Postup : 2014/2921(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0211/2014

Předložené texty :

RC-B8-0211/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0052

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 145kWORD 65k
10. 11. 2014
PE537.115v01-00}
PE537.116v01-00}
PE537.120v01-00}
PE537.121v01-00}
PE537.125v01-00}
PE537.127v01-00}
PE537.129v01-00} RC1
 
B8-0211/2014}
B8-0212/2014}
B8-0216/2014}
B8-0217/2014}
B8-0221/2014}
B8-0223/2014}
B8-0225/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8‑0211/2014)

ALDE (B8‑0212/2014)

GUE/NGL (B8‑0216/2014)

Verts/ALE (B8‑0217/2014)

EFDD (B8‑0221/2014)

PPE (B8‑0223/2014)

S&D (B8‑0225/2014)


           o akcích Turecka, jež vytvářejí napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru (2014/2921(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer za skupinu PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula, Vincent Peillon za skupinu S&D
Charles Tannock za skupinu ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez za skupinu ALDE
Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL
Ska Keller za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o akcích Turecka, jež vytvářejí napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru (2014/2921(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 o zprávě o pokroku Turecka za rok 2013(1),

–   s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 17. prosince 2013,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího předsedy Evropské rady ze dne 7. října 2014,

–   s ohledem na zprávu o pokroku Turecka za rok 2014 ze dne 8. října 2014,

–   s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 24. října 2014,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 3. října 2014 Turecko vydalo vládní nařízení týkající se systému pro vysílání námořních navigačních, meteorologických a varovných zpráv NAVTEX, jehož prostřednictvím „vytýčilo“ rozlehlou oblast v jižní části výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky jako zónu vyhrazenou pro seismické průzkumy, které má od 20. října do 30. prosince 2014 provádět turecké plavidlo Barbaros; vzhledem k tomu, že tyto seismické průzkumy se týkají bloků, jež vláda Kyperské republiky přidělila italské společnosti Eni a společnosti Korea Gas Corporation k průzkumu potenciálních ložisek ropy a zemního plynu v mořském podloží;

B.  vzhledem k tomu, že i přes opakované výzvy EU, a to i v rámci zprávy Komise o pokroku Turecka za rok 2014, Turecko i nadále neuznává existenci Kyperské republiky a její legitimní právo provádět průzkum přírodních zdrojů ve své výlučné ekonomické zóně a využívat je, což ohrožuje činnost jedné evropské společnosti; vzhledem k tomu, že nároky a kroky Turecka nemají z právního hlediska opodstatnění a jsou v přímém rozporu s mezinárodním právem, včetně Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS);

C. vzhledem k tomu, že úmluva UNCLOS stanoví komplexní právní rámec stanovující režim udržování práva a pořádku a předpisy pro veškeré využívání oceánů a jejich zdrojů; vzhledem k tomu, že EU úmluvu UNCLOS ratifikovala, takže je tato úmluva nyní nedílnou součástí jejího acquis communautaire;

D. vzhledem k tomu, že EU častokrát opakovala, že je třeba, aby se Turecko jednoznačně zavázalo k dobrým sousedským vztahům a mírovému řešení sporů v souladu s Chartou Organizace spojených národů;

E.  vzhledem k tomu, že k akcím Turecka ve výlučné ekonomické zóně Kypru došlo ve stejné době, kdy byl do funkce nového zvláštního poradce generálního tajemníka OSN jmenován Espen Barth Eide, a tyto akce negativně ovlivňují jednání s cílem dosáhnout komplexního řešení kyperského problému;

1.  naléhavě Turecko vyzývá ke zdrženlivosti a k tomu, aby jednalo v souladu s mezinárodním právem; vyjadřuje politování nad eskalací hrozeb a jednostranných akcí ze strany Turecka namířených proti Kyperské republice v souvislosti s výlučnou ekonomickou zónou; připomíná zákonnost výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky; vyzývá Turecko, aby respektovalo a naplnilo prohlášení Evropského společenství a jeho členských států ze dne 21. září 2005, které obsahuje ustanovení, že nezbytnou součástí procesu přistoupení je uznání všech členských států;

2.  zdůrazňuje, že Kyperská republika má plné a svrchované právo využívat přírodní zdroje ve své výlučné ekonomické zóně a turecké podmořské průzkumy nelze vnímat jinak než jako nezákonné jednání a provokace; žádá, aby turecká plavidla nacházející se ve vodách výlučné ekonomické zóny Kypru a v jejím okolí byla okamžitě stažena;

3.  zdůrazňuje, že akce Turecka jsou porušením svrchovaných práv Kyperské republiky a mezinárodního práva, včetně úmluvy UNCLOS; opakuje svou výzvu, aby turecká vláda bez dalšího prodlení podepsala a ratifikovala úmluvu UNCLOS, jež je součástí acquis communautaire;

4.  naléhavě vyzývá Turecko, aby okamžitě zrušilo nařízení NAVTEX a zdrželo se jakéhokoli porušování svrchovaných práv Kyperské republiky;

5.  vyzývá Turecko, aby respektovalo svrchovanost členských států EU v jejich výsostných vodách; ujišťuje, že mezi svrchovaná práva členských států patří i právo uzavírat dvoustranné dohody a právo provádět průzkum svých přírodních zdrojů a využívat je v souladu s úmluvou UNCLOS;

6.  sdílí stanovisko OSN, že případné objevení ložisek zemního plynu by prospělo oběma komunitám na Kypru, pokud se podaří nalézt trvalé politické řešení, které ukončí konflikt; je přesvědčen, že pokud by se postupovalo správným způsobem, mohl by objev významných ložisek ropy a zemního plynu v této oblasti zlepšit hospodářské, politické a společenské vztahy mezi oběma komunitami na Kypru;

7.  podporuje právo Kyperské republiky podat Organizaci spojených národů a Mezinárodní námořní organizaci formální stížnost proti narušování jeho svrchovaného území nebo výsostných vod;

8.  opakuje, jakou důležitost přikládá normalizaci vztahů mezi Tureckem a všemi členskými státy EU, a je toho názoru, že pokračování či opakování takovýchto akcí by mohlo mít negativní dopad na vztahy Turecka s EU, včetně procesu přistoupení;

9.  zdůrazňuje, že je důležité přestat s provokativními akcemi ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky a zdržet se výhrůžek vůči Kyperské republice; konstatuje, že tyto akce a výhrůžky znemožňují pokračovat v jednání o komplexním řešení kyperského problému; s ohledem na budoucí výzvy nabádá k nastolení stability v této velmi citlivé oblasti;

10. požaduje, aby Evropská služba pro vnější činnost a Komise pečlivě sledovaly turecké aktivity ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky a následně informovaly Parlament;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecké republiky.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0235.

Právní upozornění - Ochrana soukromí