συνόδων κορυφής και επισκέψεων υψηλού επιπέδου·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουζμπεκική κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται την ανεξάρτητη διερεύνηση της σφαγής εκατοντάδων ατόμων στο Αντιτζάν το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από διακόσια άτομα εξακολουθούν να εκτίουν ποινές σχετιζόμενες με τα γεγονότα του Αντιτζάν μετά από κλειστές δίκες χαρακτηριζόμενες από σοβαρές παραβιάσεις της ορθής διαδικασίας και ενδείξεις ότι μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί βασανιστήρια για την απόσπαση ομολογιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα εγκλήματα που συνδέονται με τη σφαγή στο Αντιτζάν και το έγκλημα των βασανιστηρίων υπόκεινται σε διεθνή δικαιοδοσία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2009 και το 2010, το Συμβούλιο ήρε τις κυρώσεις της ΕΕ «προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ουζμπεκικές αρχές να προβούν σε περαιτέρω ουσιαστικά βήματα για τη βελτίωση του κράτους δικαίου και της επί τόπου κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων» με τη δήλωση επιπλέον ότι «το Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και αδιάλειπτα την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν» και ότι «το βάθος και η ποιότητα του διαλόγου και της συνεργασίας θα εξαρτηθούν από τις ουζμπεκικές μεταρρυθμίσεις»·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η καταναγκαστική εργασία και η παιδική εργασία στη συγκομιδή του βαμβακιού είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένες παρά τη δέσμευση των αρχών του Ουζμπεκιστάν ότι θα πατάξουν την παρούσα πρακτική, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ΔΟΕ της 19 Νοεμβρίου 2013, ένα εκατομμύριο ουζμπέκοι πολίτες, παιδιά και ενήλικες, αναγκάζονται από την κυβέρνηση να συγκομίζουν το βαμβάκι υπό άθλιες συνθήκες, με την απειλή τιμωριών·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις ένταξης του Ουζμπεκιστάν στον ΠΟΕ είναι ακόμη σε εξέλιξη, κι ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν περιλαμβάνει σαφή ρήτρα για το σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να σέβονται·

1.   τονίζει τη σημασία των σχέσεων ΕΕ - Ουζμπεκιστάν και της ενίσχυσης της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, αλλά τονίζει επίσης ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό για τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτό ορίζεται σαφώς στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν·

2.   ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των προσώπων που φυλακίστηκαν με βάση πολιτικού χαρακτήρα κατηγορίες, που κρατούνται για ειρηνική έκφραση των πολιτικών απόψεών τους, για ακτιβισμό στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, για δημοσιογραφική δραστηριότητα, ή για θρησκευτικές πεποιθήσεις·

3.   τονίζει ότι καθένα από τα άτομα που κατηγορήθηκαν ότι είχαν συμμετάσχει σε πράξεις βίας θα πρέπει να τύχει μιας νέας και δίκαιης δίκης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και, εάν κριθεί ένοχο, να του επιβληθούν ποινικές και/ή διοικητικές κυρώσεις επίσης σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα·

4.   καλεί τις ουζμπεκικές αρχές να μην επιτρέπουν τα βασανιστήρια, και να σταματήσουν αμέσως και άνευ όρων κάθε μορφή βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης στις φυλακές και κάθε κακομεταχείριση στη διάρκεια της προδικαστικής κράτησης και σε σωφρονιστικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε δικηγόρο σε όλα τα στάδια των ερευνών, την ταχεία πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και αποκατάσταση της ανεξάρτητης εποπτείας των φυλακών και να παρέχονται στις οικογένειες όλων των κρατουμένων πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και την κατάσταση υγείας των συγγενών τους·

5.   προτρέπει τις ουζμπεκικές αρχές να διερευνήσουν και να αποδώσουν ευθύνες σε όλους τους αξιωματούχους, στο προσωπικό των υπηρεσιών ασφαλείας, και στο προσωπικό του ποινικού συστήματος που κατηγορούνται για βασανιστήρια ή κακομεταχείριση φυλακισμένων και κρατουμένων ή για απόρριψη αιτήσεων ιατρικής περίθαλψης·

