Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0211/2014Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0211/2014

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone

10.11.2014 - (2014/2921(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
ECR (B8‑0211/2014)
ALDE (B8‑0212/2014)
GUE/NGL (B8‑0216/2014)
Verts/ALE (B8‑0217/2014)
EFDD (B8‑0221/2014)
PPE (B8‑0223/2014)
S&D (B8‑0225/2014)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer for PPE-Gruppen
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula, Vincent Peillon for S&D-Gruppen
Charles Tannock for ECR-Gruppen
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen
Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen
Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen


Procedure : 2014/2921(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0211/2014
Indgivne tekster :
RC-B8-0211/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone

(2014/2921(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om statusrapport 2013 for Tyrkiet[1],

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet for Almindelige Anliggender af 17. december 2013,

–  der henviser til erklæringen af 7. oktober 2014 fra talspersonen for formanden for Det Europæiske Råd,

–  der henviser til Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet af 8. oktober 2014,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 24. oktober 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2, og stk. 4,

A.  der henviser til, at Tyrkiet den 3. oktober 2014 udsendte en NAVTEX-meddelelse, i hvilken den "afmærkede" et stort område i den sydlige del af Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone til seismiske undersøgelser, som bliver foretaget af det tyrkiske fartøj Barbaros fra den 20. oktober til den 30. december 2014; der henviser til, at disse seismiske undersøgelser omfatter arealer, som Republikken Cyperns regering har tildelt det italienske selskab Eni og Korea Gas Corporation til efterforskning efter mulige kulbrintereserver i havbunden;

B.  der henviser til, at Tyrkiet trods gentagne opfordringer fra EU, herunder i Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet, fortsat anfægter Republikken Cyperns eksistens og lovligheden af Republikken Cyperns efterforskning og udnyttelse af naturressourcer inden for dens eksklusive økonomiske zone, og derigennem rejser tvivl om en europæisk virksomheds aktiviteter; der henviser til, at Tyrkiets påstande og handlinger ikke har noget retsgrundlag og er i direkte modstrid med folkeretten, herunder De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS);

C.  der henviser til, at UNCLOS opstiller en samlet retlig ramme for et system med lov og orden og udstikker regler for enhver udnyttelse af havene og deres ressourcer; der henviser til, at EU har ratificeret UNCLOS, som nu er en integreret af gældende EU-ret;

D.  der henviser til, at EU ofte har gentaget, at Tyrkiet er nødt til at engagere sig utvetydigt i gode naboskabsforbindelser og fredelig tvistbilæggelse i overensstemmelse med FN-pagten;

E.  der henviser til, at Tyrkiets handlinger inden for Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone falder sammen med den nylige udnævnelse af FN's generalsekretærs nye særlige rådgiver, Espen Barth Eide, og har negativ indvirkning på de forhandlinger, der sigter mod at nå frem til en sammenhængende løsning på Cypern-problemet;

1.  opfordrer indtrængende Tyrkiet til at udvise tilbageholdenhed og handle i overensstemmelse med folkeretten; tager skarpt afstand fra eskaleringen af Tyrkiets trusler og dets ensidige skridt over for Republikken Cypern vedrørende den eksklusive økonomiske zone; minder om lovligheden af Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone; kræver, at Tyrkiet respekterer og fuldt ud implementerer den erklæring, som Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne udstedte den 21. september 2005, herunder bestemmelsen om at anerkendelse af samtlige medlemsstater er en nødvendig del af tiltrædelsesprocessen;

2.  understreger, at Republikken Cypern har fuldstændig og suveræn ret til at udforske naturressourcerne inden for sin egen eksklusive økonomiske zone, og at de tyrkiske havundersøgelser må betragtes som både ulovlige og provokerende; kræver, at tyrkiske fartøjer, der opererer i farvandene i og omkring Cyperns eksklusive økonomiske zone, omgående trækkes tilbage;

3.  understreger, at Tyrkiets handlinger udgør en krænkelse af Republikken Cyperns suveræne rettigheder og af folkeretten, herunder UNCLOS; gentager sin opfordring til den tyrkiske regering om at undertegne og ratificere UNCLOS, som udgør en del af gældende EU-ret, uden yderligere forsinkelse;

4.  opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at tilbagekalde sin NAVTEX-meddelelse og afholde sig fra nogen form for krænkelser af Republikken Cyperns suveræne rettigheder;

5.  kræver, at Tyrkiet respekterer EU-medlemsstaternes suverænitet over deres territorialfarvande; fastholder endnu en gang, at EU-medlemsstaternes suveræne rettigheder omfatter retten til at indgå bilaterale aftaler og efterforske efter og udnytte deres naturressourcer i overensstemmelse med UNCLOS;

6.  er enig med FN i, at eventuelle gasfund ville komme begge befolkningsgrupper i Cypern til gode, hvis der kan findes en varig, politisk løsning, der kan bringe konflikten til ophør; mener, at opdagelsen af betragtelige kulbrintereserver i området, såfremt disse forvaltes korrekt, vil kunne forbedre de økonomiske, politiske og sociale forbindelser mellem de to befolkningsgrupper i Cypern;

7.  støtter Republikken Cyperns ret til at indgive formelle klager over krænkelser af dens territoriale områder eller farvande for FN og Den Internationale Søfartsorganisation;

8.  gentager den betydning, det tillægger en normalisering af forbindelserne mellem Tyrkiet og alle EU's medlemsstater, og er af den opfattelse, at en fortsættelse og/eller gentagelse af disse handlinger kan påvirke Tyrkiets forbindelser med EU, herunder landets tiltrædelsesproces, i negativ retning;

9.  understreger vigtigheden af, at Tyrkiet ophører med provokerende handlinger i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone og afholder sig fra trusler mod Republikken Cypern; bemærker, at disse handlinger og trusler undergraver fortsættelsen af forhandlingerne om en sammenhængende løsning på Cypern-problemet; opfordrer til stabilitet i denne meget sensitive region i lyset af de udfordringer, der ligger foran os;

10.  anmoder EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen om nøje at følge Tyrkiets aktiviteter i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone og rapportere tilbage til Parlamentet;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i Republikken Tyrkiet.