Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0211/2014Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0211/2014

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου

10.11.2014 - (2014/2921(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8‑0211/2014)
ALDE (B8‑0212/2014)
GUE/NGL (B8‑0216/2014)
Verts/ALE (B8‑0217/2014)
EFDD (B8‑0221/2014)
PPE (B8‑0223/2014)
S&D (B8‑0225/2014)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης, Νίκος Ανδρουλάκης, Μιλτιάδης Κύρκος, Tonino Picula, Vincent Peillon εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Gabriele Zimmer, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Εμμανουήλ Γλέζος, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Javier Couso Permuy εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2014/2921(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0211/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0211/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου

(2014/2921(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για την Τουρκία[1],

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 17 Δεκεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 Οκτωβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία, της 8ης Οκτωβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2014 η Τουρκία εξέδωσε οδηγία προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) με την οποία «δέσμευσε» μια μεγάλη περιοχή στο νότιο μέρος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών από το Τουρκικό πλοίο Μπαρμπαρός από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες σεισμικές έρευνες αφορούν τεμάχια τα οποία έχουν ανατεθεί από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιταλική εταιρεία ENI και την Korea Gas Corporation για έρευνα πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο υπέδαφος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις απαιτήσεις που έχει διατυπώσει επανειλημμένα η ΕΕ, μεταξύ άλλων στην έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία, που εκπόνησε η Επιτροπή, η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη νομιμότητα της έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στην ΑΟΖ της, αντιτιθέμενη έτσι στη δραστηριότητα μιας ευρωπαϊκής εταιρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρισμοί και οι ενέργειες της Τουρκίας δεν έχουν νομικό έρεισμα και αντίκεινται άμεσα στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNCLOS ορίζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την εγκαθίδρυση του νόμου και της τάξης, καθώς και διατάξεις που διέπουν κάθε είδους χρήση των θαλασσών και των πόρων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κυρώσει την UNCLOS, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού κεκτημένου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η Τουρκία χρειάζεται να δεσμευτεί ανεπιφύλακτα σε σχέσεις καλής γειτονίας και στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Τουρκίας μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπίπτουν με τον πρόσφατο ορισμό του νέου Ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Espen Barth Einde, και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συνολικής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα·

1.  καλεί την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κλιμάκωση των απειλών και για τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την ΑΟΖ· υπενθυμίζει τη νομιμότητα της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας· καλεί την Τουρκία να σεβαστεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη δήλωση που εξέδωσαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στις 21 Σεπτεμβρίου 2005, συμπεριλαμβανομένου του όρου ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο της διαδικασίας προσχώρησης·

2.  τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πλήρες και κυριαρχικό δικαίωμα να αναζητεί φυσικούς πόρους μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της, και ότι οι θαλάσσιες έρευνες της Τουρκίας πρέπει να θεωρηθούν παράνομες και προκλητικές· ζητεί να αποσυρθούν αμέσως τα τουρκικά σκάφη που επιχειρούν στα ύδατα εντός της κυπριακής ΑΟΖ και γύρω από αυτήν·

3.  τονίζει ότι οι ενέργειες της Τουρκίας συνιστούν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης της UNCLOS· καλεί εκ νέου την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την UNCLOS, η οποία αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου·

4.  καλεί την Τουρκία να αποσύρει αμέσως την οδηγία της προς ναυτιλλομένους και να απόσχει από κάθε παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας·

5.  καλεί την Τουρκία να σέβεται την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ στα χωρικά τους ύδατα· επαναλαμβάνει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών περιλαμβάνουν το δικαίωμα για σύναψη διμερών συμφωνιών καθώς και το δικαίωμα για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων σύμφωνα με την UNCLOS·

6.  συμμερίζεται την άποψη του ΟΗΕ, ότι η ενδεχόμενη ανακάλυψη αποθεμάτων φυσικού αερίου θα είναι προς όφελος και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, αν καταστεί δυνατόν να εξευρεθεί μια βιώσιμη, πολιτική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης· πιστεύει ότι, με την κατάλληλη διαχείριση, η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή θα μπορούσε να βελτιώσει τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο·

7.  υποστηρίζει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκεί προσφυγές στον ΟΗΕ και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για παραβιάσεις σε εδάφη ή ύδατα της επικράτειάς της·

8.  επαναλαμβάνει ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ, και θεωρεί ότι η συνέχιση και/ή η επανάληψη των ενεργειών αυτών θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαδικασία ένταξής της·

9.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και να πάψουν οι απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας· επισημαίνει ότι οι ενέργειες και οι απειλές αυτές υπονομεύουν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος· ζητεί να υπάρξει σταθερότητα στην πολύ ευαίσθητη αυτή περιοχή, λόγω των προκλήσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν·

10. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες της Τουρκίας μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και να τηρούν το Κοινοβούλιο ενήμερο·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.