6.   ζητεί από το Ουζμπεκιστάν να συμμορφωθεί με όλες τις διεθνείς συστάσεις κατά των βασανιστηρίων, να διατάξει το άμεσο κλείσιμο της φυλακής Jaslyk 64/71, να εγκρίνει τις εκκρεμείς αιτήσεις από 11 ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ για πραγματοποίηση επίσκεψης στο Ουζμπεκιστάν, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια, και να επιτρέψει την ανεμπόδιστη ανεξάρτητη εποπτεία των φυλακών από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και άλλους ανεξάρτητους παρατηρητές·

7.  καλεί την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να σταματήσει την πρακτική της αυθαίρετης απαλλαγής φυλακισμένων που κρατούνται με πολιτικού χαρακτήρα κατηγορίες και που πληρούν τις προϋποθέσεις για να τύχουν αμνηστίας από τις ετήσιες δηλώσεις περί αμνηστίας και να σταματήσει την αυθαίρετη παράταση των ποινών φυλάκισης για ήσσονος σημασίας αδικήματα ή «παραβιάσεις των σωφρονιστικών κανόνων» δυνάμει του άρθρου 221 του ποινικού κώδικα περί «απείθειας προς τους όρους της ποινής»·

8.   καλεί τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως σε συμφωνία με τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων·

9.   καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή μια στρατηγική με σκοπό να ασκηθεί πίεση στο Ουζμπεκιστάν για συγκεκριμένες, μετρήσιμες βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τους προσεχείς μήνες, ορίζοντας ως προθεσμία για την επίτευξη προόδου τη 10η επέτειο της σφαγής στο Αντιτζάν· ζητεί από την ΕΥΕΔ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τους εκπροσώπους των ουζμπεκικών αρχών που θεωρούνται υπεύθυνοι για τα εγκλήματα στο Αντιτζάν, συμπεριλαμβανομένων των 12 κατά των οποίων η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις ως απάντηση στη σφαγή και οι οποίες στη συνέχεια ήρθησαν·

10. υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες βελτιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις που καθόρισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ το 2010, και που είναι: 1) η απελευθέρωση όλων των φυλακισθέντων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κρατουμένων συνειδήσεως· 2) η άδεια απρόσκοπτης λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα· 3) η πλήρης συνεργασία με όλους τους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ· 4) η εγγύηση της ελευθερίας του λόγου και των μέσων ενημέρωσης· 5) η έμπρακτη εφαρμογή των συμβάσεων κατά της παιδικής εργασίας· και 6) η πλήρης ευθυγράμμιση της εκλογικής διαδικασίας προς τα διεθνή πρότυπα·

11. εκτιμά ότι, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στους τομείς αυτούς, η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία και να καταθέσει ψήφισμα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπό το σημείο 4, για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού για το Ουζμπεκιστάν, για τη διασφάλιση βιώσιμης και προορατικής συνεργασίας με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω της εποπτείας, της υποβολής εκθέσεων και της δημόσιας συζήτησης σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν·

12. καλεί ακόμη την ΕΕ, δεδομένου ότι δεν είναι αναγκαίο να δοθούν στο Συμβούλιο Συνεργασίας πληροφορίες για την κατάσταση, μια και πρόκειται για επείγουσα περίπτωση, και σύμφωνα με το άρθρο 2 και το άρθρο 95 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, να προειδοποιήσει το Ουζμπεκιστάν ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος εντός των επόμενων έξι μηνών στα ανωτέρω ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε η ΕΕ θα επιβάλει στοχοθετημένες κυρώσεις·

13.  ζητεί από τα κράτη μέλη να σεβασθούν τον κώδικα δεοντολογίας για τις εξαγωγές όπλων και να εφαρμόσουν τους κανονισμούς περί εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης·

14. καλεί τις ουζμπεκικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα[8]·

15. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχει στο Κοινοβούλιο σε δημόσια αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΕΕ να ασκήσει πιέσεις του Ουζμπεκιστάν να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ το 2010 και καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να θεσπίσει μηχανισμό παρακολούθησης για το Ουζμπεκιστάν, και προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βελτιώσουν το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν και ζητεί από την ΕΥΕΔ να αντιμετωπίσουν πλήρως όλες οι κύριες περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη συνεδρίαση του διαλόγου ΕΕ-Ουζμπεκιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο και της ώστε οι συναντήσεις αυτές να είναι περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, ξεπερνώντας την τρέχουσα βαθιά απογοητευτικό αδιέξοδο·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, στην ΕΥΕΔ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.